MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

2018. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi jūs pārbauda, bet jūs, bērniņi, raugieties uz Dieva radībām, kuras Viņš jums devis skaistumā un pazemībā, un mīliet Dievu, bērniņi, vairāk par visu, un Viņš jūs vedīs pa pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Šajā vēstījumā Dievmāte apliecina mums savu klātbūtni un Mātes tuvību. Viņa aicina atvērties Dieva Vārdam, Viņa baušļiem un sakramentiem, caur kuriem Dievs savā labvēlības spēkā nāk pie mums. „Atvērties“ nozīmē patiesi, pilnīgā paļāvībā, nostāties Dieva priekšā tādiem, kādus mūs redz Dievs. Un tas izdarāms visgrūtāk. Nav viegli aptvert un izprast patiesību par sevi Dieva priekšā. Tajā Mums nepieciešama Dieva žēlsirdības un gaismas līdzdalība, kas palīdzēs ieraudzīt sevi ar visu, kas mūsos mīt.

Psalmu dziedātājs sauc: “Dievs, mans Dievs, es meklēju Tevi no agra rīta”. Mums jāatmodina sevī ilgas pēc Dieva, atklājot sevī mūsu dziļākās vēlmes un tieksmes. Nav jābaidās no dziļām jūtām. Svētie vienmēr izjutuši dziļas slāpes un alkas pēc Dieva. Sirdi nav iespējam apmānīt ar ēdieniem un dzērieniem un vilinošajām lietām, ko piedāvā šī pasaule. Mūsu sirds zina un pazīst tās Radītāju. Tādēļ mūsos mājo dziļas ilgas pēc Dieva, un tās nepieciešams atmodināt. Tādēļ jālūdz Dievu, lai Viņš atbrīvo mūsu sirdis no bailēm, – bailēm, kas radušās no pārliecības trūkuma par to, ka esam Dieva bērni. Ir jāsadzird Tēva Balss no debesīm, ko dzirdēja Jēzus pārvērtību laikā Tabora kalnā: “Šis ir Mans mīļais Dēls, kas man labpatīk.” Šī Tēva balss skan katrā no mums, tostarp arī caur Dievmātes parādīšanos un vēstījumiem. Svarīgi šo balsi iedzīvināt savā sirdī, lai tā kļūtu par realitāti un tādējādi mēs tiktu dziedināti no pārliecības trūkuma, bailēm un neuzticības.
«Ja jūs zinātu, cik stipri Es jūs mīlu, jūs raudātu no laimes“, – tas ir viens no Dievmātes vēstījumiem, kas skan Medžugorjē visus šos gadus. Daudzi to ir pratuši sadzirdēt. Daudzi ļāvuši šiem vārdiem ieiet savā sirdī. Un Dievmāte rāda ceļu uz šo vārdu sadzirdēšanu un pieņemšanu – tā ir lūgšana. Labākā lūgšana ir godprātīga un neatlaidīga. Nekad nedrīkst atkāpties, pat tad, ja šķiet, ka Dievs mūs nedzird. Viņš vienmēr dzird mūsu lūgšanu. Nav nesadzirdētu lūgšanu, mēdz būt atliktas lūgšanas. Kad Dievs neatbild uz mūsu lūgšanām, Viņš noteikti gatavo mums kaut ko labāku, ko tādu, ko mēs pat negaidām. Un tas izrādās daudz labāks un lielāks par to, ko mēs būtu vēlējušies un pratuši sev izlūgt.
«Mīliet Dievu vairāk par visu», – mūs aicina Dievmāte. Atdot var tikai to, kas tev ir. Mēs varam mīlēt tikai tad, ja mūsos ir mīlestība. Kad mūs mīl, arī mēs esam spējīgi mīlēt un dāvāt mīlestību. Dievs mūs iemīlēja pirmais. Viņš mūs ir izveidojis mīlestībā, un tādēļ mēs tiecamies pēc mīlestības. Šīs dziļās alkas mūsos spēj piepildīt tikai Dievs. Mirstīgais cilvēks nespēj citam mirstīgajam dot nedz dzīvību, nedz mīlestības pilnību. To spēj tikai Tas, kas pats pats ir Mīlestība – Dievs -, kā to mums māca apustulis Jānis. 
Turklāt, Dievs mūs mīl ne tādēļ, ka esam labi, svēti un svētdarīti. Viņš mūs mīl bez iemesla, bez nosacījumiem un pirms mēs esam iemīlējuši Viņu. «Ne mēs esam iemīlējuši Dievu, bet Viņš pirmais mūs ir iemīlējis“, – mums saka apustulis Jānis. Tādēļ, lai iegūtu Dievišķās Mīlestības pieredzi, svarīgi daudz lūgties. Dievišķā Mīlestība nav paredzēta tikai labajiem, izredzētajiem, Tā ir dzīves nosacījums mums visiem. 

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija, kas iemīlēji Kungu vairāk par visu, aizbildini par mums šajā asaru ielejā. Māci mūs būt atvērtiem Svētā gara iedvesmām, paliekot uzticīgiem līdz galam, kā to darīji Tu. Tu esi svētīta, jo ticēji. Īpaši Tavai Mātišķajai sirdij uzticam visus, kas pārdzīvo smagus dzīves brīžus – esi tiem blakus, Savā gādībā tos aizstāvi pie Sava Dēla, jo Tu esi mūsu visspēcīgākā un drošākā Aizstāve. Tavās rokās, Dievišķā Māte Marija, mēs ieliekam visas mūsu ģimenes, visas mūsu dzīves situācijas – aiznes tās Savam Dēlam, lai mēs iemantotu mieru un ietu pa atgriešanās ceļu. Āmen. 

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Read Previous

SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

Read Next

DIEVMĀTES LIELO MĪLESTĪBU NAV IESPĒJAMS NOSLĒPT