2019

2019. gada 2. janvārī
Mīļie bērni! Diemžēl jūsu vidū, Mani bērni, ir tik daudz konfliktu, naida, savtīgu interešu un egoisma. Mani bērni, jūs tik viegli aizmirstat Manu Dēlu, Viņa vārdus un mīlestību. Tik daudzās dvēselēs ticība ir apdzisusi, un sirdis ir šīs pasaules materiālo lietu varā. Taču Mana Mātes Sirds zina, ka joprojām ir tādi, kas tic un mīl, kas, cik vien iespējams, cenšas tuvoties Manam Dēlam un kas nenogurstoši meklē Manu Dēlu un tādējādi – arī Mani. Viņi ir pazemīgi un lēnprātīgi savās sāpēs un ciešanās, kuras panes klusējot, ar cerību un jo īpaši ticību. Tie ir Manas mīlestības apustuļi. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, Es jums mācu, ka mans Dēls aicina ne tikai uz nemitīgu lūgšanu, bet arī darbiem un dedzību, lai jūs ticētu, lai jūs lūgtos, lai, pateicoties individuālajām lūgšanām, jūs augtu ticībā, augtu mīlestībā. Mīliet cits citu – to Viņš jūs mudina darīt, un tas ir ceļš uz mūžīgo dzīvi. Mani bērni, neaizmirstiet, ka Mans Dēls ir atnesis gaismu šai pasaulei. Viņš to ir atnesis tiem, kuri vēlas to redzēt un saņemt. Tie esat jūs, jo tā ir patiesības, miera un mīlestības gaisma. Es jūs mātišķi vadu, lai jūs pielūgtu Manu Dēlu, lai jūs kopā ar Mani mīlētu Manu Dēlu un lai jūsu domas, vārdi un darbi būtu orientēti uz Manu Dēlu – lai tas viss būtu Viņa vārdā. Tad Mana Sirds būs piepildīta. Paldies jums!

2019. gada 2. februārī
Mīļie bērni! Debesu Tēva mīlestība un labestība sniedz atklāsmes, kas veicina to, ka ticība pieaug, tiek skaidrota, nes mieru, drošību un cerību. Tādējādi arī es, mani bērni, Debesu Tēva žēlsirdīgās mīlestības dēļ jums arvien no jauna rādu ceļu pie sava Dēla, ceļu, kas ved uz mūžīgo pestīšanu. Taču diemžēl daudzi mani bērni nevēlas mani uzklausīt. Daudzi mani bērni svārstās. Bet es? Es vienmēr laikā un ārpus laika slavēju Kungu par visu, ko Viņš ir darījis manī un ar caur mani. Mans Dēls jums dāvā sevi, lauž maizi ar jums, jums saka mūžīgās dzīves vārdus, lai jūs tos visiem nodotu. Un jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, no kā jūs baidāties, ja mans Dēls ir ar jums? Sniedziet Viņam savu dvēseli, lai Viņš tajā varētu mājot un jūs darīt par ticības instrumentiem, mīlestības instrumentiem. Mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar Evaņģēliju, dzīvojot ar žēlsirdīgo mīlestību pret savu tuvāko, bet jo īpaši – mīlestību pret Debesu Tēvu. Mani bērni, ne jau nejaušības dēļ jūs esat vienoti. Debesu Tēvs nesavieno cilvēkus nejauši. Mans Dēls runā uz jūsu dvēseli, es – uz jūsu sirdi. Kā Māte jums saku: nāciet kopā ar mani! Mīliet cits citu, lieciniet! Nebaidieties ar savu piemēru aizstāvēt patiesību, Dieva Vārdu, kas ir mūžīgs un nekad nemainās. Mani bērni, tam, kurš rīkojas žēlsirdīgās mīlestības un patiesības gaismā, Debesis vienmēr palīdz un viņš nav viens. Manas mīlestības apustuļi, lai apslēptība, mīlestība un prieks ir pazīmes, pēc kurām jūs vienmēr pazīs citu vidū. Es esmu ar jums. Paldies jums!

