DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS NOVENNA

“Novenna Dieva žēlsirdībai, kuru Jēzus man lika uzrakstīt un skaitīt pirms Žēlsirdības svētkiem. Tā sākas Lielajā piektdienā.”

“Es vēlos, lai tu šajās deviņās dienās vestu dvēseles pie manas žēlsirdības avota, kur tās smeltu spēku un veldzi, un dažādas žēlastības, kas tām nepieciešamas dzīves grūtībās, it īpaši nāves stundā. Katru dienu tu atvedīsi pie manas Sirds dažādas dvēseļu grupas un tās iegremdēsi manas žēlsirdības jūrā. Bet es visas šīs dvēseles ievedīšu sava Tēva mājā. Tu to darīsi šajā dzīvē un nākamajā. Nevienai dvēselei, kuru tu atvedīsi pie manas žēlsirdības avota, es neko neatteikšu. Katru dienu manu rūgto ciešanu dēļ tu lūgsi manam Tēvam žēlastības šīm dvēselēm.”

Es atbildēju: “Jēzu, es nezinu, kā šo novennu skaitīt un kādas dvēseles vispirms ievest Tavā visžēlsirdīgajā Sirdī.” Jēzus atbildēja, ka Viņš dienu pēc dienas sacīs, kuras dvēseles man jāieved Viņa Sirdī.

 

Pirmā diena

Šodien atved pie manis visu cilvēci, it īpaši visus grēciniekus, un iegremdē manas žēlsirdības jūrā. Tā tu mani mierināsi dziļajās skumjās, kas mani pārņem, kad zaudēju dvēseles.

Visžēlsirdīgais Jēzu, Tev ir tāda īpašība, ka Tu par mums apžēlojies un mums piedod. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet paļāvību, kāda mums ir uz Tavu bezgalīgo labestību, un pieņem mūs savas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī, un neļauj mums no tā aiziet mūžīgi mūžos. Mēs Tevi lūdzam Tavas mīlestības dēļ, kura Tevi vieno ar Tēvu un Svēto Garu.

Ak, Dieva žēlsirdības visspēcība,
Grēcīgā cilvēka glābiņš,
Tu esi žēlsirdības un līdzjūtības jūra,
Tu palīdzi tam, kurš Tevi pazemīgi lūdz.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību visu cilvēci, it īpaši nabaga grēciniekus, – cilvēci, kura ieslēgta Jēzus vislīdzjūtīgākajā Sirdī, un Viņa rūgto ciešanu dēļ rādi mums savu žēlsirdību, lai mēs Tavas žēlsirdības visspēcību slavētu mūžīgi mūžos. Amen.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Dieva Tēva, un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.

Ievadā: Tēvs mūsu…, Esi sveicināta…, Es ticu…

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm:

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus (Viņa) sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās 3 reizes:

Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, svētais, mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli.

 

Otrā diena

Šodien atved pie manis priesteru un klosterļaužu dvēseles un iegremdē manā neizsmeļamajā žēlsirdībā. Viņas man deva spēku izturēt rūgtās ciešanas. Pa viņām kā pa kanāliem uz cilvēci plūst mana žēlsirdība.

Visžēlsirdīgais Jēzu, no kura ir viss labais, liec mūsos pieaugt žēlastībai, lai mēs cienīgi veiktu žēlsirdības darbus, tā ka tie, kas mūs redz, slavētu žēlsirdības Tēvu, kas ir Debesīs.

Dievišķās mīlestības avots,
Mājo tīrās sirdīs,
Mazgātās žēlsirdības jūrā,
Mirdzošās kā zvaigznes, gaišās kā ausma.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību tos, kurus esi izredzējis savam vīna dārzam, priesteru un klosterļaužu dvēseles, un dāvā tām savas svētības spēku, un sava Dēla Sirds jūtu dēļ – Sirds, kurā tās ieslēgtas, – dāvā viņām savas gaismas spēku, lai viņas varētu vadīt citus pestīšanas ceļā, tā ka visi kopā varētu dziedāt slavas dziesmas Tavai bezgalīgajai žēlsirdībai mūžīgi mūžos. Amen.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Trešā diena

Šodien atved pie manis visas dievbijīgās un uzticīgās dvēseles un iegremdē manas žēlsirdības jūrā; šīs dvēseles mani mierināja krusta ceļā, viņas bija mierinājuma piliens rūgtuma jūrā.

Visžēlsirdīgais Jēzu, kas visiem pārpilnībā dāvā žēlastības no savas žēlsirdības dārgumu krātuves, pieņem mūs savas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī un neļauj mums no tā aiziet mūžīgi mūžos. To mēs tev lūdzam Tavas neizsakāmās mīlestības dēļ, kas kvēlo Tavā Sirdī pret Debesu Tēvu.

Ir neizdibināmi žēlsirdības brīnumi,
Nesapratīs tos ne grēcinieks, ne taisnīgais.
Tu uzlūko visus ar līdzjūtības pilnu skatienu
Un visus pievelc pie savas mīlestības.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību uzticīgās dvēseles kā Tava Dēla mantojumu un Viņa rūgto ciešanu dēļ dāvā tām savu svētību, apņem tās ar savu pastāvīgo aizbildniecību, lai viņas nezaudētu mīlestību un svētās ticības dārgumus un kopā ar visu eņģeļu un svēto pulku slavētu Tavu neizmērojamo žēlsirdību mūžīgi mūžos. Amen.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Ceturtā diena

Šodien atved pie manis pagānus un tos, kuri mani vēl nepazīst. Arī par viņiem es domāju, piedzīvojot savas rūgtās ciešanas, bet viņu turpmākā dedzība mierināja manu Sirdi. Iegremdē viņus manas žēlsirdības jūrā.

Visžēlsirdīgais Jēzu, kas esi visas pasaules gaisma, pieņem savas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī pagānu dvēseles un tās dvēseles, kuras Tevi vēl nepazīst. Lai Tavas žēlastības stari tās apgaismo, tā ka arī viņas kopā ar mums slavētu Tavas žēlsirdības brīnumdarbus, un neļauj tām aiziet no Tavas vislīdzjūtīgākās Sirds mājokļa.

Lai Tavas mīlestības gaisma
Apgaismo dvēseļu tumsību.
Dari, lai šīs dvēseles iepazītu Tevi
Un kopā ar mums slavētu Tavu žēlsirdību.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību pagānu dvēseles un tās dvēseles, kuras Tevi vēl nepazīst, bet ir ieslēgtas vislīdzjūtīgākajā Jēzus Sirdī. Tuvini tās Evaņģēlija gaismai. Šīs dvēseles nezina, cik liela laime ir mīlēt Tevi. Dari, lai arī viņas slavētu Tavas žēlsirdības dāsnumu mūžīgi mūžos. Amen.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Piektā diena

Šodien atved pie manis herētiķu un atkritēju dvēseles un iegremdē manas žēlsirdības jūrā. Kad piedzīvoju rūgtās ciešanas, viņas saplosīja manu miesu un sirdi, tas ir, manu Baznīcu. Kad tās atgriežas vienotībā ar Baznīcu, manas brūces sadzīst, un tādējādi tās atvieglo manas ciešanas.

Un arī tiem, kas saplēsa Tavu vienotības apģērbu,
No Tavas Sirds plūst apžēlošanas straume.
Ak, Dievs, Tavas žēlsirdības visspēcība
Arī šīs dvēseles var no maldiem izvest.

Visžēlsirdīgais Jēzu, kas esi pati labestība, Tu neatsaki gaismu tiem, kuri Tev to lūdz. Pieņem savas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī herētiķu un atkritēju dvēseles un ar savu gaismu vadi tās uz vienotību ar Baznīcu, un neļauj tām aiziet no Tavas vislīdzjūtīgākās Sirds mājokļa, bet dari, lai arī viņas slavētu Tavas žēlsirdības dāsnumu.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību herētiķu un atkritēju dvēseles, kuras ir izšķērdējušas Tavus labumus un ļaunprātīgi izmantojušas Tavas žēlastības, neatlaidīgi paliekot savos maldos. Raugies nevis uz viņu maldiem, bet uz sava Dēla mīlestību un rūgtajām ciešanām, kuras Viņš pieņēma to dēļ, jo arī šīs dvēseles ir ieslēgtas vislīdzjūtīgākajā Jēzus Sirdī. Dari, lai arī viņas slavētu Tavu lielo žēlsirdību mūžīgi mūžos. Amen.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Sestā diena

Šodien atved pie manis lēnprātīgas un pazemīgas dvēseles, arī mazu bērnu dvēseles, un iegremdē manā žēlsirdībā. Šīs dvēseles ir visvairāk līdzīgas manai Sirdij, viņas mani stiprināja rūgtajās ciešanās agonijas brīdī. Es tās redzēju kā zemes eņģeļus, kuri paliks nomodā pie maniem altāriem. Pār viņām es izleju žēlastības veselām straumēm. Manu žēlastību spēj pieņemt tikai pazemīga dvēsele. Pazemīgām dvēselēm es pilnībā uzticos.

Visžēlsirdīgais Jēzu, Tu, kas esi teicis: “Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi,” – pieņem savas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī lēnprātīgas un pazemīgas dvēseles, kā arī mazu bērnu dvēseles. Šīs dvēseles sajūsmina visas Debesis un Debesu Tēvam sagādā īpašu prieku. Viņas ir kā ziedu pušķis Dieva troņa priekšā – tā smaržu bauda pats Dievs. Šīm dvēselēm ir pastāvīgs mājoklis vislīdzjūtīgākajā Jēzus Sirdī, un tās nemitīgi dzied mīlestības un žēlsirdības himnu uz mūžu mūžiem.

Patiesi pazemīga un lēnprātīga dvēsele
Jau šeit, uz zemes, ieelpo Paradīzi.
Un par viņas pazemīgās sirds smaržu
Priecājas pats Radītājs.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību lēnprātīgas, pazemīgas un mazu bērnu dvēseles, kuras ir ieslēgtas vislīdzjūtīgākās Jēzus Sirds mājoklī! Šīs dvēseles ir visvairāk līdzīgas Tavam Dēlam, šo dvēseļu smarža paceļas no zemes un sasniedz Tavu troni. Žēlsirdības un visas labestības Tēvs, es Tevi lūdzu: mīlestības un labpatikas dēļ, kāda Tev ir pret šīm dvēselēm, svētī visu pasauli, lai visas dvēseles kopā dziedātu slavas dziesmas Tavai žēlsirdībai mūžīgi mūžos. Amen.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Septītā diena

Šodien atved pie manis dvēseles, kuras īpaši godina un slavē manu žēlsirdību, un iegremdē manā žēlsirdībā. Šīs dvēseles visvairāk skuma par manām ciešanām un visdziļāk izprata manu Garu. Viņas ir manas līdzjūtīgās Sirds dzīvs atspulgs. Šīs dvēseles ar īpašu spožumu mirdzēs nākamajā dzīvē, neviena no tām nenokļūs elles ugunī. Ikvienu no viņām es īpaši aizstāvēšu nāves stundā.

Visžēlsirdīgais Jēzu, kura Sirds ir pati mīlestība, pieņem savas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī dvēseles, kuras īpaši godina un slavē Tavas žēlsirdības lielumu. Šīs dvēseles dara stipras paša Dieva spēks. Piedzīvojot dažādās ciešanas un sastopot šķēršļus, tās dodas uz priekšu, paļaujoties uz Tavu žēlsirdību. Šīs dvēseles ir vienotas ar Jēzu un uz saviem pleciem nes visu cilvēci. Šīs dvēseles netiks bargi tiesātas, bet nāves brīdī viņas apņems Tava žēlsirdība.

Dvēseli, kura slavē sava Kunga labestību,
Viņš mīl pavisam īpaši.
Tā vienmēr ir pie dzīvā avota
Un smeļ žēlastības no Dieva žēlsirdības.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību dvēseles, kuras slavē un godina Tavu cildenāko īpašību, tas ir, Tavu neizmērojamo žēlsirdību, un kuras ir ieslēgtas vislīdzjūtīgākajā Jēzus Sirdī. Šīs dvēseles ir dzīvs Evaņģēlijs, to rokas ir žēlsirdības darbu pilnas, bet viņu dvēsele, piepildīta ar prieku, dzied žēlsirdības himnu Visaugstākajam. Es lūdzu Tevi, Dievs, rādi viņām savu žēlsirdību saskaņā ar paļāvību un cerību, kāda tām ir uz Tevi. Lai viņās piepildās tas, ko solīja Jēzus, kas viņām teica: Dvēseles, kuras godinās manu neizsmeļamo žēlsirdību, es pats aizstāvēšu kā savu godu dzīvē, bet jo īpaši nāves stundā.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Astotā diena

Šodien atved pie manis tās dvēseles, kuras ir šķīstītavas cietumā, un iegremdē manas žēlsirdības bezdibenī, lai manu asiņu straumes tām sniedz atvieglojumu versmē. Visas šīs dvēseles es ļoti mīlu; tagad tās sniedz gandarījumu manam taisnīgumam. Tavos spēkos ir sniegt viņām atvieglojumu. Ņem no manas Baznīcas dārgumu krātuves visas atlaidas un upurē par tām… Ak, ja tu zinātu viņu mokas, tu pastāvīgi upurētu par tām gara dāvanas un segtu viņu parādus manam taisnīgumam.

Visžēlsirdīgais Jēzu, Tu esi teicis, ka vēlies žēlsirdību. Lūk, es ievedu Tavas līdzjūtīgākās Sirds mājoklī dvēseles, kuras atrodas šķīstītavā, – dvēseles, kuras Tev ir ļoti mīļas, bet kurām tomēr jāgandara Tavam taisnīgumam. Lai Asins un Ūdens straumes, kas izplūda no Tavas Sirds, apdzēš šķīstītavas uguns liesmas, tā ka arī tur tiktu slavēts Tavas žēlsirdības spēks.

No šķīstītavas uguns šausmīgās versmes
Līdz Tavai žēlsirdībai paceļas žēlabas
Un rod mierinājumu, atvieglojumu, veldzi
Izlieto Asiņu un Ūdens straumēs.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību dvēseles, kuras cieš šķīstītavā, bet kuras ir ieslēgtas vislīdzjūtīgākajā Jēzus Sirdī. Es lūdzu Tevi Jēzus, Tava Dēla, rūgto ciešanu dēļ un visa tā rūgtuma dēļ, ar kuru bija pārpildīta Viņa vissvētā dvēsele, – rādi savu žēlsirdību dvēselēm, kuras ir zem Tava taisnīgā skatiena. Neraugies uz viņām citādi kā tikai caur Jēzus, Tava mīļotā Dēla, brūcēm, jo mēs ticam, ka Tava labestība un žēlsirdība ir bezgalīgas.

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

Devītā diena

Šodien atved pie manis atsalušās dvēseles un iegremdē manas žēlsirdības bezdibenī. Šīs dvēseles vissāpīgāk ievaino manu Sirdi. Ģetzemanes dārzā mana dvēsele vislielāko riebumu izjuta pret atsalušajām dvēselēm. Viņas bija iemesls, kāpēc es teicu: “Tēvs, atņem no manis šo biķeri, ja tāda ir Tava griba.” Viņām pēdējais glābiņš ir steigties pie manas žēlsirdības.

Vislīdzjūtīgākais Jēzu, Tu esi pati līdzjūtība. Es ievedu Tavas vislīdzjūtīgākās Sirds mājoklī atsalušās dvēseles, lai šīs ledus aukstās dvēseles, kuras līdzīgas līķiem un piepilda Tevi ar tādu riebumu, sasildās Tavas tīrās mīlestības ugunī. Ak, vislīdzjūtīgākais Jēzu, izmanto savas žēlsirdības visspēcību un ieved tās savas mīlestības pašā svelmē, un apveltī viņas ar svēto mīlestību, jo Tu spēj visu.

Uguns un ledus nevar būt kopā savienoti,
Jo, vai nu uguns nodzisīs, vai ledus izkusīs.
Bet Tava, ak, Dievs, žēlsirdība
Var palīdzēt vēl lielākai nabadzībai.

Mūžīgais Tēvs, uzlūko ar žēlsirdību atsalušās dvēseles, kuras ieslēgtas vislīdzjūtīgākajā Jēzus Sirdī. Žēlsirdības Tēvs, es lūdzu Tevi: Tava Dēla rūgto ciešanu un Viņa trīs stundu ilgās agonijas uz krusta dēļ ļauj, lai arī viņas slavētu Tavas žēlsirdības bezdibeni…

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KRONĪTIS

 

Avots: Svētā māsa Marija Faustīne Kovaļska
DIENASGRĀMATA, 2022
Dieva žēlsirdība manā dvēselē
(1209-1229)

 

Read Previous

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTKI 2024. G. 7. APRĪLĪ

Read Next

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM