1998

1998. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus no jauna aicinu lūgties. Tikai pateicoties lūgšanai, mīļie bērni, jūsu sirds mainīsies, kļūs labāka un jūtīgāka pret Dieva Vārdu. Bērniņi, neļaujiet sātanam jūs samaitāt un darīt ar jums visu, ko vēlas. Es jūs aicinu būt atbildīgiem un izlēmīgiem un lūgšanā katru dienu veltīt Dievam. Lai Svētā Mise, bērniņi, jums ir nevis ieradums, bet dzīve. Ik dienas izdzīvojot Svēto Misi, jūs jutīsiet nepieciešamību pēc svētuma un pieaugsiet svētumā. Es esmu ar jums un aizbilstu Dievam par katru no jums, lai Viņš jums dotu spēku mainīt savu sirdi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums un no jauna jūs visus aicinu tuvināties man ar lūgšanu palīdzību. Šajā žēlastības laikā es īpaši jūs aicinu uz atteikšanos. Bērniņi, apceriet un, nesot savus nelielos upurīšus, izdzīvojiet Jēzus ciešanas un nāvi par katru no jums. Tikai tad, ja tuvināsieties Jēzum, jūs aptversiet to, ka Viņa mīlestība pret ikvienu no jums ir neierobežota. Praktizējot lūgšanu un atteikšanos, jūs kļūsiet atvērtāki ticības dāvanai, mīlestībai pret Baznīcu un apkārtējiem cilvēkiem. Es jūs mīlu un svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. martā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz gavēni un atteikšanos. Bērniņi, atsakieties no visa tā, kas jūs kavē nonākt tuvāk Jēzum. Īpaši es jūs aicinu lūgties, jo tikai ar lūgšanas palīdzību jūs spēsiet pārvarēt savu gribu un pat visnenozīmīgākajās lietās atklāt Dieva gribu. Bērniņi, ar savu ikdienas dzīvi jūs apliecināsiet to, vai jūs dzīvojat kopā ar Jēzu vai pretojaties Viņam un Viņa gribai. Bērniņi, es vēlos, lai jūs kļūtu mīlestības apustuļi. Pēc jūs mīlestības, bērniņi, varēs zināt, ka jūs piederat man. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ar lūgšanas palīdzību atvērties Dievam, kā zieds atveras rīta saules staros. Bērniņi, nebīstieties! Es esmu kopā ar jums un aizbilstu Dievam par ikvienu no jums, lai jūsu sirds saņemtu atgriešanās dāvanu. Tikai tā, bērniņi, jūs sapratīsiet žēlastības nozīmi šajos laikos, un Dievs jums kļūs tuvāks. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ar lūgšanu un upuriem sagatavoties Svētā Gara atnākšanai. Bērniņi, šis ir žēlastības laiks, tāpēc es jūs no jauna aicinu pieņemt Dievu, Radītāju. Ļaujiet Viņam jūs mainīt un pārveidot. Lai jūsu sirds ir gatava uzklausīt un īstenot dzīvē visu to, ko Svētais Gars ir iecerējis attiecībā uz katru no jums. Bērniņi, ļaujiet Svētajam Garam jūs vest pa patiesības un pestīšanas ceļu uz mūžīgo dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par to, ka iedzīvināt manus vēstījumus. Es jums visiem dodu savu Mātes svētību un jūs visus stādu priekšā savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs, bērniņi, aicinu: ar lūgšanas starpniecību esiet kopā ar Jēzu, lai, pateicoties savai lūgšanu dzīves pieredzei, jūs spētu atklāt Dieva radību skaistumu. Jūs nevarat runāt vai liecināt par lūgšanu, ja nelūdzaties. Tāpēc, bērniņi, sirds klusumā palieciet kopā ar Jēzu, lai Viņš ar savu mīlestību jūs maina un pārveido. Šis jums, bērniņi, ir žēlastības laiks. Izmantojiet to labi, lai personiski atgrieztos, jo, ja jums ir Dievs, jums ir viss. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu vēl vairāk tuvoties man, pateicoties lūgšanai. Bērniņi, es esmu jūsu Māte, es jūs mīlu un vēlos, lai ikviens no jums tiktu glābts un tādējādi kopā ar mani būtu Debesīs. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz jūsu dzīve kļūst par lūgšanu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu kļūt par maniem lieciniekiem, dzīvojot savu tēvu ticībā. Bērniņi, jūs meklējat zīmes un vēstījumus un neredzat to, ka Dievs līdz ar katru saullēktu jūs aicina atgriezties un no jauna nostāties uz patiesības un pestīšanas ceļa. Jūs daudz runājat, bērniņi, bez maz darāt, lai atgrieztos. Tāpēc atgriezieties un sāciet iedzīvināt manus vēstījumus nevis ar vārdiem, bet savu dzīvi. Tādējādi, bērniņi, jums būs spēks izšķirties par patiesu sirds atgriešanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij. Es jūs aicinu savā ģimenē atjaunot dedzību, kāda bija raksturīga pirmajās dienās, kad es jūs aicināju gavēt, lūgties un atgriezties. Bērniņi, jūs pieņēmāt manus vēstījumus ar atvērtu sirdi, kaut arī nezinājāt, kas ir lūgšana. Šodien es jūs aicinu pilnībā atvērties man, lai es jūs varētu pārveidot un vest pie sava Dēla Jēzus Sirds. Viņš jūs piepildīs ar savu mīlestību. Tikai tā, bērniņi, jūs gūsiet patiesu mieru, mieru, kādu sniedz vien Dievs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu sagatavoties Jēzus atnākšanai. Īpašā veidā sagatavojiet savu sirdi. Lai svētā grēksūdze ir jūsu pirmais solis atgriešanās ceļā, un tad, mīļie bērni, izšķirieties par svētumu. Lai jūsu atgriešanās un izšķiršanās par svētumu sākas šodien, nevis rīt. Bērniņi, es jūs visus aicinu iet pestīšanas ceļu un vēlos jums rādīt ceļu, kas ved uz Debesīm. Tāpēc, bērniņi, esiet mani un kopā ar mani izšķirieties par svētumu. Bērniņi, uztveriet lūgšanu nopietni un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1998. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šajos Ziemassvētkos es vēlos jūs svētīt, dodot savu svētību. Īpašā veidā, bērniņi, es jums dodu Bērna Jēzus svētību. Lai Viņš jūs piepilda ar savu mieru! Šodien, bērniņi, jums trūkst miera, taču jūs ilgojaties pēc tā. Tāpēc es ar savu Dēlu Jēzu jūs šajā dienā aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo bez lūgšanas jums nebūs ne prieka, ne miera, ne nākotnes. Ilgojieties pēc miera un meklējiet to – Dievs ir patiess miers. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1997

Read Next

1999