10.DIENA. PATRIARHU GAISMA, LŪDZ PAR MUMS

“Man patīk saukt svēto Jāzepu par kristiešu un Dieva izredzēto patriarhu! Kā mēs varētu atņemt šo goda nosaukumu tam, kuram ir tik svarīga loma mūsu garīgās atdzimšanas noslēpumā.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Iedomājieties visu seno patriarhu svētumu, šo garo paaudžu līniju, kas attēlo noslēpumainās Jēkaba kāpnes, ko noslēdz Dieva Dēla persona. Redziet, cik liela bija Ābrahāma ticība, Īzāka paklausība, Dāvida drosme, Zālamana gudrība. Kad jums ir izveidojies vislabākais priekšstats par šiem svētajiem, atcerieties, ka Jāzeps atrodas uz visaugstākā kāpņu pakāpiena. Viņš ir svēto, ķēniņu, praviešu, patriarhu galva. Viņš ir uzticīgāks par Ābrahāmu, paklausīgāks par Īzāku, dāsnāks par Dāvidu, gudrāks par Zālamanu. Īsāk sakot, viņam piemīt liela žēlastība, jo viņš ir tuvu avotam – Jēzus dus viņa rokās.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes. Tā nāk no gaismas Tēva, kurā nav pārmaiņas, nedz pārgrozības ēnas.”
Jēkaba vēstule 1, 17

Svētais Jāzeps palīdzēs jums dzīvot Dieva gaismā. Jūs esat gaismas bērni, jo Jēzus jums kā kristiešiem dod daļu no Viņa gaismas un padara jūs par pasaules gaismu (sal. Mt 5, 14-16).

“Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni; mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.”
Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5, 5

“Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība.”
Pāvila vēstule Efeziešiem 5, 8–9

“Es īpaši vēlos mudināt tēvus pieņemt svēto Jāzepu kā paraugu, kam līdzināties. Tas, kurš sargāja Cilvēka Dēlu, arī spēj viņiem iemācīt tēvišķības visdziļāko jēgu.”
Pāvests Benedikts XVI

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

JŪS GAIDA MŪŽĪBA

Read Next

11.DIENA. DIEVMĀTES LĪGAVAINIS, LŪDZ PAR MUMS