2014

2014. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūsu lūgšanas starojums skartu tos, kurus jūs satiksiet. Savā ģimenē Svētos Rakstus novietojiet redzamā vietā un lasiet tos, lai miera vārdi sāktu plūst jūsu sirdī. Bērniņi, es lūdzos kopā ar jums un par jums, lai jūs no dienas dienā kļūtu arvien atvērtāki Dieva gribai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Jūs redzat, dzirdat un jūtat, ka daudzu cilvēku sirdī nav Dieva. Tie Viņu nevēlas, jo ir tālu no lūgšanas un tiem nav miera. Jūs, bērniņi, lūdzieties un dzīvojiet saskaņā ar Dieva baušļiem. Jūs kļūsiet par lūgšanu – jūs, kas no paša sākuma esat atbildējuši ar „Jā” uz manu aicinājumu. Lieciniet par Dievu un manu klātbūtni un neaizmirstiet, bērniņi, – es esmu kopā ar jums un jūs mīlu. No dienas dienā es jūs visus uzticu savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. martā
Mīļie bērni! Es no jauna jūs aicinu: sāciet cīnīties pret grēku kā pirmajās dienās, ejiet uz grēksūdzi un tiecieties pēc svētuma. Caur jums šajā pasaulē sāks plūst Dieva mīlestība, jūsu sirdī valdīs miers, un jūs piepildīs Dieva svētība. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Atveriet savu sirdi žēlastībai, kuru Dievs jums dāvā ar manu starpniecību, kā atveras zieds siltajos saules staros. Esiet lūgšana un mīlestība visiem tiem, kuri ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem savam Dēlam Jēzum, un es jūs mīlu ar neizmērojamu mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Lūdzieties un apzinieties to, ka bez Dieva jūs esat putekļi. Tāpēc pievērsiet savas domas un sirdi Dievam un lūgšanai. Uzticieties Viņa mīlestībai. Bērniņi, jūs visi esat aicināti Dieva Garā būt par lieciniekiem. Jūs esat dārgi, un es jūs, bērniņi, aicinu uz svētumu un mūžīgo dzīvi. Tāpēc apzinieties to, ka šī dzīve ir pārejoša. Es jūs mīlu un aicinu uz jaunu dzīvi – atgriešanās dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Visaugstais man sniedz žēlastību joprojām būt kopā ar jums un lūgšanā vest jūs uz miera ceļu. Jūsu sirds un dvēsele slāpst pēc miera un mīlestības, pēc Dieva un Viņa prieka. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, un lūgšanā jums atklāsies dzīves gudrība. Es jūs visus svētīju un par ikvienu no jums aizbilstu savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Jūs neapzināties, kādas žēlastības piedzīvojat šajā laikā, kurā Visaugstais jums sniedz zīmes, lai jūs atvērtos un atgrieztos. Atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un lai lūgšana sāk valdīt jūsu sirdī, ģimenē un kopienā, tā ka Svētais Gars jūs vadītu un iedvesmotu jo dienas, jo vairāk būt atvērtiem Dieva gribai un Viņa plānam attiecībā uz katru no jums. Es esmu ar jums un kopā ar svētajiem un eņģeļiem aizbilstu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Lūdzieties manos nodomos, jo ļaunais gars vēlas iznīcināt plānu, kāds man ir šeit, un laupīt jums mieru. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai Dievs var strādāt ar katra no jums starpniecību. Lai jūsu sirds ir atvērta Dieva gribai. Es jūs mīlu un sniedzu jums savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu: esiet arī jūs kā zvaigznes, kas mirgojot sniedz gaismu un skaistumu citiem, lai tie priecātos. Bērniņi, esiet arī jūs mirdzums, skaistums, prieks un miers, un jo īpaši lūgšana visiem tiem, kuri ir tālu no manas un mana Dēla Jēzus mīlestības. Bērniņi, lieciniet par savu ticību un lūgšanu ar prieku, ar ticības prieku, kas ir jūsu sirdī, un lūdziet par mieru, kas ir dārga Dieva dāvana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā lūdzieties un meklējiet visu svēto aizbildniecību, kuri jau ir gaismā. Lai viņi jums no dienas dienā ir piemērs un iedrošinājums jūsu ceļā uz atgriešanos. Bērniņi, apzinieties to, ka jūsu dzīve ir īsa un pārejoša. Tāpēc ilgojieties pēc mūžības un lūgšanā gatavojiet savas sirdis. Es esmu kopā ar jums un savam Dēlam aizbilstu par ikvienu no jums, īpaši par tiem, kas sevi ir veltījuši man un manam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es īpašā veidā jūs aicinu uz lūgšanu. Lūdzieties, bērniņi, lai saprastu, kas jūs esat un kur jums jāiet. Esiet Priecīgās Vēsts nesēji un cerības cilvēki. Esiet mīlestība visiem tiem, kuri ir bez mīlestības. Bērniņi, jūs kļūsiet viss un visu sasniegsiet tikai tad, ja jūs lūgsieties un būsiet atvērti Dieva gribai, Dievam, kas vēlas jūs vadīt uz mūžīgo dzīvi. Es esmu kopā ar jums un dienu no dienas aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2014. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Arī šodien uz rokām nesu jums savu Dēlu Jēzu un lūdzu, lai Viņš dāvā mieru jums un mieru starp jums. Lūdzieties un pielūdziet manu Dēlu, lai jūsu sirdīs ienāktu Viņa miers un prieks. Es lūdzos par jums, lai jūs arvien vairāk būtu atvērti lūgšanai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2013

Read Next

2015