2012

2012. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Ar prieku es arī šodien jūs aicinu atvērt savu sirdi un uzklausīt manu aicinājumu. Es no jauna vēlos jūs tuvināt savai Bezvainīgajai Sirdij, kur jūs gūsiet patvērumu un mieru. Atverieties lūgšanai, līdz tā jums kļūs par prieku. Ar lūgšanas starpniecību Visaugstais jums dāvās žēlastību pārpilnību, un jūs kļūsiet manas rokas, kas sniedzas pretī šai nemierīgajai pasaulei, kas ilgojas pēc miera. Bērniņi, ar savu dzīvi lieciniet par ticību un lūdzieties, lai ticība ik dienas pieaugtu jūsu sirdī. Es esmu ar jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs īpaši aicinu: lūdzieties ar sirdi! Bērniņi, jūs daudz runājat, bet maz lūdzaties. Lasiet un apceriet Svētos Rakstus, un lai tajos rakstītie vārdi kļūst jums par dzīvi. Es jūs iedrošinu un mīlu, lai Dievā jūs rastu mieru un dzīvesprieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. martā
Mīļie bērni! Arī šodien es ar prieku vēlos sniegt jums savu mātes svētību un aicināt jūs lūgties. Lai lūgšana jums kļūst par nepieciešamību, tā ka jūs no dienas dienā pieaugtu svētumā. Strādājiet vairāk savas atgriešanās labā, jo jūs, bērniņi, vēl esat tālu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties, un lai jūsu sirds, bērniņi, atveras Dievam, kā atveras zieds, kad to skar saules siltums. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz atgriešanos un svētumu. Dievs vēlas jums lūgšanā sniegt prieku un mieru, bet jūs, bērniņi, vēl arvien esat tālu prom – piesaistījušies pasaulei un pasaulīgajām lietām. Tāpēc es jūs no jauna aicinu: atveriet savu sirdi un pievērsiet savu skatienu Dievam un Dieva lietām, un tad prieks un miers sāks valdīt jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu cerību sirdī es jūs aicinu uz lūgšanu. Bērniņi, ja jūs lūdzaties, jūs esat kopā ar mani, jūs meklējat mana Dēla gribu un to īstenojat dzīvē. Esiet atvērti un dzīvojiet no lūgšanas; lai jūsu dvēsele to ik brīdi izbauda, un lai tā ir dvēseles prieks. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem sava Dēla Jēzus priekšā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz labu. Esiet miera un labestības nesēji šajā pasaulē. Lūdzieties, lai Dievs jums dotu spēku, tā ka jūsu sirdī un dzīvē vienmēr valdītu cerība un lepnums, jo jūs esat Dieva bērni un vēstāt Viņa cerību šai pasaulei, kurai nav ne sirdsprieka, ne nākotnes, tāpēc ka tās sirds nav atvērta Dievam, kas ir jūsu pestīšana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien ar cerību sirdī es aizlūdzu par jums un pateicos Visaugstākajam par ikvienu no jums, kas no sirds dzīvo saskaņā ar maniem vēstījumiem. Pateicieties Dieva mīlestībai par to, ka es ikvienu no jums varu mīlēt un ar savas Bezvainīgās Sirds starpniecību vest arī uz atgriešanos. Atveriet savu sirdi un izšķirieties par svētumu, un cerība liks piedzimt priekam jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Kad jūs dabā redzat krāsu bagātību, ko Visaugstais jums sniedz, atveriet savu sirdi un ar pateicību lūdzieties par visu labo, kas jums ir, un sakiet: „Es šeit esmu radīts mūžībai,”– un tiecieties pēc Debesu lietām, jo Dievs jūs neizmērojami mīl. Tāpēc jau arī Viņš jums ir devis mani, lai es jums sacītu: „ Tikai Dievā ir jūsu miers un cerība, mīļie bērni.” Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties manos nodomos. Atsāciet gavēt un lūgties, jo sātans ir viltīgs un daudz siržu piesaista grēkam un pazušanai. Es jūs, bērniņi, aicinu uz svētumu un dzīvi žēlastībā. Pielūdziet manu Dēlu, lai Viņš jūs piepilda ar Savu mieru un mīlestību, pēc kā jūs ilgojaties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atsākt lūgties. Atverieties svētajai grēksūdzei, lai ikviens no jums pieņemtu manu aicinājumu no visas sirds. Es esmu kopā ar jums, un es jūs sargāju no grēka bezdibeņa, bet jums jābūt atvērtiem atgriešanās un svētuma ceļam, lai jūsu sirds degtu mīlestībā pret Dievu. Veltiet Viņam laiku, un Viņš jums dāvās sevi, un tādējādi Dieva gribā jūs atklāsiet mīlestību un dzīvotprieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2012. gada 25. decembrī
Dievmāte ieradās, uz rokām turot Bērniņu Jēzu. Viņa vēstījumu nesniedza, bet Bērniņš Jēzus sāka runāt un sacīja: “Es esmu jūsu miers; dzīvojiet saskaņā ar Maniem baušļiem.”

Dievmāte kopā ar Bērniņu Jēzu mūs svētīja, izdarot krusta zīmi.

Read Previous

2011

Read Next

2013