1995

1995. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Aicinu jūs atvērt jūsu sirds durvis Jēzum, kā zieds atveras saulei. Jēzus ilgojas piepildīt jūsu sirdis ar mieru un prieku. Bērniņi, jūs nevarat īstenot mieru, ja nedzīvojat mierā ar Jēzu. Tādēļ aicinu jūs uz grēksūdzi, lai Jēzus būtu jūsu patiesība un jūsu miers. Bērniņi, lūdzieties, lai jums būtu spēks īstenot dzīvē to, ko jums runāju. Esmu kopā ar jums un mīlu jūs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs kļūtu par misionāriem maniem vēstījumiem, kurus dodu šeit, caur šo man dārgo vietu. Dievs ir atļāvis man palikt pie jums tik ilgu laiku, tādēļ, bērniņi, aicinu jūs ar mīlestību izdzīvot manis dotos vēstījumus un izplatīt tos visā pasaulē, lai pie naida un nemiera pilnajiem cilvēkiem plūstu mīlestības upe. Aicinu jūs, bērniņi, kļūt par mieru tur, kur valda nemiers, un par gaismu tur, kur valda tumsība, lai katra sirds pieņemtu gaismu un pestīšanas ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot mierā gan savā sirdī, gan ģimenē. Bērniņi, tur, kur nelūdzas, nav arī miera, un tur, kur nav ticības, nav mīlestības. Tāpēc, bērniņi, es jūs visus aicinu šodien no jauna pieņemt lēmumu par atgriešanos. Es esmu jums cieši līdzās un jūs visus, bērniņi, aicinu savā paspārnē, lai jums palīdzētu. Bet jūs to nevēlaties, un tāpēc ļaunais gars jūs kārdina un jūs zaudējat ticību visnenozīmīgākajās lietās. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties – ar lūgšanas palīdzību jūs iemantosiet svētību un mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25.aprīlī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs uz mīlestību. Bērniņi, bez mīlestības jūs nevarat dzīvot ne ar Dievu, ne ar brāļiem. Tādēļ aicinu jūs visus, lai jūs atvērtu savas sirdis Dieva mīlestībai, kura ir bezgalīga un atvērta ikvienam no jums. Mīlot cilvēku, Dievs atsūtīja mani jūsu vidū, lai es jums parādītu pestīšanas un mīlestības ceļu. Ja jūs visupirms nemīlēsiet Dievu, jūs nespēsiet mīlēt ne savu tuvāko, ne to, kuru ienīstat. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, un caur lūgšanu jūs atklāsiet mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Aicinu jūs, bērniņi, palīdziet man ar savām lūgšanām, lai cik iespējams vairāk sirdis tuvotos manai Bezvainīgajai Sirdij. Sātans ir stiprs un visiem spēkiem cenšas aizvien vairāk cilvēkus tuvināt sev un grēkam. Tāpēc viņš ložņā apkārt, katru brīdi cenšoties pakampt ko vairāk. Lūdzu jūs, bērniņi, lūdzieties un palīdziet man, lai es varētu palīdzēt jums. Esmu jūsu Māte, mīlu jūs, un tāpēc ilgojos jums palīdzēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Esmu laimīga, ka redzu jūs šeit sapulcējušos tik lielā skaitā un ka esat atsaukušies un atnākuši izdzīvot manus vēstījumus. Aicinu jūs, bērniņi, lai jūs būtu mani priecīgie miera nesēji šajā nemiera pilnajā pasaulē. Lūdzieties par mieru, lai jo drīzāk šai pasaulē iestātos miera laiks, kuru mana Sirds ar nepacietību gaida. Esmu jums tuvu, bērniņi, aizbildinu par katru no jums Visaugstākā priekšā un svētīju visus jūs ar manu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu, jo tikai lūgšanā jūs spēsiet saprast manu atnākšanu šeit. Svētais Gars lūgšanā apgaismos jūs, lai jūs saprastu, ka jums ir jāatgriežas. Bērniņi, es ilgojos izveidot no jums brīnumskaistu ziedu klēpi, kas sagatavots mūžībai, bet jūs nepieņemat atgriešanās ceļu, pestīšanas ceļu, kuru jums piedāvāju ar savu parādīšanos. Bērniņi, lūdzieties, atgrieziet savas sirdis un tuvojieties man. Lai labais uzvar ļaunumu. Es mīlu jūs un svētīju jūs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana jums kļūst par dzīvi. Ģimene nevar apgalvot, ka tajā valda miers, ja tā nelūdzas. Tāpēc, lai jūsu rīts sākas ar rīta lūgšanu un vakar beidzas ar pateicības lūgšanu. Bērniņi, es esmu ar jums un jūs mīlu un svētīju, un es vēlos, lai ikviens no jums atrastos manos apskāvienos. Jūs nevarat atrasties manos apskāvienos, ja neesat gatavi katru dienu lūgties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs iemīlētos Vissvētākajā Altāra Sakramentā. Adorējiet Jēzu, bērniņi, jūsu draudzēs, un tā jūs kļūsiet vienoti ar visu pasauli. Jēzus kļūs jūsu draugs, un jūs nerunāsiet par Viņu kā par kādu tik tikko pazīstamu. Vienotība ar Viņu būs jūsu prieks, un jūs kļūsiet par Jēzus mīlestības lieciniekiem, tās mīlestības, kāda Viņam ir uz ikkatru radību. Bērniņi, kad jūs adorējat Jēzu, jūs esat tuvu arī man. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs iet dabā, jo tur jūs sastapsiet Dievu, visa Radītāju. Bērniņi, Es aicinu jūs pateikties Dievam par visu, ko Viņš jums dod. Pateicoties jūs iepazīsiet Visaugstāko un visas labās lietas ap jums. Bērniņi, Dievs ir liels un liela ir Viņa mīlestība uz katru radību. Tādēļ lūdzieties, lai jūs saprastu Dieva mīlestību un labestību. Dieva, visa Radītāja labestībā un mīlestībā arī es esmu ar jums kā Viņa dāvana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai ikkatrs no jums atkal no jauna pāri visam sāktu mīlēt Dievu, Kurš izglābis un atpestījis ikvienu no jums, un lai jūs mīlētu arī brāļus un māsas savā tuvumā. Bērniņi, bez mīlestības jūs nespējat augt svētumā un nespējat darīt labus darbus. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, nemitīgi lūdzieties, lai Dievs atklātu jums Savu mīlestību. Esmu aicinājusi jūs visus būt vienotiem ar mani un lūgties. Arī šodien esmu ar jums un aicinu jūs atklāt mīlestību savās sirdīs un savās ģimenēs. Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1995. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien priecājos kopā ar jums un nesu jums Bērniņu Jēzu, lai Viņš svētītu jūs. Aicinu jūs, bērniņi, lai jūs vienotu savu dzīvi ar Viņu. Jēzus ir Miera Karalis, un tikai Viņš spēj dāvāt jums mieru, kuru meklējat. Esmu ar jums un īpašā veidā novēlu jūs Jēzum, tagad, šais jaunajos laikos, kad ir jāizšķiras par Viņu. Šis laiks ir žēlastības laiks. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1994

Read Next

1996