2011

2011. gada 2. janvārī
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu uz komūniju (vienotību) Jēzū, manā Dēlā. Mana mātišķā Sirds lūdzas par to, lai jūs spētu saprast, ka esat Dieva ģimene. Pateicoties gribas garīgajai brīvībai, ko jums dāvājis Debesu Tēvs, jūs esat aicināti, lai paši pazītu patiesību un izšķirtu, kas ir labs vai ļauns. Lai lūgšana un gavēnis atver jūsu sirdi un palīdz jums caur manu Dēlu atklāt Debesu Tēvu! Atklājot Tēvu, jūsu dzīve tiks virzīta uz to, lai jūs pildītu Dieva gribu un veidotu Dieva ģimeni, kā to vēlas mans Dēls. Es jūs šajā ceļā neatstāšu vienus. Pateicos jums.
Mirjana juta, ka viņa Dievmātei var sacīt: “Mēs visi esam nākuši pie tevis ar savām ciešanām un dzīves krustu. Mēs tevi lūdzam – palīdzi mums!” Dievmāte mums sniedza pretī savas rokas un sacīja: “Atveriet man savu sirdi! Dodiet man savas ciešanas! Māte jums palīdzēs!”
Dievmāte pasvētīja visus klātesošos un visus reliģiskos priekšmetus, un vēlreiz uzsvēra priestera sniegtās svētības svarīgumu.

2011. gada 2. februārī
Mīļie bērni! Jūs pulcējaties ap mani, meklējat savu ceļu un meklējat, meklējat patiesību, bet aizmirstat to, kas ir vissvarīgākais, – aizmirstat pareizi lūgties. Jūsu lūpas izrunā neskaitāmus vārdus, bet jūsu gars neko nejūt. Klejojot tumsā, jūs pat pašu Dievu iedomājaties esam līdzīgu sev, bet ne tādu, kāds Viņš patiesi ir savā mīlestībā. Mīļie bērni, patiesa lūgšana nāk no jūsu sirds dziļumiem, no jūsu ciešanām, no jūsu prieka un no jūsu grēku piedošanas meklējumiem. Tas ir ceļš, lai iepazītu patieso Dievu, un līdz ar to aripašiem sevi, jo jūs esat radīti pēc Viņa līdzības. Lūgšana jūs aizvedīs līdz manas vēlēšanās, manas misijas šeit, esot kopā ar jums, izpildei – vienotībai Dieva ģimenē. Paldies jums.
Dievmāte pasvētīja visus klātesošos, pateicas un palūdza lūgties par priesteriem.

2011. gada 2. martā
Mīļie bērni! Mana Mātes sirds ārkārtīgi cieš, skatoties uz maniem bērniem, kas nemitīgi dod priekšroku tam, kas ir cilvēcisks, nevis tam, kas ir no Dieva. Viņi, mani bērni, par spīti visam, kas viņiem apkārt notiek, un par spīti visām zīmēm, kas viņiem tiek sūtītas, domā, ka viņi var dzīvot bez mana Dēla. Viņi to nevar! Viņi tuvojas mūžīgajai pazušanai. Tāpēc es aicinu kopā jūs, kas esat gatavi atvērt savas sirdis man un kas esat gatavi būt manas mīlestības apustuļi, palīdzēt man, lai, izdzīvojot Dieva mīlestību, jūs varētu būt paraugs tiem, kas to nepazīst. Lai lūgšana un gavēnis jūs tajā stiprina, un es svētīju jūs ar mātišķo svētību Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Paldies jums.
Dievmāte bija ļoti noskumusi.

2011. gada 2. aprīlī
Mīļie bērni! Ar mātišķu mīlestību vēlos atvērt sirdi ikvienam no jums un iemācīt jums personisku vienotību ar Tēvu. Lai to pieņemtu, jums ir jāsaprot, ka Dievam jūs esat svarīgi un ka Viņš aicina jūs katru personīgi. Jums jāsaprot, ka jūsu lūgšana ir bērna saruna ar Tēvu, ka mīlestība ir ceļš, kurā jums jādodas – mīlestība uz Dievu un savu tuvāko. Tā, mani bērni, ir mīlestība, kam nav robežu, tā ir mīlestība, kas rodas no patiesības un iet līdz galam. Sekojiet man, mani bērni, lai arī citi, atpazīstot patiesību un mīlestību jūsos, sekotu jums. Paldies jums.
Dievmāte vēlreiz aicināja mūs uz lūgšanu par mūsu ganiem. Viņa teica: „Viņiem ir īpaša vieta manā sirdī, viņi pārstāv manu Dēlu.”

2011. gada 2. maijā
Mīļie bērni! Dievs Tēvs sūta mani parādīt jums pestīšanas ceļu, jo Viņš, mani bērni, vēlas jūs glābt un nevis notiesāt. Tāpēc es kā Māte pulcēju jūs ap sevi, jo ar savu mātišķo mīlestību vēlos palīdzēt jums kļūt brīviem no pagātnes netīrības un sākt dzīvot no jauna un citādi. Aicinu jūs augšāmcelties manā Dēlā! Līdz ar atzīšanos grēkos atsakieties no visa tā, kas ir attālinājis jūs no mana Dēla un ir padarījis jūsu dzīvi tukšu un neveiksmīgu. Sakiet „jā” Tēvam no sirds un dodieties pestīšanas ceļā, kurā Viņš jūs sauc caur Svēto Garu. Paldies jums! Es īpaši lūdzos par ganiem, lai Dievs palīdz viņiem būt blakus jums sirds pārpilnībā.

2011. gada 2. jūnijā
Mīļie bērni! Kad es jūs aicinu lūgties par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību, – ja jūs ielūkotos savās sirdīs, tad saprastu, ka es runāju par daudziem no jums. Ar atvērtu sirdi atklāti sev pajautājiet, vai jūs vēlaties dzīvo Dievu vai vēlaties Viņu ignorēt un dzīvot pēc sava prāta! Paskatieties visapkārt, mani bērni, un ieraugiet, kurp iet pasaule, kas domā, ka visu spēj bez Tēva un klīst kārdinājumu tumsā! Es jums piedāvāju patiesības gaismu un Svēto Garu. Saskaņā ar Dieva plānu es esmu ar jums, lai jums palīdzētu piedzīvot to, ka jūsu sirdīs uzvar mans Dēls, Viņa Krusts un Augšāmcelšanās. Kā māte es alkstu un lūdzos par jūsu vienotību ar manu Dēlu un Viņa darbiem. Es esmu ar jums, izlemiet! Paldies.
Dievmāte bija ļoti skumja. Kad viņa teica: „Es jums piedāvāju patiesības gaismu un Svēto Garu,” Mirjana aiz Dievmātes redzēja īpašu gaismu.

2011. gada 2. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu spert grūtu un sāpīgu soli pretī vienotībai ar manu Dēlu. Es jūs aicinu uz grēksūdzi un šķīstīšanos, es aicinu pilnībā atzīt savus grēkus. Nešķīsta sirds nevar būt manā Dēlā un ar manu Dēlu. Nešķīsta sirds nevar nest mīlestības un vienotības augļus. Nešķīsta sirds nav spējīga uz pareizu un taisnīgu rīcību; tā nav Dieva mīlestības skaistuma piemērs, ne tiem, kas atrodas tās tuvumā, ne tiem, kas to vēl nav iepazinuši. Jūs, mani bērni, pulcējieties ap mani entuziasma, ilgu un cerību pilni, un es lūgšu labo Tēvu, lai Viņš jūsu šķīstītajās sirdīs liek, caur Svēto Garu Manu Dēlu, ticību. Mani bērni, ieklausieties manī un dodieties ceļā kopā ar mani!
Kad Dievmāte devās projām, kreisajā pusē viņa parādīja tumsu bet labajā zeltītas gaismas veidotu Krustu. Mirjana skaidroja, ka Marija bija vēlējusies parādīt atšķirību starp šķīstītu un nešķīstītu sirdi.

2011. gada 2. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atdzimt lūgšanā un Svētajā Garā un kopā ar manu Dēlu kļūt par jaunu tautu – par tautu, kas zina, ka, zaudējot Dievu, jūs zaudējat paši sevi; par tautu, kas zina, ka, neskatoties uz ciešanām un pārbaudījumiem, esot kopā ar Dievu, jūs esat drošībā un glābti. Es jūs aicinu sapulcēties Dieva ģimenē un stiprināties ar Tēva spēku. Pa vienam, mani bērni, jūs nevarat apturēt ļaunumu, kas grib sākt pārvaldīt pasauli un to iznīcināt. Bet saskaņā ar Dieva gribu visi kopā, vienoti ar manu Dēlu, jūs varat visu mainīt un dziedināt pasauli. Es jūs aicinu lūgties no visas sirds par saviem ganiem, jo mans Dēls ir viņus izvēlējies. Paldies jums.

2011. gada 2. septembrī
Mīļie bērni! Ar visu sirdi un dvēseli, ko piepilda mīlestība un ticība debesu Tēvam, es esmu jums dāvājusi un no jauna jums dāvāju savu Dēlu. Viņš jūs, visas pasaules tautas, iepazīstināja ar vienīgo un patieso Dievu un Viņa mīlestību. Viņš vadīja jūs pa patiesības ceļu un darīja jūs par brāļiem un māsām. Tādēļ, mani bērni, neklīstiet pa maldu ceļiem, nenocietiniet sirdis šīs patiesības, cerības un mīlestības priekšā! Viss ap jums ir pārejošs un nepastāvīgs, vienīgi Dieva godība nezūd. Tādēļ atsakieties no visa, kas jūs attālina no Kunga! Pielūdziet tikai Viņu, jo Viņš ir vienīgais patiesais Dievs! Es esmu ar jums un ar jums es palikšu. Es īpaši lūdzos par priesteriem, lai viņi būtu cienīgi mana Dēla pārstāvji un ar mīlestību vadītu jūs pa patiesības ceļu. Paldies.

2011. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni! Arī šodien mana mātes sirds aicina jūs uz lūgšanu, kas ir jūsu personīgās attiecības ar Dievu. Es jūs aicinu uz prieku, ko sniedz lūgšana Viņā. Dievs Tēvs nav tālu no jums un nav jums nepazīstams. Viņš jums atklājās manā Dēlā un Viņā dāvāja jums dzīvību. Tādēļ, mani bērni, nepadodieties kārdinājumiem, kas mēģina atšķirt jūs no Dieva! Lūdzieties, lūdzieties! Nemēģiniet ģimenē un sabiedrībā dzīvot bez Viņa! Lūdzieties, lai jūsu sirdis piepilda labestība, kas nāk no mana Dēla, jo Viņš ir īstā labestība! Tikai labestības piepildīta sirds var saprast un pieņemt Dievu Tēvu. Es vadīšu jūs arī turpmāk. Jo īpaši jūs lūdzu netiesāt priesterus. Mani bērni, vai esat aizmirsuši, ka viņus ir aicinājis Dievs Tēvs? Lūdzieties! Paldies jums.
Mirjana teica: „Vai jūs, brāļi un māsas, apzināties, ka ar mums kopā bija Dieva Māte? Lai katrs sev pajautā: “Vai esam tā cienīgi?” Es jums to saku, jo man ir grūti vērot viņas sāpes par to, ka katrs no mums meklē brīnumus, bet neviens negrib paveikt brīnumu sevī pašā.”

2011. gada 2. novembrī
Mīļie bērni! Tēvs nav jūs atstājis jūsu pašu varā. Neizmērojama ir Viņa mīlestība – mīlestība, kas mani mudina doties pie jums, lai palīdzētu jums Viņu iepazīt un lai ar Mana Dēla starpniecību visi kopā jūs varētu viņu saukt par „Tēvu”, lai jūs visi varētu būt viena tauta Dieva ģimenē. Bet neaizmirstiet, mani bērni, ka jūs nedzīvojat šai pasaulē tikai sev vien un ka es neaicinu jūs uz šejieni tikai jūsu pašu dēļ. Tie, kuri seko manam Dēlam, par brāli Kristū domā tāpat, kā par sevi, un viņiem svešs ir egoisms. Tādēļ es vēlos, lai jūs būtu mana Dēla gaisma; lai visiem tiem, kas nepazīst Tēvu, visiem, kas klīst grēka, izmisuma, sāpju un vientulības tumsā, jūs apgaismotu ceļu un ar savu dzīvi parādītu viņiem Dieva mīlestību. Es esmu ar jums. Ja jūs atdarīsiet savas sirdis, es jūs vadīšu. No jauna aicinu jūs lūgties par saviem ganiem. Paldies jums.

2011. gada 2. decembrī
Mīļie bērni! Es, Māte, esmu kopā ar jums, lai ar savu mīlestību, lūgšanu un piemēru varētu jums palīdzēt kļūt par nākotnes sēklu, par sēklu, no kuras izaugs spēcīgs koks, kura zari pletīsies pa visu pasauli. Lai jūs kļūtu par nākotnes sēklu, mīlestības sēklu, lūdziet, lai Tēvs jums piedod kļūdas, ko esat pieļāvuši. Mani bērni, tikai šķīsta sirds, kas ir brīva no grēka nastas, spēj atvērties, un tikai tādas acis, kurās ir godīgums, spēj saskatīt ceļu, pa kuru es jūs vēlos vest. Kad jūs to apzināsieties, jūs iepazīsiet Dieva mīlestību – tā jums tiks sniegta kā dāvana. Pēc tam jūs to dāvināsiet citiem kā mīlestības sēklu. Paldies jums.

Read Previous

2010

Read Next

2012