DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

2018. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no jebkura ļaunuma, kas piezogas un attālina dvēseles no žēlastības un prieka, uz ko jūs visi esat aicināti. Bērniņi, dzīvojiet Debesīs šeit, virs zemes, lai jūs justos labi; un lai Dieva baušļi ir gaisma jūsu ceļā. Es esmu ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Vissvētākā Jaunava Marija Savu vēstījumu iesāk ar vārdiem: “Dievs Mani aicinājis.” Dievs bija izredzējis Mariju jau kopš Tās ieņemšanas brīža Viņas mātes Annas miesās. Īpaši Viņš aicināja To ar erceņģeļa Gabriēla starpniecību Nācaretē. Šī Marijas un Eņģeļa tikšanās ietver visu Viņas dzīves būtību, Viņas īpašo stāvokli un pienākošos cieņu. Līdz pasludināšanas brīdim evaņģēlisti neko par Viņu nestāsta, nezinām, kas Viņa ir, no kurienes, kas notiek Viņas dvēselē, kāda Viņa ir. Un pēkšņi eņģeļa vārdos Marija atklājas mums Sava diženuma un godības starojumā. Mums atklājas Viņas pagātne un nākotne, tas, kas Viņa bija Savas ieņemšanas brīdī un par ko kļūs Savā nāvē, top skaidrs Viņas ieguldījums pasaules pestīšanā.
«Priecājies, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi!» – šie erceņģeļa Gabriēla vārdi pauž visu dziļumu un gaismu, kas ir Viņas būtībā. Marija ir žēlsirdības pilna, Kungs ir ar Viņu, Viņa ir svētīga, jo ir ticējusi un pieņēmusi Dieva aicinājumu. Viņas klēpis uzņems pašu Dieva Dēlu. Viņa kļūs par dzīvu Dieva Baznīcu, kurā mājos Emanuēls. Marija piekrīt- ar prieku un apzināti, ticībā un paklausībā Dievam: „Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda.“ Marija bija kļuvusi par patiesu Svētā Gara Svētnīcu, nu kļūst par Dieva Dēla Baznīcu.
Krustā sistais Jēzus, domādams par mums, uzticēja mūs Savai Mātei, teikdams: „Dēls, lūk Tava Māte“. No šī brīža Marija kļūst arī par mūsu Māti – Māti, kas ved mūs pie Dieva. Viņa vēlas un spēj vest visus, kas uztic sevi Viņai un vēršas pie Viņas. Pirmais Viņu savā mājā un savā dzīvē pieņem apustulis Jānis. Tāpat arī mums jāpieņem Marija – tikai tā mēs varam būt pārliecināti, ka sasniegsim Dievu un tiksim pasargāti no visa ļaunā. Kādā no Saviem vēstījumiem Viņa sacīja:“Dārgie bērni, man nepieciešamas jūsu lūgšanas un jūsu „jā““.
Tas, cik lielā mērā mēs piederam Marijai, atspoguļojas mūsu kā bērnu paļāvībā, uzticībā Viņas vārdiem un aicinājumiem. Kad ticīgais kā bērns uztic sevi Dievmātei, tas „ņem Viņu pie sevis“ un ieved visā savas iekšējās, garīgās dzīves telpā. Katra kristieša dzīvei jābūt Marijas cauraustai. Viena no Viņas īpatnībām ir tā, ka Viņa dzīvo citiem. Viņā nav nekā savtīga, slēpta, viss nodots citu rīcībā.
Dievs aicinājis Mariju kļūt par Sava Dēla Jēzus māti. Viņas mātišķības būtība – līdz pasaules galam palīdzēt atdzimt Dieva bērniem. Māte sauc, atkārto, nepiekūst, Viņa cieš, piedod un mīl. Viņa to dara nepārtraukti, nepagurstot visā Baznīcas vēstures ritējumā, to apstiprina arī Viņas ilgstošā parādīšanās Medžugorjē. Dievs mūs sauc caur Mariju, lai mēs sadzirdētu un atsauktos Viņas maigajai balsij, kas nedraud, bet mātišķā maigumā pacietīgi atgādina, lai mēs beidzot atklātu to patvērumu un dzīves avotu, kas ir Dievā.

Lūgšana: Māte Marija, vēlos veltīt Tev visu, ko vēl neesmu Tev veltījis, visu, ko vēl neesmu Tev atdevis – lūdzu Tevi, Māte, pieņem to visu! Pieskaries, attīri un veido par Savu visu, kas manī vēl baidās no Tevis un ko es pats neapzinos. Vēlos pieņem Tevi sevī, pašos dārgākajos un slēptākajos manas būtības dziļumos. Tu, bezvainīgā, žēlastības pilnā, ienāc manas sirds un dvēseles dziļumos, tajos dziļumos, kas man nav sasniedzami bez Tevis! Dieva Māte, esi mana māte! Visskaidrākā no visiem, pārņem mani ar Sevi kā Svētais Gars apklāja Tevi – Tu Visskaidrākā, Vissvētākā un Bezvainīgā Māte! Āmen.

tēvs Ljubo Kurtovičs, OFM

Read Previous

UZTICIETIES DIEVAM

Read Next

ŠEIT, MEDŽUGORJĒ, ES SATIKU MARIJU UN VIŅA ATVEDA MANI PIE TĒVA