2014

2014. gada 2. janvārī
Mīļie bērni! Lai jūs varētu būt mani apustuļi un palīdzēt visiem tiem, kas ir tumsā, iepazīt mana Dēla mīlestības gaismu, nepieciešams, lai jums būtu skaidra un pazemīga sirds. Ja mans Dēls nevalda jūsu sirdī – nav jūsu sirds Karalis –, tad jūs nevarat palīdzēt Viņam piedzimt un valdīt to cilvēku sirdī, kuri Viņu nepazīst. Es esmu kopā ar jums. Es eju jums līdzās kā māte. Es klauvēju pie jūsu sirds durvīm, taču jūsu sirds nespēj atvērties, jo nav pazemīga. Es lūdzos, un lūdzieties arī jūs, mani mīļotie bērni, lai jūs manam Dēlam varētu atvērt skaidru un pazemīgu sirdi un saņemt dāvanas, kuras Viņš jums ir apsolījis. Tad jūs vadīs mana Dēla mīlestība un spēks. Tad jūs būsiet mani apustuļi, kas visur izplatīs Dieva mīlestības augļus. Mans Dēls darbosies no jūsu iekšienes un ar jūsu starpniecību, jo jūs būsiet kā viens vesels. Mana mātes sirds karsti vēlas to, lai visi mani bērni būtu vienoti manā Dēlā. Ar lielu mīlestību es svētīju tos, kurus mans Dēls ir izvēlējies, un aizlūdzu par viņiem – tie ir jūsu gani. Paldies jums.

2014. gada 2. februārī
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību es jums vēlos mācīt patiesumu, lai jūs, mani apustuļi, savā rīcībā būtu noteikti, apņēmīgi un, pats galvenais, patiesi. Es vēlos, lai ar Dieva žēlastību jūs būtu atvērti svētībai. Es vēlos, lai jūs, praktizējot lūgšanu un gavēni, saņemtu no Debesu Tēva žēlastību iepazīt to, kas ir dabisks un svēts, proti, dievišķo. To iepazinuši, jūs, būdami mana Dēla un manā patvērumā, kļūsiet par maniem apustuļiem, kas zinās to, kā nest Dieva Vārdu visiem tiem, kas Viņu nepazīst, un kā pārvarēt šķēršļus savā ceļā. Mani bērni, pateicoties svētībai, pār jums nāks Dieva žēlastība un jūs spēsiet to saglabāt, gavējot, lūdzoties, sevi attīrot un izlīgstot. Jūsu centieni nesīs augļus, un to es gaidu no jums. Lūdzieties par saviem ganiem, lai Dieva žēlastības starojums apgaismotu viņu ceļus. Paldies jums.

2014. gada 2. martā
Mīļie bērni! Es nāku pie jums kā māte un vēlos, lai manī kā mātē jūs rastu patvērumu, mierinājumu un atpūtu. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, lūdzieties! Lūdzieties pazemīgā dievbijībā, paklausībā un pilnīgā paļāvībā uz Debesu Tēvu. Paļaujieties, kā es paļāvos, kad man tika sacīts, ka es nesīšu apsolījuma svētību. Lai uz jūsu lūpām vienmēr ir vārdi, kas nāk no jūsu sirds: „Lai notiek Tavs prāts!” Tāpēc uzticieties un lūdzieties, lai tādējādi es varētu aizbilst par jums Kunga priekšā un Viņš jums dāvātu Debesu svētību un piepildītu jūs ar Svēto Garu. Tad jūs spēsiet palīdzēt visiem tiem, kas nepazīst Kungu, – jūs, manas mīlestības apustuļi, palīdzēsiet viņiem, lai viņi pilnīgā paļāvībā sauktu Dievu par Tēvu. Aizlūdziet par saviem ganiem un uzticieties viņu svētīgajām rokām. Paldies jums.

2014. gada 2. aprīlī
Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es vēlos jums palīdzēt, lai jūsu lūgšanu dzīve un gandarīšana kļūtu par patiesiem centieniem tuvoties manam Dēlam un Viņa dievišķajai gaismai – lai jūs prastu nošķirties no grēka. Ik lūgšana, ik Mise un gavēnis ir centieni tuvoties manam Dēlam, Viņa godības piemiņa un patvērums no grēka – tas ir ceļš uz atjaunotu vienotību starp labo Tēvu un viņa bērniem. Tāpēc, mani mīļie bērni, ar atvērtu sirdi, kas pilna mīlestības, piesauciet Debesu Tēva vārdu, lai Viņš jūs apgaismotu ar Svēto Garu. Ar Svētā Gara palīdzību jūs kļūsiet par Dieva mīlestības avotu. Visi tie, kas nepazīst manu Dēlu, visi tie, kas slāpst pēc mana Dēla mīlestības un miera, dzers no šī avota. Paldies jums! Lūdziet par saviem ganiem. Es aizlūdzu par viņiem un vēlos, lai viņi vienmēr justu svētību, kas plūst no manām mātes rokām, un manas mātes sirds atbalstu.

2014. gada 2. maijā
Mīļie bērni! Es, jūsu Māte, esmu kopā ar jums jūsu labuma dēļ, saistībā ar jūsu vajadzībām un tāpēc, lai jūs katrs gūtu sapratni. Debesu Tēvs jums ir devis brīvību pašiem izlemt un pašiem gūt sapratni. Es jums vēlos palīdzēt. Es vēlos būt jūsu Māte, patiesības skolotāja, lai jūs atvērtas sirds vienkāršībā iepazītu neizmērojamo skaidrību un gaismu, kas no tās plūst un satriec tumsu; gaismu, kas nes cerību.Mani bērni, es saprotu jūsu sāpes un ciešanas. Kas gan jūs spēj saprast labāk par māti? Un jūs, mani bērni? Tik maz ir to, kas mani saprot un man seko. Daudz ir to, kas nomaldījušies, to, kas vēl nav iepazinuši patiesību manā Dēlā. Tāpēc, mani apustuļi, lūdzieties un rīkojieties. Nesiet gaismu un nezaudējiet cerību. Es esmu kopā ar jums. Īpašā veidā es esmu kopā ar jūsu ganītājiem. Ar savu mātes sirdi es viņus mīlu un sargāju, jo viņi jūs ved uz Debesu valstību, ko jums apsolīja mans Dēls.Paldies jums.

2014. gada 2. jūnijā
Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu un pieņemu kā savus bērnus. Es lūdzos par to, lai jūs mani pieņemtu un mīlētu kā māti. Savā sirdī es jūs visus esmu apvienojusi un, nākot pie jums, jūs svētīju. Es zinu – jūs gaidāt, ka sniegšu jums mierinājumu un cerību, jo jūs mīlu un aizbilstu par jums. Savukārt es gaidu, lai jūs kļūtu vienoti ar mani manā Dēlā un būtu mani apustuļi. Lai jūs to varētu īstenot, es jūs atkal aicinu – mīliet! Nav mīlestības bez lūgšanas, nav lūgšanas bez piedošanas, jo mīlestība – tā ir lūgšana, bet piedošana ir mīlestība. Mani bērni, Dievs jūs ir radījis, lai jūs mīlētu un mīlētu tā, ka jūs piedotu. Ik lūgšana, kas plūst no mīlestības, jūs vieno ar manu Dēlu un Svēto Garu, bet Svētais Gars jūs apgaismo un dara par maniem apustuļiem – apustuļiem, kas visu, ko vien darīs, darīs Kunga vārdā. Par viņu lūgšanu kļūs darbi, ne tikai vārdi, jo tie mīl manu Dēlu un tiem ir izpratne par patiesības ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņi ar skaidru sirdi jūs vienmēr vadītu pa patiesības un mīlestības ceļu – pa mana Dēla ceļu. Paldies jums.

2014. gada 2. jūlijā
Mīļie bērni! Es, jūsu Māte – Māte visiem, kas pulcējušies šeit, un Māte visai pasaulei –, jums dodu savu mātes svētību un jūs aicinu iet pazemības ceļu. Šis ceļš ved uz mana Dēla mīlestības iepazīšanu. Mans Dēls ir visvarens, Viņš ir visā. Mani bērni, ja jūs to neapzināties, tad jūsu dvēselē valda tumsa – aklums. Tikai pazemība var jūs izdziedināt. Mani bērni, es vienmēr dzīvoju pazemīgi, drosmīgi un ar cerību. Es zināju, es apzinājos to, ka Dievs ir mūsos un mēs – Dievā. Tieši to es gaidu arī no jums. Es vēlos, lai jūs visi būtu kopā ar mani mūžībā, jo jūs esat daļa no manis. Es jums palīdzēšu ceļā, ko ejat. Mana mīlestība jūs apņems kā apmetnis un darīs par manas gaismas – Dieva gaismas – apustuļiem. Ar mīlestību, kas sakņojas pazemībā, jūs nesīsiet gaismu tur, kur valda tumsa – aklums. Jūs nesīsiet manu Dēlu, kas ir Gaisma pasaulei. Es vienmēr esmu līdzās jūsu ganītājiem un lūdzos, lai viņi vienmēr būtu jums pazemības paraugs. Paldies jums.

2014. gada 2. augustā
Mīļie bērni! Iemesls, kāpēc esmu šeit, mana sūtība ir palīdzēt jums, lai uzvarētu labais, pat ja tagad jums tas nešķiet iespējams. Es zinu, ka jūs daudz ko nesaprotat, tāpat kā es nesapratu visu– visu, ko mans Dēls man skaidroja, kamēr Viņš auga man līdzās, bet es Viņam ticēju un sekoju. Es to lūdzu arī jums –ticēt un sekot man. Taču sekot man, mani bērni, nozīmē mīlēt manu Dēlu vairāk par visu, mīlēt Viņu ikvienā cilvēkā bez atšķirības. Lai jūs to spētu, es jūs no jauna aicinu uz atteikšanos, lūgšanu un gavēni. Es jūs aicinu – lai Euharistija ir jūsu dvēseles dzīvība. Es jūs aicinu būt maniem gaismas apustuļiem, kas izplatīs mīlestību un žēlsirdību visā pasaulē. Mani bērni, jūsu dzīve ir tikai mirklis, salīdzinot ar mūžīgo dzīvi. Un, kad jūs nostāsieties mana Dēla priekšā, Viņš ieskatīsies jūsu sirdī un redzēs, cik daudz mīlestības jūsos bijis. Lai mīlestība tiktu izplatīta pareizajā veidā, es lūdzu savu Dēlu ar mīlestības starpniecību dāvāt jums vienotību Viņā, vienotību starp jums un vienotību starp jums un jūsu ganiem. Ar viņu starpniecību mans Dēls dāvā sevi arvien no jauna un atjauno jūsu dvēseli. Neaizmirstiet to. Paldies jums.

2014. gada 2. septembrī
Mīļie bērni! Es, jūsu Māte, atkal nāku jūsu vidū mīlestības dēļ, kurai nav gala; bezgalīgā Debesu Tēva bezgalīgās mīlestības dēļ. Un, ieskatoties jūsu sirdī, es redzu, ka daudzi no jums mani pieņem kā Māti un no patiesas un tīras sirds vēlas būt mani apustuļi. Bet es esmu Māte arī tiem no jums, kas mani nepieņem un kas, nocietinājuši savu sirdi, nevēlas iepazīt mana Dēla mīlestību. Un jūs nezināt, cik ļoti mana sirds cieš un cik daudz es lūdzu savu Dēlu par jums. Es Viņu lūdzu, lai Viņš dziedina jūsu dvēseli, jo Viņš to spēj. Es lūdzu, lai Viņš apgaismo jūs ar Svētā Gara brīnumu, tā lai jūs beigtu arvien no jauna Viņu nodot, lādēt un ievainot. No visas sirds es lūdzu par jums, lai jūs saprastu, ka tikai mans Dēls ir pasaules pestīšana un gaisma. Un jūs, mani bērni, mani mīļie apustuļi, vienmēr nesiet manu Dēlu savā sirdī un domās! Tādējādi jūs nesīsiet mīlestību. Visi tie, kas Viņu nepazīst, pazīs viņu jūsu mīlestībā. Es vienmēr esmu jums līdzās. Īpašā veidā esmu līdzās jūsu ganītājiem, jo mans Dēls viņus ir aicinājis jūs vadīt pa mūžības ceļu. Paldies, mani apustuļi, par jūsu upuri un mīlestību!

