15.DIENA. SVĒTĀS ĢIMENES GALVA, LŪDZ PAR MUMS

“Jēzus un Marija ne tikai pakļāva savu gribu Jāzepam, jo viņš bija Svētās Ģimenes galva, bet arī mīlestībā atdeva viņam savas sirdis.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Jāzeps ģimeņu galvām ir brīnišķīgs tēva modrības un rūpju paraugs.”
Pāvests Leons XIII

“Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi! Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem kā Kungam, Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus – Baznīcas galva, būdams savas miesas Pestītājs. Bet kā Baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu. Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem. Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi, Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un saudzē tāpat kā Kristus – Baznīcu. Jo mēs esam Viņa miesas locekļi: no Viņa miesas un no Viņa kauliem. Tāpēc cilvēks atstās tēvu un savu māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels, bet es saku: Kristū un Baznīcā. Tiešām, arī katram no jums jāmīl sava sieva, tāpat kā mīl pats sevi, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru!”
Pāvila vēstule Efeziešiem 5, 21-33

“Mīļie brāļi un māsas, Euharistijas sakraments, kas jūs vieno vienu ar otru, vieno jūs Kristū! Tas jūs vieno ar Kristu! “Šis noslēpums ir liels.” (Ef 5, 32) Viņš nāk pie jums un ir starp jums, un mājo jūsu dvēselēs, jūsu ģimenēs, jūsu mājās! Svētais Jāzeps to ļoti labi zināja, tādēļ bez vilcināšanās uzticēja sevi un savu ģimeni Dievam. Pateicoties šai uzticībai, viņš pilnībā izpildīja savu misiju, ko Dievs viņam bija uzticējis attiecībā uz Mariju un Viņa Dēlu. Svētā Jāzepa parauga un aizsardzības atbalstīti, pastāvīgi lieciniet par dievbijību un cēlsirdību.”
Sv. Jānis Pāvils II

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

14.DIENA. RŪPĪGAIS KRISTUS AIZSARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

16.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, TAISNĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS