2010

2010. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir personīgās lūgšanas laiks, tā, lai jūsu sirdīs pieaug ticības sēkla un lai tā pāraugtu par priecīgu liecības došanu citiem. Es esmu ar jums un visus jūs ilgojos mudināt: pieaudziet un priecājieties Kungā, kurš jūs ir radījis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad arī daba gatavojas atklāt savas skaistākās gada krāsas, bērniņi, es jūs aicinu, lai jūs atvērtu jūsu sirdis Dievam Radītājam, lai Viņš jūs pārveidotu un veidotu pēc Sava attēla un līdzības, lai viss tas labais, kurš ir aizsniedzis jūsu sirdis, atmostos jaunai dzīvei un ilgās pēc mūžības. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien es gribētu aicināt jūs visus, lai jūs būtu stipri lūgšanā un brīžos, kad uzbrūk kārdinājumi. Dzīvojiet priekā un pazemībā jūsu kristīgajā aicinājumā un lieciniet visiem par to (ka visi aicināti būt kristieši). Es esmu kopā ar jums un nesu jūs visus mana Dēla Jēzus priekšā un Viņš būs jūsu stiprums un atbalsts. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. aprīlī
Dārgie bērni, šai laikā, kad jūs īpašā veidā lūdzieties un piesaucat manu aizbildniecību, aicinu jūs, bērniņi, lūdzieties, lai, pateicoties jūsu lūgšanām es varētu palīdzēt kā jo vairāk sirdīm atvērties maniem aicinājumiem. Lūdzieties manos nodomos. Es esmu ar jums un aizbildinu pie mana Dēla par katru no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Dievs jums devis žēlastību dzīvot un aizsargāt visu labo, kas ir jūsos un ap jums, un mudināt citus kļūt labākiem un svētākiem; taču sātans neguļ un ar modernisma palīdzību jūs novirza uz savu ceļu un vada pa to. Tāpēc, bērniņi, mīlestībā pret manu Bezvainīgo Sirdi mīliet Dievu vairāk par visu un dzīvojiet saskaņā ar Viņa baušļiem. Tādējādi jūsu dzīvei būs jēga un miers valdīs virs zemes. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Ar prieku es jūs aicinu: dzīvojiet manus vēstījumus ar prieku; tikai tā, bērniņi, jūs varēsit būt tuvāk manam Dēlam. Es vēlos jūs vest tikai pie Viņa, un Viņā jūs atradīsiet īstu mieru un jūsu sirds prieku. Es svētīju jūs visus un mīlu ar neizmērojamu mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Es no jauna jūs aicinu sekot man ar prieku. Es vēlos jūs visus vest pie sava Dēla, jūsu Pestītāja. Jūs neapzināties, ka bez Viņa jums nav ne prieka, ne miera, ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tāpēc, bērniņi, izmantojiet labi šo priekpilnās lūgšanas un sevis atdeves laiku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Ar lielu prieku arī šodien es vēlos no jauna jūs aicināt: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Lai šis laiks jums ir laiks personiskai lūgšanai. Dienas gaitā atrodiet vietu, kur jūs ar prieku un sakopotu garu varētu lūgties. Es jūs mīlu un jūs visus svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es esmu ar jums un svētīju jūs ar savu mātišķo miera svētību, un mudinu jūs vēl vairāk izdzīvot savu ticības dzīvi, jo jūs vēl joprojām esat vāji un neesat pazemīgi. Es aicinu jūs, bērniņi, mazāk runāt un vairāk darīt savas personīgās atgriešanās labā, lai jūsu liecība būtu auglīga. Un jūsu dzīve lai ir nepārtraukta lūgšana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šis laiks lai jums ir kā lūgšanas laiks. Es ilgojos, bērniņi, lai mans aicinājums jums būtu kā aicinājums iet atgriešanās ceļu, tādēļ lūdzieties un meklējiet Visu Svēto aizbildniecību. Lai viņi jums ir kā paraugs un mudinājums un prieks ceļā uz mūžīgo dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Es lūkojos jūsos un redzu jūsu sirdīs nāvi bez cerības, nemieru un izsalkumu. Tajās nav lūgšanas un paļāvības uz Dievu, tādēļ Visaugstais ļauj man nest jums cerību un prieku. Atveries! Atveriet savas sirdis Dieva želsirdībai un Viņš dāvās jums visu nepieciešamo un piepildīs jūsu sirdis ar mieru, jo Viņš ir Miers un jūsu Cerība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2010. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es un mans Dēls Jēzus vēlamies jums pārpilnībā sniegt prieku un mieru, lai tādējādi ikviens no jums kļūtu par priecīgu miera un prieka nesēju un liecinieku tur, kur jūs dzīvojat. Bērniņi, esiet svētība un miers. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2009

Read Next

VADLĪNIJAS UN INFORMĀCIJA SVĒTCEĻNIEKIEM