1996

1996. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs izšķirties par mieru. Lūdzieties, lai Dievs dod jums patiesu mieru. Dzīvojiet ar mieru sirdīs, un jūs sapratīsiet, mīļie bērni, ka miers ir Dieva dāvana. Mīļie bērni, bez mīlestības jūs nevarat dzīvot mierā. Miera auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir piedošana. Esmu ar jums un aicinu jūs visus, bērniņi, vispirms piedot savās ģimenēs, un tad jūs spēsiet piedot citiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs uz atgriešanos. Tas ir vissvarīgākais vēstījums, kādu jums šeit esmu devusi. Bērniņi, es ilgojos, lai ikviens no jums kļūtu par manu vēstījumu nesēju pasaulē. Aicinu jūs, bērniņi, lai jūs dzīvotu saskaņā ar vēstījumiem, kurus jums esmu devusi šo gadu laikā. Šis laiks ir žēlastības laiks. Īpaši tagad, kad arī Baznīca jūs aicina uz lūgšanu un atgriešanos. Arī es, bērniņi, aicinu jūs dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, kurus esmu jums devusi, kopš šeit parādos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. martā
Mīļie bērni! Aicinu, lai jūs atkal no jauna izšķirtos mīlēt Dievu vairāk par visu. Šais laikos, kad, patērētāju gara pārņemti, cilvēki aizmirst, ko nozīmē mīlēt un cienīt patiesās vērtības, es jūs, mīļie bērni, atkal no jauna aicinu, lai jūs savā dzīvē pirmajā vietā liktu Dievu. Neļaujiet sātanam pievilkt jūs ar materiāliem labumiem. Izvēlieties, mīļie bērni, Dievu, Kurš ir brīvība un mīlestība. Izvēlieties dvēselei dzīvību, nevis nāvi. Bērniņi, šajā laikā, kad jūs pārdomājat Jēzus ciešanas un nāvi, aicinu jūs izšķirties par dzīvību, kura ir uzplaukusi Augšāmcelšanās brīnumā, un lai jūsu dzīve šodien kļūst atjaunota caur atgriešanos, kas aizvedīs jūs mūžīgā dzīvē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien atkal aicinu jūs, lai lūgšana būtu pirmā vietā jūsu ģimenē. Bērniņi, kad Dievs ieņem pirmo vietu, tad visā, ko jūs darāt, jūs meklēsiet Dieva gribu. Un tad jūsu ikdienas atgriešanās jums kļūs viegla. Bērniņi, ar pazemību meklējiet, kas jūsu sirdīs nav kārtībā, un jūs sapratīsiet, kas jums darāms. Atgriešanās kļūs jums par ikdienas uzdevumu, ko pildīsiet ar prieku. Bērniņi, es esmu ar jums, svētīju jūs visus un aicinu, lai jūs caur lūgšanu un personīgo atgriešanos kļūtu par maniem lieciniekiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien vēlos pateikties jums par visām jūsu lūgšanām un upuriem, ko dāvājāt man šajā man veltītajā mēnesī. Bērniņi, es vēlos, lai jūs visi būtu darbīgi šajā laikā, kurš caur mani īpašā veidā saistīts ar debesīm. Lūdzieties, lai jūs saprastu, ka ar savu dzīvi un piemēru jums visiem jādarbojas līdzi pestīšanas izplatīšanā. Bērniņi, es vēlos, lai cilvēki atgrieztos un redzētu jūsos mani un manu Dēlu Jēzu. Es aizbildināšu par jums un palīdzēšu jums kļūt par gaismu. Palīdziet citiem, jo, palīdzot viņiem, arī jūsu dvēsele atradīs pestīšanu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par visiem upuriem, ko esat man veltījuši šajās dienās. Bērniņi, es jūs aicinu man atvērties un apņemties atgriezties. Jūsu sirds, bērniņi, vēl nav man pilnīgi atvērusies, tāpēc es jūs no jauna aicinu atvērties lūgšanai, lai lūgšanas laikā Svētais Gars palīdzētu jūsu sirdij kļūt par miesas, nevis akmens sirdi. Bērniņi, paldies, ka jūs atbildējāt uz manu aicinājumu un ka esat apņēmušies kopā ar mani doties uz svētumu!

1996. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs katru dienu izšķirtos par Dievu. Bērniņi, jūs gan daudz runājat par Dievu, bet maz liecināt par Viņu ar savu dzīvi. Tādēļ, bērniņi, izšķirieties par atgriešanos, lai jūsu dzīve būtu patiesa Dieva priekšā, lai jūs savas dzīves patiesībā liecinātu par skaistumu, ko Dievs jums dāvājis. Bērniņi, atkal aicinu jūs izšķirties par lūgšanu, jo lūgšanā jūs varēsiet piedzīvot atgriešanos. Tā ikkatrs no jums savā vienkāršībā kļūs līdzīgs bērnam, kurš atvērts Tēva mīlestībai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Klausieties, jo vēlos runāt uz jums un aicināt jūs vairāk ticēt un paļauties uz Dievu, Kurš mīl jūs bezgalīgi. Bērniņi, jūs neprotat dzīvot Dieva žēlastībā, tādēļ atkal no jauna aicinu jūs visus, lai jūs nestu Dieva vārdu savā sirdī un savās domās. Nolieciet, bērniņi, Svētos Rakstus redzamā vietā savā ģimenē, lasiet tos un dzīvojiet saskaņā ar tiem. Pamāciet savus bērnus, jo, ja jūs nerādiet viņiem piemēru, viņi aiziet bezdievībā. Pārdomājiet un lūdzieties, un tad Dievs piedzims jūsu sirdī, un jūsu sirds pildīsies ar prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs manos nodomos upurētu Dievam savus krustus un ciešanas. Bērniņi, es esmu jūsu Māte un vēlos jums palīdzēt, izlūdzot jums žēlastības pie Dieva. Bērniņi, upurējiet savas ciešanas kā dāvanu Dievam, lai tās kļūtu par visskaistāko iepriecinājuma ziedu. Tādēļ lūdzieties, bērniņi, lai jūs saprastu, ka ciešanas var pārtapt iepriecinājumā un krusts – prieka ceļā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs atvērties Dievam, savam Radītājam, lai Viņš jūs izmainītu. Bērniņi, jūs esat man dārgi, mīlu jūs visus un aicinu jūs, lai jūs tuvotos man un lai jūsu mīlestība uz manu Bezvainīgo Sirdi būtu dedzīga. Es vēlos atjaunot jūs un ar Savu sirdi vadīt jūs pie Jēzus Sirds, kura šodien par jums tik ļoti cieš un aicina jūs uz atgriešanos un atjaunotni. Caur jums es vēlos atjaunot pasauli. Saprotiet taču, bērniņi, ka šodien jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma. Bērniņi, saucu jūs un mīlu jūs, un īpašā veidā lūdzu – atgriezieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties, lai lūdzoties, gavējot un nesot mazus upurīšus, jūs sagatavotos Jēzus atnākšanai. Lai šis laiks, bērniņi, jums ir žēlastības laiks. Izmantojiet ik brīdi un dariet labu, jo tikai tā jūs piedzīvosiet to, ka Jēzus piedzimst jūsu sirdī. Ja jūs ar savu dzīvi sniegsiet piemēru un kļūsiet par Dieva mīlestības zīmi, cilvēku sirdīs valdīs prieks. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1996. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien esmu kopā ar jums īpašā veidā, turot rokās mazo Jēzu, un aicinu jūs, bērniņi, atvērties Viņa aicinājumam. Viņš aicina jūs uz prieku. Bērniņi, dzīvojiet priecīgi saskaņā ar Evaņģēlija vēsti, kuru es jums atgādinu visu laiku, kopš esmu kopā ar jums. Bērniņi, esmu jūsu Māte un vēlos atklāt jums mīlestības Dievu un miera Dievu. Es nevēlos, lai jūsu dzīve paietu skumjās, bet lai tā īstenotos priekā par mūžību, saskaņā ar Evaņģēliju. Tikai tā jūsu dzīvei būs jēga. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1995

Read Next

1997