NOVENNA PIRMS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS MEDŽUGORJĒ 43.GADADIENAS (Pilna versija)

Mīļie draugi! Pateicībā par visām no Dieva saņemtajām žēlastībām aicinām jūs pievienoties novennai pirms 43.gadadienas kopš Dievmātes parādīšanās Medžugorjē.

Novennu kopā ar Medžugorjes draudzi sāksim lūgties
sestdien, 2024.gada 15.jūnijā.
Šis novennas laikā, tie kuri dzīvo Medžugorjē ikdienas kopā
kaps Podbordo kalnā.Tā mēs būsim vienoti ar Jums lūgšanā.
Novennas laikā lūgsimies Rožukroni šādos nodomos:

LEJUPLĀDĒT novennu datorā (pilna versija)

LEJUPLĀDĒT novennu datorā (saīsināta versija)

 

1.DIENA – 15.06. – LŪDZAMIES PAR VIZIONĀRIEM

1. Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Un Viņš tiem sacīja: Šie ir vārdi, ko es jums sacīju, vēl pie jums būdams, ka nepieciešami visam bija jāpiepildās, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā un praviešos, un psalmos. Tad Viņš tiem atvēra prātu, lai izprastu Rakstus. Un Viņš tiem sacīja: Jo tā rakstīts un tā Kristum vajadzēja ciest un trešajā dienā no miroņiem augšāmcelties. Un Viņa vārdā jāsludina grēku gandarīšana un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Bet jūs esat liecinieki par šo visu. Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes! (Lk 24, 44-49)

Dievmātes vēstījums no 1999. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par to, ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem un liecināt par tiem ar savu dzīvi. Bērniņi, esiet stipri un lūdzieties, lai lūgšana jums dotu spēku un prieku. Tikai tā ikviens no jums piederēs man un es jūs varēšu vest pa pestīšanas ceļu. Bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvi lieciniet par manu klātbūtni šeit. Lai katra diena jums kļūst par priekpilnu Dieva mīlestības liecību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
“Lūgšana ir dvēseles pacelšana pie Dieva vai arī piedienīgu labumu lūgums Dievam.” Kāda ir mūsu iekšējā nostāja, kad lūdzamies? Vai griežamies pie Dieva no savas lepnības un mūsu pašu gribas augstumiem, vai arī no pazemīgas un satriektas sirds “dziļumiem” (Ps 130, 1)? Tas, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Pazemība ir lūgšanas pamats. “Mēs īsti nezinām, ko lai lūdzam.” (Rom 8, 26) Pazemība ir nostāja, kas ļauj saņemt lūgšanas dāvanu kā velti: cilvēks ir Dieva ubags. (KBK, 2559)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Kungs, Tu aicini visus mūs, kristiešus, lai mēs būtu Tavas dzīves un Tavas mīlestības patiesi liecinieki. Mēs Tev šodien pateicamies īpaša veida par vizionāriem, par viņu misiju un sniegto ar viņu starpniecību liecību par Miera Karalienes vēstījumiem. Mēs Tev atdodam visus viņu vajadzības un lūdzam Tevi, par katru no viņiem, lai Tu būtu viņiem blakus un lai palīdzētu Viņiem pieaugt Tavas varenības pieredzē. Mēs Tevi lūdzam, lai viņu dziļāko un pazemīgo lūgšanu varētu vest viņus uz patiesu liecību par Dievmātes klātbūtni šājā vietā. Āmen.

 

2.DIENA – 16.06. – LŪDZAMIES PAR VISIEM PRIESTERIEM, MIERA KARALIENES DRAUDZES KALPOTĀJIEM

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Patiesi, patiesi es jums saku: kas uz mani tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsiet no Tēva manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs ko lūgsiet man manā vārdā, to es darīšu. (Jņ 14, 12-14)

Dievmātes vēstījums no 1997. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es esmu kopā ar jums īpašā veidā un dodu jums savu Mātes miera svētību. Es lūdzos un aizbilstu par jums Dievam, lai jūs saprastu, ka ikviens no jums ir miera nesējs. Jūs nevarat iemantot mieru, ja jūsu sirdī nav miera ar Dievu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu miera pamats. Atveriet savu sirdi un veltiet laiku Dievam, lai Viņš kļūst jūsu Draugs. Un, kad būs nodibināta patiesa draudzība ar Dievu, nekāda vētra to nespēs izpostīt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
“Ja tu pazītu Dieva dāvanu!” (Jņ 4, 10) Lūgšanas brīnišķums atklājas tieši tur – akas malā, kur mēs nākam meklēt ūdeni, tur, kur Kristus nāk sastapties ar ikvienu cilvēku, Viņš ir pirmais, kas mūs meklē, un tas ir Viņš, kas lūdz dzert. Jēzus ir izslāpis, Viņa lūgums nāk no Dieva, kas ilgojas pēc mums, dziļumiem. Lūgšana, vai mēs to apzināmies vai ne, ir Dieva slāpju sastapšanās ar mūsējām. Dievam slāpst, lai mēs būtu izslāpuši pēc Viņa. “Tu pati lūgtu no Viņa, un Viņš tev dotu dzīvo ūdeni.” (Jņ 4, 10) Šis mūsu lūgšanas veids — lūgšana kā lūgums — paradoksālā veidā ir atbilde. Tā ir atbilde dzīvā Dieva žēlabām: “Viņi atstāja mani, dzīvā ūdens avotu, lai izraktu sev tvertnes, cauras tvertnes” (Jer 2, 13), tā ir ticības atbilde nepelnītajam pestīšanas solījumam, tā ir mīlestības atbilde viendzimušā Dēla slāpēm. (KBK, 2560-2561)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Kungs, Tu esi vienīgais dzīvības avots, kurš spēj remdēt mūsu slāpes pēc mīlestības un draudzības. Paldies par Tavu pazemību, kādā Tu dāvā Sevi savai tautai caur vienkāršiem cilvēkiem, priesteri, Svēto Misi, sakramentiem un svētību… Šodien īpaši lūdzam Tev – svētī visus priesterus, kuri kalpo Miera Karalienes sanktuārijā, lai viņi vēl vairāk spētu atklāt ticības spēku, kurā Tu viņiem dod visu, ko viņi lūdz. Lai ciešā draudzība ar Tevi viņus padara par patiesiem miera nesējiem. Āmen.

 

3.DIENA – 17.06. – LŪDZAMIES PAR VISIEM MEDŽUGORJES DRAUDZES LOCEKĻIEM

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Es esmu vīna koks, bet jūs zari. Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Ja kas manī nepaliek, to kā zaru izmet ārā; un tas sakalst, un to paņem un iemet ugunī, un tas sadeg. Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, tad, ko vien jūs vēlēsieties un lūgsiet, tas jums notiks. Ar to mans Tēvs tiek pagodināts, ja jūs nesat daudz augļu un kļūstat mani mācekļi. (Jņ 15, 5-8)

Dievmātes vēstījums no 1996. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par visiem upuriem, ko esat man veltījuši šajās dienās. Bērniņi, es jūs aicinu man atvērties un apņemties atgriezties. Jūsu sirds, bērniņi, vēl nav man pilnīgi atvērusies, tāpēc es jūs no jauna aicinu atvērties lūgšanai, lai lūgšanas laikā Svētais Gars jums palīdzētu un jūsu sirds kļūtu par miesas, nevis akmens sirdi. Bērniņi, paldies, ka jūs atbildējāt uz manu aicinājumu un ka esat apņēmušies kopā ar mani doties uz svētumu.”

Katoliskās Baznīcas katehisms
No kurienes nāk cilvēka lūgšana? Lai arī kāda būtu lūgšanas valoda (žesti un vārdi), lūgšanā iesaistās viss cilvēks. Taču, lai apzīmētu vietu, no kurienes nāk lūgšana, Svētie Raksti dažreiz runā par dvēseli vai garu, bet visbiežāk — par sirdi (vairāk nekā tūkstoš reižu), sirds ir tā, kas lūdzas. Ja tā ir tālu no Dieva, tad izsacīt lūgšanu ir veltīgi. (KBK, 2562)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Paldies Tev, Kungs, par Tavu mīlestību. Paldies par Tavu aicinājumu palikt Tavā mīlestībā un nest bagātīgus augļus. Paldies, ka esi izvēlējies šo draudzi īpašā veidā, novēlot to Savai Mātei, Miera Karalienei, ar misiju aicināt pasauli uz mieru un atgriešanos, pārveidošanos caur gavēni un lūgšanu. Paldies Tev par katru atvērtu sirdi, kas pieņem Viņu un ļauj Marijai padarīt katru par redzamu zīmi Viņas klātbūtnei tiem, kuri šeit ierodas. Kungs, šodien mēs tevi lūdzam: padari šo draudzi par vēl lielāku zīmi Debesu Valstībai un palīdzi draudzei kļūt par priecīgu un svētu Dievmātes klātbūtnes liecinieci. Āmen.

 

 

4.DIENA – 18.06. – LŪDZAMIES PAR VISIEM, KAS VADA BAZNĪCU

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Tad Jēzus atkal runāja un sacīja tiem: Es esmu pasaules gaisma; kas man seko, tas nestaigā tumsā, bet iegūs dzīvības gaismu. (Jņ 8, 12)

Dievmātes vēstījums no 1995. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es priecājos jūs redzēt tik kuplā skaitā, priecājos, ka esat atbildējuši un ka esat ieradušies, lai dzīvotu saskaņā ar maniem vēstījumiem. Es jūs aicinu, bērniņi: esiet priecīgi mana miera nesēji šajā satraukuma pilnajā pasaulē. Lūdzieties par mieru, lai pēc iespējas drīzāk iestātos miera laiki, ko mana Sirds ar nepacietību gaida. Es esmu jūsu tuvumā, bērniņi, un par ikvienu no jums aizbilstu Visaugstākajam, un dodu jums savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
Cilvēka sirds ir mājoklis, kur “es esmu, kur es dzīvoju” (vai arī, izsakoties semītiski jeb Bībeles valodā: “kur es nokāpju”). Sirds ir mūsu apslēptais kodols, kas nav aptverams ne mūsu prātam, ne arī otram cilvēkam; vienīgi Dieva Gars var to izdibināt un pazīt. Cilvēka sirds ir vieta, kur tiek pieņemts lēmums, tā ir visdziļākā mūsu psihisko noslieču dzelme. Tā ir patiesības vieta, kur mēs izvēlamies dzīvību vai nāvi. Tā ir sastapšanās vieta, jo mēs, būdami Dieva atspulgs, vienmēr dzīvojam attiecībās ar kādu: sirds ir derības vieta. (KBK, 2563)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Kungs, paldies, ka Tu esi devis mums Baznīcu kā Māti un Līgavu, lai tā mūs vadītu šīs zemes dzīvē pa gaismas ceļu pie Tevis. Pateicamies, ka Baznīcā mēs visi esam brāļi un māsas un Kristus mistiskās miesas locekļi. Šodien mēs lūdzam par tiem, kuri vada Baznīcu: lai viņi nemitīgi atjauno savu derību ar Tevi, vienīgo patieso Baznīcas vadītāju, un kļūst par priecīgiem un uzticīgiem miera un patiesības nesējiem šajā nemiera pilnajā pasaulē. Āmen.

 

 

5.DIENA – 19.06. – LŪDZAMIES PAR VISIEM SVĒTCEĻNIEKIEM, KURI APMEKLĒJUŠI MEDŽUGORJE

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Un Viņš, pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, sacīja tiem: Ja kas man grib sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man! Un kas savu dzīvību grib glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis un evaņģēlija labad, tas to izglābs. Jo kāds labums cilvēkam, ja viņš iemantotu visu pasauli, bet savai dvēselei darīs zaudējumu? Vai kādu maiņas pretvērtību cilvēks dos par savu dvēseli? Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunēsies šīs laulības pārkāpējas un grēcīgās cilts priekšā, tā dēļ arī Cilvēks Dēls kaunēsies, kad Viņš ar saviem eņģeļiem nāks sava Tēva godībā. (Mk 8, 34-38)

Dievmātes vēstījums no 1992. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es esmu laimīga, lai gan manā sirdī joprojām ir nelielas skumjas par tiem, kuri sākuši iet šo ceļu, bet pēc tam to pametuši. Es šeit esmu tāpēc, lai jūs vestu pa jaunu ceļu – pestīšanas ceļu. Lūk, kāpēc dienu no dienas jūs aicinu uz atgriešanos. Bet, ja jūs nelūdzaties, jūs nevarat teikt, ka atgriežaties. Es lūdzos par jums un lūdzu Dievu par mieru – vispirms par mieru jūsu sirdī un tad ap jums, lai Dievs būtu jūsu miers. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
Kristīgā lūgšana būtībā ir derības attiecības starp Dievu un cilvēku Kristū. Lūgšana ir Dieva un cilvēka mijiedarbība; lūgšana nāk no Svētā Gara un no mums, tā ir pilnīgi vērsta uz Tēvu, vienotībā ar cilvēktapušā Dieva Dēla cilvēcisko gribu. (KBK, 2564)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Kungs, mūsu dzīves ir Tavās rokās. Vienīgi tu zini, kas ir nepieciešams mūsu glābšanai. Paldies, ka šeit Medžugorjē 40 gadu garumā Tu mūs māci caur Savu Māti, kura nāk, lai mūs vestu pa pestīšanas ceļu. Svētī un stiprini visus tos, kuri ir uzsākuši atgriešanās un lūgšanu ceļu šeit Medžugorjē. Stiprini viņus ticībā, cerībā un mīlestībā un nekad neļauj viņiem lauzt derību ar Tevi. Āmen.

 

 

6.DIENA – 20.06. – LŪDZAMIES PAR VISIEM SVĒTCEĻNIEKIEM, KURI PLĀNO APMEKLĒT MEDŽUGORJE

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Tanī laikā Jēzus atbildēdams sacīja: Es godinu Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu noslēpi to mācītiem un gudriem, bet atklāji to mazajiem. Jā, Tēvs, jo tas Tev tā labpatika. Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla. (Mt 11, 25-30)

Dievmātes vēstījums no 1993. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos par to, ka esat šeit. Es jums dāvāju savu Mātes svētību un par ikvienu no jums aizbilstu Dieva priekšā. Es no jauna jūs aicinu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, ar saviem darbiem īstenojot tos dzīvē. Es esmu kopā ar jums un dienu no dienas jūs visus svētīju. Mīļie bērni, šis ir īpašs laiks, un tāpēc es esmu kopā ar jums, lai jūs mīlētu un sargātu. Lai sargātu jūsu sirdi no ļaunā gara un jūs visus tuvinātu sava Dēla Jēzus Sirdij. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
Jaunajā derībā lūgšana ir Dieva bērnu dzīvās attiecības ar savu bezgalīgi labo Tēvu, ar Viņa Dēlu Jēzu Kristu un ar Svēto Garu. Debesvalstības žēlastība ir “visas Svētās Trīsvienības vienotība ar visu cilvēka garu”. Tādējādi lūgšana ir dzīve trīskārt Svētā Dieva pastāvīgajā klātbūtnē un komūnijā – vienotībā ar Viņu. Šī dzīvā vienotība vienmēr ir iespējama, jo caur Kristību mēs esam kļuvuši viena būtne ar Kristu. Lūgšana ir kristīga tik, cik tā mūs vieno ar Kristu un izplatās Baznīcā, kas ir Viņa Miesa. Lūgšanas plašuma un dziļuma mērs ir pati Kristus mīlestība. (KBK, 2565)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Ne mēs, Kungs, bet Tu mūs esi izvēlējies. Vienīgi Tu zini ikvienu, kurš šeit Medžugorjē caur Tavu Māti saņems Tavas mīlestības atklāsmes žēlastību. Mēs lūdzam par visiem svētceļniekiem, kuri ieradīsies Medžugorjē: pasargā viņu sirdis no jebkādiem sātana uzbrukumiem un dari tās jūtīgas uz visām iedvesmām, kas nāk no Tavas un no Marijas Sirds. Āmen.

 

 

7.DIENA – 21.06. – LŪDZAMIES PAR VISĀM AR MEDŽUGORJE SAISTĪTĀM LŪGŠANU GRUPĀM UN CENTRIEM VISĀ PASAULĒ

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Tātad visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, dariet jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši! Ieejiet caur šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā; un ir daudzi, kas pa to iet. Cik šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā! Un tikai nedaudzi to atrod. (Mt 7, 12-14)

Dievmātes vēstījums no 1988. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz mīlestību, kas ir uzticama un Dievam patīkama. Bērniņi, mīlestība pieņem visu, panes jebkādu rūgtumu un grūtības Jēzus dēļ, kas ir Mīlestība. Lūdziet Dievu, mīļie bērni, lai Viņš nāk jums palīgā nevis saskaņā ar jūs vēlmēm, bet saskaņā ar Viņa mīlestību. Uzticiet sevi Dievam, lai Viņš varētu jūs dziedināt, mierināt un piedot visu to, kas jūsos ir šķērslis mīlestības ceļā. Dievs var veidot jūsu dzīvi, un jūs pieaugsiet mīlestībā. Slavējiet Dievu, bērniņi, ar mīlestības himnu, lai Dieva mīlestība jūsos varētu pieaugt no dienas dienā, kļūstot pilnīga. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
Lūgšanā Svētais Gars vieno mūs ar vienpiedzimušā Dēla Personu Viņa pagodinātajā cilvēciskumā. Caur Dēlu un Viņā mūsu lūgšana, kas ir Dieva bērnu lūgšana, Baznīcā nonāk vienotībā ar Jēzus Māti. Pēc tam, kad viņa ticībā bija piekritusi eņģeļa vēstij un nelokāmi pie krusta palikusi tai uzticīga, Marija kļuva par Māti arī visiem viņas Dēla brāļiem un māsām, kas pagaidām ir svētceļnieki un pakļauti briesmām un postam. Jēzus, vienīgais Vidutājs, ir mūsu lūgšanas ceļš; Marija, Viņa Māte un mūsu Māte, ir pilnīgi dzidra, tādējādi nekas viņā nekavē Jēzum atklāties caur viņu: viņa “rāda mums ceļu” (gr. Hodēgētria), viņa ir šī ceļa “zīme” saskaņā ar tradicionālo ikonogrāfiju gan Austrumos, gan Rietumos. (KBK, 2673-2674)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Kungs, Tavu apustuļu atpazīstamības zīme, ir mīlestība viņu starpā. Mēs pateicamies par ikvienu atbildi Tavai mīlestībai caur kalpošanu un sevis dāvāšanu citiem. Mēs lūdzam par visām Medžugorjes lūgšanu grupām un centriem visā pasaulē. Lai kopā ar Tavu Māti viņi drosmīgi un pilni apņemības savās ģimenēs un dzīvesvietās vienmēr rādītu šo šauro taku – vienīgo, kas ved pie Tevis. Palīdzi viņiem dienu no dienas augt Tavas mīlestības pārpilnībā. Āmen.

 

8.DIENA – 22.06. – LŪDZAMIES PAR DIEVA NODOMU ĪSTENOŠANU CAUR MEDŽUGORJE

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta. Kas uz Viņu tic, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas tāpēc notiesāts, ka netic Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. Bet šī ir jau tiesa, ka gaisma nāca pasaulē; bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu nopelti. Bet, kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi atklājas, jo tie darīti Dievā. (Jņ 3, 16-21)

Dievmātes vēstījums no 1991. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien, šajā lielajā dienā, ko jūs man esat uzdāvinājuši, es vēlos jūs visus svētīt un sacīt: šīs dienas, kuras esmu kopā ar jums, ir žēlastības dienas. Es gribu jums mācīt svētuma ceļu un palīdzēt iet pa to. Daudzi nevēlas saprast manus vēstījumus un nopietni uztvert to, ko saku. Tāpēc es jūs aicinu un lūdzu: ar savu ikdienas dzīvi lieciniet par manu klātbūtni šeit. Ja jūs lūgsieties, Dievs jums palīdzēs atklāt patieso manas nākšanas šeit iemeslu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties un lasiet Svētos Rakstus, lai ar Svēto Rakstu palīdzību jūs spētu saprast vēstījumu, kas jums tiek dots ar manu parādīšanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
Marija ir pilnīgā dievlūdzēja, viņa ir Baznīcas pirmtēls. Kad lūdzam Mariju, mēs līdz ar viņu pieņemam Tēva nodomu, kurš sūta savu Dēlu, lai izpestītu visus cilvēkus. Tāpat kā mīļotais māceklis, mēs uzņemam pie sevis Jēzus Māti, kas kļuvusi par Māti visiem dzīvajiem. Mēs varam lūgties kopā ar viņu un lūgt viņu. Marijas lūgšana it kā nes Baznīcas lūgšanu. Marija ir vienota ar Baznīcu cerībā. (KBK, 2679)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums dāvājis Savu Dēlu un Viņa Māti, lai ikviens, kas viņiem tic un klausa, nepazustu. Pateicamies, ka Tu rūpējies par ikvienu cilvēku un savā žēlastībā nevienu nenosodi. Šodien mēs lūdzam par visiem lūgšanu nodomiem, par ko šeit Medžugorjē lūdz Dievmāte Marija, un par visām žēlastībām, kas šeit tiek izlietas pār visu pasauli. Lai tās nes svētuma augļus un kalpo Tavam pestīšanas plānam. Āmen.

 

 

9.DIENA – 23.06. – LŪDZAMIES PAR VISIEM MIERA KARALIENES NODOMIEM

1.Lūgšana Miera Karalienei
Dieva Māte un mūsu Māte Marija, Miera Karaliene!
Tu atnāci pie mums, lai vestu mūs pie Dieva.
Izlūdz mums no Viņa žēlastību,
lai mēs, tāpat kā Tu, varētu ne tikai teikt:
“lai man notiek pēc tava vārda!”,
bet arī to izpildīt.
Tavās rokas mēs atdodam mūsu rokas,
lai caur šīm ciešanām un grūtībām
Tu mūs atvestu pie Viņa.
Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

2.Lūgšana Svētajam Garam
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību Dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts,
Un Dieva tautai dāvināts,
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības gars.
Ar septiņveidu dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dievam Dēlam vi enīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen.

✞Es ticu…, ✞7 Tēvs mūsu…, ✞7 Esi sveicināta Marija…, ✞7 Gods lai ir …

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis
un savas mīlestības uguni tajās iededz!

3.Rožukroņa Godības daļa
1) Kungs Jēzus augšāmceļas.
2) Kungs Jēzus uzkāpj debesīs.
3) Svētais Gars nonāk pār Jaunavu Mariju un apustuļiem.
4) Vissvētā Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tiek uzņemta debesīs.
5) Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni.

FRAGMENTI PĀRDOMĀM

Svētie Raksti
Tēvs, es vēlos, lai arī tie, kurus Tu man devi, būtu ar mani tur, kur es, lai viņi redzētu manu godību, kādu Tu man devi, tāpēc ka mani mīlēji pirms pasaules radīšanas. Taisnīgais Tēvs, pasaule Tevi neatzina, bet es Tevi atzinu, un šie atzina, ka Tu mani esi sūtījis. Un es viņiem atklāju Tavu vārdu un atklāšu, lai mīlestība, ar kādu Tu mani mīlēji, būtu viņos, un es viņos. (Jņ 17, 24-26)

Dievmātes vēstījums no 1987. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos un gribu jūs visus aicināt uz Dieva mieru. Es vēlos, lai ikviens no jums savā sirdī piedzīvo mieru, ko sniedz Dievs. Vēlos šodien jūs visus svētīt. Es jums sniedzu Dieva svētību un lūdzu, mīļie bērni, – dodieties pa manu ceļu un dzīvojiet saskaņā ar to. Es jūs mīlu, mīļie bērni, un tāpēc neskaitāmas reizes jūs aicinu un pateicos par visu, ko darāt manos nodomos. Es jūs lūdzu – palīdziet man jūs stādīt priekšā Dievam un jūs glābt un vadīt pa pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Katoliskās Baznīcas katehisms
Marijas lūgšana mums tiek atklāta laiku piepildījuma rītausmā. Pirms Dieva Dēla iemiesošanās un Svētā Gara dāvāšanas viņas lūgšana neatkārtojamā veidā līdzdarbojās Tēva labvēlīgā nodoma piepildīšanā; tas norisinājās pasludināšanas brīdī, kad tika ieņemts Kristus, un Vasarsvētku dienā, lai tiktu izveidota Baznīca — Kristus Miesa. Dieva pazemīgās kalpones ticībā Dieva Dāvana tika uzņemta tā, kā Viņš to ir gaidījis kopš laiku iesākuma. Viņa, kuru Visvarenais ir darījis “ēlastības pilnu”, atbild, atdodot Viņam visu savu būtni: “Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda.” “Lai notiek” — tāda ir kristīgā lūgšana: atdot sevi visu Dievam, jo Viņš sevi visu ir atdevis mums. (KBK, 2617)

4.Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, ..
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, ..
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Noslēgumā lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par lūgšanas dāvanu, kas ļauj mums pieskarties Tavai Sirdij. Lūgšanā Tu pilnībā atdod Sevi mums un māci mums pilnībā atdot sevi Tev. Šodien mēs lūdzam par visiem Miera Karalienes nodomiem un visu to, kas ir vajadzīgs, lai visa pasaule caur Mariju varētu ieiet Tavas Svētās Trīsvienības godībā. Āmen.

 

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. janvārī

Read Next

NOVENNA PIRMS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS MEDŽUGORJĒ 43.GADADIENAS (Saīsināta versija)