2019

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. decembrī

Mīļie bērni! Kad raugos uz jums, kas mīlat manu Dēlu, manu Sirdi pilda maigums. Es jums dodu savu Mātes svētību. Mātes svētību dodu arī jūsu ganiem – jums, kas izsakāt mana Dēla vārdus, svētījat ar Viņa rokām un mīlat Viņu tik ļoti, ka ar prieku esat gatavi Viņa dēļ nest jebkādu upuri. Jūs sekojat Viņam, kas bija pirmais gans, pirmais misionārs. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, dzīvot un strādāt citu labā, visu to labā, kurus jūs mīlat manā Dēlā, ir prieks un mierinājums šīszemes dzīvē. Ja, pateicoties lūgšanai, mīlestībai un upurim, jūsu sirdī ir klātesoša Dieva valstība, tad jūsu dzīve ir priecīga un gaiša. Attiecībās starp jums, kuri mīlat manu Dēlu un mīlat cits citu ar Viņa mīlestību, vārdi nav vajadzīgi. Pietiek ar skatienu, lai tiktu sadzirdēti neizteiktie vārdi un jūtas, kas nav vārdos izsakāmas. Tur, kur valda mīlestība, laiks vairs netiek skaitīts. Mēs esam ar jums! Mans Dēls jūs pazīst un mīl. Mīlestība ir tā, kas jūs vada pie manis, un, pateicoties šai mīlestībai, es nākšu pie jums un stāstīšu par pestīšanas darbiem. Es vēlos, lai visiem maniem bērniem būtu ticība un lai viņi izjustu manu Mātes mīlestību, kas viņus vada pie Jēzus. Tāpēc jūs, mani bērni, lai kur jūs ietu, kā mīlestības apustuļi izstarojiet mīlestību un ticību. Paldies jums!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdzās un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Tēvam visu pasacīja un paļāvās uz Viņa gribu. Tā jārīkojas arī jums, mani bērni, jo Debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus. Viena sirds vienā sirdī – mīlestība, gaisma un dzīvība. Debesu Tēvs sevi dāvāja ar cilvēka vaiga starpniecību, un šis vaigs ir mana Dēla Vaigs. Jūs, manas mīlestības apustuļi, – jums vienmēr savā sirdī un domās jānes mana Dēla Vaigs. Jums vienmēr jādomā par Viņa mīlestību un upuri. Jums jālūdzas, lai vienmēr izjustu Viņa klātbūtni, jo, manas mīlestības apustuļi, tas ir veids, kā jūs palīdzat tiem, kuri nepazīst manu Dēlu un kuri nav iepazinuši Viņa mīlestību. Mani bērni, lasiet Evaņģēlija grāmatu. Tā vienmēr ir kaut kas jauns, tā jūs saista ar manu Dēlu, kas piedzima tādēļ, lai nestu dzīvības vārdus visiem maniem bērniem un par visiem sevi upurētu. Manas mīlestības apustuļi, kurus nes mīlestība pret manu Dēlu, nesiet mīlestību un mieru visiem saviem brāļiem! Nekad netiesājiet. Mīliet ikvienu saskaņā ar mana Dēla mīlestību. Tādējādi jūs rūpēsieties arī par savu dvēseli, bet tā ir vislielākais dārgums, kas jums patiešām pieder. Paldies jums!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. oktobrī

Mīļie bērni! Pateicoties Debesu Tēva gribai un mīlestībai, es esmu šeit, jūsu vidū, lai ar Mātes mīlestību palīdzētu ticībai pieaugt jūsu sirdī, tā ka jūs patiešām spētu saprast, kāds ir laicīgās dzīves mērķis un cik dižens – mūžīgās dzīves mērķis. Mani bērni, laicīgā dzīve ir ceļš, kas ved uz mūžību, patiesību un dzīvību – pie mana Dēla. Es vēlos jūs vest pa šo ceļu. Jūs, mani bērni, jūs, kuri vienmēr ilgojaties iemantot vairāk mīlestības, patiesības un ticības, ziniet, ka ir tikai viens avots, no kura varat dzert, – paļāvība uz Debesu Tēvu, paļāvība uz Viņa mīlestību. Pilnībā uzticieties Viņa gribai un nebaidieties. Viss, kas jums ir vislabākais, viss, kas jūs ved uz mūžīgo dzīvi, jums tiks dots. Jūs sapratīsiet, ka dzīves mērķis ne vienmēr ir gribēt un ņemt, – tas ir arī mīlēt un dot. Jūs iemantosiet patiesu mieru un patiesu mīlestību, būsiet mīlestības apustuļi, ar savu piemēru jūs panāksiet to, ka tie mani bērni, kuri nepazīst manu Dēlu un Viņa mīlestību, vēlēsies Viņu iepazīt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, kopā ar mani pielūdziet manu Dēlu un mīliet Viņu vairāk par visu. Vienmēr centieties dzīvot Viņa patiesībā! Paldies jums!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. septembrī

Mīļie bērni! Lūdzieties! Lūdzieties katru dienu Rožukroni, šo ziedu vainagu, kas mani kā Māti tiešā veidā saista ar jūsu sāpēm, ciešanām, vēlmēm un cerībām. Manas mīlestības apustuļi, es esmu ar jums, pateicoties mana Dēla žēlastībai un mīlestībai, un lūdzu, lai jūs lūdzaties. Pasaulei tik ļoti nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai dvēseles atgrieztos. Pilnīgā paļāvībā atveriet savu sirdi manam Dēlam, un Viņš tajā ierakstīs savu teikto vārdu kopsavilkumu, un tā ir mīlestība. Dzīvojiet nesaraujamā saiknē ar mana Dēla Vissvēto Sirdi! Mani bērni, būdama Māte es jums saku, ka ir pēdējais laiks mesties uz ceļiem mana Dēla priekšā, apzinoties, ka Viņš ir jūsu Dievs, jūsu dzīves centrs. Sniedziet Viņam dāvanas, kuras Viņš visvairāk mīl, tas ir, tuvākmīlestību, žēlsirdību un skaidru sirdi. Manas mīlestības apustuļi, daudzi mani bērni vēl neatzīst manu Dēlu par savu Dievu; tie vēl nav iepazinuši Viņa mīlestību. Bet jūs ar savām lūgšanām, kas sacītas ar skaidru, atvērtu sirdi, ar dāvanām, kuras veltāt manam Dēlam, panāksiet, ka arī viscietākās sirdis atvērsies. Manas mīlestības apustuļi, spēks, kas piemīt lūgšanai, kura sacīta no sirds, – spēcīga, mīlestības pilna lūgšana – maina pasauli. Tāpēc, mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu ar jums. Paldies jums!

2019. gada 2. augustā

Mīļie bērni! Liela ir mana Dēla mīlestība. Ja jūs iepazītu Viņa mīlestības diženumu, jūs nepārstātu Viņu pielūgt un Viņam pateikties. Viņš vienmēr ir dzīvs kopā ar jums Euharistijā, jo Euharistija ir Viņa Sirds. Euharistija ir ticības sirds. Viņš jūs nekad nav atstājis. Pat tad, kad jūs centāties attālināties no Viņa, Viņš jūs nepameta. Tāpēc mana Mātes sirds ir laimīga, kad redzu, kā jūs mīlestības pilni atgriežaties pie Viņa, kad redzu, kā jūs nākat pie Viņa pa izlīgšanas, mīlestības un cerības ceļu. Mana Mātes sirds zina – kad ejat ticības ceļu, jūs esat atvases, pumpuri. Bet lūdzoties un gavējot jūs būsiet augļi, mani ziedi, manas mīlestības apustuļi; jūs būsiet gaismas nesēji un ap sevi izstarosiet mīlestību un gudrību. Mani bērni, es kā Māte jūs lūdzu: lūdzieties, domājiet un apsveriet. Viss, kas ar jums notiek, –viss skaistais, sāpīgais un priecīgais – liek jums garīgi augt, lai jūsos pieaugtu mans Dēls. Mani bērni, atdodiet sevi Viņam, ticiet Viņam, paļaujieties uz Viņa mīlestību – lai Viņš jūs vada! Lai Euharistija ir tā, kur jūs stiprināt savu dvēseli, lai pēc tam izplatītu mīlestību un patiesību – liecinātu par manu Dēlu. Paldies jums!

2019. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu es jums esmu devusi un vēl došu savas mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam manam bērnam būtu īsta ticība un lai ikviens gūtu brīnumainu pieredzi, smeļot no mana Dēla Vārda avota – no dzīvības Vārda. Mani bērni, mans Dēls ar savu mīlestību un upuri šajā pasaulē ienesa ticības gaismu un jums parādīja ticības ceļu. Jo, mani bērni, ticība paaugstina sāpes un ciešanas. Īsta ticība lūgšanu dara jūtīgāku, tā dara žēlsirdības darbus – vai nu atvēlot laiku sarunai, vai sniedzot žēlastības dāvanas. Tie mani bērni, kuriem ir ticība – īsta ticība, ir laimīgi neatkarīgi ne no kā, jo piedzīvo debesu laimes aizsākumu virs zemes. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, es jūs aicinu, lai jūs sniegtu īstas ticības piemēru, lai jūs nestu gaismu tur, kur ir tumsa, lai jūs dzīvotu ar manu Dēlu. Mani bērni, es to jums saku kā Māte: jūs nevarat iet ticības ceļu un sekot manam Dēlam bez saviem ganiem. Lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Lai jūsu lūgšanas vienmēr ir ar viņiem! Paldies jums!

2019. gada 2. jūnijā

Mīļie bērni! Tikai tīra un atvērta sirds jums palīdzēs patiesi iepazīt manu Dēlu, un visi, kas nepazīst Viņa mīlestību, to iepazīs ar jūsu starpniecību. Tikai pateicoties mīlestībai, jūs sapratīsiet, ka tā ir stiprāka par nāvi, jo patiesa mīlestība uzvarēja nāvi un panāca to, ka nāve vairs neeksistē. Mani bērni, piedošana ir cildenākais mīlestības veids. Jums, manas mīlestības apustuļiem, jālūdzas, lai jūs būtu garā stipri un spētu saprast un piedot. Jūs, manas mīlestības apustuļi, ar savu sapratni un piedošanu sniegsiet mīlestības un žēlsirdības piemēru. Spēt saprast un piedot – tā ir dāvana, kura jālūdz un jāglabā. Piedodot jūs apliecināt, ka protat mīlēt. Redziet, ar cik lielu mīlestību, sapratni, piedošanu un taisnīgumu jūs mīl Debesu Tēvs. Lūk, Viņš jums dāvā mani – jūsu sirds Māti. Un te nu es esmu jūsu vidū, lai dotu jums Mātes svētību, lai jūs aicinātu uz lūgšanu, gavēni, lai jums piekodinātu ticēt, cerēt, piedot, lūgties par saviem ganiem un pirmām kārtām – mīlēt bez mēra. Mani bērni, sekojiet man! Mans ceļš ir miera ceļš, mana Dēla ceļš. Tas ir ceļš, kas ved uz manas Sirds triumfu. Paldies jums!

2019. gada 2. maijā

Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es jūs aicinu ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu, cik liela ir Viņa mīlestība. Es Viņu nesu sevī – Hostiju sirdī, pasaules gaismu un mīlestību. Mani bērni, arī tas, ka vēršos pie jums, ir Debesu Tēva mīlestības un maiguma zīme, plats smaids, kas pilns mana Dēla mīlestības, aicinājums uz mūžīgo dzīvi. Mana Dēla asinis ir izlietas aiz mīlestības pret jums. Tās ir dārgas asinis, kas lijušas jūsu pestīšanas, mūžīgās dzīves dēļ. Debesu Tēvs cilvēku ir radījis mūžīgai laimei. Nav iespējams, ka jūs, kas pazīstat mana Dēla mīlestību un esat sekojuši Viņam, mirtu. Dzīvība ir uzvarējusi – mans Dēls ir dzīvs. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, lai lūgšana jums rāda ceļu un veidu, kā izplatīt mana Dēla mīlestību, – lūgšanu viscildenākajā veidā. Mani bērni, arī tad, kad cenšaties dzīvot saskaņā ar mana Dēla vārdiem, jūs lūdzieties. Un, ja jūs mīlat cilvēkus, kurus sastopat, jūs izplatāt mana Dēla mīlestību. Mīlestība ir tā, kas atver Paradīzes vārtus. Mani bērni, jau no paša sākuma es lūdzos par Baznīcu. Tāpēc jau arī es jūs, manas mīlestības apustuļi, aicinu lūgties par Baznīcu un tās kalpiem, par tiem, kurus aicinājis mans Dēls. Paldies jums!

2019. gada 2. aprīlī

Mīļie bērni! Būdama Māte, kas pazīst savus bērnus, es zinu, ka jūs alkstat pēc mana Dēla. Es zinu, ka jūs alkstat pēc patiesības, miera, pēc visa skaidrā un tā, kas nav nepatiess. Tāpēc es kā Māte, pateicoties Dieva mīlestībai, vēršos pie jums un jūs aicinu, lai, lūdzoties ar tīru un atvērtu sirdi, jūs sevī iepazītu manu Dēlu – Viņa mīlestību, Viņa žēlsirdīgo Sirdi. Mans Dēls skaistumu saskatīja it visā. Viņš labo, pat ja tas ir niecīgs un apslēpts, meklē visās dvēselēs, lai piedotu ļaunumu. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, es jūs aicinu Viņu pielūgt, bez mitas pateikties Viņam un būt tā cienīgi. Jo Viņš jums ir sacījis dievišķus vārdus, Dieva vārdus, vārdus, ka domāti visiem un uz mūžiem. Tāpēc, mani bērni, dzīvojiet priekā, mierā, vienotībā un savstarpējā mīlestībā. Tieši tas jums nepieciešams mūsdienu pasaulē. Tā jūs būsiet manas mīlestības apustuļi. Tā jūs pienācīgi liecināsiet par manu Dēlu. Paldies jums!

2019. gada 2. martā

Mīļie bērni! Es jūs saucu par savas mīlestības apustuļiem. Es jums rādu savu Dēlu, kas ir patiess miers un patiesa mīlestība. Kā Māte es, pateicoties Dieva žēlastībai, jūs vēlos vadīt pie Viņa. Mani bērni, tāpēc es jūs aicinu pārdomāt par sevi, vispirms pievēršoties manam Dēlam, uzlūkojot Viņu ar savu sirdi un ar sirdi saskatot to, kur jūs atrodaties un kur norisinās jūsu dzīve. Mani bērni, es jūs aicinu saprast, ka jūs dzīvojat, pateicoties manam Dēlam – pateicoties Viņa mīlestībai un upurim. Jūs lūdzat, lai mans Dēls pret jums ir žēlsirdīgs, bet es aicinu jūs būt žēlsirdīgiem. Jūs lūdzat, lai Viņš pret jums ir labs un jums piedod, bet cik ilgi es lūdzu jūs, mani bērni, lai jūs piedodat un mīlat visus cilvēkus, kurus satiekat? Kad jūs manus vārdus sapratīsiet ar sirdi, tad sapratīsiet un iepazīsiet patiesu mīlestību un spēsiet būt šīs mīlestības apustuļi, mani apustuļi, mani mīļie bērni. Paldies jums!

2019. gada 18. martā

“Mani bērni! Es kā Māte, kā Miera Karaliene jūs aicinu pieņemt manu Dēlu, lai Viņš jums varētu dāvāt dvēseles mieru, lai Viņš jums varētu dāvāt to, kas ir taisnīgs, to, kas jums ir labs. Mani bērni, mans Dēls jūs pazīst. Viņš dzīvoja cilvēka dzīvi un tajā pašā laikā – Dieva dzīvi, brīnumainu dzīvi – cilvēka miesa, Dieva Gars. Tāpēc, mani bērni, kad mans Dēls jūs ar savām Dieva acīm uzlūko, Viņš ieskatās jūsu sirdī. Viņa lēnprātīgais, siltais acu skatiens meklē Viņu jūsu sirdī. Vai Viņš tur varēs atrast sevi, mani bērni? Pieņemiet Viņu, un tad sāpju un ciešanu brīži kļūs par maiguma brīžiem. Pieņemiet Viņu, un jums dvēselē būs miers, jūs to izplatīsiet visiem, kas ir jums līdzās, un tas, lūk, jums nepieciešams vairāk par visu. Uzklausiet mani, mani bērni! Lūdziet par saviem ganiem, par tiem, kuru rokas svētījis mans Dēls. Paldies jums!”