2019. gada 2. martā
Mīļie bērni! Es jūs saucu par savas mīlestības apustuļiem. Es jums rādu savu Dēlu, kas ir patiess miers un patiesa mīlestība. Kā Māte es, pateicoties Dieva žēlastībai, jūs vēlos vadīt pie Viņa. Mani bērni, tāpēc es jūs aicinu pārdomāt par sevi, vispirms pievēršoties manam Dēlam, uzlūkojot Viņu ar savu sirdi un ar sirdi saskatot to, kur jūs atrodaties un kur norisinās jūsu dzīve. Mani bērni, es jūs aicinu saprast, ka jūs dzīvojat, pateicoties manam Dēlam – pateicoties Viņa mīlestībai un upurim. Jūs lūdzat, lai mans Dēls pret jums ir žēlsirdīgs, bet es aicinu jūs būt žēlsirdīgiem. Jūs lūdzat, lai Viņš pret jums ir labs un jums piedod, bet cik ilgi es lūdzu jūs, mani bērni, lai jūs piedodat un mīlat visus cilvēkus, kurus satiekat? Kad jūs manus vārdus sapratīsiet ar sirdi, tad sapratīsiet un iepazīsiet patiesu mīlestību un spēsiet būt šīs mīlestības apustuļi, mani apustuļi, mani mīļie bērni. Paldies jums!

2019. gada 2. aprīlī
Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es jūs aicinu ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu, cik liela ir Viņa mīlestība. Es Viņu nesu sevī – Hostiju sirdī, pasaules gaismu un mīlestību. Mani bērni, arī tas, ka vēršos pie jums, ir Debesu Tēva mīlestības un maiguma zīme, plats smaids, kas pilns mana Dēla mīlestības, aicinājums uz mūžīgo dzīvi. Mana Dēla asinis ir izlietas aiz mīlestības pret jums. Tās ir dārgas asinis, kas lijušas jūsu pestīšanas, mūžīgās dzīves dēļ. Debesu Tēvs cilvēku ir radījis mūžīgai laimei. Nav iespējams, ka jūs, kas pazīstat mana Dēla mīlestību un esat sekojuši Viņam, mirtu. Dzīvība ir uzvarējusi – mans Dēls ir dzīvs. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, lai lūgšana jums rāda ceļu un veidu, kā izplatīt mana Dēla mīlestību, – lūgšanu viscildenākajā veidā. Mani bērni, arī tad, kad cenšaties dzīvot saskaņā ar mana Dēla vārdiem, jūs lūdzieties. Un, ja jūs mīlat cilvēkus, kurus sastopat, jūs izplatāt mana Dēla mīlestību. Mīlestība ir tā, kas atver Paradīzes vārtus. Mani bērni, jau no paša sākuma es lūdzos par Baznīcu. Tāpēc jau arī es jūs, manas mīlestības apustuļi, aicinu lūgties par Baznīcu un tās kalpiem, par tiem, kurus aicinājis mans Dēls. Paldies jums!

2019. gada 2. maijā
Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es jūs aicinu ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu, cik liela ir Viņa mīlestība. Es Viņu nesu sevī – Hostiju sirdī, pasaules gaismu un mīlestību. Mani bērni, arī tas, ka vēršos pie jums, ir Debesu Tēva mīlestības un maiguma zīme, plats smaids, kas pilns mana Dēla mīlestības, aicinājums uz mūžīgo dzīvi. Mana Dēla asinis ir izlietas aiz mīlestības pret jums. Tās ir dārgas asinis, kas lijušas jūsu pestīšanas, mūžīgās dzīves dēļ. Debesu Tēvs cilvēku ir radījis mūžīgai laimei. Nav iespējams, ka jūs, kas pazīstat mana Dēla mīlestību un esat sekojuši Viņam, mirtu. Dzīvība ir uzvarējusi – mans Dēls ir dzīvs. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, lai lūgšana jums rāda ceļu un veidu, kā izplatīt mana Dēla mīlestību, – lūgšanu viscildenākajā veidā. Mani bērni, arī tad, kad cenšaties dzīvot saskaņā ar mana Dēla vārdiem, jūs lūdzieties. Un, ja jūs mīlat cilvēkus, kurus sastopat, jūs izplatāt mana Dēla mīlestību. Mīlestība ir tā, kas atver Paradīzes vārtus. Mani bērni, jau no paša sākuma es lūdzos par Baznīcu. Tāpēc jau arī es jūs, manas mīlestības apustuļi, aicinu lūgties par Baznīcu un tās kalpiem, par tiem, kurus aicinājis mans Dēls. Paldies jums!

Read Previous

2018

Read Next

MEKLĒJIET DIEVU DABĀ!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *