2008

2008. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Ar Gavēņa laiku jūs tuvojaties žēlastības laikam. Jūsu sirds ir kā uzarts tīrums, gatavs saņemt augli, kas augs no labā. Jūs, bērniņi, esat brīvi izvēlēties labo vai ļauno. Tāpēc es jūs aicinu lūgties un gavēt. Sējiet prieku, un jūsu sirds nesīs jums prieka augli, un citi to redzēs un saņems ar jūsu dzīves starpniecību. Atsakieties no grēka un izvēlieties mūžīgo dzīvi. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es no jauna jūs aicinu uz lūgšanu un atsacīšanos. Lai jūsu dienu caurauž īsas, dedzīgas lūgšanas par visiem tiem, kas nav iepazinuši Dieva mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. martā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu strādāt savas personiskās atgriešanās labā. Jūs vēl esat tālu no tā, lai satiktu savā sirdī Dievu. Tāpēc pēc iespējas vairāk laika pavadiet lūgšanā un Vissvētākajā Altāra Sakramentā klātesošā Jēzus adorācijā, lai Viņš jūs mainītu un jūsu sirdī liktu dzīvu ticību un ilgas pēc mūžīgās dzīves. Bērniņi, viss paiet, paliek tikai Dievs. Es esmu kopā ar jums un ar mīlestību jūs mudinu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus aicinu augt Dieva mīlestībā kā ziedam, kas sajūt siltos pavasara saules starus. Tā arī jūs, bērniņi, audziet Dieva mīlestībā un sniedziet to visiem, kas ir tālu no Dieva. Meklējiet Dieva gribu un dariet labu tiem, ko Dievs sūta jūsu ceļā, un esiet gaisma un prieks. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad Dievs man ir ļāvis būt kopā ar jums, es no jauna jūs, bērniņi, aicinu uz atgriešanos. Īpašā veidā strādājiet pasaules atpestīšanas labā, kamēr es esmu ar jums kopā. Dievs ir žēlsirdīgs un dāvā īpašas žēlastības, tāpēc centieties tās saņemt ar lūgšanas palīdzību. Es esmu ar jums kopā un neatstāju jūs vienus. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu prieku manā sirdī es aicinu jūs uzklausīt manus vēstījumus un sekot tiem. Kļūstiet prieka pilni miera un mīlestības nesēji šajā pasaulē, kurā nav miera. Es esmu kopā ar jums un svētīju jūs visus kopā ar manu Dēlu Jēzu, kurš ir Miera Karalis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šajā laikā, kad jūs domājat par fizisko atpūtu, es jūs aicinu uz atgriešanos. Lūdzieties un strādājiet, lai tādējādi jūsu sirds ilgotos pēc Dieva, radītāja, kas ir jūsu dvēseles un miesas īstā atpūta. Lai Viņš jums atklāj Savu vaigu un dāvā Savu mieru. Es esmu kopā ar jums un Dieva priekšā aizbilstu par ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz personisku atgriešanos. Jūs būsiet tie, kas atgriezīsieties un ar savu dzīvi liecināsiet, mīlēsiet, piedosiet un nesīsiet Augšāmceltā prieku šajā pasaulē, kurā nomira mans Dēls un kur cilvēki neizjūt vajadzību Viņu meklēt un atklāt savā dzīvē. Jūs pielūdziet Viņu! Un lai jūsu cerība ir cerība tām sirdīm, kurām nav Jēzus. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Lai jūsu dzīve no jauna ir izšķiršanās par mieru. Esiet priekpilni miera nesēji un neaizmirstiet, ka jūs dzīvojat žēlastības laikā, kurā Dievs ar manas klātbūtnes starpniecību jums dāvā lielas žēlastības. Nenoslēdzieties, bērniņi, bet izmantojiet labi šo laiku un centieties savai dzīvei iegūt miera un mīlestības dāvanu, lai tādējādi jūs varētu liecināt citiem. Es dodu jums savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Īpašā veidā es jūs visus aicinu lūgties manos nodomos, lai tādējādi ar lūgšanu palīdzību jūs varētu apturēt plānus, kādi sātanam, kurš sev ierāda Dieva vietu un iznīcina visu, kas vien ir labs un skaists jūsu dvēselē, ir attiecībā uz šo pasauli, kura ar katru dienu arvien vairāk attālinās no Dieva. Tāpēc, bērniņi, apbruņojieties ar lūgšanu un gavēni, lai jūs varētu sajust, cik ļoti Dievs jūs mīl, un pildīt Viņa gribu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu šajā žēlastības laikā lūgties, lai mazais Jēzus piedzimst jūsu sirdī. Lai Viņš, kas ir pats miers, ar jūsu starpniecību dāvā mieru visai pasaulei. Tāpēc, bērniņi, nenogurstoši lūdzieties par šo nemierpilno pasauli, kurā trūkst cerības, lai tādējādi jūs visiem kļūtu par miera lieciniekiem. Lai cerība sāk plūst caur jūsu sirdi kā žēlastību upe. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2008. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Jūs skrienat, strādājat un krājat, bet bez svētības. Jūs nelūdzaties! Šodien es jūs aicinu apstāties silītes priekšā un meditēt par Jēzu, ko es jums dodu arī šodien, lai Viņš jūs svētī un jums palīdz saprast, ka bez Viņa jums nav nākotnes. Tāpēc, bērniņi, uzticiet savu dzīvi Jēzus rokās, lai Viņš jūs vada un pasargā no jebkāda ļaunuma. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2007

Read Next

2009