ATVERIETIES!

2018. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi jūs pārbauda, bet jūs, bērniņi, raugieties uz Dieva radībām, kuras Viņš jums devis skaistumā un pazemībā, un mīliet Dievu, bērniņi, vairāk par visu, un Viņš jūs vedīs pa pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Katra Jaunavas Marijas parādīšanās ir Dieva atzīšanās mīlestībā pret mums un aicinājums atgriezties. “Mani pie jums sūta mīlestība, kurai nav gala, – bezgalīgā Dieva mīlestība, ar kādu jūs mīl Debesu Tēvs,” tā bieži savos vēstījumos saka Marija. Šodien viņa mūs aicina “atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem”, un mīlēt Dievu “vairāk par visu”.

Mēs spējam mīlēt tikai tad, kad jūtam, ka tiekam mīlēti. Viens no svarīgākajiem nodomiem, kurā mūs aicina lūgties Dievmāte, ir Dieva mīlestības pieredze. Miljoniem svētceļnieku, kuri ir bijuši Medžugorjē, liecinājuši, ka šeit viņi izjutuši Dieva mīlestību, piedzīvojuši, ka Dievs viņus mīl, un tad viņu dzīve sāka mainīties. Mēs atveramies tam, kurš mīl un kuram ticam.

Jo vairāk kādam ticam, jo vairāk tam atveramies. Tas ir process, kas prasa pacietību, izturību un laiku.
Lielā gavēņa laiks ir atvēršanās laiks. Šis ir žēlastības laiks, lai augtu mīlestībā, strādātu ar sevi un censtos mīlēt vairāk. Marija mums piedāvā konkrētus līdzekļus un bieži mums par tiem atgādina. Tie ir lūgšana, Svēto Rakstu lasīšana, gavēnis un labi darbi.

Vienmēr pastāv briesmas līdzināties cilvēkiem, par kuriem Evaņģēlijā teikts, ka viņi runā, bet nedara. Jēzus saka: “Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus.” (Jņ 14, 15) 1. Es esmu Kungs, tavs Dievs; lai tev nav citu dievu bez manis! 2. Netaisi sev tēlus un atveidus! 3. Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti! 4. Atceries svētīt sabata dienu! 5. Godā savu tēvu un māti! 6. Nenogalini! 7. Nepārkāp laulību! 8. Nezodz! 9. Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! 10. Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, .. neko, kas ir tavam tuvākajam! 

Pārkāpt vienu bausli nozīmē pārkāpt arī visus pārējos. Baušļi mums ir doti kā ceļa zīmes, lai palīdzētu orientēties dzīves ceļā un laimīgi sasniegt galamērķi. Kā mudina Marija: “Bērniņi, dzīvojiet saskaņā ar Dieva baušļiem, lai jums klātos labi virs zemes.” 

Baušļi ir grēksūdzes spogulis un mūsu sirdsapziņas balss. Mēs varam palikt neredzīgi, nedzirdīgi un aizvērti. Lūk, kāpēc mums nepieciešama pārdabiskā Dieva žēlastība, kura spēj mūs atkal atmodināt. Tur, kur nāk Marija, sākas atgriešanās. Medžugorji dēvē par pasaules biktskrēslu. Marija mūs ved pie Jēzus. 

Pirms Jēzus devās atpakaļ pie Tēva, Viņš iedibināja sakramentus, lai ar to starpniecību mūsu dvēselē tiktu ielieta neredzamā Dieva žēlastība. 

Pirmie soļi Marijas skolā ir svētā grēksūdze un Euharistija. Debesu Māte mums atgādina: “Lai Gandarīšanas sakraments ir jūsu pirmais darbs atgriešanās ceļā, un tad, mīļie bērni, savā sirdī apņemieties doties pa svētuma ceļu.” 

“Mīļie bērni, Dieva lielās mīlestības dēļ es šodien nāku pie jums, lai vestu jūs pa pazemības un labestības ceļu. Pirmā apstāšanās šajā ceļā, mani bērni, ir grēksūdze. Atsakieties no lepnības un metieties ceļos mana Dēla priekšā. Saprotiet jel, mīļie bērni, ka jums nekas nepieder un paši no sevis jūs nespējat neko. Vienīgais jūsu īpašums, kas ir jūsu pašu radīts, ir grēks. Šķīstieties un ieņemiet pazemības un lēnprātības stāju. Mans Dēls spēj uzvarēt ar spēku, bet Viņš izvēlas labestību, pazemību un mīlestību. Sekojiet manam Dēlam un sniedziet man savu roku, lai mēs kopā kāpjam kalnā un uzvaram.”

“Es jūs aicinu – lai Euharistija ir jūsu dvēseles dzīvība.”

“.. ar prieku izdzīvojiet Euharistiju, jo Euharistijā mans Dēls ikreiz no jauna jums dāvā sevi un ar savu piemēru rāda, kas ir mīlestība pret tuvākajiem un upuris par viņiem.”

“Neaizmirstiet, ka Euharistijā, kas ir ticības sirds, mans Dēls vienmēr ir kopā ar jums. Viņš atnāk un lauž maizi kopā ar jums, jo jūsu dēļ, mani bērni, Viņš nomira, augšāmcēlās un atnāks vēlreiz.”

“Pasaule ir kārdinājumu varā, jo tā ir aizmirsusi un atstājusi Dievu. Tāpēc jūs, bērniņi, esiet tie, kas meklē un mīl Dievu vairāk par visu. Es esmu ar jums un jūs vadu pie sava Dēla, taču jums Dieva bērnu brīvībā jāsaka savs “jā”.”

“Pasaule un pasaules kārdinājumi jūs pārbauda, bet jūs, bērniņi, raugieties uz Dieva radībām .. un mīliet Dievu, bērniņi, vairāk par visu.”
Dieva žēlastībā un ar Marijas palīdzību mēs spēsim pārvarēt visas grūtības.

Lūgšana: Tavā patvērumā steidzamies, Jaunava Marija! Pavadi mūs un aizbildini par mums, it īpaši smagu pārbaudījumu un kārdinājumu brīžos. Mēs tev uzticam šo žēlastības pilno Gavēņa laiku un lūdzam – palīdzi mums neatlaidīgi dzīvot saskaņā ar Dieva baušļiem un mīlēt Dievu vairāk par visu! Āmen.

Terēze Gažiova

 

Read Previous

DIEVMĀTES LIELO MĪLESTĪBU NAV IESPĒJAMS NOSLĒPT

Read Next

JAUNA DZĪVE