NOVENNA PIRMS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS MEDŽUGORJĒ 39.GADADIENAS

Mīļie draugi! Pateicībā par visām no Dieva saņemtajām žēlastībām aicinām jūs pievienoties novennai pirms 39.gadadienas kopš Dievmātes parādīšanās Medžugorjē.

Novennu kopā ar Medžugorjes draudzi sāksim lūgties pirmdien, 2020.gada 15.jūnijā.
Šis novennas laikā, tie kuri dzīvo Medžugorjē ikdienas kopā kaps Podbordo kalnā.
Tā mēs būsim vienoti ar Jums lūgšanā.
Novennas laikā lūgsimies Rožukroni šādos nodomos:

LEJUPIELĀDĒT _Novenna gadadiena_PDF

1.DIENA – 15.06. – lūdzamies par vizionāriem

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Un Viņš tiem sacīja: Šie ir vārdi, ko es jums sacīju, vēl pie jums būdams, ka nepieciešami visam bija jāpiepildās, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā un praviešos, un psalmos. Tad Viņš tiem atvēra prātu, lai izprastu Rakstus. Un Viņš tiem sacīja: Jo tā rakstīts un tā Kristum vajadzēja ciest un trešajā dienā no miroņiem augšāmcelties. Un Viņa vārdā jāsludina grēku gandarīšana un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Bet jūs esat liecinieki par šo visu. Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes! (Lk 24, 44-49)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1999. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par to, ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem un liecināt par tiem ar savu dzīvi. Bērniņi, esiet stipri un lūdzieties, lai lūgšana jums dotu spēku un prieku. Tikai tā ikviens no jums piederēs man un es jūs varēšu vest pa pestīšanas ceļu. Bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvi lieciniet par manu klātbūtni šeit. Lai katra diena jums kļūst par priekpilnu Dieva mīlestības liecību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

“Lūgšana ir dvēseles pacelšana pie Dieva vai arī piedienīgu labumu lūgums Dievam.” Kāda ir mūsu iekšējā nostāja, kad lūdzamies? Vai griežamies pie Dieva no savas lepnības un mūsu pašu gribas augstumiem, vai arī no pazemīgas un satriektas sirds “dziļumiem” (Ps 130, 1)? Tas, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Pazemība ir lūgšanas pamats. “Mēs īsti nezinām, ko lai lūdzam.” (Rom 8, 26) Pazemība ir nostāja, kas ļauj saņemt lūgšanas dāvanu kā velti: cilvēks ir Dieva ubags. (2559)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI

Noslēgumā lūgšana: Kungs, Tu aicini visus mūs, kristiešus, būt par Tavas dzīves un Tavas mīlestības patiesiem lieciniekiem. Šodien mēs īpašā veidā Tev pateicamies par mūsu vizionāriem un par viņu misiju liecināt par Miera Karalienes vēstījumiem. Mēs Tev uzticam visus viņu lūgumus un lūdzam par katru no viņiem, lai Tu būtu viņiem blakus un lai viņi Tavā spēkā varētu pastāvīgi augt pieredzē. Mēs Tevi lūdzam, vadi viņus caur dziļu un pazemīgu lūgšanu, lai viņi varētu patiesi liecināt par Dievmātes klātbūtni šajā vietā. Āmen.

 

2.DIENA – 16.06. – lūdzamies par visiem priesteriem, Miera Karalienes draudzes kalpotājiem

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam 
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Patiesi, patiesi es jums saku: kas uz mani tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsiet no Tēva manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs ko lūgsiet man manā vārdā, to es darīšu. (Jņ 14, 12-14)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1997. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien īpašā veidā es esmu pie jums un dotu jums manu Mātes miera svētību. Es lūdzos par jums un aizbildinu Dieva priekšā, lai jūs saprastu, ka ikkatrs no jums esat aicināts kļūt par miera vēstnesi šai pasaulē. Mīļie bērni!, jūs pieredzēsiet mieru savā dzīvē, ja jūsu sirdī nemājos Dieva miers. Tādēļ, Mīļie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu dvēseles miera pamats. Atveriet savu sirdi un veltījiet Dievam laiku, lai Viņš kļūtu jūsu lielākais draugs. Ja jūs nodibināsiet patiesu draudzību ar Dievu, tad nekādas dzīves vētras nespēs to izpostīt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

“Ja tu pazītu Dieva dāvanu!” (Jņ 4, 10) Lūgšanas brīnišķums atklājas tieši tur – akas malā, kur mēs nākam meklēt ūdeni, tur, kur Kristus nāk sastapties ar ikvienu cilvēku, Viņš ir pirmais, kas mūs meklē, un tas ir Viņš, kas lūdz dzert. Jēzus ir izslāpis, Viņa lūgums nāk no Dieva, kas ilgojas pēc mums, dziļumiem. Lūgšana, vai mēs to apzināmies vai ne, ir Dieva slāpju sastapšanās ar mūsējām. Dievam slāpst, lai mēs būtu izslāpuši pēc Viņa. “Tu pati lūgtu no Viņa, un Viņš tev dotu dzīvo ūdeni.” (Jņ 4, 10) Šis mūsu lūgšanas veids — lūgšana kā lūgums — paradoksālā veidā ir atbilde. Tā ir atbilde dzīvā Dieva žēlabām: “Viņi atstāja mani, dzīvā ūdens avotu, lai izraktu sev tvertnes, cauras tvertnes” (Jer 2, 13), tā ir ticības atbilde nepelnītajam pestīšanas solījumam, tā ir mīlestības atbilde viendzimušā Dēla slāpēm. (2560-2561)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI 

Noslēgumā lūgšana: Kungs, Tu esi vienīgais dzīvības avots, vienīgais, kurš spēj remdēt mūsu slāpes pēc mīlestības un draudzības. Paldies par Tavu pazemību, kādā Tu dāvā Sevi savai tautai caur vienkāršu cilvēku, priesteri, Svēto Misi, sakramentiem un svētību… Šodien īpaši lūdzam Tev: svētī visus priesterus, kuri kalpo Miera Karalienes sanktuārijā, lai viņi vēl vairāk spētu atklāt ticības spēku, kurā Tu viņiem dod visu, ko viņi lūdz. Lai ciešā draudzība ar Tevi viņus padara par patiesiem miera nesējiem. Āmen.

 

3.DIENA – 17.06. – lūdzamies par visiem Medžugorjes draudzes locekļiem

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam 
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Es esmu vīna koks, bet jūs zari. Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Ja kas manī nepaliek, to kā zaru izmet ārā; un tas sakalst, un to paņem un iemet ugunī, un tas sadeg. Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, tad, ko vien jūs vēlēsieties un lūgsiet, tas jums notiks. Ar to mans Tēvs tiek pagodināts, ja jūs nesat daudz augļu un kļūstat mani mācekļi. (Jņ 15, 5-8)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1996. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien pateicos jums par visiem upuriem, kādus šais dienās esat man veltījuši. Mīļie bērni, es aicinu jūs atvērt savu sirdi un pieņemt lēmumu atgriezties. Jūsu sirds, mīļie bērni, vēl nav atvērta man, tādēļ es atkal no jauna jūs aicinu, lai jūs atvērtos lūgšanā Svētajam Garam, tādēļ, ka Viņš jums palīdzēs pārveidot jūsu akmeņaino sirdi par dzīvu, mīlēt spējīgu sirdi. Mīļie bērni, es pateicos, ka jūs atbildat manam aicinājumam, ka esat savā sirdī pieņēmuši lēmumu sekot savai Debesu Mātei svētuma ceļā.

No kurienes nāk cilvēka lūgšana? Lai arī kāda būtu lūgšanas valoda (žesti un vārdi), lūgšanā iesaistās viss cilvēks. Taču, lai apzīmētu vietu, no kurienes nāk lūgšana, Svētie Raksti dažreiz runā par dvēseli vai garu, bet visbiežāk — par sirdi (vairāk nekā tūkstoš reižu), sirds ir tā, kas lūdzas. Ja tā ir tālu no Dieva, tad izsacīt lūgšanu ir veltīgi. (2562)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI 

Noslēgumā lūgšana: Paldies Tev, Kungs, par Tavu mīlestību. Paldies par Tavu aicinājumu palikt Tavā mīlestībā un nest bagātīgus augļus. Paldies, ka esi izvēlējies šo draudzi īpašā veidā, dāvājot tai Savu Māti, Miera Karalieni, lai Viņa šeit aicinātu visus cilvēkus uz mieru, izlīgšanu un atgriešanos caur atjaunotu gavēni un lūgšanu. Paldies Tev par katru atvērtu sirdi, kas ir pieņēmusi Tavu Māti un kļuvusi par redzamu zīmi Viņas klātbūtnei šeit visiem tiem, kuri šeit ierodas. Kungs, šodien mēs tevi lūdzam: padari šo draudzi par vēl lielāku Debesu Valstības zīmi un palīdzi tai kļūt par priecīgu un svētu Dievmātes klātbūtnes liecinieci. Āmen.

 

4.DIENA – 18.06. – lūdzamies par visiem, kas vada Baznīcu

1. Lūgšana Miera Karalienei
2. Lūgšana Svētajam Garam
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Tad Jēzus atkal runāja un sacīja tiem: Es esmu pasaules gaisma; kas man seko, tas nestaigā tumsā, bet iegūs dzīvības gaismu. (Jņ 8, 12)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1995. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Esmu laimīga, ka redzu jūs šeit sapulcējušos tik lielā skaitā un ka esat atsaukušies un atnākuši izdzīvot manus vēstījumus. Aicinu jūs, bērniņi, lai jūs būtu mani priecīgie miera nesēji šajā nemiera pilnajā pasaulē. Lūdzieties par mieru, lai jo drīzāk šai pasaulē iestātos miera laiks, kuru mana Sirds ar nepacietību gaida. Esmu jums tuvu, bērniņi, aizbildinu par katru no jums Visaugstākā priekšā un svētīju visus jūs ar manu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Cilvēka sirds ir mājoklis, kur “es esmu, kur es dzīvoju” (vai arī, izsakoties semītiski jeb Bībeles valodā: “kur es nokāpju”). Sirds ir mūsu apslēptais kodols, kas nav aptverams ne mūsu prātam, ne arī otram cilvēkam; vienīgi Dieva Gars var to izdibināt un pazīt. Cilvēka sirds ir vieta, kur tiek pieņemts lēmums, tā ir visdziļākā mūsu psihisko noslieču dzelme. Tā ir patiesības vieta, kur mēs izvēlamies dzīvību vai nāvi. Tā ir sastapšanās vieta, jo mēs, būdami Dieva atspulgs, vienmēr dzīvojam attiecībās ar kādu: sirds ir derības vieta. (2563)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI

Noslēgumā lūgšana: Kungs, paldies, ka Tu esi dāvājis mums Baznīcu kā Māti un Līgavu, lai šīs zemes dzīvē tā mūs vestu pa gaismas ceļu pie Tevis. Pateicamies, ka Baznīcā mēs visi esam brāļi un māsas un Kristus mistiskās miesas locekļi. Šodien mēs lūdzam par tiem, kuri vada Baznīcu, lai viņi nemitīgi atjaunotu savu derību ar Tevi, vienīgo patieso Baznīcas Vadītāju, un tādā veidā kļūtu par priecīgiem un uzticīgiem miera un patiesības nesējiem šajā nemiera pilnajā pasaulē. Āmen.

 

5.DIENA – 19.06. – lūdzamies par visiem svētceļniekiem, kuri apmeklējuši Medžugorje

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam 
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Un Viņš, pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, sacīja tiem: Ja kas man grib sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man! Un kas savu dzīvību grib glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis un evaņģēlija labad, tas to izglābs. Jo kāds labums cilvēkam, ja viņš iemantotu visu pasauli, bet savai dvēselei darīs zaudējumu? Vai kādu maiņas pretvērtību cilvēks dos par savu dvēseli? Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunēsies šīs laulības pārkāpējas un grēcīgās cilts priekšā, tā dēļ arī Cilvēks Dēls kaunēsies, kad Viņš ar saviem eņģeļiem nāks sava Tēva godībā. (Mk 8, 34-38)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1992. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien es esmu laimīga, kaut gan mana sirds vēl ir mazliet noskumusi visu to dēļ, kuri bija aizsākuši manis norādīto ceļu, bet pēc tam atkāpās no tā. Mana klātbūtne šeit ir tādēļ, lai es vadītu jūs jaunā ceļā, pestīšanas ceļā. Tādēļ aicinu jūs ik dienas uz atgriešanos. Bet ja jūs nelūdzaties, jūs nevarat sacīt, ka atgriežaties pie Dieva. Es lūdzos par jums un aizbildinu Dieva priekšā, lūdzot jums mieru; mieru jūsu sirdī un jūsu apkaimē, lai pats Dievs ir jūsu miers. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Kristīgā lūgšana būtībā ir derības attiecības starp Dievu un cilvēku Kristū. Lūgšana ir Dieva un cilvēka mijiedarbība; lūgšana nāk no Svētā Gara un no mums, tā ir pilnīgi vērsta uz Tēvu, vienotībā ar cilvēktapušā Dieva Dēla cilvēcisko gribu. (2564)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI 

Noslēgumā lūgšana: Kungs, mūsu dzīve ir Tavās rokās. Vienīgi Tu zini, kas ir nepieciešams mūsu glābšanai. Pateicamies, ka šeit, Medžugorjē, 39 gadu garumā Tu mums to māci caur Savu Māti, kura nāk, lai mums parādītu jaunu ceļu – pestīšanas ceļu. Svētī un stiprini visus tos, kuri ir uzsākuši atgriešanās un lūgšanu ceļu šeit, Medžugorjē. Stiprini viņus ticībā, cerībā un mīlestībā un nekad neļauj viņiem lauzt derību ar Tevi. Āmen.


6.DIENA – 20.06. – lūdzamies par visiem svētceļniekiem, kuri plāno apmeklēt Medžugorje

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam 
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Tanī laikā Jēzus atbildēdams sacīja: Es godinu Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu noslēpi to mācītiem un gudriem, bet atklāji to mazajiem. Jā, Tēvs, jo tas Tev tā labpatika. Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu.Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla. (Mt 11, 25-30)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1993. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos par to, ka esat šeit. Es jums dāvāju savu mātes svētību un par ikvienu no jums aizbilstu Dieva priekšā. Es no jauna jūs aicinu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, ar saviem darbiem īstenojot tos dzīvē. Es esmu kopā ar jums un dienu no dienas jūs visus svētīju. Dārgie bērni, šis ir īpašs laiks, un tāpēc es esmu kopā ar jums, lai jūs mīlētu un sargātu. Lai sargātu jūsu sirdi no ļaunā gara un jūs visus tuvinātu sava Dēla Jēzus Sirdij. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Jaunajā derībā lūgšana ir Dieva bērnu dzīvās attiecības ar savu bezgalīgi labo Tēvu, ar Viņa Dēlu Jēzu Kristu un ar Svēto Garu. Debesvalstības žēlastība ir “visas Svētās Trīsvienības vienotība ar visu cilvēka garu”. Tādējādi lūgšana ir dzīve trīskārt Svētā Dieva pastāvīgajā klātbūtnē un komūnijā-vienotībā ar Viņu. Šī dzīvā vienotība vienmēr ir iespējama, jo caur Kristību mēs esam kļuvuši viena būtne ar Kristu. Lūgšana ir kristīga tik, cik tā mūs vieno ar Kristu un izplatās Baznīcā, kas ir Viņa Miesa. Lūgšanas plašuma un dziļuma mērs ir pati Kristus mīlestība. (2565)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI 

Noslēgumā lūgšana: Ne mēs, Kungs, bet Tu mūs esi izvēlējies. Vienīgi Tu zini visus tos, kuriem šeit, Medžugorjē, caur Tavu Māti tiks dāvāta atgriešanās žēlastība. Mēs lūdzam par visiem svētceļniekiem, kuri ieradīsies Medžugorjē: pasargā viņu sirdis no jebkādiem sātana uzbrukumiem un dari tās jūtīgas uz visām iedvesmām, kas nāk no Tavas un no Marijas Sirds. Āmen.  

 

7.DIENA – 21.06. – lūdzamies par visām ar Medžugorje saistītām lūgšanu grupām un centriem visā pasaulē

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam 
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Tātad visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, dariet jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši! Ieejiet caur šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā; un ir daudzi, kas pa to iet. Cik šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā! Un tikai nedaudzi to atrod. (Mt 7, 12-14)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1988. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz mīlestību, kas ir uzticama un Dievam patīkama. Bērniņi, mīlestība panes jebkādu rūgtumu un grūtības Jēzus dēļ, kas ir Mīlestība. Lūdziet Dievu, mīļie bērni, lai Viņš nāk jums palīgā nevis saskaņā ar jūs vēlmēm, bet saskaņā ar Viņa mīlestību. Uzticiet sevi Dievam, lai Viņš varētu jūs uzklausīt, mierināt un piedot visu to, kas jūsos ir šķērslis mīlestības ceļā. Tādējādi Dievs var veidot jūsu dzīvi, un jūs pieaugsiet mīlestībā. Slavējiet Dievu, bērniņi, ar mīlestības himnu, lai Dieva mīlestība jūsos varētu pieaugt no dienas dienā, kļūstot pilnīga. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Lūgšanā Svētais Gars vieno mūs ar viendzimušā Dēla Personu Viņa pagodinātajā cilvēciskumā. Caur Dēlu un Viņā mūsu lūgšana, kas ir Dieva bērnu lūgšana, Baznīcā nonāk vienotībā ar Jēzus Māti. Pēc tam, kad viņa ticībā bija piekritusi eņģeļa vēstij un nelokāmi pie krusta palikusi tai uzticīga, Marija kļuva par Māti arī visiem viņas Dēla brāļiem un māsām, kas pagaidām ir svētceļnieki un pakļauti briesmām un postam. Jēzus, vienīgais Vidutājs, ir mūsu lūgšanas ceļš; Marija, Viņa Māte un mūsu Māte, ir pilnīgi dzidra, tādējādi nekas viņā nekavē Jēzum atklāties caur viņu: viņa “rāda mums ceļu” (gr. Hodēgētria ), viņa ir šī ceļa “zīme” saskaņā ar tradicionālo ikonogrāfiju gan Austrumos, gan Rietumos. (2673-2674)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJA

Noslēgumā lūgšana: Kungs, Tavu apustuļu atpazīstamības zīme, ir mīlestība viņu starpā. Mēs pateicamies par ikvienu atbildi Tavai mīlestībai caur kalpošanu un sevis dāvāšanu citiem. Mēs lūdzam par visām Medžugorjes lūgšanu grupām un centriem visā pasaulē, lai kopā ar Tavu Māti viņi drosmīgi un pilni apņēmības savās ģimenēs un dzīvesvietās vienmēr norādītu uz vienīgo, šauro ceļu, kas ved pie Tevis. Palīdzi viņiem dienu no dienas augt Tavas mīlestības pārpilnībā. Āmen.

8.DIENA – 22.06. – lūdzamies par Dieva nodomu īstenošanu caur Medžugorje

1. Lūgšana Miera Karalienei
2. Lūgšana Svētajam Garam 
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta. Kas uz Viņu tic, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas tāpēc notiesāts, ka netic Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. Bet šī ir jau tiesa, ka gaisma nāca pasaulē; bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu nopelti. Bet, kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi atklājas, jo tie darīti Dievā. (Jņ 3, 16-21)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1991. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien, šajā lielajā dienā, ko jūs man esat uzdāvinājuši, es vēlos jūs visus svētīt un sacīt: šīs dienas, kuras esmu kopā ar jums, ir žēlastības dienas. Es gribu jums mācīt svētuma ceļu un palīdzēt iet pa to. Daudzi nevēlas saprast manus vēstījumus un nopietni uztvert to, ko saku. Tāpēc es jūs aicinu un lūdzu: ar savu ikdienas dzīvi lieciniet par manu klātbūtni šeit. Ja jūs lūgsieties, Dievs jums palīdzēs atklāt patieso manas nākšanas šeit iemeslu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties un lasiet Svētos Rakstus, lai ar Svēto Rakstu palīdzību jūs spētu saprast vēstījumu, kas jums tiek dots ar manu parādīšanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Marija ir pilnīgā dievlūdzēja, viņa ir Baznīcas pirmtēls. Kad lūdzam Mariju, mēs līdz ar viņu pieņemam Tēva nodomu, kurš sūta savu Dēlu, lai izpestītu visus cilvēkus. Tāpat kā mīļotais māceklis, mēs uzņemam pie sevis Jēzus Māti, kas kļuvusi par Māti visiem dzīvajiem. Mēs varam lūgties kopā ar viņu un lūgt viņu. Marijas lūgšana it kā nes Baznīcas lūgšanu. Marija ir vienota ar Baznīcu cerībā. (2679)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI

Noslēgumā lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums dāvājis Savu Dēlu un Viņa Māti, lai ikviens, kas viņiem tic un klausa, nepazustu. Pateicamies, ka Tev ir svarīgs ikviens cilvēks un savā žēlastībā Tu nevienu nenosodi. Šodien mēs lūdzam par visu to, ko šeit Medžugorjē ir izlūgusi Dievmāte Marija, un par visām žēlastībām, kas šeit tiek izlietas pār visu pasauli, lai tās nestu svētuma augļus un kalpotu Tavam pestīšanas plānam. Āmen.  

 

9.DIENA – 23.06. – lūdzamies par visiem Miera Karalienes nodomiem

1. Lūgšana Miera Karalienei 
2. Lūgšana Svētajam Garam
3. Rožukroņa Godības daļa

Lūgšanas

Fragmenti pārdomām
Tēvs, es vēlos, lai arī tie, kurus Tu man devi, būtu ar mani tur, kur es, lai viņi redzētu manu godību, kādu Tu man devi, tāpēc ka mani mīlēji pirms pasaules radīšanas. Taisnīgais Tēvs, pasaule Tevi neatzina, bet es Tevi atzinu, un šie atzina, ka Tu mani esi sūtījis. Un es viņiem atklāju Tavu vārdu un atklāšu, lai mīlestība, ar kādu Tu mani mīlēji, būtu viņos, un es viņos. (Jņ 17, 24-26)

DIEVMĀTES VĒSTĪJUMS NO 1987. GADA 25. JŪNIJĀ
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos un gribu jūs visus aicināt uz Dieva mieru. Es vēlos, lai ikviens no jums savā sirdī piedzīvo mieru, ko sniedz Dievs. Vēlos šodien jūs visus svētīt. Es jums sniedzu Dieva svētību un lūdzu, mīļie bērni, – dodieties pa manu ceļu un dzīvojiet saskaņā ar to. Es jūs mīlu, mīļie bērni, un tāpēc neskaitāmas reizes jūs aicinu. Es pateicos par visu, ko darāt manos nodomos. Es jūs lūdzu – palīdziet man jūs stādīt priekšā Dievam un jūs glābt un vadīt pa pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Marijas lūgšana mums tiek atklāta laiku piepildījuma rītausmā. Pirms Dieva Dēla iemiesošanās un Svētā Gara dāvāšanas viņas lūgšana neatkārtojamā veidā līdzdarbojās Tēva labvēlīgā nodoma piepildīšanā; tas norisinājās pasludināšanas brīdī, kad tika ieņemts Kristus, un Vasarsvētku dienā, lai tiktu izveidota Baznīca — Kristus Miesa. Dieva pazemīgās kalpones ticībā Dieva Dāvana tika uzņemta tā, kā Viņš to ir gaidījis kopš laiku iesākuma. Viņa, kuru Visvarenais ir darījis “žēlastības pilnu”, atbild, atdodot Viņam visu savu būtni: “Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda.” “Lai notiek” — tāda ir kristīgā lūgšana: atdot sevi visu Dievam, jo Viņš sevi visu ir atdevis mums. (2617)

4. LITĀNIJA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI 

Noslēgumā lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par lūgšanas dāvanu, kas ļauj mums pieskarties Tavai sirdij. Lūgšanā Tu pilnībā atdod Sevi mums un māci mums pilnībā atdot sevi Tev. Šodien mēs lūdzam par visiem Miera Karalienes nodomiem un visu to, kas ir vajadzīgs, lai visa pasaule caur Mariju varētu ieiet Tavas Svētās Trīsvienības godībā. Āmen.

 

Read Previous

LIECĪBA PAR 33 DIENU SAGATAVOŠANOS SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM

Read Next

Pārdomas par 2020.gada 25.maija Dievmātes vēstījumu (Audioieraksts)