2007

2007. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Novietojiet Svētos Rakstus jūsu ģimenei redzamā vietā un lasiet tos! Tā jums kļūs zināms, ko nozīmē lūgties ar sirdi, un jūsu domas būs Dievā. Neaizmirstiet, ka jūs esat tikpat pārejoši kā puķe pļavā, – tā ir redzama jau no tālienes, bet vienā mirklī tās vairs nav. Bērniņi, atstājiet labestības un mīlestības zīmes visur, kur vien jūs ejat, un Dievs pārpilnībā jums dāvās savu svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā Gavēņa laikā atveriet savu sirdi Dieva žēlsirdībai. Debesu Tēvs ikvienu no jums vēlas atbrīvot no verdzības grēkam. Tāpēc, bērniņi, izmantojiet labi šo laiku un, sastopoties ar Dievu grēksūdzē, atstājiet grēku un apņemieties iet svētuma ceļu. Dariet to aiz mīlestības pret Jēzu, kurš jūs visus atpestījis ar savām asinīm, lai jūs varētu būt laimīgi un dzīvotu mierā. Neaizmirstiet, bērniņi, jūsu brīvība – tā ir jūsu vājums, tāpēc ar visu nopietnību sekojiet maniem vēstījumiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. martā
Mīļie bērni! Es vēlos jums no sirds pateikties par Gavēņa laikā praktizēto atteikšanos. Gribu jūs aicināt: turpiniet gavēt ar atvērtu sirdi! Bērniņi, ja jūs gavēsiet un praktizēsiet atteikšanos, jūsu ticība kļūs stiprāka. Ik dienas lūdzoties, jūs Dievā iemantosiet patiesu mieru. Es esmu kopā ar jums un esmu nenogurdināma. Es vēlos jūs visus aizvest pie sevis, uz Debesīm, tāpēc ik dienas izlemiet iet svētuma ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atgriezties. Atveriet savu sirdi! Šis laiks, kad es esmu kopā ar jums, ir žēlastības laiks. Izmantojiet to labi! Sakiet: „Šis laiks ir manai dvēselei.” Es esmu kopā ar jums un jūs bezgalīgi mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Lūdziet kopā ar mani Svēto Garu, lai Viņš jūs vada Dieva gribas meklējumos, jums ejot pa savu svētuma ceļu. Un jūs, kas esat attālinājušies no lūgšanas, atgriezieties un sirds klusumā meklējiet savas dvēseles pestīšanu un barojiet to ar lūgšanu. Es jums katram atsevišķi dodu savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu prieku sirdī es jūs aicinu atgriezties pie Dieva. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs visi esat nozīmīgi šajā lielajā plāna, kuru Dievs īsteno ar Medžugorjes palīdzību. Dievs vēlas, lai pie Viņa atgrieztos visa pasaule, un aicina to uz pestīšanu, aicina tuvoties Viņam, kas ir ikvienas būtnes sākums un beigas. Bērniņi, īpašā veidā no visas sirds es jūs aicinu: atvērties lielajai žēlastībai, kuru Dievs jums sniedz, izmantojot manu klātbūtni šeit. Es vēlos katram no jums pateikties par upuriem un lūgšanām. Es esmu kopā ar jums un jūs visus svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien, jūsu draudzes aizbildņa dienā, es jūs aicinu īstenot svēto dzīves piemēru. Lai viņi jums ir paraugs un pamudinājums dzīvot svētu dzīvi. Lai lūgšana jums ir kā gaiss, ko elpojat, nevis slogs. Bērniņi, Dievs jums atklās savu mīlestību, un jūs piedzīvosiet prieku par to, ka esat mani mīļotie bērni. Dievs jūs svētīs un dāvās žēlastību pārpilnību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien no jauna es jūs aicinu uz atgriešanos. Bērniņi, lai jūsu dzīve ir Dieva labestības, nevis naida un neuzticēšanās atspulgs. Lūdzieties, bērniņi, lai lūgšana kļūst par jūsu dzīvi. Tā jūs savā dzīvē atklāsiet mieru un prieku, ko Dievs dāvā tiem, kuru sirds ir atvērta Viņa mīlestībai. Bet jūs, kas vēl esat tālu no Dieva žēlsirdības, atgriezieties, lai nebūtu tā, ka Dievs it kā nedzird jūsu lūgšanas, un lai nebūtu jau par vēlu. Tāpēc šajā žēlastības laikā atgriezieties un ierādiet Dievam pirmo vietu savā dzīvē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus aicinu iedegt savā sirdī arvien kvēlāku mīlestību pret Krustāsisto. Neaizmirstiet, ka aiz mīlestības pret jums Viņš atdeva savu dzīvību, lai jūs būtu glābti. Bērniņi, meditējiet un lūdzieties, lai jūsu sirds atvērtos Dieva mīlestībai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2007. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Dievs mani sūtīja pie jums mīlestības dēļ, lai es jūs varētu vest pa pestīšanas ceļu. Daudzi no jums ir atvēruši savu sirdi un pieņēmuši manus vēstījumus, bet daudzi šajā ceļā ir nomaldījušies un nekad nav no visas sirds pazinuši mīlestības Dievu. Tāpēc es jūs aicinu būt par mīlestību un gaismu tur, kur valda tumsa un grēks. Es esmu kopā ar jums un jūs visus svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien, kad jūs svinat Kristus, visa radītā Karaļa, svētkus, es vēlos, lai Viņš būtu jūsu dzīves Karalis. Tikai dodot, bērniņi, jūs varat aptvert to, kāda dāvana ir Jēzus upuris uz krusta par katru no jums. Bērniņi, dodiet Dievam laiku, lai Viņš jūs var pārveidot un piepildīt ar savu žēlastību un tā jūs kļūtu par žēlastību citiem. Bērniņi, es jums esmu žēlastības un mīlestības dāvana, ko Dievs sniedz šai pasaulei, kurā nav miera. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2007. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Ar lielu prieku es jums nesu Miera Karali, lai Viņš jums dotu savu svētību. Pielūdziet Viņu un atvēliet laiku Radītājam, pēc kura ilgojas jūsu sirds. Neaizmirstiet, ka jūs esat svētceļnieki šajā pasaulē un ka lietas jums var sniegt maz prieka, savukārt manā Dēlā jums tiek dota mūžīgā dzīve. Tāpēc es esmu ar jums, lai jūs vadītu ceļā pie tā, pēc kā ilgojas jūsu sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2006

Read Next

2008