1986

1986. gada 9. janvārī

1986. gada 16. janvārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Man ir nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai Dievs tiktu pagodināts ikvienā no jums. Mīļie bērni, es jūs lūdzu, paklausiet mātes aicinājumam un dzīvojiet saskaņā ar to, jo es jūs aicinu, mīlestības mudināta, lai varētu jums palīdzēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 23. janvārī

1986. gada 30. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu lūgties par to, lai īstenotos Dieva plāns attiecībā uz jums un viss, ko Dievs vēlas paveikt ar jūsu starpniecību. Palīdziet citiem atgriezties, īpaši tiem, kas ierodas Medžugorjē. Mīļie bērni, nepieļaujiet to, ka ļaunais gars valda pār jūsu sirdi un jūs kļūstat līdzīgi viņam, nevis man. Es jūs aicinu lūgties, lai jūs kļūtu par manas klātbūtnes lieciniekiem. Bez jums Dievs nevar īstenot to, ko vēlas. Dievs ikvienam cilvēkam ir devis brīvo gribu, bet jūsu ziņā ir tas, kā to izmantot. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 6. februārī

1986. gada 13. februārī

1986. gada 20. februārī

1986. gada 27. februārī

1986. gada 6. martā

1986. gada 13. martā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu pavadīt Gavēņa laiku, nesot mazus upurus. Paldies par ikvienu upuri, ko jūs man esat snieguši! Mīļie bērni, dzīvojiet tā nepārtraukti un ar savu mīlestību palīdziet man sniegt upuri. Dievs jums par to atlīdzinās. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 20. martā

1986. gada 27. martā
Mīļie bērni! Es gribu jums pateikties par visiem upuriem un aicinu uz vislielāko upuri – mīlestības upuri. Bez mīlestības jūs nespējat pieņemt ne mani, ne manu Dēlu. Bez mīlestības jūs nevarat par savu pieredzi pastāstīt citiem. Tāpēc, mīļie bērni, es jūs aicinu: sāciet dzīvot mīlestībā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 3. aprīlī
Mīļie bērni! Es vēlos jūs aicināt izdzīvot Svēto Misi. Daudzi no jums ir izjutuši Svētās Mises skaistumu, bet ir arī tādi, kas uz to dodas nelabprāt. Mīļie bērni, es jūs esmu izraudzījusies, un Jēzus jums savas žēlastības dāvā Svētajā Misē. Tāpēc ar izpratni izdzīvojiet Svēto Misi, un lai došanās uz to jums sagādā prieku. Nāciet uz to ar mīlestību un dariet, lai Mise kļūst par jūsu Misi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 10. aprīlī
Mīļie bērni! Es jūs lūdzu augt mīlestībā. Zieds nespēj normāli attīstīties bez ūdens. Tāpat arī jūs, mīļie bērni, nespējat augt bez Dieva svētības. No dienas dienā jums jātiecas pēc Viņa svētības, tad jūs augsiet normāli un jebkuru darbu veiksiet vienotībā ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 17. aprīlī

1986. gada 24. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Mīļie bērni, jūs aizmirstat, ka jūs visi esat svarīgi. Gados vecie ļaudis ģimenē ir īpaši svarīgi. Mudiniet viņus lūgties. Lai visi jaunie ļaudis ar savu dzīvi kļūst par piemēru citiem un tādējādi liecina par Jēzu. Mīļie bērni, es jūs lūdzu: sāciet mainīties, pateicoties lūgšanai, un jūs zināsiet, kas jums jādara. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 1. maijā

1986. gada 8. maijā
Mīļie bērni! Jūs esat atbildīgi par vēstījumiem. Tajos rodams žēlastību avots, bet jūs esat trauki, kas šīs dāvanas nodod tālāk. Tāpēc es jūs aicinu, mīļie bērni, pildīt savu uzdevumu ar atbildības sajūtu. Ikviens par to būs atbildīgs atbilstoši savām spējām. Mīļie bērni, es jūs aicinu sniegt dāvanas citiem ar mīlestību un tās nepaturēt sev. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 15.maijā

1986. gada 22. maijā
Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums dot savu mīlestību. Jūs nezināt, mīļie bērni, cik liela ir mana mīlestība, un jūs neprotat to pieņemt. Es vēlos jums to apliecināt dažādos veidos, bet jūs, mīļie bērni, to nesaskatāt. Jūs nesaprotat manus vārdus ar savu sirdi un nespējat aptvert manu mīlestību. Mīļie bērni, pieņemiet mani savā dzīvē, un tad jūs spēsiet pieņemt manis teikto un to, uz ko es jūs aicinu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 29. maijā
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs savā dzīvē mīlētu Dievu un savus tuvākos. Bez mīlestības, mīļie bērni, jūs nekā nespējat. Tāpēc, mīļie bērni, es jūs aicinu dzīvot savstarpējā mīlestībā. Tikai tā jūs varēsiet mīlēt un pieņemt gan mani, gan arī ikvienu cilvēku, kas ierodas draudzē. Ikviens, pateicoties jums, izjutīs manu mīlestību. Tāpēc, mīļie bērni, es jūs lūdzu no šīs dienas mīlēt dedzīgi, ar tādu mīlestību, ar kādu es mīlu jūs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 5. jūnijā

1986. gada 12. jūnijā

1986. gada 19. jūnijā

1986. gada 26. jūnijā

1986. gada 3. jūlijā

1986. gada 10. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz svētumu. Bez svētuma jūs nevarat dzīvot. Tāpēc ar mīlestību uzvariet ikvienu grēku, ar mīlestību pārvariet visas grūtības. Mīļie bērni, es jūs lūdzu, dzīvojiet ar mīlestību sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 17. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu pārdomāt, kādēļ es tik ilgi esmu kopā ar jums. Es esmu vidutāja starp jums un Dievu. Tāpēc, mīļie bērni, es gribu jūs aicināt mīlestības dēļ vienmēr īstenot dzīvē to, ko Dievs no jums vēlas. Šī iemesla dēļ, mīļie bērni, ar pazemību īstenojiet dzīvē visus vēstījumus, kurus jums dodu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 24. jūlijā
Mīļie bērni! Es priecājos par visiem, kas ir nostājušies uz svētuma ceļa, un jūs lūdzu: palīdziet ar savu liecību tiem, kas nezina, kā dzīvot svētu dzīvi. Tāpēc, mīļie bērni, lai jūsu ģimene ir vieta, kur dzimst svētums. Palīdziet ikvienam dzīvot svētumā, bet jo īpaši – savai ģimenei. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 31. jūlijā
Mīļie bērni! Naids rada strīdus, neko un nevienu neņem vērā. Es jūs aicinu vienmēr veicināt saticību un mieru. Īpaši, mīļie bērni, tur, kur jūs dzīvojat, rīkojieties, mīlestības vadīti. Lai jūsu vienīgais darbarīks vienmēr ir mīlestība. Ar mīlestību vērsiet par labu visu to, ko sātans grib iznīcināt un piesavināties. Tikai tā jūs pilnībā piederēsiet man, un es varēšu jums palīdzēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 7. augustā
Mīļie bērni! Jūs zināt, ka es jums apsolīju miera oāzi, bet nezināt, ka ap šo oāzi ir tuksnesis, kur uzglūn ļaunais gars, kas ikvienu no jums vēlas kārdināt. Mīļie bērni, tikai ar lūgšanas palīdzību jūs spēsiet uzvarēt ļaunā gara ietekmi. Es esmu kopā ar jums, bet nevaru rīkoties pret jūsu brīvo gribu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 14. augustā

1986. gada 21. augustā
Mīļie bērni! Paldies par mīlestību, kuru jūs man izrādāt. Jūs zināt, mīļie bērni, ka Es jūs bezgalīgi mīlu un diendienā lūdzu Kungu, lai Viņš jums palīdz saprast manu mīlestību. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 28. augustā

1986. gada 4. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties un gavēt. Jūs zināt, mīļie bērni, ka ar jūsu palīdzību es spēju paveikt visu un panākt, lai ļaunais gars jūs neietekmē uz ļaunu, un padzīt to no šīs vietas. Mīļie bērni! Ļaunais gars uzglūn katram atsevišķi. Tas cenšas vairot nesaprašanos jūsu vidū, it īpaši ikdienas dzīvē. Tāpēc, mīļie bērni, es jūs aicinu, lai jūsu ikdiena būtu viena vienīga lūgšana un piepildīta ar sevis uzticēšanu Dievam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 11. septembrī
Mīļie bērni! Šajās dienās, kad jūs priecīgi svinat Krusta paaugstināšanas svētkus, es vēlos, lai arī jums jūsu krusts būtu prieks. Īpaši lūdziet, mīļie bērni, lai jūs spētu ar mīlestību pieņemt slimību un ciešanas, kā to darīja Jēzus. Tikai tā es varēšu ar prieku jums sniegt žēlastības un dziedināšanas, ko Jēzus man ir atļāvis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 18. septembrī

1986. gada 25. septembrī

1986. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Mīļie bērni, jūs nespēsiet saprast to, cik vērtīga ir lūgšanai, kamēr jūs sev neteiksiet: “Šo laika sprīdi es veltīšu lūgšanai, un tās laikā man nekas cits nebūs svarīgs, neviena cita persona, tikai Dievs.” Mīļie bērni, veltiet sevi lūgšanai ar īpašu mīlestību, lai Dievs savukārt jums varētu sniegt žēlastības. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 9. oktobrī
Mīļie bērni! Jūs zināt, ka es vēlos jūs vest pa svētuma ceļu, taču es negribu jūs piespiest kļūt svētiem ar varu. Es vēlos, lai ikviens no jums pats palīdzētu sev un arī man, izmantojot šīs mazās izdevības atteikties no sevis, un tādējādi es varētu jūs dienu no dienas vest arvien tuvāk svētumam. Mīļie bērni, es negribu jūs spiest ņemt vērā šos vēstījumus, bet mana ilgā klātbūtne ir manas bezgalīgās mīlestības zīme, un tas, ko es vēlos no ikviena, ir – lai jūs visi kļūtu svēti. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 16. oktobrī
Mīļie bērni! Arī šodien es vēlos jums parādīt to, cik ļoti jūs mīlu, bet man žēl, ka nespēju ikvienam cilvēkam palīdzēt saprast manu mīlestību. Tāpēc, mīļie bērni, es jūs aicinu lūgties un sevi pilnīgi uzticēt Dievam, jo ļaunais gars vēlas ar ikdienas rūpēm jūs atraut no Viņa un ieņemt pirmo vietu jūsu dzīvē. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties bez mitēšanās! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 23. oktobrī

1986. gada 30. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es atkal vēlos jūs aicināt izturēties pret vēstījumiem nopietni un īstenot tajos sacīto. Mīļie bērni, tieši jūsu dēļ es esmu tik ilgi palikusi šeit, lai tā es varētu jums palīdzēt piepildīt visu, ko esmu sacījusi vēstījumos, kurus jums sniedzu. Tāpēc, mīļie bērni, aiz mīlestības pret mani īstenojiet savā dzīvē to, kas sacīts visos vēstījumos, kurus es jums dodu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 6. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ik dienas lūgties par dvēselēm šķīstītavā. Katrai dvēselei ir nepieciešama lūgšana un žēlastība, lai tā sasniegtu Dievu un Viņa mīlestību. To darot, jūs, mīļie bērni, iegūsiet jaunus draugus, kas jums palīdzēs dzīvē īstenot to, ka visas materiālās lietas jums vairs nebūs svarīgas un visi jūsu centieni pakārtoti tam, lai sasniegtu Debesis. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties bez mitēšanās, lai palīdzētu paši sev un citiem, kam jūsu lūgšanas sagādās prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 13. novembrī

1986. gada 20. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu īstenot dzīvē un ar īpašu mīlestību censties izpildīt visu vēstījumos sacīto. Mīļie bērni, Dievs negrib, lai jūs būtu remdeni un svārstīgi, Viņš vēlas, lai jūs pilnībā atdotu sevi Viņam. Jūs zināt, ka es jūs mīlu un mīlestībā ilgojos pēc jums. Tāpēc, mīļie bērni, izvēlieties mīlestību, lai jūs ilgotos pēc Dieva mīlestības un ik dienas to piedzīvotu. Mīļie bērni, izšķirieties par mīlestību, lai tā valda ikvienā no jums, taču ne cilvēciskā, bet gan Dieva mīlestība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 27. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs lūdzu ar mīlestību veltīt man savu dzīvi, lai tādējādi es ar mīlestību varētu jūs vadīt. Es jūs mīlu, mīļie bērni, pavisam īpaši un vēlos jūs visus vest uz Debesīm, pie Dieva. Es gribu, lai jūs saprastu, ka šī dzīve, salīdzinot ar dzīvi Debesīs, ilgst tikai īsu brīdi. Tāpēc, mīļie bērni, šodien no jauna izšķirieties par Dievu. Tikai tad es jums varēšu atklāt, cik mīļi jūs man esat un cik ļoti es vēlos, lai jūs visi tiktu glābti un būtu kopā ar mani Debesīs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 4. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu sagatavot savu sirdi šīm dienām, kurās Kungs jo īpaši vēlas jūs attīrīt no pagātnē izdarītajiem grēkiem. Jūs, mīļie bērni, paši to nespējat, tāpēc es esmu šeit, lai jums palīdzētu. Jūs lūdzieties, mīļie bērni! Tikai tā jūs spēsiet saskatīt visu ļauno, kas ir jūsos, un atdot to Kungam, lai Viņš pilnīgi attīrītu jūsu sirdi. Tāpēc, mīļie bērni, lūdziet bez mitēšanās un sagatavojiet savu sirdi ar lūgšanu un gavēni. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1986. gada 11. decembrī

1986. gada 18. decembrī

1986. gada 25. decembrī

Read Previous

1985

Read Next

1987