2015

2015. gada 2. janvārī
Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū, kā māte, kas vēlas jums palīdzēt iepazīt patiesību. Kad es dzīvoju jūsu dzīvi pasaulē, man bija zināšanas par patiesību un tādējādi arī gabaliņš Debesu virs zemes. Tāpēc es vēlos, lai tas būtu arī jums, mani bērni. Debesu Tēvs vēlas šķīstas sirdis, kuras piepildītu zināšanas par patiesību. Viņš vēlas, lai jūs mīlētu visus, kurus sastopat, jo arī es mīlu savu Dēlu ikvienā no jums. Tas ir sākums patiesības iepazīšanai. Jums piedāvā daudz viltus patiesību. Tās jūs pārvarēsiet ar sirdi, kas attīrīta gavējot, lūdzoties, gandarot un ar Evaņģēlija palīdzību. Tā ir vienīgā patiesība, patiesība, kuru atstājis mans Dēls. Jums nav nepieciešams to daudz apcerēt. No jums gaida – tostarp arī es –, lai jūs mīlētu un dāvātu. Mani bērni, ja jūs mīlat, jūsu sirds kļūst par mājokli manam Dēlam un man un mana Dēla vārdi būs gaisma, kas jūs dzīvē vadīs. Es izmantošu jūs, mīlestības apustuļus, lai palīdzētu saviem bērniem iepazīt patiesību. Mani bērni, es vienmēr esmu aizlūgusi par sava Dēla Baznīcu, un to pašu es lūdzu darīt arī jūs. Lūdzieties, lai jūsu gani izstarotu mana Dēla mīlestību. Paldies jums.

2015. gada 2. februārī
Mīļie bērni! Lūk, es esmu šeit, jūsu vidū. Es raugos uz jums, jums uzsmaidu un jūs mīlu tā, kā tikai māte to spēj. Ar Svētā Gara palīdzību, kas nāk, pateicoties manai šķīstībai, es ieskatos jūsu sirdī un to upurēju savam Dēlam. Jau labu laiku es gaidu, ka jūs kļūsiet mani apustuļi un aizlūgsiet par tiem, kas nepazīst Dieva mīlestību. Es gaidu lūgšanu, kas sacīta aiz mīlestības, lūgšanu, kas pauž darbīgumu un upurgatavību. Netērējiet laiku, domājot par to, vai esat cienīgi būt mani apustuļi. Debesu Tēvs tiesās ikvienu, bet jūs Viņu mīliet un paklausiet Viņam. Es zinu, ka tas viss jūs mulsina, arī tas, ka esmu jūsu vidū, bet pieņemiet to ar prieku un lūdzieties, lai jūs saprastu, ka jūs esat cienīgi veltīt pūles Debesu valstības labā. Pār jums ir mana mīlestība. Lūdzieties, lai mana mīlestība uzvar visās sirdīs, jo mīlestība ir tā, kas piedod, dāvā un nekad nemitējas. Paldies jums.

2015. gada 2. martā
Mīļie bērni! Jūs esat mans spēks, jūs – mani apustuļi, kas ar savu mīlestību, pazemību un lūgšanas klusumu palīdzat iepazīt manu Dēlu. Jūs dzīvojat manī. Jūs mani nesat savā sirdī. Jūs zināt, ka jums ir Māte, kas jūs mīl un kas ir atnākusi, lai nestu mīlestību. Es raugos uz jums Debesu Tēvā, raugos uz jūsu domām, sāpēm un ciešanām un tās upurēju savam Dēlam. Nebaidieties, nezaudējiet cerību, jo mans Dēls uzklausa savu Māti. Jau kopš dzimšanas Viņš mīl, un es vēlos, lai visi mani bērni iepazītu šo mīlestību. Es vēlos, lai visi tie, kas Viņu atstājuši savu sāpju un pārpratumu dēļ, atgrieztos pie Viņa un lai Viņu iepazītu tie, kas Viņu nekad nav pazinuši. Tāpēc jūs, mani apustuļi, esat šeit, un es, Māte, esmu kopā ar jums. Lūdziet sev ticības spēku, jo mīlestības un žēlastības pamatā ir stipra ticība. Ar mīlestību un žēlsirdību jūs palīdzēsiet visiem tiem, kuri neapzinās, ka gaismas vietā ir izvēlējušies tumsu. Lūdzieties par saviem ganiem, jo viņi ir Baznīcas stiprums – Baznīcas, kuru jums atstājis mans Dēls. Ar mana Dēla starpniecību viņi ir dvēseļu gani. Paldies jums.

2015. gada 2. aprīlī
Mīļie bērni! Es izvēlējos jūs, mani apustuļi, jo ikviens no jums sevī nes kaut ko skaistu. Jūs man varat palīdzēt, lai mīlestība, kuras dēļ mans Dēls nomira un augšāmcēlās, no jauna uzvarētu. Tāpēc es jūs, mani apustuļi, aicinu censties saskatīt kaut ko labu ikvienā Dieva radībā, visos manos bērnos un censties viņus saprast. Mani bērni, jūs visi esat brāļi un māsas tajā pašā Svētajā Garā. Jūs, pilni mīlestības pret manu Dēlu, varat stāstīt to, ko zināt, visiem tiem, kas vēl nepazīst šo mīlestību. Jūs esat iepazinuši mana Dēla mīlestību, jūs esat sapratuši Viņa augšāmcelšanos, ar prieku jūs pievēršat savu skatienu Viņam. Mana Mātes vēlēšanās ir, lai visi mani bērni būtu vienoti mīlestībā pret Jēzu. Tāpēc es jūs, mani apustuļi, aicinu ar prieku izdzīvot Euharistiju, jo Euharistijā mans Dēls ikreiz no jauna jums dāvā sevi un ar savu piemēru rāda mīlestību pret tuvākajiem un upuri par viņiem. Paldies jums.

2015. gada 2. maijā
Mīļie bērni! Atveriet savu sirdi un centieties sajust, cik ļoti es jūs mīlu un cik ļoti vēlos, lai jūs mīlētu manu Dēlu. Es vēlos, lai jūs arvien labāk Viņu iepazītu, tāpēc ka nav iespējams Viņu pazīt un nemīlēt, jo Viņš ir mīlestība. Mani bērni, es jūs pazīstu. Es pazīstu jūsu sāpes un ciešanas, jo es pati tās esmu piedzīvojusi. Es smejos kopā ar jums jūsu priekos un raudu kopā ar jums jūsu bēdās. Es nekad jūs neatstāšu. Es vienmēr uzrunāšu jūs ar mātes maigumu. Bet man kā Mātei nepieciešamas jūsu atvērtās sirdis, lai jūs ar gudrību un vienkāršību izplatītu mana Dēla mīlestību. Man nepieciešams, lai jūs būtu atvērti un jūtīgi pret labo un žēlsirdību. Man nepieciešams, lai jūs būtu vienoti ar manu Dēlu, jo es vēlos, lai jūs būtu laimīgi un man palīdzētu man nest laimi visiem maniem bērniem. Mani apustuļi, jūs man esat nepieciešami, lai visiem darītu redzamu Dieva patiesību un lai tādējādi mana Sirds, kas ir izcietusi un šodien cieš tik daudz sāpju, varētu uzvarēt mīlestībā. Lūdzieties par savu ganu svētumu, lai mana Dēla vārdā viņi varētu darīt brīnumus, jo svētums dara brīnumus. Paldies jums.

2015. gada 2. jūnijā

2015. gada 2. jūlijā

2015. gada 2. augustā

2015. gada 2. septembrī
Mīļie bērni! Mani mīļie mīlestības apustuļi, patiesības nesēji, es jūs atkal aicinu un pulcēju ap sevi, lai jūs man palīdzētu, lai palīdzētu visiem maniem bērniem, kuri slāpst pēc mīlestības un patiesības – slāpst pēc mana Dēla. Es esmu Debesu Tēva žēlastība, kas sūtīta, lai jums palīdzētu īstenot dzīvē mana Dēla sacīto vārdu. Mīliet cits citu! Es dzīvoju jūsu laicīgo dzīvi. Zinu, ka ne vienmēr tas ir viegli, bet, ja jūs mīlēsiet cits citu, lūgsieties ar sirdi, tad sasniegsiet garīgos augstumus un ceļš uz Debesīm jums būs atvērts. Es, jūsu Māte, jūs tur gaidu, jo es esmu tur. Esiet uzticīgi manam Dēlam un māciet uzticību arī citiem. Es esmu kopā ar jums. Es jums palīdzēšu. Es jums mācīšu ticību, lai jūs zinātu, kā to pareizi nodot tālāk citiem. Es jums mācīšu patiesību, lai jūs prastu atšķirt. Es jums mācīšu mīlestību, lai jūs iepazītu, kas ir īsta mīlestība. Mani bērni, mans Dēls darīs tā, ka Viņš runās ar jūsu vārdu un darbu starpniecību. Paldies jums.

2015. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū, lai jūs iedrošinātu, lai jūs piepildītu ar savu mīlestību un jūs no jauna aicinātu būt mana Dēla mīlestības lieciniekiem. Daudziem maniem bērniem nav cerības, nav miera, nav mīlestības. Tie meklē manu Dēlu, bet nezina, kā un kur Viņu atrast. Mana Dēla rokas ir plaši izplestas un sniedzas tiem pretī, bet jūs palīdziet tiem mesties Viņa apskāvienos. Mani bērni, tāpēc jums jālūdz par mīlestību. Jums ļoti, ļoti daudz jālūdzas, lai iemantotu pēc iespējas vairāk mīlestības, jo mīlestība uzvar nāvi un panāk to, ka dzīve turpinās. Mani mīlestības apustuļi, mani bērni, ar patiesu un vienkāršu sirdi vienojieties lūgšanā, lai cik tālu jūs cits no cita būtu. Mudiniet cits citu garīgi pilnveidoties, tāpat kā es mudinu jūs. Es esmu nomodā par jums un kopā ar jums, kad vien jūs domājat par mani. Aizlūdziet arī par saviem ganiem, par tiem, kas atteikušies no visa mana Dēla un jūsu dēļ. Mīliet tos un aizlūdziet par viņiem. Debesu Tēvs uzklausa jūsu lūgšanas. Paldies jums.

2015. gada 2. novembrī
Mīļie bērni! Es no jauna vēlos ar jums runāt par mīlestību. Es jūs esmu sapulcinājusi ap sevi sava Dēla vārdā un pēc Viņa gribas. Es vēlos, lai jūsu ticība būtu stipra un lai tā izplūstu no mīlestības. Jo tie mani bērni, kuri saprot mana Dēla mīlestību un tai seko, dzīvo mīlestībā un cerībā. Viņi ir iepazinuši Dieva mīlestību. Tāpēc, mani bērni, lūdzieties; lūdzieties, lai jūs spētu mīlēt arvien vairāk un darīt mīlestības darbus. Jo ticība vien, bez mīlestības un mīlestības darbiem, nav tas, ko es jums lūdzu. Mani bērni, tā ir iluzora ticība, tā ir sevis lielīšana. Mans Dēls gaida ticību un darbus, mīlestību un labestību. Es lūdzos un lūdzu – arī jūs lūdzieties un īstenojiet dzīvē mīlestību, jo es vēlos, lai mans Dēls, ielūkojoties visu manu bērnu sirdī, tajā varētu saskatīt tikai mīlestību un labestību, bet ne ienaidu un vienaldzību. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, nezaudējiet cerību, nezaudējiet spēku! Jūs to spējat. Es jūs iedrošinu un svētīju, jo viss laicīgais, kam daudzi mani bērni diemžēl ierādījuši pirmo vietu, izzudīs; tikai mīlestība un mīlestības darbi paliks un atdarīs Debesu valstības vārtus. Pie šiem vārtiem es jūs gaidīšu. Pie šiem vārtiem es vēlos sagaidīt un apskaut visus savus bērnus. Paldies jums.

2015. gada 2. decembrī
Mīļie bērni! Es vienmēr esmu ar jums, jo mans Dēls man jūs ir uzticējis. Un jums, mani bērni, es esmu nepieciešama, jūs mani meklējat, jūs nākat pie manis un iepriecināt manu mātes sirdi. Manī ir un vienmēr būs mīlestība pret jums – pret jums, kas ciešat un kas savas sāpes un ciešanas upurējat manam Dēlam un man. Mana mīlestība tiecas pēc visu manu bērnu mīlestības, un mani bērni tiecas pēc manas mīlestības. Jēzus tiecas pēc tā, lai, pateicoties mīlestībai, pastāvētu vienotība starp Debesīm un zemi, starp Debesu Tēvu un jums, mani bērni, Viņa Baznīcu. Tāpēc daudz jālūdzas, jālūdzas un jāmīl Baznīca, kurai jūs esat piederīgi. Tagad Baznīca cieš un ir nepieciešami apustuļi, kuri ar mīlošu vienotību, liecināšanu un dāvāšanu rādītu Dieva ceļus. Baznīcai nepieciešami apustuļi, kuri, ar sirdi izdzīvojot Euharistiju, veiktu lielus darbus. Tai nepieciešami jūs, mani mīlestības apustuļi. Mani bērni, Baznīca jau kopš tās pirmsākumiem ir vajāta un nodota, taču dienu no dienas tā auga. Tā ir neiznīcināma, jo mans Dēls tai devis sirdi – Euharistiju. Viņa augšāmcelšanās gaisma ir to apmirdzējusi un apmirdzēs. Tāpēc nebīstieties. Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņiem ir spēks un mīlestība būt par pestīšanas tiltiem. Paldies jums.

Read Previous

2014

Read Next

2016