18.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, GUDRĪBAS PIEMĒRS, LŪDZ PAR MUMS

“Cik daudz godprātības bija nepieciešams Dieva audzināšanā, kurš kļuva par bērnu un vēlējās trīsdesmit gadus būt paklausīgs svētajam Jāzepam.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

Apdomība ir tikums, kas palīdz saprātam jebkuros apstākļos atklāt mūsu patieso labumu un izvēlēties pareizos līdzekļus tā sasniegšanai. “Apdomīgais uzrauga savus soļus.” (Sak 14, 15) “Esiet prātīgi un esiet nomodā lūgšanās.” (1 Pēt 4, 7) Arī sv. Toms, sekojot Aristotelim, raksta, ka apdomība ir “pareizā norma, kas regulē rīcību”. To nevajag sajaukt ne ar kautrību vai bailēm, ne arī ar divkosību vai izlikšanos. Tā tiek saukta par auriga virtutum (tikumu stūrmani): tā vada pārējos tikumus, norādīdama virzienu un mēru. Tieši apdomība nosaka sirdsapziņas spriedumu. Apdomīgs ir cilvēks, kas savu uzvedību saskaņo ar to, ko saka viņa sirdsapziņa. Pateicoties šim tikumam, mēs varam nemaldīgi pielietot morāles principus konkrētos gadījumos un nešaubīgi darīt labu, un izvairīties no ļauna.”
Katoļu Baznīcas katehisms, 1806

“Svētā Jāzepa godprātība bija pārdabiska godprātība.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Svētais Jāzeps mūs māca, ka godprātība ir pareizas zināšanas par to, kas ir jādara, vai plašākā nozīmē – zināšanas par to, kas ir jādara un no kā vajadzētu izvairīties.”
Dieva kalps Džons Entonijs Hardons

“Neskatoties uz to, ka svētajam Jāzepam bija karalisks tituls, viņš vienmēr bija godprātīgs un uzticams kalps. Lai gan svētais Jāzeps nāca no karaliskas ebreju ģimenes, viņš dzīvoja nabadzīgu un apslēptu dzīvi. Tā kā viņam vajadzēja kļūt par neaizsargātā un pazemībā Dieva sargu un tēvu, bija atbilstoši, ka viņš līdzinātos Viņam.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

17.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, ŠĶĪSTĪBAS PARAUGS, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

19.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DROŠSIRDĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS