1999

1999. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Es no jauna jūs aicinu lūgties. Jūs tagad nevarat aizbildināties ar to, ka jums jāstrādā, jo daba dus dziļā miegā. Atverieties lūgšanai! Atsāciet kopā lūgties savās ģimenēs. Nolieciet savās mājās redzamā vietā Svētos Rakstus, lasiet tos, apceriet un mācieties, kā Dievs mīl savu tautu. Viņš savu mīlestību atklāj arī tagadējos laikos, jo sūta mani jūs aicināt iet pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, īpašā veidā kontemplējot un izdzīvojot savā sirdī Jēzus ciešanas. Bērniņi, atveriet savu sirdi un atdodiet man visu, kas ir tajā, – priekus, bēdas un pat visnenozīmīgākās sāpes, – lai es to visu upurētu Jēzum un lai Viņš ar savu neizmērojamo mīlestību jūsu ciešanas sadedzinātu un pārveidotu savā augšāmcelšanās priekā. Tāpēc es tagad jūs, bērniņi, īpašā veidā aicinu atvērt savu sirdi lūgšanai, lai, pateicoties tai, jūs kļūtu Jēzus draugi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. martā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Īpašā veidā, bērniņi, es jūs aicinu lūgties par grēcinieku atgriešanos, par tiem, kas ar naida zobenu un diendienā izteiktiem zaimiem ievaino manu un mana Dēla Jēzus Sirdi. Lūdzieties, bērniņi, par tiem, kuri nevēlas iepazīt Dieva mīlestību, kaut arī ir piederīgi Baznīcai. Lūdzieties par viņu atgriešanos, lai Baznīca varētu augšāmcelties mīlestībā. Tikai ar mīlestību un lūgšanu, bērniņi, jūs varēsiet izdzīvot šo laiku, kas jums ir dots, lai atgrieztos. Ierādiet Dievam pirmo vietu savā dzīvē, lai augšāmceltais Kristus kļūtu jūsu draugs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji šajā nemierīgajā pasaulē. Ar lūgšanu un gavēni lieciniet, ka jūs esat mani un ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem. Lūdzieties un meklējiet! Es lūdzos un aizbilstu par jums Dievam, lai jūs atgrieztos un lai jūsu dzīve un rīcība vienmēr būtu kristīga. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atgriezties un vairāk ticēt Dievam. Bērniņi, jūs meklējat mieru un lūdzaties dažādos veidos, taču vēl neesat atdevuši savu sirdi Dievam, lai Viņš to piepildītu ar savu mīlestību. Lūk, tāpēc es esmu ar jums, lai jūs mācītu un tuvinātu Dieva mīlestībai. Ja jūs mīlat Dievu vairāk par visu, tad jums būs vieglāk lūgties un atvērt viņam savu sirdi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par to, ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem un liecināt par tiem ar savu dzīvi. Bērniņi, esiet stipri un lūdzieties, lai lūgšana jums dotu spēku un prieku. Tikai tā ikviens no jums piederēs man un es jūs varēšu vest pa pestīšanas ceļu. Bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvi lieciniet par manu klātbūtni šeit. Lai katra diena jums kļūst par priekpilnu Dieva mīlestības liecību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos kopā ar jums un jūs visus aicinu lūgties ar sirdi. Es jūs visus, bērniņi, aicinu šeit kopā ar mani pateikties Dievam par visām žēlastībām, kuras Viņš jums dod ar manu starpniecību. Es gribu, lai jūs saprastu, ka vēlos, lai šī vieta būtu ne tikai lūgšanu vieta, bet arī dvēseļu sastapšanās vieta. Gribu, lai mana Sirds, Jēzus Sirds un jūsu sirds kļūtu par vienu mīlestības un miera sirdi. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties un priecājieties par visu, ko Dievs šeit dara, kaut arī sātans provocē strīdus un satraukumu. Es esmu ar jums un jūs visus vadu pa mīlestības ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu, redzot dabas krāsas, slavēt Dievu – Radītāju. Viņš pat ar vissīkāko ziediņu starpniecību jums stāsta par savu skaistumu un to, cik dziļa ir mīlestība, ar kādu Viņš jūs radījis. Bērniņi, lai lūgšana plūst no jūsu sirds kā svaigs ūdens no avota. Lai kviešu lauki jums vēsta par Dieva žēlsirdību pret katru radību. Tāpēc atsāciet lūgšanā pateikties par visu, ko Viņš jums dod. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es no jauna jūs aicinu kļūt par mana miera nesējiem. Īpaši tagad, kad runā, ka Dievs ir tālu. Viņš kā nekad agrāk ir jums līdzās. Es jūs aicinu atjaunot lūgšanu savā ģimenē, lasot Svētos Rakstus, un piedzīvot sastapšanās ar Dievu prieku – Viņš bezgalīgi mīl savas radības. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Neaizmirstiet, ka šīs ir žēlastības laiks. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai šajā žēlastības laikā krusts ir zīme, kas norāda uz mīlestību un vienotību, ar kuru palīdzību iespējams patiess miers. Tāpēc, bērniņi, šajā laikā īpaši lūdzieties, lai jūsu sirdī piedzimtu Bērns Jēzus, miera Radītājs. Tikai pateicoties lūgšanai, jūs spēsiet kļūt par maniem miera apustuļiem šajā pasaulē, kurā trūkst miera. Tāpēc lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1999. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, šodien īpašā veidā kopā ar Bērnu Jēzu, ko turu uz savām rokām, es jums dodu iespēju izvēlēties mieru. Ja teiksiet “jā” mieram un izvēlēsieties Dievu, jums pavērsies jauna iespēja nodibināt mieru. Tikai tā, bērniņi, šis laiks, kurā dzīvojat, jums kļūs par miera un labklājības laikmetu. Tāpēc ierādiet jaundzimušajam Jēzus Bērniņam pirmo vietu savā dzīvē, un Viņš jūs vedīs pa pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1998

Read Next

2000