JAUNA DZĪVE

2018. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar savām brūcēm jūs ir izglābis un ar augšāmcelšanos dāvājis jums jaunu dzīvi. Lūdzieties, bērniņi, un nezaudējiet cerību. Lai jūsu sirdī ir prieks un miers, un lieciniet par prieku, ka jūs esat mani. Es esmu kopā ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Jauna dzīve sākas tad, kad tajā ienāk Dievs. Jauna dzīve ir sākusies caur Mariju, tādēļ viņa mūs aicina: ” Šajā žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu, es jūs aicinu būt kopā ar mani…” Gaismai nav nekā kopīga ar tumsu. Tās ir pretstati. Mēs atrodamies starp gaismu un tumsu un izvēlamies vienu no tām. Marija mums palīdz, lai uzvaru gūtu gaisma. Kā pēc Jēzus nāves Marija sapulcināja uz lūgšanu izbiedētos mācekļus, tā tagad viņa aicina mūs. Šobrīd mēs atrodamies tumsā. Debesu Māte mums palīdz kļūt tādiem, kuri zina, kā jārīkojas. Mēs esam gaismas bērni un mums ir jālepojas ar to, ka esam kristīti, un jābūt pateicīgiem savā sirdī par to, ka esam daļa no Dieva plāna.
Marija mums māca cīnīties ar tumsu ļoti vienkāršā veidā – iedegt gaismu, un tumsa izgaisīs. Tā vienmēr notiek tur, kur nāk Marija. Mēs kļūstam par uzvaras gaismu, kad cenšamies sekot Marijas dzīves piemēram un dzīvot saskaņā ar Viņas vēstījumiem.
Marijas pazemība, klusums un vienkāršība izstaro gaismu. Viņas piemērs aizrauj. Marija mums bieži atgādina par pazemības spēku. “Es aicinu iet pazemības ceļu. Šajā ceļā iepazīsiet Mana Dēla mīlestību. Mans Dēls visvarens, Viņš ir viss. Ja jūs, mani bērni, to neapzinieties, tad jūsu dvēseli pārņēmusi tumsa – aklums. Tikai pazemība var jūs dziedināt. Mani bērni, Es vienmēr dzīvoju pazemībā, drosmīgi un ar cerību. Es zināju, apzinājos, jo Dievs ir mūsos un mēs Dievā. To pašu Es sagaidu no jums. Es ilgojos, lai jūs būtu ar Mani mūžībā, tāpēc, ka jūs esat daļa no Manis. Es palīdzēšu jums šajā ceļā. Mana mīlestība aptvers jūs kā apmetnis un padarīs jūs par Maniem gaismas apustuļiem – Dieva gaismas. Ar mīlestību, kas nāk no pazemības, jūs nesīsiet gaismu tur, kur valda tumsa – aklums. Jūs nesīsiet Manu Dēlu, kas ir Gaisma pasaulei.” (02.07.2014.)
“Dievs izvēlēja jūs, kas esat mazi, lai Viņš īstenotu caur jums savus lielos nodomus. Mani bērni, esiet pazemīgi. Dievs, pateicoties jūsu pazemībai un savā gudrībā jūsu dvēselēs izveidos savu īpaši izvēlēto mājokli.” (02.12.2008.) “Mani bērni, lepnība ir kļuvusi par likumu. Es vēršu jūsu uzmanību uz pazemību. Mani bērni, atcerieties, ka tikai pazemīga dvēsele izstaro šķīstību un skaistumu, jo tā ir iepazinusi Dieva mīlestību. Tikai pazemīga dvēsele kļūst par Debesīm, jo tajā mājo mans Dēls. (02.02.2012).
Marija mums norāda uz Jēzus teikto: “Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8,12).
Pirmais solis Marijas skolā ir grēksūdze: ” Atbrīvojieties no visa tā, kas sakarā ar pagātni jūs nospiež un rada vainas apziņu, atbrīvojieties no tā, kas ieveda jūs maldos – tumsībā. Pieņemiet gaismu. Atdzimstiet no jauna mana Dēla taisnīgumā.” (02.06.2010.)
Nesen kāda svētceļniece Medžugorjē sniedza sekojošu liecību: “Septiņus gadus es dzīvoju smagā nāves grēkā, kuru noklusēju, izskaistināju un saucu citā vārdā. Vienā acumirklī es ieraudzīju savas dvēseles patieso stāvokli un sapratu – ja tā turpināšu, es nokļūšu ellē. Marijas žēlastības pilnajā klātbūtnē man no acīm nokrita plīvurs un es ieraudzīju sevi patiesības gaismā. Es rūgti raudāju par savu aklumu. Es izsūdzēju grēkus un pieņēmu lēmumu sākt jaunu dzīvi.”

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Marijas klātbūtni mūsu vidū. Dāvā mums žēlastību līdzināties Viņai pazemībā, klusumā un uzticīgā tuvākmīlestībā Tava neizmērojamā pestīšanas plāna dēļ. Marija, māci mūs dzīvot tā, kā dzīvoji Tu, un nest Jēzus gaismu tiem, kuri to vēl nepazīst. Mēs lūdzam par tiem, kuru sirdis ir ieslodzītas grēka tumsā. Pieskaries viņiem un ieved jaunā dzīvē. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ATVERIETIES!

Read Next

KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME