4.DIENA. DIEVS DĒLS, PASAULES PESTĪTĀJS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

“Jēzus Kristus svētajam paraugam, kas savas zemes dzīves laikā ārkārtīgi godināja un paklausīja svēto Jāzepu, vajadzētu aizdegt visas sirdis attiecībā uz šo svēto.”
Sv. Alfons Marija no Liguori

“Marija un Jāzeps atveido vispatiesāko Jēzus tēlu. Pateicoties tam es varu definēt visbrīnišķīgāko ceļu uz svētumu: “Man dzīve – tā ir Jēzus, dzīve – Marija un Jāzeps.””
Cien. Francis Ksavjērs Nguens Van Thuans

“Svētais Jāzep, cik gan liels bija tavs prieks par to, ka Dievs vienmēr bija tev blakus un ka tu redzēji, kā ēģiptiešu elki Viņa priekšā pārvērtās putekļos.”
Svētīgais Gennaro Marija Sarnelli

“Jāzeps vispirms nesa Jēzu uz Ēģipti, pēc tam uz Jūdeju, un tādējādi viņš pavēra ceļu apustuļiem, kuri pēc tam sludināja Jēzus vārdu ebrejiem un pagāniem.”
Sv. Ilārs no Puatjē

“Svētais Jāzeps bija Marijas un Jēzus aizstāvis. Un, protams, viņš bija tas, kurš iepazīstināja ar Viņiem tās dvēseles, kas ilgojās vēl vairāk Viņiem tuvoties.”
Svētīgais Žans Žozefs Latasts

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

3. DIENA. DIEVS TĒVS NO DEBESĪM, APŽĒLOJIES PAR MUMS

Read Next

5.DIENA. DIEVS SVĒTAIS GARS, APŽĒLOJIES PAR MUMS