1993

1993. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs visā nopietnībā pieņemtu manus vēstījumus un dzīvotu saskaņā ar tiem. Šīs ir dienas, kad jums sirdī jāpieņem lēmums izvēlēties Dievu, izvēlēties mieru un labestību. Lai ikkatrs naids un skaudība attālinās no jūsu sirds, no jūsu domām un lai iemājo jūsos tikai mīlestība uz Dievu un līdzcilvēkiem. Tā un vienīgi tā jūs spēsiet atpazīt laiku zīmes. Es esmu kopā ar jums un vadu jūs pretī jauniem laikiem, laikiem, kurus Dievs jums dod kā žēlastību, lai jūs Dievu varētu vēl labāk pazīt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien svētīju jūs ar manu Mātes svētību un aicinu jūs visus uz atgriešanos. Es ilgojos, lai katrs no jums pieņemtu lēmumu labot savu dzīvi un lai katrs no jums vairāk strādātu Baznīcā nevis ar vārdiem un domām, bet ar savu darba piemēru, tā, lai jūsu dzīve būtu priecīga liecība par Jēzu. Jūs nevarat apgalvot, ka esat atgriezušies pie Dieva, jo visai jūsu dzīvei ir jākļūst par nemitīgu atgriešanos. Lūdzieties, bērniņi, un Dievs dos jums pazīt, kas jums konkrēti darāms un kā jums jāmainās. Es esmu ar jums un ņemu jūs visus savā patvērumā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien kā vēl nekad Es aicinu jūs lūgties par mieru, mieru jūsu sirdīs, mieru jūsu ģimenēs un mieru visā pasaulē tādēļ, ka sātans grib karu, grib nemieru, grib iznīcināt visu, kas ir labs. Tāpēc, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs pamodināt savas sirdis mīlestībai. Ielūkojieties dabā, kā tā mostas, un tas jums palīdzēs atvērt jūsu sirdis Dieva, jūsu Radītāja mīlestībai. Es ilgojos, lai jūs pamodinātu mīlestību jūsu ģimenēs, lai tur, kur ir nemiers un naids, valda mīlestība. Ja sirdīs ir mīlestība, tad tur ir arī lūgšana. Mīļie bērni, neaizmirstiet, ka esmu ar jums un palīdzu jums ar savu lūgšanu, lai Dievs dotu jums spēku mīlēt. Es svētīju jūs un mīlu ar manu Mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu lūgšanā atvērties Dievam, lai Svētais Gars varētu sākt darīt brīnumainas lietas jūsos un caur jums. Es esmu kopā ar jums un es aizbildinu par ikkatru no jums Dieva priekšā tāpēc, ka ikviens no jums, dārgie bērni, esat ļoti svarīgi manā glābšanas plānā. Aicinu jūs kļūt par labestības un miera nesējiem. Dievs var jums dot mieru tikai tad, ja jūs atgriezīsities un lūgsieties. Tādēļ, mani mīļie bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un dariet to, uz ko iedvesmo jūs Svētais Gars. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos par to, ka esat šeit. Es jums dāvāju savu mātes svētību un par ikvienu no jums aizbilstu Dieva priekšā. Es no jauna jūs aicinu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, ar saviem darbiem īstenojot tos dzīvē. Es esmu kopā ar jums un dienu no dienas jūs visus svētīju. Mīļie bērni, šis ir īpašs laiks, un tāpēc es esmu kopā ar jums, lai jūs mīlētu un sargātu. Lai sargātu jūsu sirdi no ļaunā gara un jūs visus tuvinātu sava Dēla Jēzus Sirdij. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Es pateicos jums par jūsu lūgšanām un mīlestību, kādu parādāt man. Es aicinu jūs izlemt lūgties manos nodomos. Mīļie bērni, upurējiet novennu, atsakoties īpaši no tā, kam jūs esat visvairāk piesaistījušies. Es ilgojos, lai jūsu dzīve būtu saistīta ar mani. Es esmu jūsu Māte un vēlos, bērniņi, lai sātans jūs nepiekrāptu, jo viņš grib jūs aizvest ļaunuma ceļā, bet viņš nespēs to darīt, ja jūs paši to neatļausiet. Tādēļ, bērniņi, atjaunojiet lūgšanas ar sirdi, un tad jūs sapratīsiet manus aicinājumus un manu dedzīgo vēlēšanos jums palīdzēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Es vēlos, lai jūs saprastu, ka es esmu jūsu Māte, ka es gribu jums palīdzēt un aicināt jūs uz lūgšanu. Vienīgi lūdzoties jūs būsiet spējīgi saprast, pieņemt un īstenot dzīvē manus vēstījumus. Lasiet Svētos Rakstus, dzīvojiet saskaņā ar tiem, lūdzieties, lai jūs spētu saprast šo laiku zīmes. Šis ir īpašs laiks, un tādēļ esmu kopā ar jums, lai tuvinātu jūs manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Mīļie bērniņi, es ilgojos, lai jūs būtu gaismas, nevis tumsas bērni. Tādēļ dzīvojiet saskaņā ar to, ko jums runāju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Es esmu jūsu Māte un aicinu jūs, lai jūs tuvotos Dievam caur lūgšanu, jo vienīgi Viņš ir jūsu miera avots un jūsu Pestītājs. Tādēļ, bērniņi, nemeklējiet mierinājumu materiālās lietās, bet meklējiet Dievu. Es lūdzos par jums un aizbildinu par katru no jums Dieva priekšā. Es gaidu jūsu lūgšanas, lai jūs pieņemtu mani un pieņemtu manus vēstījumus, kā jūs tos pieņēmāt pirmajās parādīšanos dienās. Vienīgi tad, kad jūs atvērsiet sirdis un lūgsieties, notiks brīnumi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šajos gados es esmu aicinājusi jūs uz lūgšanu un dzīvi saskaņā ar to, ko jums runāju, bet jūs pārāk maz uzklausāt manus vēstījumus. Jūs runājat, bet nedzīvojat. Tādēļ, bērniņi, arī šis karš tā ieilgst. Es aicinu jūs atvērties Dievam un savās sirdīs dzīvot ar Dievu, darot labu un liecinot par maniem vēstījumiem. Es mīlu jūs un ilgojos pasargāt jūs no katra ļaunuma, bet jūs paši to nevēlaties. Mīļie bērni, es nespēju jums palīdzēt, ja jūs nedzīvojat saskaņā ar Dieva baušļiem, ja jūs neizdzīvojat Svēto Misi, ja jūs neizvairāties no grēka. Aicinu jūs, lai jūs kļūtu par mīlestības un labestības apustuļiem. Šajā nemiera pilnajā pasaulē lieciniet par Dievu un Dieva mīlestību, un Dievs jūs svētīs un dos jums visu, ko jūs Viņam lūgsiet. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šajās dienās, kā vēl nekad līdz šim, aicinu jūs sagatavoties Jēzus atnākšanai. Lai Jēzus Bērniņš valda jūsu sirdī, jo vienīgi tad jūs būsiet laimīgi, kad Jēzus būs jūsu draugs. Tad jums nebūs grūti lūgties, nest upurus un ar savu dzīvi liecināt par Jēzus diženumu, jo Viņš dos jums spēku un dvēseles prieku. Ar savu aizbildniecību un lūgšanām esmu jums tuvu. Es mīlu jūs visus un svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1993. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es priecājos kopā ar Bērniņu Jēzu un vēlos, lai Jēzus prieks ienāktu ikvienā sirdī. Bērniņi, līdz ar šo vēstījumu es kopā ar savu Dēlu Jēzu jums dodu svētību, lai katrā sirdī valdītu miers. Es jūs mīlu, bērniņi, un jūs visus aicinu ar lūgšanas palīdzību tuvoties man. Jūs visi runājat, runājat, bet nelūdzaties. Tāpēc, bērniņi, apņemieties lūgties. Tikai tā jūs būsiet laimīgi un Dievs jums dāvās visu, ko Viņam lūdzat. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1992

Read Next

1994