2014. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību es jūs lūdzu – mīliet cits citu! Lai jūsu sirdī, kā mans Dēls to vēlējās jau no paša sākuma, pirmajā vietā ir mīlestība pret Debesu Tēvu un savu tuvāko – lai tā ir svarīgāka par visu citu šajā pasaulē. Mani mīļie bērni, vai jūs nepazīstat laiku zīmes? Vai jūs neredzat, ka viss, kas ir ap jums, viss, kas notiek, ir tāpēc, ka nav mīlestības? Saprotiet, ka pestīšana ir patiesā vērtība. Pieņemiet Debesu Tēva varenību, mīliet Viņu un godājiet! Sekojiet mana Dēla piemēram. Jūs, mani bērni, mani Mīļie apustuļi, arvien no jauna pulcējaties ap mani, jo esat izslāpuši. Jūs slāpstat pēc miera, mīlestības un laimes. Dzeriet no manām plaukstām! Manas rokas jums sniedz manu Dēlu, kas ir skaidra ūdens avots. Viņš darīs dzīvu jūsu ticību un darīs skaidru jūsu sirdi, jo mans Dēls mīl skaidras sirdis un skaidras sirdis mīl manu Dēlu. Tikai skaidra sirds ir pazemīga un apveltīta ar nelokāmu ticību. Es lūdzos, lai jums, mani bērni, būtu tāda sirds. Mans Dēls man sacīja, ka es esmu Māte visai pasaulei. Tiem no jums, kas mani kā tādu pieņem, es lūdzu: palīdziet man ar savu dzīvi, lūgšanu un upuri, lai visi mani bērni pieņemtu mani par savu Māti. Tad es viņus varēšu vest pie skaidrā ūdens avota. Paldies jums. Mani mīļie bērni, jūsu ganītāji ar savām svētīgajām rokām jums sniedz mana Dēla Miesu, tāpēc savā sirdī vienmēr pateicieties manam Dēlam par upuri un par ganiem, kurus Viņš arvien no jauna jums dod.

2014. gada 2. novembrī
Mīļie bērni! Ar Dēla svētību es esmu kopā ar jums – ar jums, kas mani mīlat un kas cenšaties man sekot. Es vēlos būt arī ar tiem no jums, kas mani nepieņem. Jums visiem es atveru savu sirdi, kas ir pilna mīlestības, un savām mātes rokām jūs svētīju. Es esmu Māte, kas jūs saprot. Es esmu dzīvojusi jūsu dzīvi un piedzīvojusi jūsu ciešanas un prieku. Jūs, kas ciešat sāpes, saprotat manas sāpes un ciešanas to manu bērnu dēļ, kuri neatļauj mana Dēla gaismai viņus apgaismot; to manu bērnu dēļ, kuri dzīvo tumsā. Tāpēc man esat nepieciešami jūs, kurus apgaismojusi gaisma un kuri esat sapratuši patiesību. Es jūs aicinu pielūgt manu Dēlu, lai jūsu dvēsele augtu un sasniegtu patiesu garīgumu. Mani apustuļi, tad jūs spēsiet man palīdzēt. Palīdzēt man nozīmē lūgties par tiem, kas nav iepazinuši mana Dēla mīlestību. Lūdzoties par viņiem, jūs manam Dēlam apliecināt, ka Viņu mīlat un sekojat Viņam. Mans Dēls man apsolīja, ka ļaunums nekad neuzvarēs, jo šeit esat jūs, taisnīgās dvēseles, jūs, kas cenšaties izrunāt jūsu lūgšanas ar sirdi; jūs, kas savas sāpes un ciešanas dāvājat manam Dēlam; jūs, kas saprotat, ka dzīve ir tikai viens mirklis; jūs, kas ilgojaties pēc Debesu valstības. Tas viss jūs dara par maniem apustuļiem un ved pie manas Sirds uzvaras. Tāpēc, mani bērni, attīriet savas sirdis un pielūdziet manu Dēlu. Paldies jums.

2014. gada 2. decembrī
Mīļie bērni! Atcerieties – jo Es jums saku – mīlestība uzvarēs. Es zinu, ka daudziem no jums zūd cerība, jo jūs visur ap sevi redzat ciešanas, sāpes, greizsirdību, skaudību… bet es esmu jūsu Māte. Es esmu Valstībā, bet esmu arī šeit, kopā ar jums. Mans Dēls mani no jauna sūta jums palīdzēt. Tāpēc nezaudējiet cerību; sekojiet man, jo manas Sirds uzvara ir Dieva vārdā. Mans mīļotais Dēls par jums domā, kā Viņš vienmēr par jums ir domājis. Ticiet Viņam un dzīvojiet ar Viņu. Viņš ir pasaules dzīvība. Mani bērni, dzīvot ar manu Dēlu nozīmē dzīvot Evaņģēliju. Tas nav viegli. Tas nozīmē mīlestību, piedošanu un upuri. Tas šķīstī, tas atver Valstību. Jums palīdzēs patiesa lūgšana, kas nav tikai vārdi, bet tiek izteikta ar sirdi. Tāpat arī gavēnis, jo tas jo vairāk ir mīlestība, piedošana un upuris. Tāpēc nezaudējiet cerību un sekojiet man. Es jūs vēlreiz lūdzu lūgties par saviem ganiem, lai viņi vienmēr raudzītos uz manu Dēlu, kurš bija pirmais Gans un kura ģimene bija visa pasaule! Paldies jums.

Read Previous

2013

Read Next

2015