1988

1988. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu uz pilnīgu atgriešanos, kas ir grūti tiem, kuri nav izvēlējušies Dievu. Es jūs aicinu, mīļie bērni, pilnībā atgriezties pie Dieva. Dievs var dot visu, ko jūs Viņam lūdzat. Taču jūs Dievu lūdzat tikai tad, kad jūs piemeklē slimības, problēmas un grūtības, un domājat, ka Dievs ir tālu no jums un jūs nedzird, un tāpēc neuzklausa jūsu lūgšanas. Nē, mīļie bērni, tā nav patiesība! Ja esat tālu no Dieva, jūs nevarat saņemt žēlastības, jo nemeklējat tās ar dziļu ticību. Dienu no dienas es lūdzos par jums un vēlos jūs arvien vairāk tuvināt Dievam, bet es to nevaru, ja jūs paši negribat. Tāpēc, mīļie bērni, uzticiet savu dzīvi Dieva rokās. Es jūs svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgšanā sevi pilnīgi atdot Dievam. Jūs zināt, ka es jūs mīlu un ierodos šeit aiz mīlestības, lai varētu jums parādīt ceļu uz mieru un jūsu dvēseļu pestīšanu. Es gribu, lai jūs man paklausāt un nepieļaujat, ka ļaunais gars jūs apmāna. Mīļie bērni, ļaunais gars ir ļoti stiprs, tāpēc es jūs lūdzu veltīt man savas lūgšanas, lai tie, kas ir viņa ietekmē, varētu tikt glābti. Lieciniet ar savu dzīvi! Upurējiet savu dzīvi par pasaules pestīšanu. Es esmu kopā ar jums un jums pateicos, bet Debesīs jūs saņemsiet Tēva apsolīto balvu. Tāpēc, mīļie bērni, nebīstieties! Jūs esat Dieva bērni, un jūs sargā Dievs, un, ja jūs lūdzaties, ļaunais gars nekādi nespēj jums kaitēt. Lūdzieties! Un lai rožukronis vienmēr ir jūsu rokā kā zīme ļaunajam garam, ka jūs piederat man. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. martā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu pilnīgi atdot sevi Dievam. Mīļie bērni, jūs neapzināties, cik ļoti Dievs jūs mīl, jo Viņš man ļauj būt kopā ar jums, lai es varētu jūs mācīt un jums palīdzēt rast miera ceļu. Taču šo ceļu jūs nevarat atklāt, ja nelūdzaties. Tāpēc, mīļie bērni, atstājiet visu un veltiet savu laiku Dievam. Tad Viņš jūs apdāvinās un svētīs. Bērniņi, neaizmirsiet, ka jūsu dzīve ir īslaicīga kā pavasara zieds, kas šodien ir brīnumaini skaists, bet rīt – jau novītis. Tāpēc lūdzieties tā, lai jūsu lūgšana un atdošanās Dievam varētu kļūt par ceļa zīmi. Tādējādi jūsu sniegtā liecība būs vērtīga ne vien jums pašiem, bet visai mūžībai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Dievs vēlas jūs darīt svētus. Tāpēc ar manu starpniecību Viņš jūs aicina pilnīgi ļauties Viņam. Lai Svētā Mise kļūst par jūsu dzīvi! Apzinieties, ka baznīca ir Dieva nams, vieta, kurā es jūs sapulcinu un jums vēlos parādīt ceļu pie Dieva. Nāciet un lūdzieties! Nenodarbojieties ar citu cilvēku novērošanu un apspriešanu, bet lai jūsu dzīve liecina par svētuma ceļu. Baznīcas ir pelnījušas cieņpilnu attieksmi, un tās ir konsekrētas, jo Dievs, kas kļuva cilvēks, tajās atrodas dienu un nakti. Tāpēc, bērniņi, ticiet un lūdzieties, lai Tēvs vairo jūsu ticību, un tad lūdziet visu, kas jums nepieciešams. Es esmu kopā ar jums un priecājos par jūsu atgriešanos. Es jūs sargāju zem sava mātes apmetņa. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu sevi pilnīgi nodot Dieva rokās. Lūdzieties, lai sātans jūs nešūpo, kā vējš – zarus. Esiet stipri Dievā. Es gribu, lai, pateicoties jums, visa pasaule iepazītu prieka Dievu. Neesiet norūpējušies un neraizējieties. Dievs jums palīdzēs un parādīs ceļu. Es gribu, lai jūs mīlētu visus cilvēkus ar manu mīlestību. Tikai tā mīlestība valdīs pār pasauli. Bērniņi, jūs piederat man. Es jūs mīlu un gribu, lai jūs sevi visu atdotu man, tā ka es varētu jūs vest pie Dieva. Nekad nepārstājiet lūgties, lai sātans negūtu pār jums virsroku. Lūdzieties, lai jūs saprastu, ka jūs piederat man. Es sniedzu jums svētību būt priecīgiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz mīlestību, kas ir uzticama un Dievam patīkama. Bērniņi, mīlestība panes jebkādu rūgtumu un grūtības Jēzus dēļ, kas ir Mīlestība. Lūdziet Dievu, mīļie bērni, lai Viņš nāk jums palīgā nevis saskaņā ar jūs vēlmēm, bet saskaņā ar Viņa mīlestību. Uzticiet sevi Dievam, lai Viņš varētu jūs uzklausīt, mierināt un piedot visu to, kas jūsos ir šķērslis mīlestības ceļā. Tādējādi Dievs var veidot jūsu dzīvi, un jūs pieaugsiet mīlestībā. Slavējiet Dievu, bērniņi, ar mīlestības himnu, lai Dieva mīlestība jūsos varētu pieaugt no dienas dienā, kļūstot pilnīga. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu pilnīgi sevi nodot Dieva rokās. Visu, ko darāt, un visu, kas jums pieder, uzticiet Dievam, lai Viņš pārvalda jūsu dzīvi, kā karalis pārvalda savus īpašumus. Un tad ar manu starpniecību Dievs var jūs ievest garīgās dzīves dziļumos. Bērniņi, nebīstieties, jo es esmu kopā ar jums pat tad, kad šķiet, ka nav izejas un pār visu valda ļaunais gars. Es jums nesu mieru. Es esmu jūsu Māte – Miera Karaliene. Es jūs svētīju ar prieka svētību, un lai Dievs jūsu dzīvē kļūst viss. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu priecāties par dzīvi, ko Dievs jums dod. Bērniņi, priecājieties Dievā, Radītājā, jo Viņš jūs ir tik brīnumaini radījis. Lūdzieties, lai jūsu dzīve būtu priecīga pateicība, kas plūst no jūsu sirds kā prieka upe. Bērniņi, pastāvīgi pateicieties par visu, kas jums ir, par katru nelielo dāvaniņu, kuru Dievs jums sniedz. Tā vienmēr pār jūsu dzīvi nāks Dieva dāvātā prieka svētība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus bez izņēmuma aicinu dzīvot, ejot svētuma ceļu. Dievs jums ir devis žēlastību, svētuma dāvanu. Lūdzieties, lai jūs arvien dziļāk spētu to apzināties un tādējādi spētu ar savu dzīvi liecināt par Dievu. Mīļie bērni, es jūs svētīju un aizbilstu par jums Dievam, lai jūsu ceļš un liecība būtu pilnīgi un iepriecinātu Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu – katru dienu īstenojiet dzīvē vēstījumus, kurus jums dodu. Īpaši tāpēc, bērniņi, ka es vēlos jūs tuvināt Jēzus Sirdij. Tāpēc, bērniņi, es jūs šodien aicinu lūgšanā sevi veltīt Jēzum, manam mīļajam Dēlam, lai Viņam piederētu jūsu sirds. Un tad es jūs aicinu sevi veltīt manai Bezvainīgajai Sirdij. Es vēlos, lai jūs veltītu katrs sevi, savu ģimeni un draudzi, tā ka es to visu varētu uzticēt Dievam. Bērniņi, lūdzieties, lai jūs saprastu, cik nozīmīgs ir šis vēstījums, ko jums dodu. Es neko nevēlos sev. Viss, ko vēlos, ir dvēseļu pestīšana. Ļaunais gars ir stiprs, tāpēc, bērniņi, pastāvīgi lūdzoties, cieši piekļaujieties manai mātes Sirdij. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu lūgties, lai lūgšanā jūs sastaptu Dievu. Viņš jums sevi dāvā un atdod, taču vēlas, lai jūs no brīvas gribas atbildētu uz Viņa aicinājumu. Tāpēc, bērniņi, dienas laikā atrodiet laiku, lai klusumā pazemīgi lūgtos un lūgšanā sastaptu Dievu – Radītāju. Es esmu ar jums un Dieva priekšā aizbilstu par jums. Tāpēc esiet nomodā, lai katra jūsu lūgšana būtu priecīga tikšanās ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1988. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz mieru. Dzīvojiet mierā gan savā sirdī, gan attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem, lai visi varētu iepazītu mieru – mieru, kas ir nevis no jums, bet no Dieva. Bērniņi, šodien ir liela diena – priecājieties kopā ar mani! Slavējiet Jēzus dzimšanu ar mieru, ko es jums sniedzu. Šī miera dēļ es esmu atnākusi pie jums kā Māte, Miera Karaliene. Šodien es jums dodu īpašu svētību. Sniedziet to visai radībai, lai tā iemantotu mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1987

Read Next

1989