2012

2012. gada 2. janvārī
Mīļie bērni! Kad ar mātišķām rūpēm raugos jūsu sirdī, es redzu tajā sāpes un ciešanas, redzu ievainotu pagātni un nemitīgus meklējumus, redzu savus bērnus, kas vēlas būt laimīgi, bet nezina, kā to panākt. Atverieties Tēvam. Tas ir ceļš uz laimi – ceļš, pa kuru es vēlos jūs vest. Dievs Tēvs savus bērnus nekad nepamet vienus, it īpaši sāpēs un izmisumā. Kad jūs to sapratīsiet un pieņemsiet, jūs kļūsiet laimīgi un jūsu meklējumiem pienāks gals. Jūs mīlēsiet un pārstāsiet baidīties. Jūsu dzīve kļūs par cerību un patiesību, kas ir mans Dēls. Paldies jums! Es jūs lūdzu – lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir izraudzījies. Netiesājiet, jo jums visiem reiz būs jāstājas tiesas priekšā.

2012. gada 2. februārī
Mīļie bērni! Es tik ilgu laiku esmu kopā ar jums un jau tik ilgi stāstu jums par Dieva klātbūtni un Viņa bezgalīgo mīlestību, vēlēdamās lai jūs visi to iepazītu. Un jūs, mani bērni? Jūs vēl arvien esat kurli un akli. Uzlūkojot apkārtējo pasauli, jūs negribat redzēt, kur tā dodas bez mana Dēla. Jūs atsakāties no Viņa, kas ir visu žēlastību avots. Jūs klausāties, kad es ar jums runāju, bet jūsu sirds ir aizvērta un jūs nedzirdat, ko es saku. Jūs nelūdzat, lai Svētais Gars jūs apgaismo. Mani bērni, lepnība ir kļuvusi par likumu. Es vēršu jūsu uzmanību uz pazemību. Mani bērni, atcerieties, ka tikai pazemīga dvēsele izstaro šķīstību un skaistumu, jo tā ir iepazinusi Dieva mīlestību. Tikai pazemīga dvēsele kļūst par Debesīm, jo tajā mājo mans Dēls. Paldies jums! Es vēlreiz jūs lūdzu ― aizlūdziet par tiem, kurus mans Dēls ir izredzējis, ― par saviem dvēseļu ganiem.

2012. gada 2. martā
Mīļie bērni! Es nāku pie jums, pateicoties neizmērojamai Dieva mīlestībai, un nemitīgi jūs aicinu mana Dēla apkampienos. Mani bērni, ar savu mātes sirdi es jūs ne tikai lūdzu, bet jums nemitīgi atgādinu – lai jums pirmajā vietā ir rūpes par tiem, kuri nepazīst manu Dēlu. Nepieļaujiet to, ka, raugoties uz jums un jūsu dzīvi, viņus pārņemtu vēlēšanās Viņu nepazīt. Lūdziet Svēto Garu, lai jūs piepildītu mans Dēls. Lūdziet, lai jūs varētu kļūt par dievišķās gaismas apustuļiem šajā tumsas un bezcerības laikā. Šis ir laiks, kad jūs tiekat pārbaudīti. Ar rožukroni rokās un mīlestību sirdī ejiet kopā ar mani. Es jūs vedu uz mana Dēla augšāmcelšanos. Lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir izraudzījies, lai tie vienmēr varētu dzīvot caur Viņu, Augsto priesteri, un Viņā. Paldies jums.

2012. gada 2. aprīlī
Mīļie bērni! Būdama Miera Karaliene, es vēlos jums, mani bērni, dāvāt mieru – patiesu mieru, kas plūst no mana dievišķā Dēla Sirds. Būdama Māte, es lūdzos, lai jūsu sirdī valdītu gudrība, pazemība un labestība, lai tajā valdītu miers, lai tajā valdītu mans Dēls. Kad mans Dēls valdīs jūsu sirdī, jūs spēsiet palīdzēt citiem iepazīt Viņu. Kad pār jums valdīs Debesu miers, tie, kas to meklē neīstajās vietās, tādējādi sāpinot manu mātes sirdi, to pazīs. Mani bērni, liels būs mans prieks, kad es redzēšu, ka jūs pieņemat manus vārdus un vēlaties man sekot. Nebaidieties – jūs neesat vieni. Sniedziet man savu roku, un es jūs vedīšu. Neaizmirstiet par saviem ganiem. Lūdzieties, lai tie savās domās vienmēr būtu ar manu Dēlu, kas tos ir aicinājis liecināt par Viņu. Paldies jums.

2012. gada 2. maijā
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestībā es jūs lūdzu: sniedziet man savu roku, ļaujiet man jūs vadīt! Es, jūsu Māte, vēlos jūs glābt no nemiera, izmisuma un mūžīgās pazušanas. Mans Dēls, mirstot uz krusta, atklāja, cik ļoti Viņš jūs mīl. Viņš sevi upurēja par jums un jūsu grēkiem. Nenoraidiet Viņa upuri un nesagādājiet Viņam no jauna ciešanas ar saviem grēkiem. Nenoslēdziet sev Debesu valstības durvis. Mani bērni, neizšķiediet laiku. Nekas nav svarīgāks par vienotību ar manu Dēlu. Es jums palīdzēšu, jo Debesu Tēvs mani sūta, lai tādā veidā mēs kopā varētu rādīt žēlastības un pestīšanas ceļu visiem tiem, kas Viņu nepazīst. Nenocietiniet savu sirdi. Paļaujieties uz mani un pielūdziet manu Dēlu. Mani bērni, jūs nespējat būt bez ganiem. Lai viņi ik dienas ir jūsu lūgšanās. Paldies jums.

2012. gada 2. jūnijā
Mīļie bērni! Es pastāvīgi esmu jūsu vidū, jo savā neierobežotajā mīlestībā gribu jums parādīt Paradīzes vārtus. Es vēlos jums pastāstīt, kā tos atvērt: ar labestību, žēlsirdību, mīlestību un mieru – ar mana Dēla starpniecību. Tāpēc, mani bērni, netērējiet laiku tukšībās.Jūs glābt var tikai mana Dēla mīlestības iepazīšana. Pateicoties šai pestījošajai mīlestībai un Svētajam Garam, Viņš izraudzījās mani, bet es kopā ar Viņu izraugos jūs, lai jūs kļūtu par Viņa mīlestības un gribas apustuļiem. Mani bērni, uz jums gulstas liela atbildība. Es vēlos, lai jūs ar savu piemēru palīdzētu grēciniekiem mainīt viņu domāšanu, bagātinātu viņu nabaga dvēseli un palīdzētu tiem atgriezties manos apskāvienos. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, gavējiet un regulāri izsūdziet grēkus. Ja mana Dēla pieņemšana Euharistijā ir jūsu dzīves centrā, tad nebaidieties – jūs spējat visu. Es esmu kopā ar jums. Es katru dienu aizlūdzu par jūsu ganiem un to pašu gaidu arī no jums. Tāpēc, mani bērni, ka bez viņu vadības un stiprinājuma, ko viņi sniedz svētībā, jūs neko nespējat. Paldies jums.

2012. gada 2. jūlijā
Mīļie bērni! Es atkal kā māte jūs lūdzu uz mirkli apstāties un padomāt par sevi un to, ka jūsu šīszemes dzīve ir pārejoša. Tad padomājiet par mūžību un mūžīgo svētlaimi. Ko jūs vēlaties? Pa kuru ceļu jūs gribat iet? Tēva mīlestība mani sūta, lai es būtu jūsu vidutāja un lai jums ar mātes mīlestību parādītu ceļu, kas ved uz tādas dvēseles tīrību, kuru nenomāc grēka nasta un kura iepazīs mūžību. Es lūdzos par to, lai jūs apgaismo mana Dēla mīlestības un jūs uzvarētu vājumu un izkļūtu no posta. Jūs esat mani bērni, un es vēlos, lai jūs visi ietu pestīšanas ceļu. Tāpēc, mani bērni, sapulcējieties ap mani, lai es jūs varētu iepazīstināt ar mana Dēla mīlestību un tādējādi atvērt mūžīgās svētlaimes durvis. Aizlūdziet, kā to daru arī es, par saviem ganiem. Es vēlreiz jūs brīdinu: netiesājiet viņus, jo mans Dēls tos ir izredzējis. Paldies jums.

2012. gada 2. augustā
Mīļie bērni! Es esmu ar jums un nepadodos. Es vēlos, lai jūs iepazītu manu Dēlu. Es vēlos, lai mani bērni būtu kopā ar mani mūžīgajā dzīvē. Es vēlos, lai jūs izjustu prieku, ko sniedz miers, un iemantotu mūžīgo pestīšanu. Es lūdzos, lai jūs uzveiktu cilvēciskās vājības. Es lūdzu savu Dēlu, lai Viņš jums dāvātu skaidru sirdi. Mani mīļie bērni, tikai tie, kam ir skaidra sirds, zina, kā nest krustu un kā nest upuri par visiem tiem grēciniekiem, kuri ir apvainojuši Debesu Tēvu un kuri vēl šodien Viņu apvaino, kaut arī tie Viņu nav iepazinuši. Es lūdzos, lai jūs iepazītu patiesas ticības gaismu, kura plūst tikai no skaidras sirds raidītas lūgšanas. Tad visi tie, kuri ir jums līdzās, sajutīs mana Dēla mīlestību. Lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir izraudzījies, lai viņi jūs vadītu pestīšanas ceļā. Lai jūsu mute atturas no jebkādas tiesāšanas. Paldies jums.

