2.DIENA. SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA

“No savas pieredzes es zinu, cik neparasta ietekme svētajam Jāzepam ir uz Dievu, un es vēlos ieteikt ikvienam viņu personīgi cienīt. Es ievēroju, ka ikviens, kas godā svēto Jāzepu, viegli izkopj tikumus, jo ​​šis debesu aizstāvis brīnumainā veidā atbalsta tās dvēseles garīgo izaugsmi, kas viņam uzticas.”
Sv. Terēze no Avilas

“Izcilie Sv. Jāzepa tikumi ir viņa nopelns, un tāpēc viņš kļūst mums par paraugu, kam līdzināties.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Svētais Jāzeps ir mūsu ceļvedis un paraugs, kam līdzināties. Tā kā mūsu aicinājums sakrīt ar viņa aicinājumu, mums jādzīvo viņa dzīve, jāparāda viņa tikumi un jāatdarina viņa gars.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Jēzu mēs mīlam pāri visam, Mariju mēs mīlam kā savu māti. Kā gan tad mēs nevaram mīlēt Jāzepu, kurš ir tik cieši saistīts ar Jēzu un Mariju? Un kā gan vēl labāk mēs varam viņu godināt, kā atdarinot viņa tikumus? Ko gan citu viņš darīja savā dzīvē, kā uzlūkoja Jēzu, pielūdza Viņu un domāja par Viņu pat darot ikdienas darbus?”
Sv. Madlēna Sofija Bara

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
(Sv. Bernardīns no Sjēnas)

Read Previous

1.DIENA. KĀPĒC VELTĪT SEVI SV. JĀZEPAM? 

Read Next

3. DIENA. DIEVS TĒVS NO DEBESĪM, APŽĒLOJIES PAR MUMS