Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. februārī

Mīļie bērni! Es esmu izraudzīta par Dieva Māti un jūsu Māti saskaņā ar Dieva lēmumu un mīlestību un arī saskaņā ar manis pašas gribu, manu neierobežoto mīlestību pret Debesu Tēvu un pilnīgo paļāvību uz Viņu. Mana miesa kļuva par Dieva un Cilvēka trauku. Es kalpoju patiesībai, mīlestībai un pestīšanai, tāpat kā es tagad esmu jūsu vidū, lai aicinātu jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, kļūt par patiesības nesējiem; lai jūs aicinātu ar savu gribu un mīlestību pret manu Dēlu izplatīt Viņa vārdus, pestīšanas vārdus, un lai ar savu rīcību visiem tiem, kuri nepazīst manu Dēlu, rādītu Viņa mīlestību. Spēku jūs gūsiet Euharistijā – manā Dēlā, kas jums par barību sniegs savu Miesu un jūs stiprinās ar savām Asinīm. Mani bērni, salieciet rokas lūgšanā un klusējot uzlūkojiet krustu. Tā jūs smelsieties ticību, lai spētu to nodot tālāk; smelsieties patiesību, lai spētu to atšķirt; smelsieties mīlestību, lai spētu saprast, kā patiesi mīlēt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, salieciet rokas lūgšanā un raugieties uz krustu – tikai krustā ir pestīšana. Paldies jums!

Read Previous

VAI ES VARU BŪT KĀ MARIJA?

Read Next

8. STARPTAUTISKĀS GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENAS, VELTĪTAS DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBAI