9.DIENA. SLAVAS PILNAIS DĀVIDA CILTSBĒRNS, LŪDZ PAR MUMS

“Dievs parūpējās, lai Jāzeps piedzimtu karaliskā ģimenē: Viņš vēlējās, lai viņš jau būtu augstdzimušais saskaņā ar zemes augstdzimtību. Viņa dzīslās plūda Dāvida, Zālamana un visu jūdu ķēniņu asinis.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Jāzepa un Marijas saderināšanās ir ļoti svarīgs notikums. Jāzeps nāca no ķēniņa Dāvida cilts un laulībās ar Mariju viņš nodeva Jaunavas Dēlam – Dieva Dēlam – likumīgo ‘Dāvida dēla’ titulu, tādējādi piepildot pravietojumus.”
Pāvests Benedikts XVI

“Ja pats Dievs gribēja tev paklausīt, svētais Jāzep, ļauj arī man tev kalpot, lai es varētu tevi pagodināt un mīlēt kā savu kungu un skolotāju.”
Sv. Alfons Marija no Liguori

“Visa Baznīca atzīst svēto Jāzepu par tās aizbildni un aizstāvi. Gadsimtu gaitā viņš ir piesaistījis ticīgo uzmanību dažādos savas dzīves aspektos, tādēļ daudzus gadus es ar prieku uzrunāju viņu mīlestībā kā “mūsu tēvu un Kungu.””
Sv. Hosemarija Eskriva

“Cēlais svētais Jāzep, es priecājos, ka Dievs ir uzskatījis tevi par cienīgiem ieņemt šo priviliģēto stāvokli. Kā Jēzus tēvs tu redzēji, kā tavai autoritātei pakļāvās tas, kurš paklausīja Debesīm un zemei.”
Sv. Alfons Marija no Liguori

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

8.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

KĀ DIEVS DZIEDINĀJA MŪSU LAULĪBU