1997

1997. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Aicinu jūs padomāt par savu nākotni. Jūs veidojat jaunu pasauli bez Dieva, tikai saviem spēkiem, un tāpēc jūs esat neapmierināti un bez prieka sirdī. Šis laiks ir mans laiks, tādēļ, bērniņi, es atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu. Kad jūs atradīsiet vienotību ar Dievu, tad sajutīsiet slāpes pēc Dieva Vārda, un jūsu sirdis, bērniņi, pārpildīs prieks, un jūs liecināsiet par Dieva mīlestību, kur vien būsiet. Es svētīju jūs un atkārtoju – es esmu ar jums, lai jums palīdzētu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Arī šodien īpaši aicinu jūs, lai jūs atvērtos Dievam Radītājam un kļūtu darbīgi. Aicinu jūs, bērniņi, lai šajā laikā jūs saredzētu, kam vajadzīga jūsu palīdzība, garīgā vai materiālā. Caur savas dzīves piemēru, bērniņi, jūs kļūsiet par Dieva izstieptajām rokām, kuras cilvēce meklē. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka esat aicināti liecināt un kļūt par Dieva Vārda un Viņa Mīlestības nesējiem pasaulē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien īpaši jūs aicinu, lai jūs paņemtu rokās krustu un pārdomātu Jēzus brūces. Lūdziet Jēzu, lai viņš dziedinātu jūsu brūces, kuras jūs, mīļie bērni, esat ieguvuši savas dzīves laikā jūsu pašu grēku vai arī jūsu vecāku grēku dēļ. Tikai tā, mīļie bērni, jūs sapratīsiet, ka pasaulei ir nepieciešama dziedināšana ticībā Dievam Radītājam. Caur Jēzus ciešanām un krusta nāvi jūs sapratīsiet, ka tikai ar lūgšanu arī jūs varat kļūt par patiesiem ticības apustuļiem, kad sirds vienkāršībā un lūgšanā jūs izdzīvosiet savu ticību, kas ir Dieva dāvana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūsu dzīve būtu vienota ar Dievu, jūsu Radītāju, jo tikai tādā veidā jūsu dzīve iegūs jēgu un jūs sapratīsiet, ka Dievs ir Mīlestība. Dievs sūta mani pie jums aiz mīlestības, lai es jums palīdzētu saprast, ka bez Dieva nav ne nākotnes, ne prieka, bet vispirmām kārtām – nav mūžīgās pestīšanas. Bērniņi, aicinu jūs atstāt grēku un lūgties nemitīgi, lai lūgšanā atrastu savas dzīves jēgu. Dievs dāvā Sevi ikkatram, kurš Viņu meklē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs slavētu Dievu un lai Dieva Vārds būtu svēts jūsu sirdīs un jūsu dzīvēs. Bērniņi, kad jūs esat Dieva svētumā, Dievs ir ar jums un dāvā jums mieru un prieku, kas nāk vienīgi no Dieva caur lūgšanu. Tādēļ, bērniņi, atjaunojiet lūgšanu savās ģimenēs, un jūsu sirdis slavēs Dieva svēto Vārdu, un debesis valdīs jūsu sirdīs. Es esmu jums tuvu un aizbildinu par jums Dieva priekšā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien esmu ar jums īpašā veidā un nesu jums savu mātišķo miera svētību. Es lūdzos par jums un aizbildinu Dieva priekšā, lai jūs saprastu, ka ikkatrs no jums ir miera nesējs. Jums nebūs miera, ja jūsu sirdis nebūs mierā ar Dievu. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu miera pamats. Atveriet savas sirdis un veltījiet Dievam laiku, lai Viņš būtu jūsu draugs. Ja pastāv patiesa draudzība ar Dievu, tad nekādas dzīves vētras nespēs to izpostīt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs atsaukties manam aicinājumam uz lūgšanu. Es vēlos, mīļie bērni, lai jūs šajos laikos atrastu kādu stūrīti personīgai lūgšanai. Es vēlos vest jūs pie sirds lūgšanas. Tikai tā jūs sapratīsiet, cik tukša ir jūsu dzīve bez lūgšanas. Jūs atklāsiet savas dzīves jēgu, kad jūs lūgšanā atklāsiet Dievu. Tādēļ, bērniņi, atveriet savas sirds durvis, un jūs sapratīsiet, ka lūgšana ir iepriecinājums, bez kura nevarat dzīvot. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Dievs dod man šo laiku kā dāvanu jums, lai es varētu jūs pamācīt un vadīt pestīšanas ceļā. Šobrīd, mīļie bērni, jūs vēl neaptverat šo žēlastību, bet drīzumā pienāks laiks, kad jūs raudāsiet pēc šiem vēstījumiem. Tādēļ, bērniņi, dzīvojiet saskaņā ar maniem vārdiem, ko esmu jums devusi šajā žēlastības laikā, un atjaunojiet lūgšanu, līdz lūgšana kļūst jums par iepriecinājumu. Īpaši aicinu visus tos, kuri veltījušies manai Bezvainīgai Sirdij, lai viņi kļūtu par paraugu citiem. Aicinu visus priesterus, mūkus un mūķenes lūgties Rožukroni un mācīt to citiem. Rožukronis, bērniņi, man ir īpaši dārgs. Caur Rožukroni jūs atvērsiet man savas sirdis un es spēšu jums palīdzēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs aptvert, ka bez mīlestības jūs nevarat saprast to, ka jūsu dzīvēs pirmā vieta jāatvēl Dievam. Tādēļ, bērniņi, aicinu visus jūs mīlēt, bet nevis ar cilvēcisku, bet ar dievišķu mīlestību. Tad jūsu dzīve kļūs skaistāka un nesavtīgāka. Jūs sapratīsiet, ka Dievs aiz mīlestības dāvina jums Sevi tik vienkāršā veidā. Bērniņi, lai jūs saprastu manus vārdus, kurus mīlestībā jums dodu, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un jūs spēsiet ar mīlestību pieņemt citus un spēsiet piedot visiem, kuri jums nodarījuši ļaunu. Atbildiet ar lūgšanu, lūgšana ir auglis, ko nes mīlestība uz Dievu Radītāju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Arī šodien es esmu kopā ar jums un jūs visus aicinu uz atjaunotni, dzīvojot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Bērniņi, lai lūgšana kļūst par jūsu dzīvi, un jūs esiet piemērs citiem cilvēkiem. Bērniņi, es vēlos, lai jūs kļūtu par miera un Dieva prieka nesējiem mūsdienu pasaulē, kurā trūkst miera. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu kopā ar jums un jūs svētīju ar savu mātes mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu izprast savu kristīgo aicinājumu. Bērniņi, es jūs vadīju un vadu cauri šiem žēlastības laikiem, lai jūs apzinātos savu kristīgo aicinājumu. Svētie mocekļi mirstot liecināja: es esmu kristietis, es mīlu Dievu vairāk par visu! Bērniņi, arī šodien aicinu jūs, lai jūs priecātos un būtu prieka pilni kristieši, ar atbildību un apziņu, ka Dievs ir jūs aicinājis, lai jūs īpašā veidā būtu kā priecīgi izstieptas rokas pretī tiem, kuri netic, un lai viņi caur jūsu dzīves piemēru saņemtu ticību un iemīlētu Dievu. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs sirdis kļūtu atvērtas un jūtīgas uz Dieva vārdu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1997. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs uz labu. Es vēlos, lai ikviens no jums pārdomātu, nestu mieru savā sirdī un sacītu: “Es vēlos ierādīt Dievam pirmo vietu savā dzīvē.” Tā, bērniņi, ikviens no jums kļūs svēts. Bērniņi, sakiet katram cilvēkam: “Es vēlu tev labu,”– un viņš jums atbildēs ar labu un labais, bērniņi, iemājos ikviena cilvēka sirdī. Bērniņi, šajā naktī es jums atnesu labo, ko sniedz mans Dēls, kas atdeva savu dzīvību, lai jūs izglābtu. Tāpēc, bērniņi, priecājieties un sniedziet savas rokas pretī Jēzum, kas vienīgais ir labs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1996

Read Next

1998