JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

2017. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš sniedz jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt par tām. Nebīstieties! Lūdzieties, lai Svētais Gars jums dāvā spēku būt priekpilniem lieciniekiem un miera un cerības cilvēkiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Pirmā Ziemassvētku dziesma, ar kuru tika sagaidīta Jēzus piedzimšana, neatskanēja no cilvēku mutes, to dziedāja eņģeļi: “Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!”

Šī dziesma mums vēsta par pašu Kristus Piedzimšanas svētku būtību. Tajā skan vārds “miers”, kas stipri uzrunā cilvēkus. Bībeles vārds “šalom”, kuru mēs tulkojam kā vārdu “miers”, nozīmē pareizu cilvēcisko lietu kārtību un glābšanu – miers, kurā valda uzticēšanās un nav baiļu, trūkuma, negodīguma un melu. Tieši šāds miers ir Kristus Piedzimšanas mērķis.

Ziemassvētki ir miera svētki visaugstākajā mērā – tie ir Dieva izlīguma svētki ar visiem labas gribas cilvēkiem, taču ne tā miera, kādu nereti iedomājas cilvēki. Kristus Piedzimšana ir debesu mierinājuma rasa izmocītajām dvēselēm, ievainotajām ģimenēm un Baznīcai, kas tik ļoti uz to tiecas. Ziemassvētki ir Vienpiedzimušā Dieva Dēla dzimšanas diena, bet to svinēšana – diena, kad Viņš piedzimst no jauna – mūsos. Ziemassvētki ir miera un izlīguma, vispirms ar Dievu, svētki. Kāds ir šis miers, ko atnes mums Kristus Piedzimšana? Tas ir pravieša miers, miers, ko uz šo zemi atnes Krustā sistais Pestītājs. Miers, kas dzimst cilvēka būtības dziļumā. Ne tas miers, ko patur tikai sev, bet miers, ko dod citiem. Lēnprātīgo un pazemīgo miers.

Kristus ir šī miera Dāvinātājs citiem. Viņš pieņēma sevī visas šīs pasaules ciešanas un tā nodeva Savu mieru visiem labas gribas cilvēkiem. Šis miers ir Viņa dzīve.

Ja Kristus ir mūžīgā miera Dāvātājs citiem, tad īsti kristieši ir tie, kurus pazīst pēc tā, kādu pasauli viņi rada ap sevi, un viņu Ziemassvētkus pēc laipnības un cilvēkmīlestības. Kareivīgie, nelabsirdīgie kristieši nepieder Kristum. “Ejiet prom, nolādētie, mūzīgajā ugunī, kas sagatavota sātanam un viņa eņģeļiem”, viņiem teiks Kungs Jēzus savā otrajā atnākšanā, jo nekad nav tos redzējis Savās lietās mīlestībā pret grēcīgajiem brāļiem, ciešanu, piedošanas un žēlsirdības un, vēl jo vairāk brīvprātīgas ziedošanās par jebkuru, lietās.

Kā svinēt Kristus Piedzimšanu? Tāpat kā līdz šim – pēc brīvas gribas. Kristiešiem – pēc Kristus parauga, par spīti visam naidīgumam un bēdām, dzīvojot savu tuvāko dēļ. Bet neticīgajiem liekuļiem, kamēr viņiem dots, pēc antikrista parauga, piesavinot sev visu – gan tuvāko dzīves, un pat Dieva slavu, kas viņus nosodīs.

Kristus Piedzimšanas miers nevar būt pastāvīgs bez Dieva slavas. Tur, kur cilvēku vidū neslavē Dievu, nevar tikt slavēts arī cilvēks. Tādēļ Ziemassvētki saistīti ar mieru starp cilvēkiem.
Dievs ir pagodināts Vissvētākajā Jaunavā Marijā. Viņā atmirdzēja Dieva slava. Caur Viņu, žēlastības pilno, visus šos gadus Dievs dāvā un izlej pār mums Savu žēlastību.

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija, Jēzus Māte, miera Karaliene, kas nerimstoši sauc savus bērnus visā zemē, lai tie atsauktos Taviem aicinājumiem un kļūtu par miera un cerības ļaudīm! Lai mūsu sirdis nekad nepārņem izmisums! Tu, cerības Māte, pat pašos smagākajos brīžos paliki krusta pakājē, izlūdz mums cerības žēlastību arī mūsu dzīves grūtākajos brīžos.
Māte Marija, izlūdz mums mieru, ko Pati nes Savā sirdī un ko dāvini mums, atnesot Jēzu, vienīgo, kas var dot mums šo mieru, kas mums tik ļoti nepieciešams. Tik daudz baiļu un nemiera ir mūsos, visapkārt mums un starp tautām. Lūdz par mums un kopā ar mums, lai mūsu sirdis atveras Jēzum, vienīgajam, kas dāvā patiesu mieru. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

JĒZUS VĀRDI IR GAISMA TUMSĀ

Read Next

SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