2013

2013. gada 2. janvārī
Mīļie bērni! Ar lielu mīlestību un pacietību es cenšos darīt jūsu sirdi līdzīgu manai Sirdij. Ar savu piemēru es cenšos jums mācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs man esat nepieciešami un bez jums, mani bērni, es neko nespēju. Saskaņā ar Dieva gribu es jūs izraugos un jūs stiprinu ar Viņa spēku. Tāpēc, mani bērni, nebaidieties man atvērt savu sirdi. Es to uzticēšu savam Dēlam, savukārt Viņš jums dāvās dievišķo mieru. Jūs to nodosiet visiem tiem, kurus sastapsiet, jūs liecināsiet par Dieva mīlestību ar savu dzīvi un paši ar sevi dāvāsiet manu Dēlu. Es jūs vēlos vest pa izlīgšanas, gavēņa un lūgšanas ceļu. Mana mīlestība ir neizmērojama. Nebaidieties. Mani bērni, lūdziet par saviem ganiem. Neaizmirstiet, ka viņus ir izraudzījies mans Dēls un tikai Viņš ir tiesīgs viņus tiesāt, tāpēc nepieļaujiet, ka pār jūsu lūpām nāk notiesājoši vārdi. Paldies jums.

2013. gada 2. februārī
Mīļie bērni! Mani pie jums ved mīlestība – mīlestība, kuru es vēlos iemācīt arī jums, patiesa mīlestība. Tā mīlestība, kuru jums atklāja mans Dēls, kad Viņš aiz mīlestības pret jums nomira uz krusta. Mīlestība, kura vienmēr ir gatava piedot un lūgt piedošanu. Bet kāda ir jūsu mīlestība? Mana mātes sirds ir noskumusi, cenšoties rast jūsu sirdī mīlestību. Jūs neesat gatavi mīlestības dēļ savu gribu pakļaut Dieva gribai. Jūs nespējat man palīdzēt, lai tie, kas vēl nepazīst Dieva mīlestību, to iepazītu, tāpēc ka jūsos nav patiesas mīlestības. Veltiet man savu sirdi, un es jūs vedīšu. Es jums mācīšu piedot, mīlēt savus ienaidniekus un dzīvot tā, kā dzīvoja mans Dēls. Nebaidieties par sevi. Mans Dēls neatstāj nelaimē tos, kurus mīl. Es būšu kopā ar jums un lūgšu Debesu Tēvu, lai jūs apgaismo mūžīgās patiesības un mīlestības gaisma. Aizlūdziet par saviem ganiem, lai, pateicoties jūsu praktizētajam gavēnim un lūgšanai, viņi varētu jūs vadīt mīlestībā. Paldies jums.

2013. gada 2. martā
Mīļie bērni! No jauna es vēršos pie jums kā Māte: nenocietiniet savu sirdi. Neaizveriet acis, redzot brīdinājumus, kurus Debesu Tēvs savā mīlestībā jums sūta. Vai jūs mīlat Viņu vairāk par visu? Vai jūs nožēlojat, ka bieži aizmirstat to, ka Debesu Tēvs savā lielajā mīlestībā ir sūtījis savu Dēlu, lai Viņš ar savu krustu mūs atpirktu? Vai jūs nožēlojat, ka vēl līdz šim neesat pieņēmuši vēstījumus? Mani bērni, nepretojieties mana Dēla mīlestībai. Nepretojieties cerībai un mieram. Mans Dēls ar savu krustu un jūsu lūgšanām un gavēni atvairīs tumsu, kas vēlas jūs apņemt un valdīt pār jums. Viņš jums dos spēki jaunai dzīvei. Dzīvojot to saskaņā ar mana Dēla gribu, jūs būsiet svētība un cerība visiem grēciniekiem, kuri maldās grēka tumsā. Mani bērni, palieciet nomodā! Es, Māte, arvien esmu nomodā kopā ar jums. Es īpaši aizlūdzu un esmu nomodā par tiem, kurus mans Dēls aicinājis būt par jūsu gaismas un cerības nesējiem, – par jūsu ganiem. Paldies jums.

2013. gada 2. aprīlī

2013. gada 2. maijā
Mīļie bērni! No jauna es jūs aicinu mīlēt un netiesāt. Mans Dēls saskaņā ar Debesu Tēva gribu bija jūsu vidū, lai rādītu jums pestīšanas ceļu, lai jūs glābtu, nevis tiesātu. Ja jūs vēlaties sekot manam Dēlam, jums nevis jātiesā, bet jāmīl, tāpat kā Debesu Tēvs mīl jūs. Un tad, kad jums ir visgrūtāk, kad jūs pakrītat zem krusta smaguma, nezaudējiet cerību, netiesājiet – tā vietā atcerieties, ka jūs tiekat mīlēti, un slavējiet Debesu Tēvu par Viņa mīlestību. Mani bērni, nenovirzieties no ceļa, pa kuru es jūs vedu. Neapdomīgi neejiet pazušanā! Lai lūgšana un gavēnis jūs stiprina un tādējādi jūs spētu dzīvot tā, kā to vēlētos Debesu Tēvs; lai jūs kļūtu mani ticības un mīlestības apustuļi, bet jūsu dzīve – svētība tiem, kurus jūs satiekat; lai jūs būtu viens vesels ar Debesu Tēvu un manu Dēlu. Mani bērni, tā ir vienīgā patiesība, patiesība, kas ved uz jūsu atgriešanos un pēc tam – uz visu to cilvēku atgriešanos, kurus jūs satiekat, – to, kas nepazīst manu Dēlu Jēzu, visu to, kas nezina, ko nozīmē mīlēt. Mani bērni, mans Dēls jums kā dāvanu ir devis ganus. Rūpējieties par viņiem, lūdzieties par viņiem! Paldies jums.

2013. gada 2. jūnijā
Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es no jauna jūs aicinu iet mana Dēla pēdās – sekot Viņam. Es zinu par jūsu sāpēm, ciešanām un grūtībām, bet Viņā jūs varēsiet rast atvieglojumu, mieru un glābiņu. Mani bērni, neaizmirsties, ka mans Dēls ar savu krustu jūs ir atpestījis un jums devis iespēju atkal būt Dieva bērniem, atkal vērsties pie Debesu Tēva, sakot Viņam: „Tēvs!” Lai jūs būtu Tēva cienīgi, mīliet un piedodiet, jo jūsu Tēvs ir mīlestība un piedošana. Lūdzieties un gavējiet, jo tas ir jūsu attīrīšanās ceļš, Debesu Tēva atklāšanas un iepazīšanas ceļš, kuru ejot. Kad iepazīsiet Tēvu, jūs sapratīsiet, ka jums ir vajadzīgs tikai Viņš. (Nākamo teikumu Dievmāte sacīja ar stingrību, sacīto īpaši uzsverot.) Es, jūsu Māte, vēlos, lai mani bērni būtu viena kopiena, viena tauta, kas klausās un izpilda Dieva Vārdu. Tāpēc, mani bērni, sekojiet manam Dēlam, esiet ar Viņu viens, esiet Dieva bērni. Mīliet savus ganītājus, tāpat kā Viņus mīlēja mans Dēls, kad aicināja viņus jums kalpot. Paldies jums.

2013. gada 2. jūlijā
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību es jūs lūdzu: uzdāviniet man savu sirdi, lai es varētu to stādīt priekšā savam Dēlam un darīt jūs brīvus – brīvus no visa ļaunā, kas arvien vairāk jūs paverdzina un attālina no vienīgā Dieva, mana Dēla; brīvus no visa, kas jūs novirza uz nepareiza ceļa un liek jums zaudēt mieru. Es gribu jūs vadīt uz brīvību, ko apsolījis mans Dēls, jo vēlos, lai šeit pilnīgi tiktu īstenota Dieva griba un lai, pateicoties izlīgšanai ar DebesuTēvu, gavēnim un lūgšanai, piedzimtu Dieva mīlestības apustuļi –apustuļi, kas brīvi un ar mīlestību nesīs Dieva mīlestību visiem maniem bērniem, apustuļi, kuri nesīs paļāvības pilnu mīlestību pretDebesu Tēvu un atvērs Debesu vārtus. Mīļie bērni, ieprieciniet ar savu mīlestību un atbalstu savus ganus, kā mans Dēls lūdza viņiem iepriecināt jūs. Paldies jums.

2013. gada 2. augustā
Mīļie bērni! Ja vien jūs pilnīgā paļāvībā atvērtu man savu sirdi, viss jums kļūtu skaidrs. Jūs apzinātos, ar kādu mīlestību es jūs aicinu, ar kādu mīlestību vēlos jūs mainīt – darīt laimīgus; ar kādu mīlestību es vēlos jūs darīt par mana Dēla sekotājiem un apveltīt ar sava Dēla mieru visātā pilnībā. Jūs saprastu manas mātes mīlestības neierobežoto spēku. Tāpēc, mani bērni, lūdzieties, jo lūgšanā aug jūsu ticība un dzimst mīlestība, ar kuru arī krusts vairs nešķiet nepanesams – jūs taču to nenesat vieni paši. Vienoti ar manu Dēlu, slavējiet Debesu Tēva vārdu. Lūdzieties, lūdziet mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir vienīgā patiesība. Tā visu piedod, ikvienam kalpo un ikvienā saskata savu brāli. Mani bērni, mani apustuļi, Debesu Tēvs ar manu, savas kalpones, starpniecību jums ir izrādījis lielu uzticību, lai tiem, kas Viņu nepazīst, jūs palīdzētu izlīgt ar manu Dēlu un Viņam sekot. Tāpēc es jums mācu mīlestību – Viņam atbildēt jūs spēsiet tikai tad, ja jums būs mīlestība. Es no jauna jūs aicinu: mīliet savus ganus un lūdzieties, lai šajā grūtajā laikā viņu vadībā tiktu celts godā mana Dēla vārds. Paldies jums.

2013. gada 2. septembrī
Mīļie bērni! Es jūs visus mīlu. Jūs visi, visi mani bērni, jūs visi esat manā sirdī. Jums visiem pieder mana mātes mīība, un es jūs visus vēlos vadīt, jūs iepazītu Dieva prieku. Tāpēc es jūs aicinu. Man ir nepiecieš pazemīgi apustuļi, kas ar atvērtu sirdi pieņemtu Dieva Vārdu un palīdzētu citiem saprast, kāda ir viņu dzīves jēga Dieva Vārda gaismā. Lai jūs, mani bērni, to spētu, jums ar lūgšanas un gavēņa palīdzību jāiemācās klausīties ar sirdi un prast paklausīt. Jums jāiemācās atbrīvoties no , kas jūs attālina no Dieva Vārda, un tiekties tikai pēc tā, kas jūs tam tuvina. Nebīstieties! Es esmu šeit. Jūs neesat vieni. Es lūdzu Svēto Garu, lai Tas jūs atjauno un stiprina. Es lūdzu Svēto Garu, lai, palīdzot citiem, arī jūs paši tiktu dziedināti. Es Viņu lūdzu, lai ar Viņa palīdzību, jūs kļūtu Dieva bērni un mani apustuļi.” Tad ļoti norūpējusies Dievmāte sacīja: “Jēzus, mana Dēla, dēļ mīliet tos, kurus Viņš ir aicinājis, un vēlieties saņ svētību no tām rokām, kuras Viņš ir konsekrējis. Nepieļaujiet, ka pār jums valdītu ļaunums. Es vēlreiz atkārtoju – tikai kopā ar jūsu ganiem mana sirds uzvarēs. Nepieļaujiet, ka ļaunums šķirtu jūs no jūsu ganiem. Paldies jums.

2013. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni! Es mīlu jūs ar mātes mīlestību un ar mātes pacietību gaidu jūsu mīlestību unvienotību. Es lūdzos, lai jūs kļūtu par Dieva bērnu, par manu bērnu saimi. Es lūdzos, lai jūs kā viena saime priecīgi dzīvotu ticībā uz manu Dēlu un mīlestībā pret Viņu. Mani bērni, es jūs sapulcinu kā savus apustuļus un mācu, kā iepazīstināt citus ar mana Dēla mīlestību, kā nest tiem Labo Vēsti, kas ir mans Dēls. Sniedziet man savu atvērto, attīrīto sirdi, un es to piepildīšu ar mīlestību pret manu Dēlu. Viņa mīlestība dāvās jēgu jūsu dzīvei, bet es došos kopā ar jums. Es būšu kopā ar jums, līdz pienāks jūsu tikšanās brīdis ar Debesu Tēvu. Mani bērni, izglābsies tikai tie, kas ar mīlestību un ticību dodas pie Debesu Tēva. Nebaidieties, es esmu kopā ar jums. Uzticieties saviem ganītājiem, kā mans Dēls viņiem uzticējās, kad tos izraudzījās, un lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Paldies jums.

2013. gada 2. novembrī
Mīļie bērni! Es atkal kā māte jūs aicinu: mīliet, pastāvīgi lūdziet mīlestības dāvanu, mīliet Debesu Tēvu vairāk par visu. Ja jūs mīlēsiet Viņu, jūs mīlēsiet arī sevi un savus tuvākos. To nav iespējams nošķirt. Debesu Tēvs ir klātesošs ikvienā personā. Viņš mīl ikvienu personu un ikvienu sauc vārdā. Tāpēc, mani bērni, lūgšanas laikā centieties saklausīt, kāda ir Debesu Tēva griba. Sarunājieties ar Viņu. Nodibiniet personiskas attiecības ar Tēvu – tās padziļinās jūsu, manu bērnu un apustuļu, savstarpējās attiecības. Būdama māte, es vēlos, lai, mīlot Debesu Tēvu, jūs paceltos pāri šīs zemes tukšībām un palīdzētu citiem pakāpeniski iepazīt Debesu Tēvu un Viņam tuvoties. Mani bērni, lūdziet, lūdziet, lūdziet mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir mans Dēls. Aizlūdziet par saviem ganiem, lai viņi jūs vienmēr mīlētu tā, kā jūs mīlēja mans Dēls, kas savu mīlestību apliecināja, atdodot savu dzīvību par jūsu pestīšanu. Paldies jums.

2013. gada 2. decembrī
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību un pacietību es noraugos, kā jūs nemitīgi klīstat, un redzu, cik ļoti jūs esat nomaldījušies. Tāpēc es esmu kopā ar jums. Es vēlos jums palīdzēt, lai jūs vispirms atrastu un iepazītu sevi, bet pēc tam varētu iepazīt un atzīt visu to, kas jums liedz patiesi, no visas sirds iepazīt Debesu Tēva mīlestību. Mani bērni, Tēvs tiek iepazīts ar krusta palīdzību. Tāpēc nenoraidiet krustu, centieties ar manu palīdzību to saprast un pieņemt. Kad jūs spēsiet pieņemt krustu, jūs sapratīsiet arī Debesu Tēva mīlestību; jūs dosieties kopā ar manu Dēlu un mani; jūs atšķirsieties no tiem, kas nav iepazinuši Debesu Tēva mīlestību, no tiem, kas Viņu dzird, bet nesaprot, neiet kopā ar Viņu, Viņu nepazīst. Es vēlos, lai jūs iepazītu mana Dēla patiesību un būtu mani apustuļi, lai jūs, Dieva bērni, stāvētu pāri cilvēciskajiem spriedumiem un vienmēr visā no jauna meklētu to, kāds ir Dieva spriedums. Mani bērni, lūdzieties un gavējiet, lai jūs spētu saprast visu, ko es gaidu no jums. Lūdzieties par saviem ganiem un centieties vienībā ar viņiem iepazīt Debesu Tēva mīlestību. Paldies jums.

Read Previous

2012

Read Next

2014