2019. gada 2. februārī

Mīļie bērni! Debesu Tēva mīlestība un labestība sniedz atklāsmes, kas veicina to, ka ticība pieaug, tiek skaidrota, nes mieru, drošību un cerību. Tādējādi arī es, mani bērni, Debesu Tēva žēlsirdīgās mīlestības dēļ jums arvien no jauna rādu ceļu pie sava Dēla, ceļu, kas ved uz mūžīgo pestīšanu. Taču diemžēl daudzi mani bērni nevēlas mani uzklausīt. Daudzi mani bērni svārstās. Bet es? Es vienmēr laikā un ārpus laika slavēju Kungu par visu, ko Viņš ir darījis manī un ar caur mani. Mans Dēls jums dāvā sevi, lauž maizi ar jums, jums saka mūžīgās dzīves vārdus, lai jūs tos visiem nodotu. Un jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, no kā jūs baidāties, ja mans Dēls ir ar jums? Sniedziet Viņam savu dvēseli, lai Viņš tajā varētu mājot un jūs darīt par ticības instrumentiem, mīlestības instrumentiem. Mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar Evaņģēliju, dzīvojot ar žēlsirdīgo mīlestību pret savu tuvāko, bet jo īpaši – mīlestību pret Debesu Tēvu. Mani bērni, ne jau nejaušības dēļ jūs esat vienoti. Debesu Tēvs nesavieno cilvēkus nejauši. Mans Dēls runā uz jūsu dvēseli, es – uz jūsu sirdi. Kā Māte jums saku: nāciet kopā ar mani! Mīliet cits citu, lieciniet! Nebaidieties ar savu piemēru aizstāvēt patiesību, Dieva Vārdu, kas ir mūžīgs un nekad nemainās. Mani bērni, tam, kurš rīkojas žēlsirdīgās mīlestības un patiesības gaismā, Debesis vienmēr palīdz un viņš nav viens. Manas mīlestības apustuļi, lai apslēptība, mīlestība un prieks ir pazīmes, pēc kurām jūs vienmēr pazīs citu vidū. Es esmu ar jums. Paldies jums!

2019. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Diemžēl jūsu vidū, mani bērni, ir tik daudz konfliktu, naida, savtīgu interešu un egoisma. Mani bērni, jūs tik viegli aizmirstat manu Dēlu, Viņa vārdus un mīlestību. Tik daudzās dvēselēs ticība ir apdzisusi, un sirdis ir šīs pasaules materiālo lietu varā. Taču mana mātes Sirds zina, ka joprojām ir tādi, kas tic un mīl, kas, cik vien iespējams, cenšas tuvoties manam Dēlam un kas nenogurstoši meklē manu Dēlu un tādējādi – arī mani. Viņi ir pazemīgi un lēnprātīgi savās sāpēs un ciešanās, kuras panes klusējot, ar cerību un jo īpaši ticību. Tie ir manas mīlestības apustuļi. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, es jums mācu, ka mans Dēls aicina ne tikai uz nemitīgu lūgšanu, bet arī darbiem un dedzību, lai jūs ticētu, lai jūs lūgtos, lai, pateicoties individuālajām lūgšanām, jūs augtu ticībā, augtu mīlestībā. Mīliet cits citu – to Viņš jūs mudina darīt, un tas ir ceļš uz mūžīgo dzīvi. Mani bērni, neaizmirstiet, ka mans Dēls ir atnesis gaismu šai pasaulei. Viņš to ir atnesis tiem, kuri vēlas to redzēt un saņemt. Tie esat jūs, jo tā ir patiesības, miera un mīlestības gaisma. Es jūs mātišķi vadu, lai jūs pielūgtu manu Dēlu, lai jūs kopā ar mani mīlētu manu Dēlu un lai jūsu domas, vārdi un darbi būtu orientēti uz manu Dēlu – lai tas viss būtu Viņa vārdā. Tad mana Sirds būs piepildīta. Paldies jums.

Read Previous

2018

Read Next

MEKLĒJIET DIEVU DABĀ!