1.DIENA. KĀPĒC VELTĪT SEVI SV. JĀZEPAM? 

“Ja Dievs vēlas pacelt dvēseli augstumos, Viņš to savienos ar svēto Jāzepu, dāvājot tai lielu mīlestību pret šo dievbijīgo svēto.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Par to, kas un kāds bija svētais Jāzeps, var spriest pēc viņa vārda, kurš, Dieva vadīts, bija pelnījis tikt cienīts tik lielā mērā, ka viņu uzrunāja kā Dieva tēvu, par ko arī viņš tika pagodināts. To var spriest pēc vārda, kas tulkojumā nozīmē Dievs pavairos.”
Sv. Bernards no Klervo

Svētais Jāzeps nebija pasīvs mūsu pestīšanas lielajā darbā. Viņam tajā bija vissvarīgākā loma, un tāpēc viņš pieder pie iemiesotās Gudrības žēlsirdīgajiem padomdevējiem.”
Svetīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Mēs gatavojamies veltīt sevi svētajam Jāzepam, tāpēc pie viņa kājām noliksim visu, kas mēs esam, un visu, kas mums ir.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
(Sv. Bernardīns no Sjēnas)

Read Previous

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

Read Next

2.DIENA. SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA