ATDZIMSTIET JAUNAI DZĪVEI

2019. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz jaunu dzīvi. Nav svarīgi, cik veci jūs esat, – atveriet savu sirdi Jēzum, kas jūs pārveidos šajā žēlastības laikā, un jūs tāpat kā daba piedzimsiet jaunai dzīvei Dieva mīlestībā, un jūs atvērsiet savu sirdi Debesīm un Debesu lietām. Es joprojām esmu ar jums, jo Dievs aiz mīlestības pret jums man to ir atļāvis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

 

Tie, kas tic Jēzum, iegūst jaunu dzīvi. Šis vēstījums ir aicinājums uz atgriešanos. Marija nepārtraukti mūs aicina atvērt sirdi Jēzum. “Atveriet savas sirdis un ļaujiet, lai Jēzus piedzimst jūsos, jo tikai tādā veidā, mīļie bērni, jūs spēsit piedzīvot savu atdzimšanu un ar Jēzu sirdī iet pa pestīšanas ceļu.”(25.12.2011.)

Kādam var šķist, ka ir jau par vēlu sākt jaunu dzīvi, bet citam gluži otrādi – vēl par agru. Kādam tas var šķist neiespējami vai grūti. Marija redz mūsu apjukumu un tādēļ mūs mierina: “Nav svarīgi, cik veci jūs esat, – atveriet savu sirdi Jēzum…”

Jēzus sacīja Nikodēmam: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” (Jņ 3,3) Nikodēms bija apmulsis, tādēļ jautāja Jēzum: “”Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” (Jņ 3,4). Viņš saņēma atbildi tāpat, kā mēs to saņemam šīs dienas vēstījumā, – vienkārši ir jātic Jēzum.

Viens no svarīgākajiem nodomiem, kurā mūs aicina lūgties Jaunava Marija, ir lūgties par neticīgajiem – tiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību. Medžugorjē mēs esam liecinieki tam, ka Viņas klātbūtnē, Viņas vadībā mēs ļoti ātri iepazīstam Dieva mīlestību un tad sākas jauna dzīve. Ticēt ar visu sirdi mēs spējam vienīgi tam, ko mīlam un kura mīlestību esam iepazinuši. Pieņemsim Viņas mātišķos padomus, kas izskan vēstījumos. Šodien Viņa mums atgādina, ka joprojām ir kopā ar mums, jo Dievs aiz mīlestības pret mums Viņai to ir atļāvis.

Ticēt ar visu sirdi mēs spējam vienīgi tam, ko mīlam un kura mīlestību esam iepazinuši.

Šis ir žēlastības laiks. Noslēpumains un dziļš laiks, ko izdzīvojam kopā ar Jēzu, ir jauna dzīve un mūsu sirds miers.

Viss sākas ar mūsu lēmumu. Mēs pieņemam lēmumu, kam atvērties un kā nodzīvot šo dienu. Laikā, kad gatavojamies gavēnim un pavasara sagaidīšanai, Jaunava Marija mūs salīdzina ar dabu, kas mostas: “…un jūs tāpat kā daba piedzimsiet jaunai dzīvei Dieva mīlestībā, un jūs atvērsiet savu sirdi Debesīm un Debesu lietām.”

Atvēršanās Jēzum sākas lūgšanā – uzticības pilnā sarunā ar Viņu.
“…atjaunojiet savu sirdi Dievā un atdodiet Dievam visas problēmas, sirdssāpes un krustus; Dievs ir tas, kurš jūsu sāpes pārvērtīs priekā…” (25.07.1989); “Atveriet Viņam savu sirdi un dāviniet Viņam visu, kas tajā ir: prieku, bēdas, cilvēcisko vājumu. Lai šis laiks jums ir žēlastības laiks. Lūdzieties, bērniņi, lai katrs jūsu acumirklis piederētu Jēzum.” (25.03.2002).

Pārdomājot Dieva Vārdu, mēs labāk iepazīstam Jēzu un vienmēr atklājam kaut ko jaunu.

Mēs atveramies tam, kuru mīlam un pazīstam. Tādēļ viens no svarīgākajiem Marijas vēstījumiem ir katru dienu lasīt Svētos Rakstus. “Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām, arī jūs būtu tuvāk Dievam.” (25.01.2018).

Pārdomājot Dieva Vārdu, mēs labāk iepazīstam Jēzu, vienmēr atklājam kaut ko jaunu, vairāk mīlam Viņu un nostiprinām mūsu ticību Viņam. Viņš mums ir sacījis: “Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl.” (Jņ 14,21).
Ja mums tas neizdodas, mēs esam aicināti atvērt savu sirdi Jēzum grēksūdzē. “Bērniņi, atveriet jūsu sirdis Dievam svētajā grēku nožēlas sakramentā un sagatavojiet dvēseles, lai jūsu sirdīs atkal no jauna varētu piedzimt Bērniņš Jēzus.” (25.11.2002);

“Atveriet jūsu sirdis Dieva žēlsirdībai šai Lielā gavēņa laikā. Debesu Tēvs ilgojas atbrīvot no grēka verdzības ikvienu no jums. Tādēļ, mīļotie bērni, izmantojiet šo laiku, un, sastopoties ar Dievu Gandarīšanas Sakramentā, atstājiet grēku un izvēlieties svētumu. Dariet to Jēzus mīlestības dēļ, kurš visus jūs ir atpestījis ar savām asinīm, lai jūs būtu laimīgi un dzīvotu mierā,” mūs uzmundrina Marija.

Sastopoties ar Dievu Gandarīšanas Sakramentā, atstājiet grēku un izvēlieties svētumu.

Labi darbi, žēlsirdība, dāsnas, atvērtas rokas atver mūsu sirdi Jēzum mūsu tuvākajos. Mūsu ticības centrā ir atvēršanās Jēzum Euharistijā. Tajā pats Jēzus mūs stiprina ar savu Miesu un Asinīm. Gavējot un atsakoties mūsu sirds tiek attīrīta un vairāk atvērta Jēzum un tiek stiprināta mūsu ticība.

Mūsu ticības centrā ir atvēršanās Jēzum Euharistijā.

“Šodien es jūs aicinu, lai jūs ar gavēni un lūgšanu sagatavotu ceļu, pa kuru Jēzus vēlas ienākt jūsu sirdīs.”

Lūgšana, gavēnis, Svētie Raksti, Svētā Grēksūdze, Euharistija ir Jaunavas Marijas galvenie vēstījumi, ar kuru palīdzību Viņa mūs ved jaunā dzīvē. Jauna dzīve ar Mariju ir mūžīgā dzīve ar Jēzu. Viņai ir tikai viens mērķis – vest mūs pie Jēzus.

LŪGŠANA: Debesu Tēvs, pateicamies Tev, ka joprojām ļauj Marijai nākt pie mums. Pateicamies Tev, ka caur Viņas parādīšanos un vēstījumiem mēs varam iepazīt Tavu mīlestību. Veltījot sevi Viņas Sirdij, mēs Tevi lūdzam: sūti mums savu Garu, lai Viņš palīdz mums atvērt sirdis jaunai dzīvei ar Jēzu. Uzticam Tev tos, kuri vēl nav iepazinuši Tavu mīlestību un lūdzam: pieskaries mums, pārveido mūs. Lai šajā žēlastības laikā mēs atdzimtu Debesīm un Debesu lietām. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Festival Mladih 2018

Read Next

ES AICINU JŪS JAUNAI DZĪVEI