Krusta ceļš gavēņa un lūgšanu dienā (Tēvs Slavko Barbaričs OFM)

Lūgšana Ģetzemanes dārzā

Kamēr apustuļi guļ,Tu viens, visu atstāts lūdz Tēvu. Jūdass gatavojas nodevībai. Noskumis, asins sviedros Tu lūdz: “Tēvs, ja tas iespējams, lai šis kauss iet man garām.”

Piedod man, ja nereti garā esmu gļēvs un aizsnaudies. Apžēlojies par visiem, kas šobrīd izjūt sāpes un cieš. Apžēlojies par visiem, kas izcīna savu nāves cīņu. Sūti viņiem eņģeli mierinātāju un dod spēku uzticīgi sekot Tev Krusta ceļā.

Dāvā man žēlastību šodien, gavēņa un lūgšanas dienā iet kopā ar Tevi šajā Krusta ceļā, līdzīgi kā to darīja Tava uzticīgā Māte Marija.

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums!

Sāpju pilnā Māte stāvēja
Asarās pie Krusta,
Raugoties krustā sistajā Dēlā.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Pilāts notiesā Tevi uz nāvi

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Pilāts zināja, ka Tu neesi vainīgs, tomēr notiesāja Tevi. Viņam nepietika drosmes pieņemt godīgu un taisnīgu spriedumu – attaisnot Tevi, jo baidījās zaudēt varu, savu reputāciju un varenību citu pasaules vareno un pūļa priekšā. Viņa sirdī nebija brīvības, un viņš nespēja mīlestībā izvēlēties patiesību un taisnīgumu.

Bet Tu pieņēmi notiesāšanu mīlestībā, jo Tava Sirds bija brīva, Tu mīlēji, lūdzies un gavēji.

Šodien uzticu Tev brīžus, kad tiesāju un atraidīju citus, jo manā sirdī nebija brīvības un mīlestības. Nododu Tev brīžus, kad mani tiesājuši citi, un es esmu tiem atbildējis ar nosodījumu, naidu, ļaunumu un vēlēšanos atmaksāt. Šajā gavēņa un lūgšanu dienā lūdzu Tevi – atbrīvo manu sirdi no jebkādas verdzības ļaunumam un grēkam, varaskārei un lepnībai, materiālajām lietām un ērtībām, lai es mācētu mīlēt un piedot.

Lūdzu Tevi un upurēju šo gavēni par visiem šīs pasaules varenajiem un atbildīgajiem Baznīcā, lai gavēņa un lūgšanas spēkā Tu viņus atbrīvotu mīlestībai, taisnīgumam, patiesībai un mieram. Vēl šo gavēni un lūgšanas upurēju par visiem, kas cieš citu cilvēku netaisnīgas attieksmes un lēmumu dēļ, – lai Tu dziedini viņu sirdis un dvēseles, lai Tavs Miers ienāktu viņu un citu cilvēku sirdīs un tie savu nosodījumu spētu pieņemt mierā.

(Klusumā uztici Kungam cilvēkus, kura dēļ ciet tu, tāpat arī to, kurš cieš tevis dēļ, lūdzies, piedod un lūdz spēku piedot)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Viņas vaimanājošo, noskumušo
Un ciešanu pārņemto dvēseli
Caurdūris zobens

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Tu ņem savu krustu

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Krusts, kura nāvē Tev būs jāmirst, tagad ir Tavos plecos. Tas spiežas brūcēs, kas palikušas pēc šaustīšanas, bet Tu mīlestībā to pieņem. Vārdus, kurus Tu kā Skolotājs teici saviem mācekļiem, tagad Tu piepildi tieši: “Kas grib būt Mans māceklis, lai ņem savu krustu un seko Man”. Tu pieņēmi krustu, lai iemācītu mums, kā nest krustus, un lai mūs no tiem atbrīvotu. Es Tev pateicos.

Šajā gavēņa un lūgšanu dienā lūdzu Tevi – dāvā man iekšējo gaismu, lai es pazemībā un sirds brīvībā varu atpazīt visas situācijas, kurās esmu atteicies no sava krusta, tāpat tos brīžus, kad ar saviem vārdiem un rīcību pats esmu uzlicis krustus citiem cilvēkiem, ar kuriem kopā dzīvoju, strādāju, kuriem esmu blakus. Atzīstu, ka bieži nepamanu ciešanas, kuru iemesls citiem esmu es, bet sajūtu tikai to, ko apkārtējie dara man un reaģēju uz to ar neapmierinātību, dusmām, naidu, pretenzijām, netaisnīgiem apvainojumiem un apmelošanu.  Lai ar gavēni un lūgšanu mana sirds kļūst tīrāka un brīvāka, lai varu būt Tavs māceklis un Tu – mans Skolotājs.

Šo gavēni un lūgšanas upurēju par visiem, kas, tāpat kā es, neredz savas rīcības sekas un lepnībā, skaudībā un atkarībās uzliek smagus krustus citu plecos, tos neredzot un nerūpējoties par tiem, bet meklējot tikai savu tiesību, labklājības un grēcīgo iegribu apmierināšanu. Lai šis gavēnis un lūgšana kalpo siržu attīrīšanai un atbrīvošanai un ienes mieru un kārtību cilvēku savstarpējās attiecībās.

(Uztici visus, kas uzliek ciešanu krustus uz taviem pleciem un lūdz atpazīt tos, kuriem krustus uzliec pats; piedod un lūdz spēku piedošanai)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums!

Cik skumja un satriekta
Bija Viņa, želastības pilnā,
Vienpiedzimušā Dēla svētā Māte!

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Tu pirmo reizi pakrīti zem krusta smaguma

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Pateicos Tev, Jēzu, jo zinu, ka Tu pieņēmi krustu labprātīgi un mīlestībā, kaut fiziski biji tik bezspēcīgs, ka pakriti zem tā smaguma. Tu nenocietinājies pret tiem, kas uzlika to Tavos plecos, nekurnēji kritiena dēļ, bet arī šo brīdi mīlestībā upurēji mūsu dēļ – lai mēs varētu celties pēc kritieniem un nepaliktu guļot zem krustu nospiedošā smaguma, un nenosodītu tos, kas priecājas par mūsu kritienu. Es Tev pateicos.

Šajā gavēņa un lūgšanu dienā dāvā man žēlastību apzināties savus kritienus un to, kā es tajos rīkojos. Dāvā man žēlastību saprast, cik bieži un tik viegli esmu atkāpies, jo neesmu lūdzies un gavējis pietiekoši, kālab man pietrūcis iekšējā spēka. Dod žēlastību šodien no jauna izvēlēties gavēni un lūgšanu.

Uzticu Tev visas situācijas, kad esmu pakritis, zaudējot mīlestību, ticību, mieru, pacietību, laipnību un žēlsirdību. Uzticu Tev šo kritienu pēdas manā sirdī, kas man traucē piecelties un sekot Tev. Uzticu Tev tos, kurus vainoju savos kritienos un visus tos aizvainojumus, kas pret tiem sakrājušies manā sirdī. Kungs, izdari, lai ar gavēņa un lūgšanas spēku es spētu piecelties un sekot Tev.

Upurēju šo gavēni un lūgšanu arī par tiem, kas atkāpušies tādēļ, ka es biju zaudējis noturību, kuru kritienā es esmu līdzvainīgs savu grēku un nelaipnības dēļ. Dāvā viņiem žēlastību piecelties, piedot man, mierā un vienotībā nest citam cita apgrūtinājumus, spēku nostāties uz kājām, ja gadījies pakrist, un turpināt ceļu kopā ar Tevi.

(Uztici Kungam savu situāciju, kritienus, tos, kuru dēļ tu esi pakritis un kuri ir veicinājuši tavus kritienus, bet – ar pateicību – tos, kas palīdzēja tev piecelties un kam palīdzēji piecelties tu!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Kā cieti un bēdājies
Godpilnā Māte, redzot
Vismīļākā Dēla ciešanas

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Tu satiec Savu svēto Māti.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Jēzus un Marija, Dēls un Māte, jūs satikāties krusta ceļā. Jūsu tīrās, labestīgās un lēnprātīgās sirdis, ko nekad nav atraipījis ļaunums, grēks, lepnība, egoisms, ar ciešanām un sāpēm tika mazgātas vēl vairāk. Šī tikšanās bija mīlestības, ticības, sapratnes, līdzjūtības pilna. Ar šo tikšanos nenoslēdzas krusta ceļš, tā neatceļ nāves spriedumu, tomēr tā ir pilna mierinājuma, uzmundrinājuma, sevis pilnīgas atdošanas Tēva gribai un nešaubīgi apliecina gatavību izpildīt Tēva gribu pilnībā, līdz galam. Pateicos Tev, Jēzu, par tikšanos ar Mariju! Pateicos Tev, Marij, par tikšanos ar Jēzu!

Šajā gavēņa un lūgšanu dienā es pārdomāju savas tikšanās ģimenes lokā – ar vecākiem, brāļiem, māsām, bērniem, vīru, sievu, līgavu un citiem radiniekiem un tuviem cilvēkiem. Pateicos Tev par siltajām un labajām tikšanās reizēm un uzticu tās reizes, kad citu klātbūtne man šķitusi nepanesama un kad es esmu bijis nepanesams citiem. Upurēju savu gavēni un lūgšanu mūsu lepnības un egocentrisma, nepacietības, nepiedošanas, mīlestības un atklātības trūkuma cirsto brūču dziedināšanai. Lai lūgšana un gavēnis mūsu sirdis dara mīlēt un piedot spējīgākas, labsirdīgākas, saprotošākas, taktiskākas un cieņpilnas. Upurēju šo gavēni un lūgšanu arī par tiem, kuru sirdis savā varā pārņēmusi materiālā pasaule, alkoholisms, narkotikas, neuzticība un nepaklausība. Lai visās ģimenēs ienāk miers!

(Uztici Kungam tagad klusumā savus vecākus un citus ģimenes locekļus, pateicies, lūdzies, piedod un lūdz spēkus piedošanai)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Kas gan nelietu asaras,
Redzēdams Kristus Mātes
Tik sāpīgās ciešanas?

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Kirēnes Sīmanis palīdz Tev nest krustu.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Jēzu, Tu ar pateicību nodod Savu Krustu Sīmanim, un tas kādu laiku to nesa. Kāds atvieglojums, kad atrodas kāds, kas ir gatavs palīdzēt, uzņemties nest krustu! Tu atnāci, lai palīdzētu visiem, bet tagad pieņem Sīmaņa palīdzību. Pateicos Tev, Jēzu! Pateicos tev, Sīmani, par žēlsirdību, ko sniedzi manam Glābējam!

Šodien, Jēzu, es uzticu Tev šo gavēni un lūgšanu, lai Tu attīrītu manu sirdi no egoisma, lepnības, alkatības, skopuma un visa, kas attur mani no gatavības uzņemties nest citu krustus, kā arī no tā, kas man neļauj pieņemt citu palīdzību.

Dziedini to cilvēku siržu rētas, kuri gaidījuši manu palīdzību, bet es neesmu pievērsis tiem uzmanību, jo biju aizņemts ar sevi, materiālajām lietām, tiecies pēc izklaides, baudām un vieglas dzīves, bez jebkādas vēlēšanās upurēties. Lūdzos un gavēju, lai turīgie cilvēki atbalstītu trūcīgos, lai veselie palīdzētu slimajiem, lai jaunie pieņemtu vecos. Ar gavēni un lūgšanu attīri manu un citu cilvēku sirdis, lai tās kļūtu jutīgākas pret citu cilvēku vajadzībām un izšķirtos pakalpot, sniegt tiem atbalstu. Esi žēlsirdīgs visos, kas palīdzējuši man līdz šim un kam, iespējams, esmu palīdzējis arī es.

(Klusumā upurē Kungam tos, par kuriem šobrīd zini, ka tiem sāp, jo tu nebiji gatavs tiem palīdzēt. Pieņem konkrētus lēmumus un lūdz par to, lai spētu tos izpildīt.)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Kas gan nelietu asaras,
Redzēdams Kristus Mātes
Tik sāpīgās ciešanas?

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Veronika pasniedz Tev lakatu un noslauka Tavu seju.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Tava seja bija asiņaina un apspļaudīta. Cilvēki, savu grēku un ļaunuma paverdzināti, bija izkropļojuši Tavu Dievišķo veidolu un izsmēja Tevi. Veronika izšķīrās pārvarēt jebkādas bailes un piesardzību un noslaucīja Tavu seju. Kā pateicību Tu viņai atstāji Savas sejas attēlu. Es pateicos Tev, Jēzu!

Šodienas lūgšanu un gavēni upurēju Tev, Jēzu, lai Tu attīrītu mani no jebkāda grēka un ļaunas atkarības, lai manu seju izgaismotu prieks un miers, mīlestība un cerība, lai manā sejā varētu atpazīt Tavu seju, manos vārdos  – Tavus vārdus, manā mierā – Tavu Mieru. Lai ar lūgšanu un gavēni no mana vaiga pazūd rūpju rievas, kuru cēlonis ir mana grēkam pakļautā sirds, manā sejā atspoguļojas mans aizvainojums, naids, ļaunums, spriedze un aizkaitinātība, agresija un neapmierinātība, nesātīgums un baudkāre, izlaidība. Lai ar lūgšanu un gavēni katrā sirdī ieiet skaidrība un miers, mīlestība un labsirdība, un visus apņem miers.

Upurēju šodienas lūgšanu un gavēni par visiem, kas apmelo citus un zaimo Dievu, lai Tu piepildi viņu sirdis ar lēnprātību, labestību, lūgšanu un pateicību Tev.

Upurēju šo lūgšanu un gavēni par auglīgu grēksūdžu žēlastību, lai katra tikšanās grēksūdzē būtu tikšanās ar Tevi, kurā es un visi, kas saņem piedošanas žēlastību tiktu piepildīti ar Tavu Gaismu. Lūdzu Tevi par priesteriem, kas pieņem grēksūdzes, lai viņi kļūtu par Tavām mums pretī izstieptajām žēlsirdības rokām.

(Klusumā uztici Kungam visu, ar ko tu esi ievainojis vai, iespējams, šobrīd ievaino sevi, kā arī visus, kas ar savu rīcību pazemo citu cilvēku tēlus, aizmistot, ka arī tie vienlaikus nes sevī Jēzus attēlu!)

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Viņa redz Vismīļo Jēzu
Pārmēru ciešanās un sāpēs
Savas tautas grēku dēļ

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Jēzu, Tu otro reizi pakrīti zem krusta.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Otrais kritiens izrādījās smagāks par pirmo. Tavi fiziskie spēki ir izsīkuši. Tu esi izsmelts. Vēl grūtāk bija piecelties un turpināt nest krustu. Tu piecēlies ar Savu gribas un mīlestības spēku, kas iedvesmoja Tevi upurēt Sevi par mums kā Dieva jēru, kā Dieva kalpu, kas ar Saviem ievainojumiem un brūcēm dziedina un glābj mūs. Tev pietika spēka piecelties, jo Tu lūdzies un gavēji. Pateicos Tev!

Šajā gavēņa un lūgšanu dienā upurēju Tev savas vājības un kritienus, visu savu miesas, gara un dvēseles nevarību, lūdzot Tavu piedošanu, ja es atkal un atkal nepratīšu noturēties un izrādīšos neuzticīgs solījumiem, lai es vairāk nepakristu. Dod man spēku piecelties un sekot Tev!

Uzticu Tev visus, kas atkal ir pakrituši un zaudējuši ticību, mīlestību, cerību, uzticību un gribu piecelties. Ar gavēņa un lūgšanas palīdzību palīdzi viņiem pieņemt Tavu palīdzību ar atvērtām sirdīm un ar jaunu spēku un apņēmību piecelties un sekot Tev, savam Kungam.

Īpaši šo gavēņa un lūgšanu dienu veltu par visiem, kas šodien grūtībās un izmisumā izvēlas bīstamu ceļu pret ieņemto dzīvību un izdzīvo kārdinājumu to nogalināt. Ar lūgšanas un gavēņa spēku dāvā viņiem ticības gaismu, lai tie spētu iemīlēt vēl nedzimušo dzīvību un izšķirtos par labu tai. Visiem, kas veikuši noziegumus pret vēl nedzimušām dzīvībām, ar lūgšanas un gavēņa spēku dāvā nožēlas un atgriešanās  žēlastību un labvēlību turpmāk kalpot dzīvībai. Tādēļ uzticu šo gavēņa un lūgšanas dienu Tev par topošajām mātēm un vēl nedzimušo bērnu tēviem, par viņu ģimenēm, ārstiem un tiem, kas sastopas un strādā ar grūtībās nonākušajām grūtniecēm, lai tās cienītu un saudzētu jauno dzīvību sevī.

(Klusumā uztici Kungam savu personisko situāciju un visus tos, kurus pazīsti vai par kuriem zini, ka viņu spēki ir uz izsīkšanas robežas, un tos, kas nogalinājuši nevainīgus bērnus. Lūdzies par tiem!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Kā raudās drebēja un cieta
Mīļā Māte, redzot
Sava godājamā Dēla mokas.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija. Jēzu, Tu mierini Jeruzalemes sievietes.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Jēzu, Tu neļāvi Jeruzalemes sievietēm raudāt par Tavu likteni, bet apstājies pie viņām un aicināji tās atgriezties, lai tādējādi tās izglābtu sevi, savas ģimenes un tautu. Tu izmantoji katru iespēju, lai vēstītu priecīgo vēsti par Debesu Tēva valstību, arī šo brīdi, lai parunātu ar sievietēm, kas raudāja par Tevi.

Šo lūgšanu un gavēņa dienu upurēju Tev par sevi, lai Tavu Vārdu es vienmēr uzklausītu un pieņemtu ar gavēnī un lūgšanā attīrītu, brīvu sirdi un dvēseli,  kas atpazītu Tavas mīlestības zīmes un nebūtu kurla pret Tavu Vārdu. Lūdzos un gavēju šodien par visiem, uz ko vērsti šie vārdi – par visiem kristiešiem, lai tie brīvi no šīs pasaules un grēka verdzības, sirds dziļumā atpazītu mīlestības zīmes un sadzirdētu Tavu Vārdu.

Šo lūgšanu un gavēņa dienu upurēju par Pāvestu, visiem bīskapiem, priesteriem, misionāriem, katehētiem, lai ar lūgšanas un gavēņa palīdzību tie vispirms tiektos uzņemt Vārdu un tikai pēc tam To nest citiem. Lai Tavs Gars tos iedvesmo un vada, lai Gara spēkā tie sludina Tavu Vārdu. Lai tos pavada zīmes un brīnumi tāpat kā apustuļu un daudzu svēto sludināšanai sekoja pārsteidzošas Tava spēka un varenības zīmes.

Īpaši šo lūgšanu un gavēni upurēju par to, lai katrs priesteris apzināti pieņemtu savu misiju sludināt Evanģēliju, piedot grēkus, dziedināt slimos un atbrīvot no ļaunajiem gariem. Lai Tava brīvības un miera, taisnīguma un dzīvības Valstība sasniedz visus cilvēkus un visas tautas. Lūdzu un gavēju par jauniem aicinājumiem Baznīcā, lai jaunieši atsauktos un pieņemtu šo aicinājumu.

(Uztici Dievam brīžus, kad Dieva Vārdu esi klausījies negribīgi un bez prieka, atdod visus iekšējos šķēršļus, kas, kā tu jūti, dara Tavi aklu un kurlu pret to, ko Dievs vēlējies tev dāvāt, bet tu to neesi pieņēmis, jo lūdzies un gavēji nepietiekoši. Patiesā ticībā upurē savu lūgšanu un gavēni par tiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Liec degt manai sirdij
Mīlestībā uz Kristu,
Lai Viņam būtu tīkams.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija: Jēzu, Tu trešo reizi krīti zem krusta smaguma.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Jēzu, Tu trešo reizi saļimsti zem krusta smaguma. Pat neuzdrošinos iedomāties, kā Tu juties tajā brīdī, kad pilnīgi izmocīts, bez spēka, nonievāts un nicināts Tu gulēji zem krusta un kad ar pēdējiem spēkiem piecēlies un turpināji ceļu. Tavas kājas ļodzījās un trīcēja, brūces atsāka asiņot, visu ķermeni bija pārņēmušas neizturamas sāpes. Tikai mīlestība uz mums kļuva stiprāka: tā deva Tev spēku piecelties un iet tālāk. Arī šī kritiena laikā Tu sirdī atkārtoji vārdus, ko teici Ģetzemanes dārzā: “Tēvs, Tavs prāts lai notiek!” Mans Jēzu, pateicos Tev!

Upurēju Tev šo gavēni un lūgšanu par visiem, kas zaudējuši iekšējo brīvību alkoholisma, narkotiku, azartspēļu un citu atkarību, izlaidības, miesaskāres, prostitūcijas un citu samaitājošu nodarbju dēļ. Upurēju šīs dienas gavēni un lūgšanu par viņiem visiem, jo tie pilnīgi sagrāvuši savu cilvēcisko cieņu, savu gara, dvēseles un miesas veselību, kļuvuši par savu kaitīgo paradumu vergiem un nomoka savus līdzcilvēkus. Ar lūgšanas un gavēņa spēku iesēj viņu sirdīs dziļu vēlmi atbrīvoties un sūti tiem cilvēkus, kas spētu palīdzēt. Dod tiem spēku pārvarēt savu ļaunumu, piecelties un sekot Tev, nebaidīties upurēties un atturēties un no jauna iemantot ticību, mīlestību, cerību un uzticību. Lai viņu sirdīs atgriežas miers un prieks.

Dod viņiem spēku piedot pašiem sev un tiem, kurus vaino savu kritienu dēļ, un kļūt par Tava spēka apliecinātājiem pasaulei. Upurēju šo lūgšanu un gavēni par visiem tiem, kam vispār nav gribas piecelties un kas neatzīst, ka tiem nepieciešama palīdzība. Apskaidro viņu aptumšoto prātu, nostiprini vājo un salauzto gribu un atbrīvo no samaitājošās ietekmes – lai visi ļaudis dzīvotu mierā.

(Klusumā atdod visu, kas tavā sirdī un uzvedībā nav labs, tāpat arī visus tos, ko pazīsti un zini, ka viņi piedzīvo smagus pārbaudījumus, lūdzies par viņiem!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Dali ar mani Sava Dēla,
kas vēlējies ciest par mani,
ievainojumu sāpju mokas.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija. Jēzu, Tev novelk drēbes.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Nesot krustu Tu, Jēzu, nonāci līdz vietai, kur izvēlējies atdot Savu dzīvību par mums uz krusta. Pirms krustā sišanas Taviem mocītājiem ienāca prātā vēl kaut kas: Tev norāva apģērbu un Tevi kailu atstāja pūļa priekšā jaunām nievām un skaļam izsmieklam. Tu izcieti visu mīlestībā un pacietībā, lai atpirktu mūs no visiem mūsu pazemojumiem un grēkiem pret cilvēcisko cieņu. Šīs stacijas priekšā manī radās jautājums – vai tiešām Tev bija jāizcieš un jāpanes tas viss? Un atskanēja atbilde: Jā, vajadzēja, jo mans un visas pasaules grēku daudzums ir liels, bet Tu izvēlējies mūs atbīvot no notiesāšanas, kas mūs neizbēgami sagaidītu par tiem. Pateicos Tev, Jēzu!

Upurēju Tev šo lūgšanu un gavēņa dienu kā pateicību par Tavu neizmērojamo mīlestību, bet arī par visu, ar ko pats personīgi esmu pazemojis sevi – par visiem grēkiem pret miesu, ko esmu veicis, un par visiem šīs pasaules grēkiem, ar kuriem sevi pazemo cilvēks.

Upurēju Tev šo lūgšanu un gavēņa dienu par visiem, kas bērnībā cietuši ģimenē no saviem tuvākajiem – pazemojumu, atraidījumu, seksuālas varmācības dēļ; par visiem, kas grēkojuši pret vēl nedzimuša cilvēka cieņu, par visiem politiskajiem ieslodzītajiem un par visiem, kas zaudējuši brīvību likumpārkāpumu vai noziedzības dēļ, par visiem, kas izmanto savu stāvokli, varu un naudu ļaunos nolūkos un pazemo citus. Ar Savu šā brīža ciešanu un pazemojumu spēku atbrīvo ikkatru sirdi un atgriez visiem cilvēcisko cieņu.

(Tagad upurē Kungam savus grēkus pret miesu un lūdzies par to cilvēku atgriešanos, kurus pazīsti un kas atrodas apstākļos, kur zaudē savu un citu cilvēku cilvēcisko cieņu!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Liec, lai kopā ar Tevi patiesi raudu,
Jūtu līdzi krustā sistajam,
Kamēr es dzīvošu.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija: Jēzu, Tevi pienaglo krustā.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Tuvs ir Tavu ciešanu beigu brīdis, bet priekšā vēl pašas grūtākās minūtes. Spriedums vēstīja: nāve uz krusta – tādēļ seko piesišana krustā. Neviena sirds nekad nespēs sajust tās sāpes, ko Tu izcieti, kad dienestā esošie kareivji Tavas rokas un kājas ar naglām pienagloja pie krusta koka. Arī šo šausmīgo brīdi Tu upurēji mīlestībā par visiem mums un visu pasauli, lai ar Tavu ciešanu palīdzību Tēvs to atbrīvotu no vardarbības un slepkavošanas, – un tādējādi Tu līdzinies visiem vardarbības upuriem šajā pasaulē. Šo briesmīgo brīdi Tu pārvērt un izmanto, lai atdotu savu dzīvi mīlestībā uz mums. Pateicos Tev, Jēzu, mans krustā piesistais Glābēj!

Upurēju Tev šo gavēņa un lūgšanu dienu par visiem, kas kropļo, grauj un ir vardarbīgi pret citiem, par tiem, kas, izmantojot savu stāvokli, varu un naudu, piesit citus visneiedomājamākajos krustos, kur tie, savukārt, mokās, pārdzīvojot pāridarījumu un naidu, kuru dēļ ir gatavi atriebt un atmaksāt ļaunu ar ļaunu. Lūdzu un gavēju par visiem, kas ar varu ietekmē citus, – lai viņi atzīst savus grēkus un ļauno rīcību, par visiem, kas ar savu rīcību ir veicinājūši un veicina sadursmes ģimenēs, Baznīcā un pasaulē, par visiem, kas izraisa karus un sagrāvi, par visiem, kas ir vardarbīgi pret bērniem, slimniekiem, trūcīgajiem, nevainīgajiem un neaizsargātajiem. Dāvā viņiem žēlastību atzīt savu destruktīvo rīcību, vērsties pie Tevis, miera, mīlestības un piedošanas Dieva un kļūt par miera radītājiem.

Upurēju šo gavēņa un lūgšanu dienu arī par vardarbības ģimenē upuriem, par vardarbības upuriem Baznīcā un visā pasaulē, lai visi cietušie spētu piedot, tiktu dziedināti un varētu izlīgt ar visiem, kas jebkad un jekādā veidā ir darījuši tiem ļaunu.

Lai izbeidzas naida, skaudības, greizsirdības, ļaunprātības triecieni, ar kuru palīdzību mēs tik viegli pienaglojam krustā citus.

Lai beidzas lepnība, naids, skaudība, slinkums un viss cita veida ļaunums.

Ar Savu pazemības un miera Garu, Jēzu, apturi jebkāda veida vardarbību, lai Tava miera un mīlestības Valstība varētu sasniegt visus cilvēkus.

Apturi jekurus aicinājumus vai pamudinājumus uz karu – lai nebūtu karu, lai visus apņem Tava Valstība. Uzticu Tev šo gavēni un lūgšanu par visiem, kas atrodas kārdinājuma priekšā – veikt vardarbību pret savu vai citu dzīvību. Dari tos par spējīgiem ar visu sirdi, visu dvēseli kalpot Tev – vienīgajam labajam, taisnīgajam un patiesajam, un citiem ar mīlestību.

(Uztici Kungam klusumā vardarbību, ko Tev veikuši citi un to, ko esi nodarījis pāri citiem; lūdzies, lūdz piedošanu – lai katrā sirdī iemājotu miers!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Skaidrākā no visām jaunavām!
Neesi pret mani tik skarba
Ļauj man raudāt kopā ar Tevi.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija: Jēzu, Tu mirsti uz krusta.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Krustā piesistais Jēzu, Dieva Jērs, iesēj manī Savu mīlestību, kas atvedusi Tevi līdz šim brīdim, kad Tu visu Savu dzīvi atdod manu grēku izpirkšanai, lai es atsauktos ar mīlestību, lai Tava mīlestība tiktu mīlēta. Tevi, mirstošo Kungu, pirmām kārtām lūdzu par mīlestību, jo bez tās nespēju izprast Tavu ciešanu un nāves noslēpumu. Lai manu dvēseli, sirdi un visu būtni pārvērš šis Dievišķais tēls: Dieva Dēls, kas manu grēku dēļ piesists krustā starp diviem slepkavām, noasiņo un cieš nāves agonijā, apsmiets, nonievāts, pazemots līdz nāvei, ar pēdējiem spēkiem piesauc Tēvu, lūdzot piedošanu saviem pāridarītājiem, Savu Māti uztic māceklim un mācekli – Mātei, un, skaļi piesaucis Tēvu, mirst!

(Apstājies, paliec kādu laiku klusumā. Notiekošā diženuma priekšā vārdi ir bezspēcīgi. Esi līdzjūtīgs, no sirds esi kopā ar Mariju, kas pavada un pārdzīvo visu ar Mātes mīlestību! Brīdi vēlāk – lūdzies!)

Uzticu Tev, mans mirstošais Glābēj, šo gavēņa un lūgšanu dienu, lai mīlestība atvērtu man acis, lai es redzētu, un dzirdi, lai es dzirdētu visu, kas notiek šai mirklī. Lai manā sirdī tagad atbalsojas Tavas sāpes, Tava lūgšana, Tavi piedošanas vārdi un – pārvērš manu dzīvi. Lai manī nomirst viss, kas traucē man pilnīgi uzticēt savu dzīvi Tēva gribai. Atsakos no grēka un jebkāda ļaunuma, bet Tu, ar gavēņa un lūgšanas spēku, atbrīvo mani caur Savu Upuri, lai es mācētu atdot sevi kopā ar Tevi sevis un visas pasaules glābšanas dēļ.

Dod iekšējo spēku tiem, kas šobrīd pienagloti, jo atdevušies ļaunā spēkiem – lai tie kļūtu brīvi; dod spēku arī tiem, kas krustāsisti netaisnīgi – citu alkatības, despotisma un pašlepnuma dēļ, ienaida un apkārtējā graujošā netaisnīguma dēļ. Lai nomirst naids un augšāmceļas labais, lai nomirst visas šaubas un piedzimst miers, lai nomirst bezizejas izmisums un piedzimst cerība. Lai viss pārvēršas par labu!

(Uztici klusumā Dievam sevi – to, par ko apzinies – tam jāpazūd no taviem vārdiem un darbiem. Uztici Kungam tos, kurus esi pats pienaglojis, un tos, kas pienaglojuši tevi, un lūdz spēku piedot! Lūdz par mirstošajiem un visiem, kas nespēj piedot citiem, kas apzināti vai neapzināti ir nogalinājuši kādu no tuviniekiem, kā arī par tiem, kas nogalinājuši vēl nedzimušus bērnus vai arī veicinājuši šīs slepkavības!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Lai mani ievaino sitieni,
Liec man apreibt no krusta ciešanām
Un Dēla asinīm.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija: Jēzu, Tevi noņem no krusta un atdod Mātes rokās.

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Marija, sērojošā Māte, kad Tu pasludināšanas brīdī atbildēji Dievam: “Lai notiek man pēc Tava Vārda!”, Tev pat prātā nevarēja ienākt, kāds būs šo vārdu piepildījums.  Tomēr arī šobrīd sirdī, Savu sāpju dziļumā Tu atkārto: “Tēvs, lai notiek man pēc Tava Vārda!”.

Kas var apvert mātes sirds sāpes, kad tā bezspēcībā redz neizmērojamas ciešanas, krustā sišanu, Dēlu, izstieptu krustā, un Viņa nāvi? Taču Tu ik brīdi biji klāt, izcieti visu, nepārtraucot lūgties un mīlēt, nespēdama nelūgties kopā ar Viņu un nepiedot, kad piedeva Viņš un lūdza Tēvu piedot Saviem pāridarītājiem. Pateicos Tev, Marija, par Tavu mīlestību, Tavām ciešanām kopā ar Tavu Dēlu Jēzu mūsu dēļ. Sāpēs Tu kļuvi par mūsu Māti. Piedzīvojusi ciešanas un sāpes, Tu kļuvi par Māti un mierinājumu visiem cietējiem, noskumušajiem, par cerību – visiem cerību zaudējušajiem. Tu esi iepazinusi ciešanas un saproti mūsu pārdzīvojumus. Pateicos Tev!

Cenšoties dzīvot pēc Taviem vēstījumiem, upurēju šo gavēņa un lūgšanu dienu par sevi, lai atbrīvotos no visa, kas stāv manā ceļā, lai varētu sevi pilnībā veltīt Tev un nedalīti piederēt Tev. Uzticu Tev savu pagātni, tagadni un nākotni, lai Tu palīdzētu man palikt uzticīgam. Uzticu Tev visas ģimenes, vecākus ar bērniem, visas atraitnes, visus bāreņus, visu jaunatni, visu Baznīcu un pasauli.

Upurēju šo gavēni un lūgšanu visos Tavos nodomos, lai uzvarētu un līksmotu Tava Bezvainīgā Sirds.

(Uztici klusumā Dievmātei sevi, savas ieceres, grūtības, vilšanās, problēmas – kā sarunājoties ar māti!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Lai es netieku liesmās sadedzināts,
Un caur Tevi, Jaunava, būtu pasargāts
Pastarās tiesas dienā.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

 

 1. Stacija: Jēzu, Tevi ieliek kapā

Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam
Jo ar savu svēto Krustu Tu esi atpestījis pasauli

Marija, Tu Golgātā esi palikusi gandrīz viena. Tikai dažas uzticamākās draudzenes un draugi bija Tev blakus un juta līdzi Tavās sāpēs. Tagad viņi Tev palīdz ielikt Tavu dēlu kapā, ko Viņam atvēlēja kāds no draugiem. Nesot Viņu uz kapu, Tu, iespējams, atcerējies visu, ko Tavs Dēls teica un darīja, visu Viņa laipnību un mīlestību, un šajos brīžos Tava sirds sāpēja vēl vairāk. Tu droši vien nespēji saprast, kā cilvēki var būt tādi, un tomēr šī vilšanās nenomāca Tavu dvēseli. Pateicos Tev par Tavu mīlestību, kas izrādījās stiprāka par naida uzbrukumu, par Tavu ticību, kas bija stiprāka par neuzticību Dievam, Kas pieļāvis to visu, un par cerību, kas nenodzisa pat tad, kad kapa priekšā tika aizvelts akmens, kas galīgi nošķīra Tavu Dēlu no dienasgaismas un dzīvo pasaules.

Kopā ar Tevi vēlos tagad vēlreiz pateikties Tavam Dēlam par atnākšanu šajā ciešanu pilnajā pasaulē, par dzīvošanu starp mums, grēciniekiem, un par visu to, par ko citi nav pateikušies.

Upurēju šo gavēņa un lūgšanu dienu, lai es visā mācētu atklāt un piepildīt Tēva gribu un reiz jaunas dzīves gaidās mierā pieņemtu nāvi. Upurēju šo gavēni un lūgšanu arī par visiem, kas atkāpušies no pareizā ceļa, iet pa ļaunā ceļiem, neaizdomājoties par par galu, par visiem, kas netic dzīvības uzvarai pār nāvi un uzskata nāves brīdi par dzīves beigām, un par visiem, kas netic mūžīgajai dzīvei un nopietni negatavojas pārejai no šīs pasaules mūžīgajā.

(Caur Dievmāti uztici savu nāves brīdi Jēzum, lūdz par mierīgu un cieņpilnu nāvi, par tiem, kas būs tev blakus šajā brīdī, kā arī par tiem, kuru nāves stunda ir šobrīd!)

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta…
Gods lai ir…

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums

Кad miesa nomirs,
Ļauj, lai dvēselei tiktu dota
Paradīzes godībā.

Svētā Māte
Uzklausi mani –
Ieliec manā sirdī
Glābēja Jēzus brūces

Read Previous

Dieva Žēlsirdības novenna

Read Next

Kristus ir augšāmcēlies!