SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

2018. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dāvātu jums atgriešanos. Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām, arī jūs būtu tuvāk Dievam. Bet vairāk par visu, bērniņi, meklējiet Dievu un Dieva lietas un atstājiet pasaulīgās lietas pasaulei, jo sātans jūs piesaista putekļiem un grēkam. Jūs esat aicināti uz svētumu un radīti Debesīm, tāpēc meklējiet Debesis un Debesu lietas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Atcerēsimies iepriekšējos Divmātes vēstījumus, kuros Viņa aicina mūs uz lūgšanu Svētajam Garam. Tā 1984. gada 9.jūnija vēstījumā Dievmāte teica: “Lūdzieties, lai Svētais Gars iedvesmo jūs lūgšanas garam, lai jūs lūgtos vairāk.” 1985. gada 9.maijā Viņa lūdza: “Pievērsiet savas sirdis lūgšanai un lūdziet, lai Svētais Gars izlejas pār jums.” 1993.gada 25.maijā Viņa aicināja: “Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs atvērties Dievam ar lūgšanas palīdzību, lai Svētais Gars sāktu veikt brīnumus jūsos un caur jums.” 1995. gada 25.jūlija vēstījumā Dievmāte skaidroja, kas palīdzēs mums izprast Viņas parādīšanos: “Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu, jo tikai lūgšanā jūs varēsiet izprast Manu atnākšanu šeit. Lūgšanā Svētais Gars apgaismos jūs, lai jūs saprastu, ka jums jāatgriežas”.

Tur, kur ir Marija, ir arī Svētais Gars. Viņa ir Svētā Gara līgava. Svētā Gara spēkā Viņa ieņēma Jēzu. Kopā ar apustuļiem Viņa gaidīja Jēzus solīto Iepriecinātāju Svēto Garu. Tādēļ arī mums Svētā Gara gaisma var palīdzēt saprast no debesīm nākušos Dievmātes vēstījumus un realizēt tos savā dzīvē. Dievmātes parādīšanās gadadienā 2002. gada 25.jūnijā Viņa vēstījumā teica; “Mīļie bērni! Šodien es lūdzu par jums un ar jums, lai Svētais Gars jums palīdzētu un vairotu jūsu ticību, lai jūs vēl vairāk pieņemtu vēstījumus, kurus Es jums nododu šeit, šajā svētajā vietā.

Mēs zinām, ka Baznīca radās Vasarsvētku dienā. Līdz tam pastāvēja tikai nobijušos un gandrīz pazudušu mācekļu, apustuļu grupa. Viņi ieslēdzās kādā mājā Jeruzalemē, lūdzās, kā mācīja Jēzus, gaidot to, kas viņiem bija apsolīts – kādu noslēpumainu spēku, kas viņiem pieskarsies, vadīs un dzīvinās. Negaidīti radās troksnis, pār katru no klātesošajiem no debesīm kā uguns mēles nolaidās brīnumains spēks un viņus iekšēji izmainīja tik lielā mērā, ka viņi sevi vairs nepazina. Bailīgie apustuļi atvēra durvis, izgāja ielās un sāka sludināt. Ļaudis pārsteigumā vaicāja: “Kas tie tādi? Kādu mācību viņi sludina? Cik viņi vīrišķīgi – un, pie tam, runā mūsu valodās! Tas nevar būt!” Tā bija diena, kad visi cilvēki uz zemes saprata cits citu, pirmā tautu apvienošanās diena. Klausoties apustuļus, cilvēki saprata, ka runa ir par ticību Jēzum Kristum, visu ļaužu Glābējam, kas atvēris jaunu ceļu pie Dieva, un viņos radās vēlēšanās iet pa šo ceļu, pieņemt Kristu, ieticēt, tikt kristītiem un pievienoties apustuļiem. Tā radās pirmā kristiešu kopiena – Baznīca, kas kļuva vispārēja – katoliska, kas nozīmē visas pasaules un visu ticīgo Baznīca, visu izglābto kopiena

Tikai ar Svētā Gara atnākšanu un Viņa spēkā apustuļi pārstāja baidīties, tiem tika atņemtas bailes liecināt un atdot savu dzīvi par Jēzu. Līdz Svētā Gara atnākšanai viņi dzīvoja bailēs, nevarīgi, ieslēgti sevī, bez patiesas dzīves. Ieklausīsimies arī mēs Dievmātes balsī, lai Svētā gara spēks un jauda atdzīvina mūsu ticību un dāvā mums dzīvi pilnībā.

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija, Svētā Gara līgava, mūsu Māte! Lūdz par mums un ar mums – tāpat, kā Tu lūdzies kopā ar apustuļiem, neatlaidīgi un vienotā garā, kamēr Dievs atbildēja uz jūsu lūgšanu. Pateicamies Tev par to, ka Tu neatstāj mūs un ik dienas uzmundrini, lai mēs nekad neatkāptos. Pateicamies Tev, ka Tu neatstāj mūs, bet dienu no dienas mudini mūs ticībai Dievam, no kura nāk viss labais.

Nāc, Svētais Gars, mūsu pilsētās un ciemos, mūsu mājās, mūsu ģimenēs, mūsu uzskatos un sirdīs! 
Nāc Svētais Gars – Radītāj, dzīvo mūsu pasaulē, mūsu sirdīs. Iemāci mums saprast, ka Dievs ir viss – mūsu laime un prieks, tikai Viņā ir mūsu tagadne, nākotne un mūžība. Nāc pie mums un pārveido mūs, pārvērt, izglāb, samierini un svētī. Iemāci mūs piederēt Kristum pilnīgi, Tev – pilnīgi, Dievam – pilnībā un pavisam – ar Bezvainīgās Jaunavas, mūsu aizstāves, vidutājas un vadītājas, Tavas Visšķīstākās Līgavas, Jēzus un mūsu Mātes Marijas, miera Karalienes palīdzību. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

Read Next

MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU