2006

2006. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu būt Evaņģēlija nesējiem savā ģimenē. Bērniņi, neaizmirstiet lasīt Svētos Rakstus! Nolieciet Sv. Rakstu grāmatu redzamā vietā un lieciniet ar savu dzīvi, ka jūs ticat Dieva Vārdam un pēc tā dzīvojat. Es esmu jums cieši līdzās ar savu mīlestību un par katru no jums aizbilstu savam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā Gavēņa žēlastību laikā es jūs aicinu atvērt savu sirdi tām dāvanām, kuras Dievs vēlas jums sniegt. Neesiet aizvērti, bet ar lūgšanu un atteikšanos sakiet Dievam „jā”, un Viņš jums tās dāvās pārpilnībā. Kā pavasarī zeme atveras sēklām un nes simtkārtīgus augļus, tā arī jūsu debesu Tēvs jums tās dāvās pārpilnībā. Bērniņi, es esmu kopā ar jums un jūs maigi mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. martā
Bērniņi, esiet drosmīgi! Es esmu nolēmusi jūs vest pa svētuma ceļu. Atsakieties no grēka un nostājieties uz pestīšanas ceļa, uz ceļa, kuru izvēlējās mans Dēls. Visas jūsu bēdas un ciešanas Dievs vērsīs priekā. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties! Mēs savā mīlestībā esam jums cieši līdzās. Paldies, ka atbildējat uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu vairāk paļauties uz mani un manu Dēlu Jēzu. Ar savu nāvi un augšāmcelšanos Viņš ir uzvarējis un ar manu starpniecību aicina jūs kļūt par Viņa prieka daļu. Bērniņi, jūs Dievu neredzat, bet, ja jūs lūdzaties, jūs jūtat Viņa klātbūtni. Es esmu kopā ar jums un Dieva priekšā aizbilstu par ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu praktiski īstenot vēstījumus, kurus es jums dodu, un dzīvot saskaņā ar tiem. Bērniņi, apņemieties kļūt svēti un domājiet par Debesu valstību! Tikai šo ceļu ejot, jūsu sirdī valdīs miers, ko neviens nespēs iznīcināt. Miers ir dāvana, kuru Dievs jums dod lūgšanā. Bērniņi, centieties un strādājiet no visa spēka, lai miers uzvar jūsu sirdī un visā pasaulē! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Ar lielu prieku sirdī es jums pateicos par visām lūgšanām, kuras jūs šajās dienās veltījāt manos nodomos! Bērniņi, ziniet to, ka jums tas nebūs jānožēlo – ne jums, ne jūsu bērniem. Dievs jūs atalgos ar lielām žēlastībām, un jūs iemantosiet mūžīgo dzīvi. Es esmu jums līdzās un pateicos visiem tiem, kas šo gadu gaitā ir pieņēmuši manus vēstījumus, īstenojuši tos dzīvē un apņēmušies iet svētuma un miera ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šajā laikā nedomājiet tikai par savas miesas atpūtu, bet centieties, bērniņi, atrast laiku arī dvēselei! Lai Svētais Gars klusumā jūs uzrunā, un ļaujiet, lai Viņš jums palīdz atgriezties un jūs pārveido. Es esmu kopā ar jums un Dieva priekšā aizbilstu par ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Tikai lūgšanā jūs būsiet tuvu man un manam Dēlam, un jūs redzēsiet, cik dzīve ir īsa. Jūsu sirdī dzims ilgas pēc Debesīm. Prieks sāks valdīt jūsu sirdī, un lūgšana sāks plūst kā upe. Jūsu vārdi paudīs vienīgi pateicību Dievam par to, ka Viņš jūs ir radījis, un ilgas pēc svētuma jūsu dzīvē kļūs par realitāti. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es esmu kopā ar jums un jūs visus aicinu uz pilnīgu atgriešanos. Izšķirieties par Dievu, bērniņi, un jūs Dievā atradīsiet mieru, pēc kā tiecas jūsu sirds. Dzīvojiet tā, kā dzīvoja svētie,– lai viņi jums ir piemērs; un es jūs iedvesmošu, kamēr vien Visaugstais man ļaus būt kopā ar jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien Kungs man vēlreiz ļāvis jums sacīt, ka jūs dzīvojat žēlastības laikā. Bērniņi, jūs neapzināties, ka Dievs jums dāvā īpašu iespēju atgriezties un dzīvot mierā un mīlestībā. Jūs esat tik akli un pieķērušies zemes lietām un domājat par šīszemes dzīvi. Dievs mani sūtījis, lai es jūs vadītu uz mūžīgo dzīvi. Es, bērniņi, neesmu nogurusi, kaut arī redzu, ka jūsu sirds ir smaga un nogurusi no visa, kas ir žēlastība un dāvana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Bērniņi, kad jūs lūdzaties, jūs esat Dieva tuvumā un Viņš jums dāvā ilgas pēc mūžības. Šis ir laiks, kad jūs varat vairāk runāt par Dievu un vairāk darīt Viņā labā. Tāpēc nepretojieties, bērniņi, bet ļaujiet Viņam jūs vadīt, jūs mainīt un ienākt jūsu dzīvē. Neaizmirstiet, ka jūs esat svētceļnieki, kas dodas uz mūžību. Tāpēc ļaujiet, bērniņi, lai Dievs jūs vada, kā gans ved savu ganāmpulku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2006. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Arī šodien uz manām rokām ir Jaundzimušais Jēzus, ko es nesu jums. Viņš, Debesu un zemes Karalis, ir jūsu miers. Bērniņi, neviens cits, tikai Viņš, Miera Karalis, var dāvāt jums mieru. Tāpēc pielūdziet Viņu savā sirdī, izšķirieties par Viņu, un jums būs prieks Viņā. Viņš sniegs jums miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2005

Read Next

2007