1987

1987. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: kopš šīs dienas sāciet dzīvot jaunu dzīvi. Es gribu, lai jūs apzinātos, ka Dievs ir izraudzījies ikvienu no jums un ka jūs Viņam esat vajadzīgi, lai tiktu īstenota Viņa lielā cilvēces pestīšanas iecere. Jūs nevarat aptvert, cik liela ir jūsu loma Dieva plānā, tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lai lūgšanā jūs spētu saprast, kāda ir Dieva iecere attiecībā uz katru no jums. Es esmu ar jums, lai jūs to pilnībā spētu īstenot. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien es gribu jūs apsegt ar savu apmetni un vest pa atgriešanās ceļu. Mīļie bērni, es jūs lūdzu: atdodiet Kungam visu savu pagātni, visu ļaunumu, kas uzkrājies jūsu sirdī. Es vēlos, lai katrs no jums būtu laimīgs, bet, paliekot grēkā, neviens tāds nevar būt. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties – lūgšanā jūs iepazīsiet jaunu ceļu, prieka ceļu. Jūs izjutīsiet prieku savā sirdī un kļūsiet par prieka pilniem lieciniekiem – jūs liecināsiet par to, ko es un mans Dēls vēlas no jums katra. Es jūs svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par jūsu klātbūtni šeit, kur es jums sniedzu īpašas žēlastības. Es aicinu ikvienu no jums sākt dzīvot tā, kā Dievs to vēlas, un sākt darīt mīlestības un žēlsirdības darbus. Es negribu, mīļie bērni, ka jūs saņemat vēstījumu, bet darāt grēku, kas mani apbēdina. Tāpēc, mīļie bērni, es vēlos, lai ikviens uzsāk jaunu dzīvi, neiznīcinot sevī to, ko Dievs jūsos rada un jums dāvā. Īpašā veidā jūs svētīju un palieku kopā ar jums, jums ejot savu atgriešanās ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Jūs zināt, mīļie bērni, ka Dievs lūgšanā dāvā īpašas žēlastības. Tāpēc meklējiet un lūdzieties, lai jūs varētu saprast visu, ko es jums šeit sniedzu. Es jūs aicinu, mīļie bērni, lūgties ar sirdi. Jūs zināt, ka bez lūgšanas nespējat saprast visu, ko Dievs ir iecerējis attiecībā uz katru no jums. Tāpēc lūdzieties! Es vēlos, lai ar katra no jums palīdzību tiktu īstenota Dieva iecere u n lai viss, ko Dievs ir iedēstījis jūsu sirdī, augtu. Tāpēc lūdzieties, lai Dieva svētība varētu pasargā katru no jums no visa ļaunā, kas jūs apdraud. Es jūs svētīju, mīļie bērni! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Es ikvienu no jums aicinu sākt dzīvot Dieva mīlestībā. Mīļie bērni, jūs esat gatavi grēkot un nedomājot sevi nodot ļaunā gara varā. Es aicinu ikvienu no jums apzināti izvēlēties Dievu un nostāties pret ļauno garu. Es esmu jūsu Māte un tāpēc vēlos jūs visus vadīt uz pilnīgu svētumu. Es vēlos, lai ikviens no jums šeit, virs zemes, būtu laimīgs un būtu kopā ar mani Debesīs. Tāds, mīļie bērni, ir iemesls tam, kāpēc es ierodos šeit, un to es vēlos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos un gribu jūs visus aicināt uz Dieva mieru. Es vēlos, lai ikviens no jums savā sirdī piedzīvo mieru, ko sniedz Dievs. Vēlos šodien jūs visus svētīt. Es jums sniedzu Dieva svētību un lūdzu, mīļie bērni, – dodieties pa manu ceļu un dzīvojiet saskaņā ar to. Es jūs mīlu, mīļie bērni, un tāpēc neskaitāmas reizes jūs aicinu. Es pateicos par visu, ko darāt manos nodomos. Es jūs lūdzu – palīdziet man jūs stādīt priekšā Dievam un jūs glābt un vadīt pa pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Es jūs lūdzu, lai, sākot no šīs dienas, jūs dotos pa svētuma ceļu. Es jūs mīlu un tāpēc vēlos, lai jūs būtu svēti. Es negribu, lai ļaunais gars jūs kavētu iet šo ceļu. Mīļie bērni, lūdzieties un pieņemiet visu, ko Dievs jums šajā ceļā dod. Šis ceļš ir grūts, taču tajā pašā laikā Dievs ļaus baudīt visu šī ceļa saldumu tiem, kas sāk to mērot. Un tad viņi ar prieku atbildēs uz katru Dieva aicinājumu. Nepievērsiet uzmanību nebūtiskajam. Ilgojieties pēc Debesīm. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien es ikvienu no jums aicinu: apņemieties dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Arī šajā gadā, kuru Baznīca ir veltījusi man, Dievs man ir ļāvis runāt ar jums, mudinot jūs uz svētumu. Mīļie bērni, Dievs jums ar manu starpniecību dāvā žēlastības – lūdziet tās Viņam. Es esmu gatava lūgt Dievam visu, pēc kā jūs tiecaties, lai jūsu svētums būtu pilnīgs. Dievs man ir ļāvis lūgt jums nepieciešamās žēlastības tāpēc, mīļie bērni, neaizmirstiet tās lūgt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus vēlos aicināt lūgties: lai lūgšana kļūst par jūsu dzīvi! Mīļie bērni, veltiet savu laiku tikai Jēzum, un Viņš dos jums visu, pēc kā tiecaties. Viņš jums pilnībā sevi atklās. Mīļie bērni, sātans ir stiprs un gaida izdevīgu brīdi, lai jūs ievestu kārdinājumā. Lūdzieties, un tad viņš nespēs jums kaitēt un jūs kavēt ceļā uz svētumu. Mīļie bērni, pateicoties lūgšanai, dienu no dienas arvien vairāk tuvojieties Dievam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es gribu jūs visus aicināt tiekties uz Paradīzi. Tiem, kuri nav izšķīrušies par Dievu, šis ceļš ir grūts. Mīļie bērni, pieņemiet lēmumu un ticiet, ka Dievs jums dāvā sevi visā pilnībā. Jūs esat aicināti, un jums jāatbild Tēvam, kas jūs aicina ar manu starpniecību. Lūdzieties, jo lūgšanā ikviens no jums spēs sasniegt pilnīgu mīlestību. Es jūs svētīju un vēlos jums palīdzēt, lai ikviens no jums rastu patvērumu zem mana Mātes apmetņa. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es ikvienu no jums aicinu uz apņēmības pilnu izšķiršanos: atteikties no visa, lai pilnībā piederētu man. Tikai tā es varēšu ikvienu no jums stādīt priekšā Dievam. Mīļie bērni, jūs zināt, ka es jūs bezgalīgi mīlu un vēlos, lai jūs katrs piederētu man, taču Dievs visiem ir devis brīvību, kuru es savā mīlestībā respektēju un kurai pazemīgi pakļaujos. Es vēlos, mīļie bērni, lai jūs man palīdzētu īstenot visu, ko Dievs šajā draudzē iecerējis. Ja jūs nelūgsieties, jūs nespēsiet pazīt manu mīlestību un Dieva nodomus attiecībā uz šo draudzi un ikvienu cilvēku. Lūdzieties, lai sātans jūs nepieviļ ar savu lepnību un maldinošo spēku. Es esmu kopā ar jums un vēlos, lai jūs ticat, ka es jūs mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1987. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Priecājieties kopā ar mani! Mana sirds priecājas par Jēzu, un šodien es gribu dot Viņu jums. Es vēlos, mīļie bērni, lai ikviens no jums atvērtu savu sirdi Jēzum, un tad es ar mīlestību Viņu jums sniegšu. Mīļie bērni, es vēlos, lai Jēzus jūs pārveido, māca un pasargā. Šodien es īpaši lūdzos par katru no jums un veltīju jūs Dievam, lai Viņš atklātos ar jūsu starpniecību. Es jūs aicinu lūgties no sirds, lai ikviena jūsu lūgšana būtu sastapšanās ar Dievu. Savā darbā un ikdienas dzīvē ierādiet Dievam pirmo vietu. Es šodien ļoti nopietni jūs aicinu man paklausīt un rīkoties tā, kā jūs mudinu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1986

Read Next

1988