DIEVMĀTES GALVENIE AICINĀJUMI – PIECI “AKMEŅI”

Tā, kā Dāvids uzvarēja Goliātu, paņemot līdzi somā tikai piecus akmeņus, Jaunava Marija šodien mums piedāvā piecus “akmeņus”, piecus līdzekļus, ar kuriem mēs varam uzvarēt ļaunumu:“Dodu jums ieroci pret Goliātu – jūsu piecus “akmeņus””.

  1. Euharistija – piedalīšanās Sv. Misē, Komūnijas pieņemšana, adorācija
  2. Svētie Raksti – lasīt un pārdomāt tos katru dienu, dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju
  3. Rožukroņa lūgšana – lūgšana ar sirdi. Lūgties Rožukroņa trīs daļas katru dienu
  4. Ikmēneša grēksūdze
  5. Gavēnis – trešdienās un piektdienās ar maizi un ūdeni

1. Euharistija

Bieži piedalīties Svētajā Misē un pieņemt Svēto Komūniju.
Pielūgt Jēzu Euharistijā.

“Arī šovakar, mīļie bērni, es esmu īpaši pateicīga par to, ka jūs esat šeit.
Turpiniet nemitīgi pielūgt Vissvētāko Altāra Sakramentu.
Es vienmēr esmu klātesoša, kad ticīgie ir adorācijā.
Šajā mirklī tiek saņemtas īpašas žēlastības.”
(25.03.1984)

“Lai Svētā Mise kļūst par jūsu dzīvi!” 
(25.04.1988)

“Lai Svētā Mise, bērniņi, jums ir nevis ieradums, bet dzīve.
Ik dienas izdzīvojot Svēto Misi,
jūs jutīsiet nepieciešamību pēc svētuma un pieaugsiet svētumā.”
(25.01.1998)

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu strādāt
savas personiskās atgriešanās labā.
Tāpēc iespējami vairāk laika pavadiet lūgšanā
un Vissvētākajā Altāra Sakramentā klātesošā Jēzus adorācijā,
lai Viņš jūs mainītu un jūsu sirdī liktu dzīvu ticību
un ilgas pēc mūžīgās dzīves.”
(25.03.2008)

“Pielūdziet manu Dēlu,
lai Viņš jūs piepilda ar savu mieru un mīlestību,
pēc kā jūs alkstat.”
(25.10.2012)

“Bērniņi, ik dienas pirmām kārtām liecinātu par kalpošanu Dievam adorācijā
un kalpošanu saviem tuvākajiem, kas nonākuši grūtībās.”
(25.09.2015)

“Bērniņi, jūs esat pārlieku piesaistījušies zemei un laicīgām lietām,
tāpēc sātans jūs dzenā, kā vējš – jūras viļņus.
Tāpēc lai tāda kā ķēde jūsu dzīvē
ir lūgšana ar sirdi un mana Dēla Jēzus adorācija.”
(25.08.2016)

2. Svētie Raksti

Katru dienu lasīt Dieva Vārdu, pārdomāt to un dzīvot saskaņā ar to.

“Es jūs aicinu katru dienu savās mājās lasīt Bībeli un to novietot redzamā vietā,
lai tā vienmēr jūs mudinātu to lasīt un lūgties.”
(18.10.1984)

“Ikvienai ģimenei kopā jālūdzas un jālasa Svētie Raksti!” 
(14.02.1985)

“Es no jauna jūs visus aicinu glabāt savā sirdī un domās Dieva Vārdu.
Bērniņi, novietojiet Bībeli savai ģimenei redzamā vietā,
lasiet to un dzīvojiet saskaņā ar to.”
(25.08.1996)

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu būt Evaņģēlija nesējiem savā ģimenē.
Bērniņi, neaizmirstiet lasīt Svētos Rakstus!
Nolieciet Bībeli redzamā vietā un lieciniet ar savu dzīvi,
ka jūs ticat Dieva Vārdam un pēc tā dzīvojat.
(25.01.2006)

“Lasiet un apceriet Svētos Rakstus!
Lai tajos rakstītie vārdi jums kļūst par dzīvi!”
(25.02.2012)

“Lai jūs vienmēr iedvesmo Svētie Raksti!
(25.04.2013)

3. Rožukronis –  lūgšana ar sirdi

Jaunava Marija mūs aicina katru dienu lūgties 3 Rožukroņa daļas:
Priecīgos, Sāpīgos un Godības noslēpumus, lūgties ar sirdi.

“Ja jūs tam piekrītat – ņemiet rožukroni!
Vienkāršā Rožukroņa lūgšana var darīt brīnumus
gan pasaulē, gan jūsu dzīvē.”
(21.01.1991)

“Es jūs aicinu ikvienu cilvēku mudināt lūgties Rožukroņa lūgšanu.
Ar Rožukroni jūs atvairīsiet visus triecienus,
kurus sātans cenšas vērst pret Katolisko Baznīcu.
Visi priesteri, lūdzieties Rožukroņa lūgšanu!
Veltiet laiku Rožukronim!”
(25.06.1985)

“Sātans vēlas darboties ar vēl lielāku spēku tagad,
kad jūs zināt, ka darbojas.
Mīļie bērni, apbruņojieties cīņai
un ar rožukroni rokā sakaujiet to!”
(08.08.1985)

“Mīļie bērni, es jūs aicinu lūgties Rožukroņa lūgšanu un vēlos,
lai Rožukronis jums kļūtu par pienākumu, kuru pildāt ar prieku. …
Es vēlos jūs iemācīt lūgties.”
(12.06.1985)

“Lai rožukronis vienmēr ir jūsu rokā kā zīme ļaunajam garam,
ka jūs piederat man.”
(25.02.1988)

“Arī šodien es jūs aicinu lūgties.
Bērniņi, lūgšana dara brīnumus.
Kad esat noguruši vai slimi, kad nezināt,
kāda jēga jūsu dzīvei, ņemiet rožukroni un lūdzieties.
Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par priecīgu tikšanos ar jūsu Pestītāju.”
(25.04.2001)

4. Ikmēneša grēksūdze

Ne retāk, kā vienu reizi mēnesī.

“Šodien es gribu jūs visus aicināt uz grēksūdzi,
pat ja esat izsūdzējuši grēkus pirms dažām dienām.”
(24.03.1985)

“Es jūs aicinu uz grēksūdzi,
lai Jēzus būtu jūsu patiesība un miers.”
(25.01.1995)

“Lai svētā grēksūdze ir jūsu pirmais solis atgriešanās ceļā.”
(25.10.1998)

“Svētajā grēksūdzē atveriet, bērniņi,
savu sirdi Dievam un sagatavojiet savu dvēseli,
lai Bērns Jēzus varētu no jauna piedzimt jūsu sirdī.
Ļaujiet Viņam jūs pārveidot
un vest pa miera un prieka ceļu.”
(25.11.2002)

“Bērniņi, izmantojiet labi šo laiku un, sastopoties ar Dievu grēksūdzē,
atstājiet grēku un apņemieties iet svētuma ceļu.”
(25.02.2007)

“Atverieties svētajai grēksūdzei,
lai ikviens no jums pieņemtu manu aicinājumu no visas sirds.”
(25.11.2012)

“Mīļie bērni! Es no jauna jūs aicinu:
sāciet cīnīties pret grēku kā pirmajās dienās,
ejiet uz grēksūdzi un tiecieties pēc svētuma.”
(25.03.2014)

“Atgriezieties pie gavēņa un grēksūdzes,
lai uzveiktu ļaunumu sevī un ap sevi.”
(25.10.2016)

5. Gavēnis

Gavēt trešdienās un piektdienās ar maizi un ūdeni.

Mīļie bērni, lūdziet bez mitēšanās un sagatavojiet savu sirdi ar lūgšanu un gavēni.”
(04.12.1986)

“Šobrīd miers tiek īpaši apdraudēts,
un es jūs aicinu atjaunot savā ģimenē lūgšanu un gavēni.
Mīļie bērni! Es gribu, lai jūs apzinātos to,
cik situācija ir nopietna, kā arī to, ka tas,
kas notiks, daudzējādā ziņā ir atkarīgs no jūsu lūgšanām.
Taču jūs lūdzaties maz.
Mīļie bērni, es esmu kopā ar jums
un jūs aicinu visā nopietnībā lūgties un gavēt
kā pirmajās manas parādīšanās dienās.”
(25.07.1991)

“Mīļie bērni! Karu var pārtraukt tikai ar lūgšanu un gavēni.”
(25.04.1992)

“Es jūs aicinu lūgties, lai, lūdzoties, gavējot
un nesot mazus upurīšus, jūs sagatavotos Jēzus atnākšanai.”
(25.11.1996)

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz gavēni un atteikšanos.
Bērniņi, atsakieties no visa tā, kas jūs kavē nonākt tuvāk Jēzum.”
(25.03.1998)

“Ar lūgšanu un gavēni lieciniet, ka jūs esat mani
un ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem.”
(25.04.1999)

“Es vēlos kopā ar jums atjaunot lūgšanu un jūs aicināt uz gavēni,
kuru gribu upurēt savam Dēlam Jēzum.”
(25.10.2000)

“Bērniņi, tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes,
un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma.
Es jums atgādināšu: ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus –
jūsu neticības un baiļu no nākotnes karus.” 
(25.01.2001)

“Es no jauna jūs aicinu, bērniņi:
lūdzieties un gavējiet,
lai Dievs jums dāvātu mieru.”
(25.09.2001)

“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties un gavēt par mieru.
Kā jau jums to, bērniņi, esmu sacījusi, tā arī tagad atkārtoju –
ar lūgšanas un gavēņa palīdzību var apturēt pat karus.”
(25.02.2003)

“Es vēlos, bērniņi, jūs visus tuvināt manam Dēlam Jēzum, tāpēc lūdzieties un gavējiet.”
(25.07.2004)

“Veiciet gavēšanas un atteikšanās novennas,
lai tā sātans būtu tālu prom no jums.”
(25.07.2005)

“Mīļie bērni! Es vēlos jums no sirds pateikties
par Gavēņa laikā praktizēto atteikšanos.
Gribu jūs aicināt: turpiniet gavēt ar atvērtu sirdi!
Bērniņi, ja jūs gavēsiet un praktizēsiet atteikšanos,
jūsu ticība kļūs stiprāka.”
(25.03.2007)

“Bērniņi, apbruņojieties ar lūgšanu un gavēni,
lai jūs varētu sajust, cik ļoti Dievs jūs mīl.”
(25.10.2008)

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties un gavēt manos nodomos,
jo sātans vēlas izjaukt manu plānu.”
(25.08.2011)

“Atsāciet gavēt un lūgties, jo sātans ir viltīgs
un daudzas sirdis piesaista grēkam un pazušanai.”
(25.10.2012)

“Atgriezieties pie gavēņa un grēksūdzes,
lai uzveiktu ļaunumu sevī un ap sevi.”
(25.10.2016)

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt nesavtīgiem,
atsakoties, gavējot un lūdzoties par visiem tiem,
kas piedzīvo kārdinājumu un ir jūsu brāļi un māsas.”
(25.09.2017)

“Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa!”
(25.03.2020)

“Un neaizmirstiet, bērniņi, ka lūgšana un gavēnis dara brīnumus jūsos un ap jums.”
(25.09.2020)

“Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs aicinu lūgties, gavēt un atteikties, lai jūs kļūtu stiprāki ticībā.”
(25.01.2021)

“Dievs man ir ļāvis arī šodien būt kopā ar jums,
jūs aicināt uz lūgšanu un gavēni.
Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki,
jo – es jums atgādināšu, bērniņi, –
ar lūgšanu un gavēni var apslāpēt pat karus.”
(25.02.2021)

“Bērniņi, atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, gavēņa un atteikšanās,
to upurējot par visiem tiem, kuri ir samīdīti, nabagi
un kuriem nav balss šajā bezdievīgajā pasaulē.”
(25.02.2022)

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1992. gada 25. janvārī

Read Next

25. STARPTAUTISKĀS GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENAS PRIESTERIEM