26.DIENA. JAUNAVU SARGS, LŪDZ PAR MUMS

“Es lūdzu svētajam Jāzepam, lai viņš mani sargātu. Mana cieņa pret viņu jau no bērnības bija saistīta ar manu mīlestību pret Vissvētāko Jaunavu Mariju. Katru dienu es lūdzos: “Ak, svētais Jāzep, tēvs un jaunavu aizstāvi, palīdzi man justies aizsargātai un pilnībā pasargātai no jebkādām briesmām.””
Svētā Terēze no Lizjē

“Svētais Jāzeps vēlas, lai es pastāvīgi lūdzu uz viņu. Viņš pats man pateica, lai es katru dienu lūdzu trīs reizes Tēvs mūsu… un vienu reizi Atceries*. Viņš ļoti labvēlīgi paskatījās uz mani un ļāva saprast, ka viņš aizstāv šo lietu un apsolīja īpašu palīdzību un aizbildnību. Es katru dienu tā lūdzos un jūtu viņa īpašo aizbildnību.”
Sv. Faustīne Kovaļska. Dienasgrāmata, 1203
*Sv. Bernarda lūgšana

“Kā savu sargu un aizstāvi es izvēlējos jauko svēto Jāzepu, kam uzticējos ar visu savas sirds siltumu un kurš patiešām man palīdz. Šis maigais manas dvēseles tēvs, šis mīlošais aizstāvis pasteidzās atbrīvot mani no tā nožēlojamā stāvokļa, kurā atradās mana miesa. Viņš mani jau atbrīvojis no dažādām citām briesmām, kas apdraudēja manu cieņu un mūžīgo pestīšanu.”
Svētā Terēze no Avilas

“Es lūdzu vareno svēto Jāzepu, kuram ļoti uzticos, lai viņš nāk man palīgā.”
Svētā Elizabete no Trīsvienības

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

25.DIENA. MĀJAS DZĪVES KOŠUMS, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

27.DIENA. ĢIMENES ATBALSTS, LŪDZ PAR MUMS