NĀKS PĀRBAUDĪJUMI…

2019.gada 25.jūlijā
Mīļie bērni! Tas, uz ko jūs aicinu, ir lūgšana. Lai lūgšana jums ir prieks un vainags, kas jūs savieno ar Dievu. Bērniņi, nāks kārdinājumi, un jūs nebūsiet stipri, un valdīs grēks, bet, ja jūs esat mani, jūs uzvarēsiet, jo jūsu patvērums būs mana Dēla Jēzus Sirds. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas, līdz lūgšana kļūst par jūsu dzīvi dienu un nakti. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Lasot un pārdomājot Dievmātes vēstījumus, mēs pamanām, ka to vidū nav neviena, kurā netiktu minēta lūgšana un nebūtu aicinājuma lūgties. Lūgšana ir ceļš pie Dieva. Lūgšana – līdzeklis un aizsardzība kārdinājumos un pārbaudījumos. Lūgšana – spēks dzīves cīņu laikā. Arī Jēzus mūs aicina: “Esiet modri, nomodā un lūdzieties, lai nekristu kārdinājumā”.

Tas, ka dzīves laikā piedzīvojam pārbaudījumus, ir neizbēgami. Bez tiem nav iespējams izdzīvot zemes dzīvi. Visa cilvēka dzīve ir cīņa. Neko nevar iegūt un saglabāt, necīnoties ar sairšanu un trauslumu, nepastāvību. Nemitīgi nākas cīnīties ar badu un slāpēm, nereti arī pieņemot zāles pret slimībām, būt uzmanīgiem, lai neiekļūtu avārijā, vairīties no priekšlaicīgas novecošanas, ienaidniekiem, bīstamiem kukaiņiem, karstuma un aukstuma, neuzmanības pret citiem un atmiņas zuduma, nekaunības, ienaida un dusmām. Mums jāveido un jāuztur draudzīgas attiecības, jāmācās, jālūdzas, jāgavē un jānožēlo grēki, lai uzturētu nepieciešamo garīgo līmeni.

Katru dienu jāstrādā ar sevi, jāiet uz priekšu, lai uzceltu ko jaunu. Ja virs zemes vēlies gūt tikai baudu, drīz vien piedzīvo vilšanos, žēlumu pret sevi un depresiju. Nav iespējams nodzīvot mūžu bez slimībām, grūtībām un bēdām. Ja katru dienu nepieņemsi savu krustu, zaudēsi kontaktu ar realitāti, ātri atkāpsies un nespēsi piecelties. Cilvēciskās dzīves diženums ir spējā apjaust to, ka viss laicīgais un materiālais ir zūdošs, mūžīgs ir tikai tas, ko tu esi ienesis matērijā, veidojis kā tās īpašību, kas pastāv tevī – tas ir gars.

Dievmāte kā māte vērš mūsu uzmanību uz to, ka pārbaudījumi būs neizbēgami un gatavo, aicina mūs lūgšanai, lai šādi sagatavoti mēs pārbaudījumos gūtu uzvaru. Dzīves pieredze mūs māca, ka nav nopietnu ieceru, kas nepiedzīvotu pārbaudījumus. Arī svētais Francisks brīdina: neviens nevar saukties par Dieva draugu, ja nav izgājis pārbaudījumu ceļu. Dievs tieši mūs nepārbauda, bet pieļauj pārbaudījumus caur mūsu garīgajiem ienaidniekiem, vienlaikus apveltot mūs ar ļaunuma pārvarēšanai nepieciešamajām žēlastībām. Pārbaudījumi ir līdzeklis, ar kuru iespējams iemantot debesis. Dievs vēlas, lai mēs nopelnītu paradīzi, izcīnītu to kā balvu.

Vīrišķīga, Dieva žēlastībā balstīta cīņa ar pārbaudījumiem ir viena no godpilnajām lietām, ko mēs varam veikt. Ja mēs ar Dieva palīdzību pārvaram grūtības, tad, kā sv. apustulis Pāvils, varam teikt, ka cīnījāmies drosmīgi. Pārbaudījumi ir arī līdzeklis dvēseles attīrīšanai. Tie atgādina, kā pagātnē mēs vieglprātīgi atkāpāmies vai arī to, ka nedarījām visu, kas bija mūsu spēkos. Tādēļ tas ir iemesls jaunai grēka nožēlai, pazemībai un izlīgšanai, kas attīra mūsu dvēseli. Psalmu teicējs par to saka: “Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos Tavus likumus.” (Ps 119,71). Pārbaudījumos iemācāmies nepaļauties tikai uz sevi, uz savu spēku. Tie atklāj mums mūsu vājumu brīžos, kad paļaujamies tikai uz sevi. Pārbaudījumu laikā vairāk izjūtam nepieciešamību pēc Dieva žēlastības, tādēļ cītīgāk lūdzamies. Ieklausīsimies Jaunavas Marijas balsī, kas aicina mūs uz lūgšanu, lai varētu sajust Vissvētākās Jēzus Sirds visspēcīgo aizsardzību!

LŪGŠANA: Vissvētākā Jaunava Marija, Tu piedzīvoji izaugsmi ticības ceļā, piedzīvoji ticības pārbaudījumus visā savas dzīves laikā. Neraugoties uz to, Tu nepārtrauci būt ticības un cerības māte. Tu esi vispilnīgākais paraugs tam, kā pilnībā uzticēt sevi Dieva gribai. Māci mūs, lai arī mēs ar Tavu Sirdi un Tavām lūpām katru dienu spētu teikt: lai notiek man pēc Tava vārda. Tu pati izgāji ticības ceļu, pa kuru iet tagad aicini mūs. Izlūdz mums žēlastību nopietni un no sirds pieņemt Tavus aicinājumus, lai mēs novērtētu un mācētu piedzīvot žēlastības tuvumu un spēku, ko vēlas mums dāvāt Tavs Dēls Jēzus. Āmen.

Ļubo Kurtovičs, OFM

Read Previous

JA JŪS ESAT MANI, JŪS UZVARĒSIET

Read Next

Tēva Ļubo Kurtoviča OFM liecība. 2.daļa. “Lūgšana par mieru” Aglonā 27.07.2019