NOVENNA DIEVA ŽĒLSIRDĪBAI

Dārgie draugi! Pirmā svētdiena pēc Lieldienām ir Žēlsirdīgā Jēzus svētdiena.

Mēs aicinām sagatavoties šiem brīnišķīgajiem svētkiem, lūdzoties novennu Dieva Žēlsirdībai.

Šos svētkus iedibināja pats Jēzus, vīzijā māsai Faustīnei sakot: “Es vēlos, lai pirmā svētdiena pēc Lieldienām būtu Žēlsirdības svētki” (Dienasgrāmata, 299). “Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu glābšana un patvērums visām dvēselēm, bet īpaši nabaga grēciniekiem”(Dienasgrāmata, 699).

Novennu sākam 2021.g. 2. aprīlī, Lielajā piektdienā. Katru dienu, lūdzoties Dieva žēlsirdības kronīti, mēs uzticēsim Jēzum kādu citu dvēseļu grupu.

 

NOVENNA DIEVA ŽĒLSIRDĪBAI

Ja šo novennu lūdzas pirms Žēlsirdīgā Jēzus svētdienas, tad tai jāpievieno Dieva žēlsirdības kronītis, jo pats Kungs Jēzus novēlēja novennai pievienot Dieva žēlsirdības kronīti, lai, tādā veidā lūdzoties, sagatavotos šiem svētkiem. Par šādu novennu, kam pievienots Dieva žēlsirdības kronītis, Viņš teica: “Šajā novennā es piešķiršu dvēselēm visāda veida žēlastības” (Dienasgrāmata, 796). Ja mēs paļāvībā lūgsimies novennu, ko Jēzus novēlēja lūgties caur māsu Faustīni (novenna ir publicēta zemāk), mēs varam saņemt tās žēlastības, kuru avots ir paļāvība, jo Jēzus apsolījums par šo novennu attiecās tikai uz māsu Faustīni.

 

PIRMĀ DIENA

Šodien man atved visu cilvēci, bet sevišķi visus grēciniekus, un iegremdē to manas žēlsirdības jūrā. Un ar to tu mierināsi mani rūgtās skumjās, kādas mani pārņem zaudējot dvēseles.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, kura īpašība ir apžēloties pār mums un piedod mums, neraugies uz mūsu grēkiem, bet uz mūsu uzticēšanos, kāda mums ir Tavā bezgalīgajā labestībā, un pieņem mūs savas visžēlīgākās Sirds mājoklī, un neizlaid mūs no tā uz mūžiem. Mēs Tevi lūdzam Tavas mīlestības dēļ, kura Tevi vieno ar Tēvu un Svēto Garu.

Ak, Dieva žēlsirdības visspēcība,
Grēcīgā cilvēka glābiņš,
Tu esi žēlsirdības un līdzjūtības jūra,
Tu palīdzi tam, kurš Tevi lūdz pazemībā.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz visu cilvēci – bet sevišķi uz nabaga grēciniekiem – cilvēci, kura ir ieslēgta Jēzus visžēlīgajā Sirdī, un Viņa rūgto ciešanu dēļ parādi mums savu žēlsirdību, lai mēs Tavas žēlsirdības visspēcību slavētu mūžīgi mūžos. Amen.

 

OTRĀ DIENA

Šodien man atved priesteru un mūku dvēseles un iegremdē viņas manā neizsmeļamajā žēlsirdībā. Viņas man deva spēku izturēt rūgtās ciešanas, caur viņām kā pa kanāliem plūst uz cilvēci mana žēlsirdība.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, no kura nāk viss labais, vairo mūsos žēlastību, lai mēs cienīgi izpildītu žēlsirdības darbus, lai tie, kas uz mums skatās, slavētu žēlsirdības Tēvu, kurš ir Debesīs.

Dievišķās mīlestības avots,
Mājo tīrās sirdīs,
Mazgātās žēlsirdības jūrā,
Mirdzošās kā zvaigznes, gaišās kā ausma.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar savu žēlsirdības aci uz izredzēto pulku savā vīna dārzā, uz priesteru un mūku dvēselēm, un dāvā viņām savas svētības spēku, un sava Dēla Sirds jūtu dēļ, kurā tad Sirdī ir ieslēgtas, piešķir viņām savas gaismas spēku, lai viņas varētu vadīt citus pestīšanas ceļā, lai kopīgi dziedātu slavu Tavai neizsmeļamajai žēlsirdībai mūžīgi mūžos. Amen.

 

TREŠĀ DIENA

Šodien atved man visas dievbijīgās un uzticīgās dvēseles, un iegremdē viņas manas žēlsirdības jūrā; šīs dvēseles mani mierināja krusta ceļā, viņas bija tas iepriecinājuma piliens rūgtuma jūras vidū.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, kurš pārpilnībā visiem piešķir žēlastības no savas žēlsirdības dārgumu krātuves, pieņem mūs savas visžēlīgākās Sirds mājoklī un neizlaid mūs no tā mūžīgi. To mēs lūdzam Tev Tavas neaptveramās mīlestības dēļ, kura kvēlo Tavā Sirdī uz Debesu Tēvu.

Ir neizdibināmi žēlsirdības brīnumi,
Nesapratīs tos ne grēcinieks, ne taisnīgais,
Uz visiem Tu skaties ar līdzjūtības aci,
Un visus pievelc pie savas mīlestības.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz uzticīgām dvēselēm, kā uz Tava Dēla mantojumu, un Viņa rūgto ciešanu dēļ, piešķir viņām savu svētību un apņem viņus ar savu nemitīgo aizbildniecību, lai viņas nezaudētu mīlestību un svētās ticības dārgumus, bet lai kopā ar visu eņģeļu un svētajiem pulkiem slavētu Tavu neizmērojamo žēlsirdību mūžīgi mūžos. Amen.

 

CETURTĀ DIENA

Šodien man atved pagānus un tos, kuri mani vēl nepazīst, un arī par viņiem es domāju savās rūgtajās ciešanās, bet viņu nākamā dedzība mierināja manu sirdi. Iegremdē viņus manas žēlsirdības jūrā.

Vislīdzjūtīgākais Jēzu, kurš esi visas pasaules gaisma, pieņem savas visžēlīgākās Sirds mājoklī pagānu dvēseles, kuras Tevi vēl nepazīst; lai Tavas žēlastības stari viņas apgaismo, lai arī viņas kopā ar mums slavētu Tavas žēlsirdības brīnumus, un neizlaid viņas no savas visžēlīgākās Sirds mājokļa.

Lai tavas mīlestības gaisma
Apgaismo dvēseļu tumsību.
Dari, lai šīs dvēseles iepazītu Tevi,
Un kopā ar mums slavētu Tavu žēlsirdību.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz pagānu dvēselēm un tām, kuras Tevi vēl nepazīst, bet kuras ir ieslēgtas Jēzus visžēlīgākajā Sirdī. Pievelc viņas pie Evaņģēlija gaismas. Šīs dvēseles nezina, cik liela laime ir mīlēt Tevi; dari, lai arī viņas slavētu Tavas žēlsirdības dāsnumu mūžīgi mūžos. Amen.

 

PIEKTĀ DIENA

Šodien atved man herētiķu un atkritēju dvēseles, un iegremdē viņas manas žēlsirdības jūrā; rūgtajās ciešanās viņas saplosīja manu miesu un sirdi, tas ir, manu Baznīcu. Kad viņas atgriežas vienotībā ar Baznīcu, sadzīst manas brūces un tādā veidā atvieglo man mocības.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, kurš esi pati labestība, Tu neatsaki gaismu tiem, kas Tev lūdz, pieņem savas visžēlīgākās Sirds mājoklī herētiķu un atkritēju dvēseles, un ar savu gaismu vadi viņas uz vienotību ar Baznīcu, un neizlaid viņas no savas visžēlīgākās Sirds mājokļa, bet dari, lai arī viņas slavētu Tavas žēlsirdības dāsnumu.

Un arī tiem, kas saplēsa Tavu vienotības apģērbu,
No Tavas Sirds plūst apžēlošanas straume.
Ak, Dievs, Tava žēlsirdības visspēcība,
Arī šīs dvēseles var no maldiem izvest.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar savu žēlsirdības aci uz herētiķu un atkritēju dvēselēm, kuras ir izšķērdējušas Tavus labumus un ļaunprātīgi izmantojušas Tavas žēlastības, neatlaidīgi paliekot savos maldos. Neskaties uz viņu maldiem, bet uz sava Dēla mīlestību un Viņa rūgtajām ciešanām, kuras Viņš pieņēma viņu dēļ, jo arī viņas ir ieslēgtas Jēzus visžēlīgākajā Sirdī. Dari, lai arī viņas slavētu Tavu lielo žēlsirdību mūžīgi mūžos. Amen.

 

SESTĀ DIENA

Šodien man atved klusas un pazemīgas dvēseles un arī mazu bērnu dvēseles, un iegremdē viņas manā žēlsirdībā. Šīs dvēseles ir visvairāk līdzīgas manai sirdij, viņas mani stiprināja agonijas rūgtajās ciešanās; es viņas redzēju kā zemes eņģeļus, kuri paliks nomodā pie maniem altāriem, uz viņām es izleju žēlastības veselām straumēm. Manu žēlastību ir spējīga pieņemt tikai pazemīga dvēsele, pazemīgās dvēseles es apdāvinu ar savu uzticēšanos.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, kurš pats esi teicis: „Mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu Sirdi” – pieņem savas visžēlīgākās Sirds mājoklī lēnprātīgas un pazemīgas dvēseles, un mazu bērnu dvēseles. Šīs dvēseles ieved sajūsmā visas Debesis un sagādā īpašu labpatiku Debesu Tēvam, kā arī ir kā ziedu pušķis pie Dieva troņa, kura smaržu bauda pats Dievs. Šīm dvēselēm ir pastāvīgs mājoklis Jēzus visžēlīgākajā Sirdī un viņas nemitīgi dzied mīlestības un žēlsirdības himnu uz mūžiem.

Patiesi pazemīga un lēnprātīga dvēsele
Jau te virs zemes ieelpo paradīzi,
Un ar viņas pazemīgās sirds smaržu
Sajūsminās pats Radītājs.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz lēnprātīgām, pazemīgām un mazu bērnu dvēselēm, kuras ir ieslēgtas Jēzus visžēlīgākajā Sirds mājoklī. Šīs dvēseles ir visvairāk līdzīgas Tavam Dēlam, šo dvēseļu smarža paceļas no zemes un sasniedz Tavu troni. Žēlsirdības un ikvienas labestības Tēvs, lūdzu Tevi caur mīlestību un labpatiku, kāda Tev ir šajās dvēselēs, svētī visu pasauli, lai visas dvēseles kopā dziedātu slavu Tavai žēlsirdībai mūžīgi mūžos. Amen.

 

SEPTĪTĀ DIENA

Šodien atved man dvēseles, kuras īpaši godina un slavē manu žēlsirdību, un iegremdē viņas manā žēlsirdībā. Šīs dvēseles visvairāk skuma par manām ciešanām un visdziļāk izprata manu Garu. Viņas ir manas žēlīgās sirds dzīvai atspulgs. Šīs dvēseles ar sevišķu spožumu mirdzēs nākamajā dzīvē, neviena no viņām nenokļūs elles ugunī, katru es īpaši sargāšu viņas nāves stundā.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, kura Sirds ir pati mīlestība, pieņem savas visžēlīgākās Sirds mājoklī dvēseles, kuras īpaši godina un slavē Tavas žēlsirdības lielumu. Šīs dvēseles ir varenas ar paša Dieva spēku; dažādu moku un šķēršļu vidū viņas dodas uz priekšu paļaujoties uz Tavu žēlsirdību. Šīs dvēseles ir savienotas ar Jēzu un uz saviem pleciem nes visu cilvēci. Šīs dvēseles netiks bargi tiesātas, bet Tava žēlsirdība viņas apņems nāves brīdī.

Dvēseli, kura slavē sava Kunga labestību,
Ir caur Viņu sevišķi mīlēta.
Viņa vienmēr ir tuvu dzīvam avotam
Un smeļ žēlastības no Dieva žēlsirdības.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz dvēselēm, kuras slavē un godina Tavu vislielāko īpašību, tas ir, Tavu neizmērojamo žēlsirdību – kuras ir ieslēgtas Jēzus visžēlīgajā Sirdī. Šīs dvēseles ir dzīvs Evaņģēlijs, viņu rokas ir pilnas ar žēlsirdības darbiem, bet viņu dvēsele, piepildīta ar prieku, dzied žēlsirdības dziesmu Visaugstākajam. Lūdzu Tevi, Dievs, parādi viņām savu žēlsirdību saskaņā ar uzticēšanos un cerību, kādu viņas saliek Tevī. Lai viņās piepildās Jēzus apsolījums, kurš viņam teica, ka: Dvēseles, kuras godinās to manu neizsmeļamo žēlsirdību – es pats sargāšu viņas dzīvē, bet sevišķi nāves stundā, kā savu slavu.

 

ASTOTĀ DIENA

Šodien man atved tās dvēseles, kuras ir šķīstītavas cietumā un iegremdē viņas manas žēlsirdības bezdibenī, lai manu asiņu straumes veldzē viņām karstumu. Visas tās dvēseles es esmu ļoti iemīļojis, viņas atmaksā manam taisnīgumam; tavā spēkā ir nest viņām atvieglojumu. Ņem no manas Baznīcas dārgumu krātuves visas atlaidas un upurē par viņām… Ak, ja tu zinātu viņu mokas, tu pastāvīgi upurētu par viņām gara nabagdāvanu un maksātu viņu parādus manam taisnīgumam.

Visžēlsirdīgākais Jēzu, kurš pats esi teicis, ka vēlies žēlsirdību, lūk, es ievedu Tavā visžēlīgākās Sirds mājoklī dvēseles no šķīstītavas – dvēseles, kuras Tev ir ļoti mīļas, bet kurām tomēr jāsamaksā Tavam taisnīgumam – lai Asiņu un Ūdens straumes, kas izplūda no Tavas Sirds, apdzēš šķīstītavas uguns liesmas, lai arī tur tiktu slavēts Tavas žēlsirdības spēks.

No šķīstītavas uguns šausmīgā karstuma
Uz Tavu žēlsirdību paceļas vaidi.
Un piedzīvo mierinājumu, atvieglojumu un atspirdzinājumu
Izlietās Asins un Ūdens straumēs.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz dvēselēm, kuras cieš šķīstītavā, bet kuras ir ieslēgtas Jēzus visžēlīgajā Sirdī. Lūdzu Tevi Jēzus, Tava Dēla, sāpīgo ciešanu dēļ un visa tā rūgtuma dēļ, ar kuru bija pārpildīta Viņa vissvētākā dvēsele, parādi savu žēlsirdību dvēselēm, kuras ir zem Tava taisnīgā skatiena. Neskaties uz viņām citādi kā tikai caur Jēzus, Tava vismīļākā Dēla, brūcēm, jo mēs ticam, ka Tava labestība un līdzjūtība ir bezgalīga.

 

DEVĪTĀ DIENA

Šodien atved man atsalušās dvēseles un iegremdē viņas manas žēlsirdības bezdibenī. Šīs dvēseles vissāpīgāk ievaino manu sirdi. Vislielāko nepatiku Ģetzemanes dārzā mana dvēsele izdzīvoja no atsalušajām dvēselēm. Viņas bija iemesls, kura dēļ es teicu: Tēvs, attālini šo biķeri, ja tāda ir Tava griba. – Viņām pēdējais glābšanas riņķis ir steigties pie manas žēlsirdības.

Vislīdzjūtīgākais Jēzu, kurš esi pati līdzjūtība, es ievedu Tavā visžēlīgākās Sirds mājoklī atsalušās dvēseles, lai Tavas tīrās mīlestības ugunī sasildās šīs ledus aukstas dvēseles, kuras ir līdzīgas līķiem un piepilda Tevi ar tādu riebumu. Ak, vislīdzjūtīgākais Jēzu, izmanto savas žēlsirdības visspēcību un pievelc viņas savas mīlestības pašā svelmē, un apveltī viņas ar svēto mīlestību, jo Tu vari visu.

Uguns un ledus nevar būt kopā savienoti,
Jo, vai nu uguns nodzisīs, vai ledus izkusīs.
Bet Tava, ak, Dievs, žēlsirdība,
Var palīdzēt vēl lielākai nabadzībai.

Mūžīgais Tēvs, paskaties ar žēlsirdības aci uz atsalušām dvēselēm, kuras ir ieslēgtas Jēzus vislīdzjūtīgākajā Sirdī. Žēlsirdības Tēvs, lūdzu Tevi, Tava Dēla rūgto ciešanu un Viņa trīs stundu agonijas uz krusta dēļ, ļauj, lai arī viņas slavētu Tavas žēlsirdības bezdibeni…

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. martā

Read Next

PĀRDOMAS LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ. ATBRĪVOT NO VAINAS. (7.daļa, Ante Vučkovičs OFM, 31.04.2021)