27.DIENA. ĢIMENES ATBALSTS, LŪDZ PAR MUMS

“Tiem, kuri sevi velta lūgšanai, vajadzētu pagodināt svēto Jāzepu. Kā gan mēs varam pārdomāt Eņģeļu Karalienes ciešanas pārbaudījumos un sērās, kad Viņa rūpējās par mazo Jēzu, nepasakoties svētajam Jāzepam par kalpošanu Dievišķajam Zīdainim un Viņa svētītajai Mātei.”
Sv. Terēze no Avilas

“Visu veidu programmas izmanto dažādus līdzekļus, lai radītu šādas šaubas. Ir ļoti grūti kaut ko iebilst uzskatam, ka tiek darīts viss iespējamais, lai “nepareizas situācijas”, kā arī tas, kas ir pretrunā ar “patiesību un mīlestību” savstarpējās attiecībās starp vīrieti un sievieti, kas sagrauj ģimeņu vienotību un neņem vērā bēdīgās sekas, īpaši gadījumos, kad runa ir par bērniem, tika pasniegtas kā “pareizas” un pievilcīgas situācijas, piešķirot viņiem ārēji maldinošu šarmu. Tā tiek apslāpēta cilvēka sirdsapziņa, izkropļoti priekšstati par patieso labumu un skaistumu, un cilvēka brīvība patiesībā pārvēršas verdzībā.”
Sv. Jānis Pāvils II

“Es redzēju, kā Jēzus visos iespējamos veidos palīdzēja saviem vecākiem, kā arī uz ielas, izmantojot katru iespēju, ar prieku, centību un paklausību palīdzēja ikvienam, kam bija vajadzīga palīdzība. Viņš palīdzēja savam audžutēvam viņa amatā un tajā pašā laikā veltīja sevi lūgšanai un pielūgsmei. Viņš bija kā paraugs visiem Nācaretes bērniem.”
Svētīgā Anna Katrīna Emmeriha

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

26.DIENA. JAUNAVU SARGS, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

28.DIENA. NELAIMĪGO IEPRIECINĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS