NOVENNA VISSVĒTĀKĀS JĒZUS UN MARIJAS BEZVAINĪGĀS SIRDS GODAM

Dārgie draugi! Miers un labestība jums!
Aicinām jūs kopā ar mums lūgties novennu Vissvētākās Jēzus un Marijas Bezvainīgās Sirds godam. To upurēsim mūsu kopīgā nodomā par grēcinieku atgriešanos un katrs var lūgties arī savos personīgajos nodomos.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

1.DIENA

Jēzus Kristus, pie kura tu vērsies pēc palīdzības, ir patiesais Dievs. Tā ir mūsu Dieva mīlestība. Par Dieva mīlestību mēs zinām to, ka Kungs mīl visu, ko ir radījis. Arī tu esi Dieva radīts. Tāpēc, bez šaubām, Jēzus Kristus, patiesais Dievs, mīl tevi un dara tev labu. Nešaubies, ka Jēzus Vissvētākajai Sirdij uz tevi ir labs prāts. Mēs zinām, ka Dieva mīlestība ir visvarena. Tā var izdarīt visu, ko vēlas. Tādēļ Jēzus Vissvētākā sirds šobrīd var tevi atbrīvot no visām tavām ciešanām un dāvāt tev vajadzīgās žēlastības. Tas ir atkarīgs no Viņa svētās gribas. Mēs zinām, ka Kungs nevēlas, lai grēcinieks mirtu, bet gan lai viņš atgrieztos un dzīvotu. Tādēļ droši, paļāvībā uz Dievu, tuvojies Viņa Sirdij, kura mīl tevi, ir pārbagāta, dāsna un žēlastības pilna. Ja tas, ko tu lūdz, nāks tev par labu, Viņš neatteiks tavu lūgumu.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1999. gada 25. jūlijā
“Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos kopā ar jums un jūs visus aicinu lūgties ar sirdi. Es jūs visus, bērniņi, aicinu šeit kopā ar mani pateikties Dievam par visām žēlastībām, kuras Viņš jums dod ar manu starpniecību. Es gribu, lai jūs saprastu, ka vēlos, lai šī vieta būtu ne tikai lūgšanu vieta, bet arī dvēseļu sastapšanās vieta. Gribu, lai mana Sirds, Jēzus Sirds un jūsu sirds kļūtu par vienu mīlestības un miera sirdi. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties un priecājieties par visu, ko Dievs šeit dara, kaut arī sātans provocē strīdus un satraukumu. Es esmu ar jums un jūs visus vadu pa mīlestības ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

2.DIENA

Jēzus Sirds, mūsu vislabākā Tēva Sirds. Visu, ko mīlošais Tēvs dara saviem bērniem, Jēzus dara mums. Tāpēc mēs pilnīgā pārliecībā varam teikt, ka Jēzus pret mums izjūt tēvišķas jūtas. Tēvs dod bērniem patiesu dzīvi, rūpējas par ēdienu un barību, rūpējas par ēdienu un dzērienu, novērš briesmas, aizsargā viņus no ļauniem cilvēkiem, palīdz viņiem smagā darbā. Kad viņi slimo, Viņš rūpējas par viņu veselību. Mierina, kad kaut kas viņus sarūgtina. Kad viņi pieļauj kļūdas, Viņš aizrāda, lai viņi labotos. Pirms nāves Viņš viņiem atstāj savu mantojumu. Saki man tagad, vai tavs Pestītājs Jēzus Kristus nedarīja un nedara to pašu tev? Kam tu pateicies par pārdabisku dzīvi žēlastībā? Kurš tevi padarīja par Dieva bērnu? Vai tas bija Jēzus Kristus savās ciešanās un asiņainā nāvē? Vai Viņš nedod kā barību tev savu Vissvētāko Miesu un savas Asinis kā dzērienu? Vai Viņš nav samaksājis lielu samaksu par taviem grēkiem, lai tevi atpirktu? Vai Viņš tevi līdz šai dienai nav pasargājis no draudošās mūžīgās nāves? Kad tu kriti grēkā, kad tava dvēsele tika inficēta vai nomira mūžīgajai dzīvei, vai Viņš tevi nedziedināja un nedāvināja tev jaunu, pārdabisku dzīvi Gandarīšanas sakramentā? Kad Viņš sūta tev ciešanas, lai atgrieztu tevi no taviem grēku ceļiem, lai tev nebūtu jācieš mūžīgās mokas, vai Viņš neatklāj tev savu mīlestības pilno Tēva Sirdi? Dievs soda tos, kurus mīl, sit katru dēlu, ko pieņem. Vai Viņš neatdeva savu Debesu Valstību un mantojumu tev kā Viņa mantiniekam un līdzīpaškiekam. Apzinies, ka Jēzus Sirds patiešām ir tava vislabākā Tēva Sirds. Tāpēc bērna pateicībā, mīlestībā un uzticībā sauc uz Viņu pēc palīdzības.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1993. gada 25. augustā
“Mīļie bērni! Es vēlos, lai jūs saprastu, ka esmu jūsu Māte, ka vēlos jums palīdzēt un aicinu jūs lūgties. Tikai tad, ja lūgsieties, jūs spēsiet saprast un pieņemt manus vēstījumus un tos iemiesot savā dzīvē. Lasiet Svētos Rakstus, dzīvojiet pēc tiem un lūdzieties, lai saprastu laiku zīmes. Šis ir īpašs laiks, tāpēc es esmu ar jums, lai jūs tuvinātu savai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Mīļie bērniņi, es vēlos, lai jūs būtu gaismas, nevis tumsas bērni. Tāpēc izpildiet to, ko es jums saku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

3.DIENA

Jēzus Sirds – tava vismīlošākā brāļa sirds. Ticības simbols par to, ka Jēzus ir mūsu brālis. Debesu Tēvs ir Viņa Tēvs un mūsu Tēvs. Viņš ir Tēvs šāda iemesla dēļ. Jēzus Kristus ir tikpat īsts cilvēks kā mēs. Dievs ir visu cilvēku Tēvs. Kā svētais Pāvils vēstulē efeziešiem skaidri saka: “No kura katra tēvišķība debesīs un virs zemes dabū savu vārdu.” Jēzus Kristus ir pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. Tāpēc, kad Jēzus Kristus ir mūsu brālis, Viņam ir brāļa sirds attiecībā uz mums. Tas parāda patiesu mīlestību uz mums. Viņš mūs aicina saukt par sava Tēva Tēvu. Vēl vairāk, tieši caur Viņu mēs kļūstam par Viņa Tēva bērniem. Tas, kurš svētī, un tie, kas ir svētīti, visi ir viens. Lūk, kāpēc Viņš viņus sauc par brāļiem, kad saka: “Es paudīšu Tavu vārdu saviem brāļiem.” Tā kā Viņš mūs mīl kā brāļus un vēlējās mums palīdzēt brāļu mīlestībā, Viņš kļuva mums līdzīgs it visā. Jēzus vēlējās ciest sāpes un ciešanas, tāpat kā mēs, lai izjustu pret mums lielāku žēlastību. Viņam vajadzēja visā līdzināties saviem brāļiem, lai kļūtu žēlsirdīgākam. Tā kā Viņš pats tika kārdināts, Viņš var palīdzēt tiem, kuri tiek kārdināti. Viņš vēlas kā brālis dalīties ar mums sava Tēva īpašumā, mantojumā – mūžīgās dzīves svētlaimē, lai reiz mēs visi kopā ar Viņu dzīvotu kopā ar Viņa Tēvu. Saki, vai brālis var parādīt lielāku mīlestību, lielāku labvēlību pret savu brāli, kā to parādīja mums Jēzus? Vai Viņam ir brāļa sirds attiecībā uz tevi? Mans mīlošais brālis un es, mēs runājam atklāti. Kad mums ir parādi, bet Viņam ir ar ko samaksāt, mēs lūdzam Viņa palīdzību. Ja mēs esam sadusmojuši Tēvu, tad lūdzam labo brāli palīdzēt mums atkal atgriesties pie Viņa un lūgt piedošanu. Kad mēs nokļūstam kādā nelaimē, mēs ejam žēloties savam brālim un pārliecībā gaidām, ka Viņš mums palīdzēs, ja tas ir iespējams. Tāpat arī tu ar savu bezgalīgi mīlošo brāli Jēzu Kristu. Uzrunā Viņa Sirdi un pasaki, ka tu esi Viņa brālis un Viņš – tavs brālis!

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1996. gada 25. oktobrī
“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atvērties Dievam – Radītājam –, lai Viņš jūs pārveidotu. Bērniņi, jūs man esat mīļi. Es jūs visus mīlu un aicinu būt tuvāk man, aicinu, lai jūsu mīlestība pret manu Bezvainīgo Sirdi kļūtu kvēlāka. Es vēlos jūs atjaunot un caur savu Sirdi aizvest pie Jēzus Sirds – Viņš vēl joprojām cieš jūsu dēļ un jūs aicina atgriezties un atjaunoties. Ar jūsu starpniecību es vēlos atjaunot pasauli. Saprotiet, bērniņi, to, ka jūs šodien esat zemes sāls un pasaules gaisma. Bērniņi, es jūs aicinu un mīlu, un īpašā veidā lūdzu: atgriezieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

4.DIENA

Jēzus Sirds – mūsu visuzticamākā drauga sirds. Pats Jēzus Kristus teica, ka Viņš vēlas būt mūsu draugs un ka Viņam ir drauga sirds. “Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara; bet es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, es jums pasludināju.” Vai Kungs Jēzus caur savu Baznīcu arī mums nav atklājis visus savas Sirds noslēpumus, visas patiesības, nodomus un lūgumus par mūsu pestīšanu? Vai Viņš neattiecās pret mums un pret tevi kā pret savu draugu, kad izrādīja tev tik lielu uzticību? Reiz Kungs Jēzus teica: “Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.” Nav labāka drauga par to, kurš mirst par savu draugu. Un tieši to Jēzus izdarīja mūsu katra dēļ. Viņš atdeva savu dzīvību par tevi visnežēlīgākajās ciešanās. Tāpēc nešaubieties Viņa drauga sirds mīlestībā un uzticībā. Atcerieties, ka pat ienaidnieki sauca Viņu par grēcinieku draugu, jo Viņš pret viņiem izturējās labsirdīgi un vēlējās viņus vest pie Dieva. Lūk, ja arī tu pagodini patiesību, tu sevi sauc par grēcinieku. Vai Viņš neizturējās pret tevi kā draugs, kad tik daudz reižu atgādināja, ka tev jālabojas, piedeva grēkus, samierināja ar savu Tēvu un pat sēdināja tevi pie sava galda, un tik daudz reižu baroja ar savu miesu? Lūk, kādēļ tu nevari noliegt, ka Viņa Sirds tiešām ir tev labvēlīga. Tādēļ novērtē Viņu kā draugu, kā vislielāko tavas dzīves aizstāvi! Ar visu savu esību paļaujies uz Viņa labvēlīgo Sirdi un izturies pret Viņu tā, kā īsts draugs izturas pret savu vislabāko draugu!

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2003. gada 25. oktobrī
“Mīļie bērni! Es vēlreiz jūs aicinu sevi veltīt manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Es vēlos, bērniņi, jūs visus vest uz atgriešanās un svētuma ceļa. Tikai tā ar jūsu starpniecību mēs uz pestīšanas ceļa varēsim uzvest pēc iespējas vairāk dvēseļu. Nekavējieties, bērniņi, bet sakiet no visas sirds: “Es gribu palīdzēt Jēzum un Marijai, lai pēc iespējas vairāk brāļu un māsu iepazītu svētuma ceļu.” Tā jūs piedzīvosiet prieku būt par Jēzus draugiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

5.DIENA

Jēzus Sirds – mūsu vislīdzjūtīgākā Pestītāja Sirds. Visu mūsu nelaimju, visu ciešanu iemesls šeit uz zemes ir grēks, jo grēkojot cilvēks nostājas pret Dievu. Ticība mūs māca, ka Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē, lai paņemtu no mums grēku un tā skumjās sekas, no jauna samierinātu mūs ar Dievu un meklētu Viņa labvēlību. To darīt Viņu pamudināja tikai Viņa Sirds mīlestība. Šī mīlestība Viņu pamudināja nākt no Debesīm uz zemi, kļūt par cilvēku un meklēt mūsu sirdis, kas ir novērsušās no sava Radītāja un apmaldījušās grēkos. Šī mīlestība Viņu pamudināja iet pa šaurajiem ceļiem, iet pa ceļiem, meklējot apmaldījušās avis, lai tās atgriestu savā ganāmpulkā. Mīlestība Viņu pamudināja visu savu dzīvi pavadīt ciešanās un nabadzībā, lai parādītu mums pacietības paraugu un mazinātu mūsu ciešanas šajā bēdu ielejā. Mīlestība piesita Viņu krustā, ievainoja Viņa miesu, izlēja visas asinis. Asins straumes izplūda pār šo zemi, lai nomazgātu bezgalīgo grēka vainu un lāstu. Arī pēc nāves šī mīlestība atvēra Viņa Sirdi, lai mēs tajā varētu rast patvērumu, atbalstu ciešanās, spēku kārdinājumos, uzvaru dzīves varoņdarbos. Dārgais kristieti, rīkojies tā, kā apustulis Toms: liec savus pirkstus sava Pestītāja brūcēs, savu roku – Viņa sānā. Ar rokām tu gandrīz vari sajust, cik ļoti Viņam rūp tava pestīšana un cik ļoti Viņa Sirds jūt tev līdzi. Viņš palīdzēs tev tagad, Viņam vairs nav jācieš. Saki tikai vārdu, tikai vēlies, un tu atbrīvosies no visa, kas tevi apgrūtina, protams, tikai tik lielā mērā, tik tev tas nāks par labu. Tici, ja Viņš paveica tik daudz tavai pestīšanai, vai Viņš varētu tev atteikt kādā sīkumā, ja tas tiešām kalpos tavas dvēseles glābšanai? Mīlošā Sirds, es pilnībā uzticos Tev! Savā vājumā es baidos no visa, bet Tavā labestībā — ceru uz visu.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2013. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Ar prieku sirdī es jūs visus mīlu un aicinu tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs vēl vairāk varētu tuvināt savam Dēlam Jēzum un Viņš varētu jums sniegt savu mieru un mīlestību, kas ir barība ikvienam no jums. Atverieties, bērniņi, lūgšanai, atverieties manai mīlestībai! Es esmu jūsu Māte un nevaru jūs atstāt vienus klejojumos un grēkā. Jūs, bērniņi, esat aicināti būt mani bērni, mani mīļotie bērni, lai es jūs varētu stādīt priekšā savam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

6.DIENA

Jēzus Sirds – mūsu visžēlsirdīgākā Skolotāja Sirds. Liels atbalsts un patiess mierinājums mūsu skumjās ir zināt un saprast, kā jāpieņem un jānes mums uzliktais krusts. Šo mākslu mums māca Jēzus Kristus. Seko Viņa mācībai! Tu redzēsi, ja tavs krusts netiks tev atņemts, tev būs vieglāk sevi atdot Viņam. Viņš pats tevi aicina: “Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi.” Lai vēl vairāk tevi pievilktu pie sevis, Viņš tev rāda savu Sirdi. Tā ir pazemīga, laba, klusa. Viņš nav tirāns, kurš nežēlīgi nospiež, sit. “Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla, “ tā mums apgalvo Viņa Sirds. Tā ir pazemīga, nenoniecina, bet augstu vērtē tevi, noliecas pie tevis kā labais skolotājs pie bērna, jūtot nožēlu par viņa vājībām. Viņa labvēlīgā Sirds, uzliekot ciešanas, vēl tikai labu. Ja Viņš tās sūta tev par taviem grēkiem, tad vēlas, lai tu izbēgtu no vēl lielākām skumjām. Ja tu esi taisnīgs, Viņš sūta tev krustus tikai tādēļ, lai dotu tev iespēju iegūt vēl lielākus nopelnus. Viņa mīlestība pamudina Viņu redzēt, kā tev jānes tavs pestīšanas krusts. Tāpēc ņem savu krustu un seko Viņam pacietībā un uzticībā Viņa svētajai gribai, un neatkāpies tajā līdz galam. Tu vēl ne visai labi to saproti. Lūdz labo Skolotāju iemācīt tevi un dot tev vajadzīgo spēku. Viņam ļoti rūp tas, lai tu gūtu panākumus krusta skolā un saņemtu cienīgu balvu – dzīvības vainagu.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2004. gada 25. maijā
“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs mudinu sevi veltīt manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Tikai tā jūs ar katru dienu vairāk būsiet mani un arvien vairāk iedvesmosiet cits citu uz svētumu. Un tad prieks valdīs jūsu sirdī un jūs kļūsiet par miera un mīlestības nesējiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

7.DIENA

Jēzus Sirds – Mūsu visuzticamākā Aizbildņa pie Debesu Tēva Sirds. Kad mūs pārņem rūpes, kad esam bezspēcīgi un meklējam palīdzību, mēs paļaujamies uz Jēzus labo Sirdi. Mūsu Aizbildņa Sirds, kas mūs mīlēja tik ļoti, ka bija gatava sevi caurdurt mūsu dēļ. Viņš aizbildina par mums pie Tēva un kalpo kā starpnieks piedošanā. Viņš maksā mūsu parādus. Mēs apzināmies mūsu grēcīgumu, lasot Jāņa 1. vēstuli: “Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad mēs sevi piekrāpjam, un mūsos nav patiesības. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš, būdams uzticīgs un taisnīgs, mums piedod mūsu grēkus un šķīstī mūs no katras netaisnības.” Arī svētais Pāvils vēstulē romiešiem saka: “Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Dievs ir tas, kas attaisno. Kas ir tas, kas pazudina? Jēzus Kristus, kas nomira, vēl vairāk, kas augšāmcēlies, kas atrodas pie Dieva labās rokas, aizstāv mūs.” Ar pārliecību steigsimies pie mūsu dievišķā Brāļa Sirds un atdosim Viņam visu, kas mūs uztrauc, it īpaši to, par ko lūdzam šo novennu.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2004. gada 25. janvārī
“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Īpašā veidā, bērniņi, lūdzieties par tiem, kas vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību! Lūdzieties, lai viņu sirds atvērtos un pietuvotos manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij, tā lai mēs varētu viņus pārveidot par miera un mīlestības cilvēkiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

8.DIENA

Jēzus Sirds – mūsu Labā Gana Sirds. Pats Kungs Jēzus mums saka: “Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.” No Viņa teiktā mēs zinām, ka Jēzus Sirds ir gādīgā Gana Sirds, kas ir vienmēr nomodā un gatava nākt palīgā savām avīm. Arī tu droši vien to esi piedzīvojis. Viņa labā Sirds pamudināja Viņu meklēt tevi. Kad tu biji nomaldījies no pareizā ceļa, Viņš sauca tevi savā žēlsirdīgajā balsī, lai tu atgriestos uz pareizā ceļa. Kad tu beidzot ieklausījies, Viņš tevi atrada, paņēma savas žēlsirdības rokās, ieskāva savos apskāvienos, apmazgāja tavas dvēseles brūces savās asinīs un izdziedināja tevi. Viņa labā Sirds pamudināja atdot par tevi savu dzīvību, lai tu dzīvotu Dieva bērna cieņā. Viņa Sirds veda tevi pie dzīvā ūdens, kad Viņš dāsni tev mācīja Dieva Vārdu, dzirdīja un baroja tevi ar savu miesu un asinīm. Viņš visur iet tev pa priekšu, ar savu piemēru un maigiem vārdiem sauc tevi sev līdzi, lai tu vairs nenomaldītos no ceļa. Lai Viņš tevi izglābtu, Viņš tevi sargā dienu un nakti svētajos sakramentos. Viņš neatkāpsies no tevis, kamēr tevi neievedīs Paradīzē starp izredzētajiem. Kad tas notiks, pievērs uzmanību Labā Gana vārdiem: “Manas avis klausa manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko.” Parādi, ka arī tu pazīsti sava Labā Gana Sirdi, ka tu Viņam seko, ka tu klausi Viņa balsij. “Kam slāpst, lai nāk pie manis un dzer! Nāciet pie manis visi, […] Es jūs atspirdzināšu.” Paļaujies uz Viņu, steidzies pie Viņa. Kad tevi apgrūtina kādas bēdas, parādi Viņam savu brūci. Viņš tev palīdzēs un izpildīs tavu lūgumu.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2009. gada 25. septembrī
“Mīļie bērni! Ar prieku nemitīgi strādājiet savas atgriešanās labā. Upurējiet visus savus priekus un bēdas manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs visus varētu vest pie sava mīļotā Dēla un jūs tādējādi rastu prieku Viņa Sirdī. Es esmu kopā ar jums, lai jūs mācītu un vadītu uz mūžību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen!

9.DIENA

Jēzus Sirds – mūsu žēlsirdīgā Augstā Priestera Sirds. Priesteris ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņš pienes Dievam cilvēku upurus un lūgšanas, pienes upurus viņu nodomos un lūdzas par piedošanas, palīdzības un mierinājuma žēlastību. Lūgsimies par mūsu garīdzniekiem, lai viņi ir priesteri pēc Jēzus Sirds parauga. Jēzus ir mūsu Augstais Priesteris, kura pirmtēls bija Melhisedeks. “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhisedeka kārtas.” Viņam ir līdzjūtīga Sirds. Mums nav tāda Augstā Priestera, kurš nespēj just līdzi mūsu nespēkā. Svētais Pāvils pasvītro, ka mums bija vajadzīgs Augstais Priesteris – svēts, nevainīgs, bezvainīgs, augstāks par Debesīm, kurš izglābs visus, kas steidzas pie Viņa. Jēzus Kristus pienes savam Tēvam visdārgāko upuri – savas asinis. Tā kā Jēzum ir vislabākā Augstā Priestera Sirds, mēs uzticam Viņam mūsu lūgšanas, upurus, ļaujam Viņam tos savienot ar savu bezgalīgo upuri, pienest tos Tēvam un saņemt to, ko lūdzam. Viņš pilda savu priestera misiju katrā Svētajā Misē. Mums ir dižens Augstais Priesteris, kas nācis no Debesīm, Jēzus – Dieva Dēls. Tāpēc droši tuvosimies Žēlastības Tronim, lai saņemtu žēlastību un iegūtu savlaicīgas palīdzības žēlastību.

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1996. gada 25. oktobrī
“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atvērties Dievam – Radītājam –, lai Viņš jūs pārveidotu. Bērniņi, jūs man esat mīļi. Es jūs visus mīlu un aicinu būt tuvāk man, aicinu, lai jūsu mīlestība pret manu Bezvainīgo Sirdi kļūtu kvēlāka. Es vēlos jūs atjaunot un caur savu Sirdi aizvest pie Jēzus Sirds – Viņš vēl joprojām cieš jūsu dēļ un jūs aicina atgriezties un atjaunoties. Ar jūsu starpniecību es vēlos atjaunot pasauli. Saprotiet, bērniņi, to, ka jūs šodien esat zemes sāls un pasaules gaisma. Bērniņi, es jūs aicinu un mīlu, un īpašā veidā lūdzu: atgriezieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nometīsimies ceļos un lūgsim!
Žēlsirdīgā un pārbagātā Jēzus Sirds, es pazemībā piesaucu, pagodinu, slavēju un mīlu Tevi. Lūdzu Tev, piedod visus grēkus, trūkumus un kļūdas, ko esmu pieļāvis visas savas dzīves laikā un ar ko esmu mānījis Tevi, Tavu vismīlošāko Tēva Sirdi. Apsolu ar Tavas žēlastības palīdzību neaizvainot Tevi, mīlošā un godājamā Sirds, ne ar kādu grēku, vismaz ne ar smagu grēku. Paļaujoties un Tavu bezgalīgo labvēlību un žēlsirdību, es meklēju Tevī patvērumu savās vajadzībās. Lūdzam Tevi par grēcinieku atgriešanos un lūdzu arī savos personīgajos nodomos. (Paliksim brīdi klusumā un lūgsimies mūsu personīgajos nodomos). Es uzticu Tev savas vajadzības, savu satraukumu, pienesu Tev savus lūgumus un patiesi lūdzu, Tavas Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds un Tavu svēto aizbildņu aizbildniecībā, žēlastībā uzklausīt manu lūgumu. Kā Tu jau esi uzklausījis tūkstošiem lūgumu viņu laicīgajās un garīgajās ciešanās un kā Tu to apsolīji tiem, kas Tevi pagodina. Arī es uzticu visu savu tuvāko lūgumus Tavai bezgalīgajai žēlastībai. Vissvētākā Jēzus Sirds, esi mūsu pestīšana, palīdzi tagad un vienmēr, bet īpaši mūsu nāves stundā. Āmen.
Jēzus Sirds, es uzticos Tev!

VĒLTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI MARIJAS SIRDIJ
Ak, Bezvainīgā Marijas Sirds, pilna labestības,
rādi mums savu mīlestību. Lai Tavas Sirds liesma,
ak, Marija, nonāk pār visu cilvēci.
Mēs tik ļoti mīlam Tevi!
Pildi mūsu sirdis ar patieso mīlestību,
lai mēs slāpstu pēc Tevis.
Marija, lēnprātīgo un pazemīgo sirdi,
Piemini mūs, kad mēs kritam grēkā.
Tu zini, ka visi cilvēki grēko.
Dod, lai caur Tavu bezvainīgo Mātes Sirdi
Mēs tiktu dziedināti no katras garīgās kaites.
Veido mūs spējīgus vienmēr
Saredzēt Tavas Mātes Sirds labvēlību,
Un dari, lai caur Tavas Sirds liesmu
mēs atgrieztos.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ
Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs
un par mums esi atdevis savu Sirdi.
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu un mūsu grēku kroni.
Mēs zinām, ka arī šodien Tu lūdz par mums,
lai mēs neietu pazušanā.
Jēzu, atceries mūs, kad krītam grēkā!
Dāvā mums žēlastību, lai mēs mīlētu cits citu,
pateicoties Tavai Vissvētajai Sirdij.
Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds naids.
Atklāj mums savu mīlestību!
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies,
lai Tu mūs pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sirdi.
Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu!
Klauvē, klauvē pie mūsu sirds durvīm.
Esi pacietīgs un neatlaidīgs.
Mēs joprojām esam noslēgušies,
jo tā arī neesam līdz galam sapratuši Tavu gribu.
Neatlaidīgi klauvē pie mūsu sirds durvīm!
Dāvā mums žēlastību, labais Jēzu,
lai mēs Tev atvērtu savu sirdi
kaut vai tad, kad atceramies Tavas ciešanas,
kuras Tu panesi mūsu labad. Āmen.

Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā,
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi.
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds.

LŪGSIMIES!
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko Viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāva piedošanu tā paša Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen.

P: Dievs Kungs lai ir ar Jums.
V: Kungs ir ar tevi.
P: Lai jūs svētī visvarenais Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
V: Āmen.
P: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
V: Pateicība Dievam.

 

Read Previous

VASARAS LŪGŠANU PROGRAMMA MEDŽUGORJĒ 2024

Read Next

ES JŪS AICINU LŪGTIES AR SIRDI