2012. gada 2. septembrī
Mīļie bērni! Kad es raugos uz jums, mana dvēsele meklē tās dvēseles, ar kurām tā vēlas būt vienota, – dvēseles, kuras ir sapratušas, cik svarīgi ir lūgties par tiem maniem bērniem, kuri vēl nav iepazinuši Debesu Tēva mīlestību. Es jūs aicinu tāpēc, ka jūs man esat vajadzīgi. Pieņemiet savu sūtību un nebaidieties, – es jūs stiprināšu. Es jūs piepildīšu ar savām žēlastībām. Ar savu mīlestību es jūs sargāšu no ļaunā gara. Es būšu kopā ar jums. Ar savu klātbūtni es jūs mierināšu grūtos brīžos. Es pateicos jums par to, ka jūsu sirds ir atvērta. Lūdzieties par priesteriem! Lūdzieties, lai vienotība starp manu Dēlu un viņiem kļūtu arvien ciešāka, tā ka tie kļūtu viens vesels ar Viņu. Paldies jums.

2012. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu un nāku pie jums tāpēc, ka jūs man esat nepieciešami. Man ir nepieciešami apustuļi ar skaidru sirdi. Es lūdzos un jūs arī lūdzieties par to, lai Svētais Gars jūs iedvesmo un vada, lai Viņš jūs apgaismo un piepilda ar mīlestību un pazemību. Lūdzieties, lai Viņš jūs piepilda ar žēlastību un žēlsirdību. Tikai tad, mani bērni, jūs mani sapratīsiet. Tikai tad jūs sapratīsiet sāpes, ko izjūtu to dēļ, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību. Tad jūs spēsiet man palīdzēt. Jūs būsiet mani Dieva mīlestības gaismas nesēji. Jūs apgaismosiet ceļu tiem, kuriem ir dotas acis, bet kuri nevēlas redzēt. Es vēlos, lai visi mani bērni redzētu manu Dēlu.Es vēlos, lai visi mani bērni iepazītu Viņa valstību. Es vēlreiz jūs aicinu un lūdzu aizlūgt par tiem, kurus mans Dēls ir aicinājis. Paldies jums.

2012. gada 2. novembrī
Mīļie bērni! Kā māte es jūs lūdzu – palieciet mani apustuļi. Es lūdzu savu Dēlu, lai Viņš jums dāvā dievišķo gudrību un spēku. Es lūdzu, lai jūs visu, kas notiek ap jums, uztvertu saskaņā ar Dieva patiesību un neatlaidīgi pretotos visam, kas vēlas jūs attālināt no mana Dēla. Es lūdzu, lai jūs tāpat kā mans Dēls liecinātu par Debesu Tēva mīlestību. Mani bērni, jums ir dota liela žēlastība būt par Dieva mīlestības lieciniekiem. Neuztveriet vieglprātīgi jums uzticēto atbildību. Neskumdiniet manu mātes sirdi. Es, māte, vēlos paļauties uz saviem bērniem, saviem apustuļiem. Gavējot un lūdzoties jūs man paverat iespēju lūgt savu Dēlu, lai Viņš ir jums līdzās un lai jūsos tiktu pagodināts Viņa vārds. Lūdzieties par ganiem, jo bez viņiem nekas no tā visa nebūtu iespējams. Paldies jums.

2012. gada 2. decembrī
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību un pacietību es no jauna jūs aicinu dzīvot saskaņā ar mana Dēla gribu, izplatīt Viņa mieru un mīlestību, būdami mani apustuļi, no visas sirds pieņemtu Dieva patiesību un lūgtu, lai Svētais Gars jūs vada. Tad jūs spēsiet uzticīgi kalpot manam Dēlam un ar savu dzīvi atklāt Viņa mīlestību citiem. Ar sava Dēla mīlestības un savas mīlestības palīdzību es, Māte, cenšos apskaut visus savus noklīdušos bērnus un atklāt tiem ticības ceļu. Mani bērni, palīdziet man manā mātes cīņā un lūdzieties kopā ar mani, lai grēcinieki apzinātos savus grēkus un no sirds tos nožēlotu. Lūdzieties arī par tiem, kurus mans Dēls ir izvēlējies un kuri ir konsekrēti Viņa vārdā. Paldies jums.

Read Previous

2011

Read Next

2013