2000

2000. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu, bērniņi: lūdzieties bez mitēšanās! Ja lūdzaties, jūs esat tuvāk Dievam un Viņš jūs vadīs pa miera un pestīšanas ceļu. Tāpēc es jūs šodien aicinu sniegt mieru citiem cilvēkiem. Tikai Dievā ir patiess miers. Atveriet savu sirdi un kļūstiet par tiem, kas sniedz miera dāvanu, un tad citi cilvēki jūsos un ar jūsu starpniecību atklās mieru, un tādējādi jūs liecināsiet par Dieva mieru un mīlestību, ko Viņš jums dāvā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Mostieties no neticības un grēka miega, jo šis ir žēlastības laiks, kuru Dievs jums dod. Izmantojiet šo laiku un lūdziet no Dieva savas sirds dziedināšanas žēlastību, lai jūs Dievu un cilvēku uzlūkotu ar sirdi. Lūdzieties īpašā veidā par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību, un lieciniet ar savu dzīvi, lai arī viņi varētu iepazīt Dievu un Dieva neizmērojamo mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. martā
Mīļie bērni! Lūdzieties un izmantojiet šo laiku, jo šis ir žēlastības laiks. Es esmu ar jums un Dieva priekšā aizbilstu par ikvienu no jums, lai jūsu sirds būtu atvērta Dievam un Dieva mīlestībai. Bērniņi, lūdzieties bez mitēšanās, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atgriezties. Jūs pārlieku rūpējaties par materiālajām lietām un pārāk maz – par garīgajām. Atveriet savu sirdi un atsāciet vairāk strādāt pie savas atgriešanās. Apņemieties katru dienu atvēlēt laiku Dievam un lūgšanai, līdz lūgšana jums kļūst par priekpilnu tikšanos ar Dievu. Tikai tad jūsu dzīvei būs jēga un jūs ar prieku apcerēsiet mūžīgo dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un šajā žēlastības laikā jūs aicinu garīgi atjaunoties. Lūdzieties, bērniņi, lai Svētais Gars iemājo jūsos visā pilnībā, tā ka jūs spētu ar prieku liecināt visiem tiem, kuri ir tālu no ticības. Īpaši, bērniņi, lūdziet Svētā Gara dāvanas, lai mīlestības garā ik dienas un jebkurā situācijā jūs būtu tuvāk savam līdzcilvēkam un lai gudrībā un mīlestībā pārvarētu visas grūtības. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par ikvienu no jums Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes. Bērniņi, neaizmirstiet, ka es esmu ar jums un jūs visus mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Neaizmirstiet, ka šeit, virs zemes, jūs esat ceļā uz mūžību un ka jūsu mājas ir Debesīs. Tāpēc, bērniņi, esiet atvērti Dieva mīlestībai un atmetiet egoismu un grēku. Lai viss jūsu prieks ir ikdienas lūgšanā atklāt Dievu. Tāpēc izmantojiet labi šo laiku un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties; un Dievs lūgšanā un ar tās starpniecību būs jums līdzās. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Es gribu ar jums dalīties savā priekā. Savā Bezvainīgajā Sirdī es jūtu, ka daudz ir to, kas man pietuvojušies un kas lūdzoties un atgriežoties savā sirdī īpašā veidā nes manas Bezvainīgās Sirds uzvaru. Es vēlos jums pateikties un jūs mudināt ar mīlestību un Svētā Gara spēku vēl vairāk strādāt Dieva un Viņa valstības labā. Es esmu ar jums un jums dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atvērties lūgšanai. Lai lūgšana jums kļūst par prieku. Atsāciet lūgties kopā ģimenēs un veidojiet lūgšanu grupas, un tad jūs lūgšanā piedzīvosiet prieku un vienotību. Visi, kas lūdzas un ir lūgšanu grupu dalībnieki, savā sirdī ir atvērti Dieva gribai un ar prieku liecina par Dieva mīlestību. Es esmu ar jums un katru no jums nesu savā sirdī, un dodu jums savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums atvērt savu Mātes sirdi un jūs visus aicināt lūgties manos nodomos. Es vēlos kopā ar jums atjaunot lūgšanu un jūs aicināt uz gavēni, kuru gribu upurēt savam Dēlam Jēzum par jaunu laiku iestāšanos – par pavasari. Šajā Jubilejas gadā daudzas sirdis man atvērās un Baznīca atjaunojas Garā. Es priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam par šo dāvanu, un jūs, bērniņi, aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien, kad Debesis jums ir īpaši tuvu, es jūs aicinu lūgties, lai, pateicoties lūgšanai, jūs Dievam ierādītu pirmo vietu. Bērniņi, šodien es esmu jums līdzās un katram no jums sniedzu savu Mātes svētību, lai jums būtu spēks un mīlestība pret visiem cilvēkiem, kurus sastapsiet šīszemes dzīvē un lai jūs varētu dāvāt Dieva mīlestību. Es priecājos kopā ar jums un vēlos jums sacīt, ka jūsu brālis Slavko ir piedzimis Debesīm un aizlūdz par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2000. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien, kad Dievs man ir ļāvis būt ar jums, turot uz rokām Bērnu Jēzu, es priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam par visu, ko Viņš ir darījis šajā Jubilejas gadā. Īpaši es pateicos Dievam par visiem to cilvēku aicinājumiem, kuri Viņam sacījuši neatsaucamu “jā”. Es jums visiem dodu savu un jaundzimušā Jēzus svētību. Es lūdzos par jums visiem, lai prieks piedzimtu jūsu sirdī, tā lai ar prieku arī jūs nestu prieku, ko šodien izjūtu. Atnesdama jums šo Bērnu, es jums esmu atnesusi jūsu sirds Pestītāju un To, kurš jūs aicina uz svētu dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1999

Read Next

2001