2020

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. martā

Mīļie bērni! Jūsu skaidrā un patiesā mīlestība piesaista manu Mātes Sirdi. Jūsu ticība un paļāvība uz Debesu Tēvu ir smaržīgas rozes, kuras jūs man sniedzat, – visskaistākā rožu buķete, kuru veido jūsu lūgšanas, žēlsirdības un mīlestības darbi. Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas patiesi, ar skaidru sirdi cenšaties sekot manam Dēlam, jūs, kas Viņu patiesi mīlat, palīdziet – esiet piemērs tiem, kas vēl nav iepazinuši mana Dēla mīlestību. Taču, mani bērni, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem un skaidrām jūtām, ar kādām jūs slavējat Debesu Tēvu. Manas mīlestības apustuļi, šis ir laiks, kad jābūt modriem, un es jums lūdzu mīlestību. Netiesājiet nevienu, jo Debesu Tēvs visus tiesās. Es lūdzu, lai jūs mīlētu, lai jūs nodotu tālāk patiesību, jo patiesība ir sena, tā nav jauna, tā ir mūžīga. Tā ir patiesība. Tā liecina par to, ka Dievs ir mūžīgs. Nesiet mana Dēla gaismu un kliedējiet tumsu, kura arvien vairāk vēlas jūs pārņemt. Nebīstieties! Pateicoties mana Dēla žēlastībai un mīlestībai, es esmu ar jums. Paldies jums!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. februārī

Mīļie bērni! Es esmu izraudzīta par Dieva Māti un jūsu Māti saskaņā ar Dieva lēmumu un mīlestību un arī saskaņā ar manis pašas gribu, manu neierobežoto mīlestību pret Debesu Tēvu un pilnīgo paļāvību uz Viņu. Mana miesa kļuva par Dieva un Cilvēka trauku. Es kalpoju patiesībai, mīlestībai un pestīšanai, tāpat kā es tagad esmu jūsu vidū, lai aicinātu jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, kļūt par patiesības nesējiem; lai jūs aicinātu ar savu gribu un mīlestību pret manu Dēlu izplatīt Viņa vārdus, pestīšanas vārdus, un lai ar savu rīcību visiem tiem, kuri nepazīst manu Dēlu, rādītu Viņa mīlestību. Spēku jūs gūsiet Euharistijā – manā Dēlā, kas jums par barību sniegs savu Miesu un jūs stiprinās ar savām Asinīm. Mani bērni, salieciet rokas lūgšanā un klusējot uzlūkojiet krustu. Tā jūs smelsieties ticību, lai spētu to nodot tālāk; smelsieties patiesību, lai spētu to atšķirt; smelsieties mīlestību, lai spētu saprast, kā patiesi mīlēt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, salieciet rokas lūgšanā un raugieties uz krustu – tikai krustā ir pestīšana. Paldies jums!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Es zinu, ka esmu klātesoša jūsu dzīvē un sirdī. Es jūtu jūsu mīlestību, dzirdu jūsu lūgšanas un tās nododu savam Dēlam. Bet, mani bērni, mātes mīlestībā es vēlos būt visu savu bērnu dzīvē. Vēlos ap sevi, zem sava mātes apmetņa, sapulcināt visus savus bērnus. Tāpēc es jūs aicinu un saucu par savas mīlestības apustuļiem, lai jūs man palīdzētu. Mani bērni, mans Dēls ir teicis vārdus “mūsu Tēvs” – mūsu Tēvs, kas esi visur un arī mūsu sirdī, – jo vēlējās jums iemācīt lūgties ar vārdiem un jūtām. Viņš vēlas, lai jūs kļūtu arvien labāki, lai jūs iedzīvinātu žēlsirdīgo mīlestību, kas ir lūgšana un neierobežots upuris par citiem. Mani bērni, sniedziet manam Dēlam mīlestību pret saviem tuvākajiem, sniedziet saviem tuvākajiem mierinājuma un līdzjūtības pilnus vārdus un taisnības darbus. Visu to, ko jūs, manas mīlestības apustuļi, sniedzat citiem, mans Dēls saņem kā dāvanu. Un arī es esmu ar jums tāpēc, ka mans Dēls vēlas, lai mana mīlestība kā gaismas stars atdzīvinātu dvēseles un palīdzētu jums rast mieru un mūžīgo laimi. Tāpēc, mani bērni, mīliet cits citu, esiet vienoti manā Dēlā, esiet Dieva bērni, kuri kopā no visas savas atvērtās un skaidrās sirds izsaka “Tēvs mūsu”. Un nebīstieties! Paldies jums!

Read Previous

JAUTĀ, UN TAD IEKLAUSIES

Read Next

2020