2002

2002. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šajā laikā, kad jūs vēl atskatāties uz pagājušo gadu, es jūs aicinu, bērniņi, dziļi ieskatīties savā sirdī un apņemties būt tuvāk Dievam un lūgšanai. Bērniņi, jūs joprojām esat piesaistīti zemes lietām un tikai nedaudz – garīgajai dzīve. Lai jums arī mans šīsdienas aicinājums ir kā pamudinājums izšķirties par Dievu un diendienā atgriezties. Bērniņi, jūs nevarat atgriezties, ja neatsakāties no grēkiem un neapņematies mīlēt Dievu un tuvākos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu kļūt par Jēzus draugiem. Savā sirdī lūdzieties par mieru un strādājiet pie tā, lai jūs atgrieztos. Bērniņi, tikai tā jūs spēsiet kļūt par miera un Jēzus mīlestības lieciniekiem pasaulē. Atverieties lūgšanai, lai lūgšana jums kļūst par nepieciešamību. Atgriezieties, bērniņi, un strādājiet pie tā, lai pēc iespējas vairāk dvēseļu iepazītu Jēzu un Viņa mīlestību. Es esmu jums cieši līdzās un jūs visus svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt vienotiem ar Jēzu lūgšanā. Atveriet Viņam savu sirdi un atdodiet Viņam visu, kas tajā, – priekus, bēdas un slimības. Lai šis jums ir žēlastības laiks! Lūdzieties, bērniņi, un lai ikviens jūsu dzīves mirklis pieder Jēzum. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Priecājieties kopā ar mani šajā pavasara laikā, kad visa daba mostas un jūsu sirds ilgojas pēc pārmaiņām. Atverieties, bērniņi, un lūdzieties! Neaizmirstiet, ka es esmu ar jums un vēlos jūs visus aizvest pie sava Dēla, lai Viņš jūs apveltītu ar kvēlu mīlestību pret Dievu un visu, kas ir no Viņa. Atverieties lūgšanai un lūdziet Dievam savas sirds atgriešanos; par visu pārējo Viņš parūpēsies, Viņš visu redz. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ierādīt lūgšanai pirmo vietu savā dzīvē. Lūdzieties, un lai lūgšana, bērniņi, jums kļūst par prieku. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums visiem, un jūs, bērniņi, esiet priecīgi manu vēstījumu izplatītāji. Lai dzīve vienotībā ar mani jums kļūst par prieku! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es lūdzos par jums un ar jums, lai Svētais Gars jums palīdz un vairo jūsu ticību, tā ka jūs arvien vairāk pieņemtu vēstījumus, kurus es jums dodu šeit, šajā svētajā vietā. Bērniņi, saprotiet, ka šis ikvienam no jums ir žēlastības laiks, un ar mani, bērniņi, jūs esat drošībā. Es vēlos jūs visus vest pa svētuma ceļu. Dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem un iemiesojiet dzīvē ikvienu vārdu, ko es jums dodu. Lai tie jums ir dārgi, jo tie nāk no Debesīm. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es priecājos kopā ar jūsu svēto aizbildni un jūs aicinu būt atvērtiem Dieva gribai, tā lai jūsos un ar jūsu starpniecību cilvēkos, kurus satiekat ikdienas dzīvē, pieaugtu ticība. Bērniņi, lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Lūdziet saviem svētajiem aizbildņiem, lai viņi jums palīdz pieaugt mīlestībā pret Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums kopā lūgšanā, lai Dievs jums dotu stiprāku ticību. Bērniņi, jums ir maz ticības, un jūs pat neapzināties, cik ļoti jūs, lai gan tas ir tā, neesat gatavi lūgt Dievam ticības dāvanu. Tāpēc es esmu ar jums, bērniņi, lai jums palīdzētu saprast savus vēstījumus un tos īstenot dzīvē. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, un tikai ticībā un lūdzoties jūsu dvēsele iemantos mieru, bet pasaule – prieku būt kopā ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, lūdzieties par mieru, lai virs zemes ikviens cilvēks izjustu mīlestību pret mieru. Tikai tad, kad dvēsele iemanto mieru Dievā, tā jūtas laimīga un mīlestība sāk plūst pasaulē. Un īpašā veidā, bērniņi, jūs esat aicināti dzīvot un liecināt par mieru – mieru savā sirdī un ģimenē – , un, pateicoties jums, miers sāk plūst arī pasaulē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, ticiet, ka vienkārša lūgšana spēj darīt brīnumus. Lūdzoties jūs atverat savu sirdi Dievam, un Viņš dara brīnumus jūsu dzīvē. Kad redzat augļus, jūsu sirds pildās ar prieku un pateicību Dievam par visu, ko Viņš dara jūsu dzīvē, bet ar jūsu starpniecību – arī citu cilvēku dzīvē. Lūdzieties, bērniņi, un ticiet. Dievs jums dāvā žēlastības, bet jūs tās nepamanāt. Lūdzieties, un jūs tās saskatīsiet. Lai jūsu ikdiena ir pilna lūgšanas un pateicības par visu, ko Dievs jums dod. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atgriezties. Svētajā grēksūdzē atveriet, bērniņi, savu sirdi Dievam un sagatavojiet savu dvēseli, lai Bērns Jēzus varētu no jauna piedzimt jūsu sirdī. Ļaujiet Viņam jūs pārveidot un vest pa miera un prieka ceļu. Bērniņi, apņemieties lūgties! Lai īpaši tagad, šajā žēlastības laikā, jūsu sirds alkst pēc lūgšanas. Es esmu jums cieši līdzās un aizbilstu Dievam par jums visiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2002. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šis ir lielu žēlastību laiks, taču reizē arī lielu pārbaudījumu laiks visiem tiem, kuri vēlas iet miera ceļu. Tāpēc, bērniņi, es atkal jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties nevis ar vārdiem, bet sirdi. Dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem un atgriezieties. Apzinieties – tā ir dāvana, ka Dievs man ļāvis būt kopā ar jums, īpaši šodien, kad man uz rokām ir Bērns Jēzus, Miera Karalis. Es vēlos dāvāt jums mieru, vēlos, lai jūs to nestu savā sirdī un sniegtu citiem, līdz Dieva miers sāks valdīt pasaulē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2001

Read Next

2005